Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu


Ví dụ: lệnh tạo table SanPham với các cột có ràng buộc NOT NULL và NULLtải về 346.06 Kb.
trang14/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc

Ví dụ: lệnh tạo table SanPham với các cột có ràng buộc NOT NULL và NULL


USE QLBH
CREATE TABLE SanPham
( Masp smallint NOT NULL, Tensp char(20) NOT NULL, Mota char(30) NULL,
Gia smallmoney NOT NULL
)

  1. Ràng buộc DEFAULT: cho phép thiết lập giá trị “mặc định” tự động được gán cho 1 cột khi thêm 1 bản ghi mới vào bảng. DEFAULT có thể áp dụng cho bất kỳ cột nào trong bảng ngoại trừ cột có kiểu timestamp hay có thuộc tính IDENTITY.
   1. Tạo ràng buộc Default


Cách 1: Tạo ràng buộc khi tạo Table
Cú pháp: CREATE TABLE
( DEFAULT ())
Ví dụ:
CREATE TABLE HoaDon
(MaHD int,
LoaiHD Char(1) DEFAULT 'X',
NgayLap DateTime NOT NULL)


Cách 2: tạo ràng buộc sau khi đã tạo Table


Cú pháp: ALTER TABLE tablename
ADD [ CONSTRAINT constraintname ] DEFAULT expression FOR columnname
Ví dụ: table Hoadon đã được tạo, lệnh sau bổ sung ràng buộc Default cho cột NgayLap
ALTER TABLE HoaDon
ADD CONSTRAINT Ngay_DF DEFAULT Getdate() FOR NgayLap

Cách 3: sử dụng lệnh tạo default object


Cú pháp: CREATE DEFAULT default_name AS 'value'
Sau khi tạo một default object, nó cần được gắn kết vào 1 cột hay kiểu dữ liệu người dùng.
sp_bindefault default_name, object_name [, FUTUREONLY] Xóa gắn kết default làm cho nó không còn áp dụng vào cột của bảng hay kiểu dữ liệu người dùng.
sp_unbindefault object_name [, FUTUREONLY]
Ví dụ:
CREATE DEFAULT sp_mota AS 'unknown' GO
sp_bindefault sp_mota, 'sanpham.mota' GO
sp_unbindefault 'sanpham.mota'
   1. Xoá ràng buộc Default


Nếu tạo Default bằng cách 1 và 2, sử dụng lệnh ALTER TABLE
DROP CONSTRAINT Ví dụ : ALTER TABLE Hoadon
DROP CONSTRAINT Ngay_DF

Nếu tạo Default bằng cách 3, sử dụng lệnh DROP DEFAULT { default } [ ,...n ]Ví dụ:


DROP DEFAULT sp_mota


  1. tải về 346.06 Kb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương