Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu


Khởi động SQL Server Management Studio (SSMS)tải về 346.06 Kb.
trang2/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc

Khởi động SQL Server Management Studio (SSMS)


 • Đảm bảo SQL Server service đã khởi động (đang chạy) trên localhost

 • Vào Start menu  chọn program  chọn Microsoft SQL Server 2012  chọn SQL Server Management Studio  khai báo hộp thoại để connect tới Sever

Hình 1.1 Kết nối vào SQL Server 2012
Khai báo các mục trên hộp thoại Connect :


 • Server Type: chọn 1 service của SQL Server mà người dùng muốn sử dụng

  • Chọn Database engine

 • Server Name: chọn tên của Server mà người dùng muốn kết nối

  • Chọn “.”: đăng nhập vào một thể hiện mặc định của SQL Server trên cùng máy tính

  • Hoặc mở hộp Server name  chọn  chọn Database Engine  chọn tên server …

 • Authentication: chọn một trong hai kiểu xác thực bạn muốn để connect vào server

  • Windows Authentication: thông tin đăng nhập vào Windows được chuyển thành tài khoản đăng nhập SQL Server.

  • SQL Server Authentication: sử dụng tài khoản được quản lý bởi SQL Server  nhập User name và Password

( SQL Server có 1 tài khoản quản trị tối cao là ‘sa’ )
Sau khi nhấn nút Connect xuất hiện màn hình giao diện SSMS :


 1. Làm quen SQL Server Management Studio (SSMS)


  1. Tìm hiểu sơ lược cửa sổ, thực đơn, thanh công cụ của SSMS

  2. Sử dụng Object Explorer quan sát các đối tượng trong server

   • Nếu Object Explorer chưa xuất hiện  vào menu View để chọn mở

   • Các đối tượng trong server được phân nhóm, và hiển thị trên giao diện dạng cây  Lần lượt mở các nhánh của cây : Databases, … Thực hiện quan sát và cho biết:

Server hiện hành đang connect có tên server ? hiện đang kết nối bằng tài khoản nào ?
Danh sách các database đang tồn tại trong server nằm ở mục nào ? System Databases bao gồm những database tên gì ?
Mở xem master database nằm trong mục System database : master database gồm những loại đối tượng nào ?

   • Nhấn mouse phải vào tên server -> chọn properties -> đọc thông tin xuất hiện trên hộp thoại

   • Nhấn mouse phải vào tên master database -> chọn properties -> đọc thông tin xuất hiện trên hộp thoại

  1. Mở database master, khảo sát các đối tượng

 • Vào đối tượng Table, tìm hiểu cấu trúc và dữ liệu của bảng (lưu ý, chỉ được chọn xem không nên xoá hay sửa dữ liệu): Sysdatabases, SysObjects, systypes, syslogins, sysusers, sysmessages, syspermissions…

 • Vào đối tượng Stored Procedures, tìm hiểu nội dung của các thủ tục sau (lưu ý, chỉ được chọn xem không nên xoá hay sửa): sp_help, sp_helpdb, sp_helpcontraint, sp_rename, sp_renamedb, sp_table, sp_addlogin, sp_addmessage, sp_addrole …

 • Lần lượt vào đối tượng còn lại User, Role, …

  1. Tìm hiểu các mục trong menu Help : Lần lượt tìm hiểu các lệnh Create DataBase, Create Table, Alter Table, Select Statement, Select into,

Update Statement, Insert Statement, DataType, Triggers… (Hướng dẫn: Gõ tên lệnh/từ khóa cần tìm và nhấn Enter)

  1. Khởi động màn hình Query Editor

Nhập dòng lệnh sau trên cửa sổ Query Editor: USE master
SELECT * from dbo.MSreplication_options Nhấn F5 để thực thi và quan sát kết quả hiển thị.

  1. Tìm hiểu các mục trong menu ToolsOption
tải về 346.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương