Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệutải về 346.06 Kb.
trang32/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc

Index


 1. Sử dụng Northwind database

  1. Xem thông tin các chỉ mục hiện hành trên bảng Orders bằng lệnh sp_helpindex ?

  2. SQL Server tìm kiếm dựa trên index như thế nào ?

Thực thi các truy vấn sau trên Orders và xem thông tin trên cửa sổ Execution Plan
select * from orders
where orderid = 10375 go
select *
from orders
where customerid = 'vinet' go
select * from orders
where customerid like 'v%' go
select orderid, customerid from orders
where customerid like 'b%' go
select customerid from orders
where customerid like 't%'

  1. Sử dụng QLBH database, thực hiện :

   1. Xem thông tin các chỉ mục hiện hành trên bảng Hoadon ?

   2. Tạo chỉ mục dạng NONCLUSTERED cho bảng Hoadon với cột làm chỉ mục là MaKH ? Xem thông tin về chỉ mục vừa tạo ? Chỉ mục này hỗ trợ cho câu truy vấn nào , hãy viết và thực thi câu truy vấn để kiểm chứng ?

---------------- Hết


Khoa Công Nghệ Thông Tin

/51tải về 346.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương