Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệutải về 346.06 Kb.
trang6/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc

Xem thông tin một CSDL


Cú pháp: sp_helpdb database_name
Ví dụ: sp_helpdb QLSV
    1. Thay đổi cấu trúc CSDL


Cú pháp:
ALTER DATABASE database_name
ADD FILE filespec [TO FILEGROUP filegroup_name] ADD LOG FILE filespec
| REMOVE FILE logical_filename
| ADD FILEGROUP filegroup_name
| REMOVE FILEGROUP filegroup_name
| MODIFY FILE filespec
| MODIFY FILEGROUP filegroup_name filegroup_property
|SET optionspec [WITH termination]
Ví dụ:

  1. Thêm filegroup GroupOrder vào CSDL QLBH

ALTER DATABASE QLBH
ADD FILEGROUP GroupOrder

  1. Chỉnh sửa Size của tập tin

ALTER DATABASE QLBH
MODIFY FILE (NAME = 'QLBH_log', size =10MB)

  1. Bổ sung thêm một tập tin dữ liệu thứ cấp QLBH_data5

ALTER DATABASE QLBH
ADD File (Name =QLBH_data5,
Filename ='T:\BTSQL\QLBH_data5.ndf', SIZE =10 MB,
Maxsize =20MB) TO FILEGROUP GroupOrder

  1. Xóa file thứ cấp QLBH_data5 ALTER DATABASE QLBH REMOVE FILE QLBH_data5

  2. Xóa filegroup GroupOrder: chú ý filegroup muốn xóa phải trống

ALTER DATABASE QLBH
REMOVE FILEGROUP GroupOrder

  1. Thay đổi thuộc tính CSDL Cú pháp:

ALTER DATABASE database_name SET
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương