Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệutải về 346.06 Kb.
trang4/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
Primary Filegroup: là filegroup mặc định, luôn chứa file dữ liệu cơ bản (.mdf) và có thể chứa các file dữ liệu thứ cấp khác (.ndf). Tất cả các bảng hệ thống phải nằm trong primary filegroup.

 • User-defined filegroup: người quản trị có thể tạo thêm filegroup ngoài Primary filegroup bằng lệnh CREATE/ALTER DATABASE

 • Default filegroup: là bất kỳ filegroup nào trong CSDL. Thường thì primary filegroup chính là default filegroup nhưng owner có quyền thay đổi. Tất cả bảng và index mặc định đều được tạo ra trong default filegroup.
  1. Các lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL - Data Definition Language)


   1. Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng công cụ SQL Server Management Studio (SSMS)

    • Click chuột phải trên mục Database Chọn New Database

    • Trong ô Database name: Nhập tên Database

    • Trong Database files:

     • Logical Name: nhập tên file luận lý

     • Initial Size: nhập kích thước khởi tạo của tập tin

     • Autogrowth/Maxsize: nhập kích thước tối đa và kích cỡ gia tăng của file

     • Path: chọn vị trí lưu file

     • File Name: nhập tên file vật lý

    • Nhấn nút Add nếu muốn tạo thêm file thứ cấp, nhấn nút remove để xóa file

    • Nhấn nút OK để tạo Database
   1. Tạo cơ sở dữ liệu bằng lệnh T-SQL


  Cú pháp:
  CREATE DATABASE database_name

  [ ON


  [ < filespec > [ ,...n ] ]
  [ , < filegroup > [ ,...n ] ]
  ]
  [ LOG ON { < filespec > [ ,...n ] } ]
  Cú pháp :
  (NAME = logical_name, FILENAME = 'path\filename', SIZE = size_in_MB,

  tải về 346.06 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương