Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệutải về 346.06 Kb.
trang7/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc

Đổi tên cơ sở dữ liệu


Cú pháp: sp_renamedb [ @dbname = ] ‘old_name’,
[@newname = ] ‘new_name’ Ví Dụ: Sp_ReNamedb 'QLBH','Banhang'
    1. Xóa cơ sở dữ liệu


Khi 1 CSDL bị xóa thì tất cả các file vật lý của CSDL sẽ bị xóa Cú pháp:

Ví dụ:
DROP DATABASE database_name
Drop database Banhang
    1. Kiểu dữ liệu (Data Type)


Có 2 nhóm:

  • System-Supplied datatype: Các kiểu dữ liệu cơ bản được hỗ trợ bởi SQL Server.

  • User-defined datatype: Các kiểu dữ liệu mà người dùng tự định nghĩa dựa trên các kiểu dữ liệu cơ bản.
  1. Tạo một User-Defined Data Type


Dùng thủ tục hệ thống sp_addtype để tạo một user-defined data type. Cú pháp:
sp_addtype type, system_data_type [,'NULL' | 'NOT NULL'] Ví dụ: Tạo kiểu dữ liệu tên là isbn với kiểu dữ liệu cơ bản là smallint không chấp nhận giá trị Null
EXEC sp_addtype isbn, 'smallint', 'NOT NULL'
  1. Xem các user-defined data types trong CSDL hiện hành


Dùng thủ tục sp_help hoặc truy vấn trong information_schema.domains
Ví dụ: Use QLBH
Sp_help
hoặc
SELECT domain_name, data_type, character_maximum_length FROM information_schema.domains
ORDER BY domain_name

  1. Xoá một User-Defined Data Type: dùng thủ tục hệ thống sp_droptype để xóa một user-defined data type từ bảng systypes. Một user-defined data type không thể xóa được nếu nó được tham chiếu bởi các bảng và những đối tượng khác.

Cú pháp: sp_droptype type
Ví dụ:
EXEC sp_droptype isbntải về 346.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương