Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu


Tạo cơ sở dữ liệu bằng lệnh T-SQL tại cửa sổ Query Analyzertải về 346.06 Kb.
trang9/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
Tạo cơ sở dữ liệu bằng lệnh T-SQL tại cửa sổ Query Analyzer (lưu ý: kiểm tra kết quả sau mỗi thay đổi )

 1. Dùng lệnh CREATE DATABASE, tạo CSDL QLBH với các tham số được liệt kê trong bảng dưới.
Tham số

Giá trị

Database name

QLBH

Tên logic của file data chính

QLBH_data1

Tên tập tin và đường dẫn của file data chính

T:\QLBH_data1.mdf

Kích cở khởi tạo của file data chính

10 MB

Kích cở tối đa của file data chính

40 MB

Gia số gia tăng file data chính

1 MB

Tên logic của file transaction log

QLBH_Log

Tên tập tin và đường dẫn của file transaction log

T:\QLBH.ldf

Kích cở khởi tạo của file transaction log

6 MB

Kích cỡ tối đa của file transaction log

8 MB

Gia số gia tăng file transaction log

1 MB

  1. Xem lại thuộc tính của CSDL QLBH bằng cách Click phải vào tên CSDL chọn Properties và bằng thủ tục hệ thống sp_helpdb, sp_spaceused, sp_helpfile.

  2. Thêm một filegroup có tên là DuLieuQLBH (Hướng dẫn: dùng lệnh

ALTER DATABASE … ADD FILEGROUP … )

  1. Thêm một secondary data file có tên logic là QLBH_data2 trong filegroup vừa tạo : tên và đường dẫn file vật lý T:\QLBH_data2.ndf , các thông số khác tuỳ chọn (HD: Dùng lệnh ALTER DATABASE …. ADD FILE …. TO FILEGROUP …)

  2. Sử dụng sp_helpfilegroup xem các filegroup đã có .

  3. Dùng lệnh Alter Database … Set … để cấu hình cho CSDL QLBH có thuộc tính là Read_Only. Dùng sp_helpDB để xem lại thuộc tính của CSDL. Hủy bỏ thuộc tính Read_Only.

  4. Dùng lệnh Alter DataBase … MODIFY FILE … để tăng SIZE của QLBH_data1 thành 50 MB. Tương tự tăng SIZE của tập tin QLBH_log thành 10 MB.

Để thay đổi SIZE của các tập tin bằng công cụ Design bạn làm như thế nào? Bạn hãy thực hiện thay đổi kích thước của tập tin QLBH_log với kích thước là 15MB. Nếu thay đổi kích cỡ nhỏ hơn ban đầu có được không? Nếu thay đổi kích cỡ MAXSIZE nhỏ hơn kích cỡ SIZE thì có được không? Giải thích.
 1. tải về 346.06 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương