TrưỜng cao đẲng y tế ĐỒng naitải về 290.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.02.2019
Kích290.5 Kb.
#81423


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

Đèi t­îng đào tạo : Y sü

Đồng Nai - 2010

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè /Q§-CĐYT ngµy th¸ng n¨m 2010

cña Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai)

Chuyªn ngµnh ®µo t¹o : Chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn

Chøc danh sau khi tèt nghiÖp :Chøng chØ chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn

Thêi gian ®µo t¹o : 6 th¸ng

H×nh thøc ®µo t¹o : ChÝnh quy tËp trung

§èi t­îng tuyển sinh : Tèt nghiÖp Y sü trung cÊp

C¬ së lµm viÖc : Ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp Y sü vµ cã chøng chØ chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn ®­îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc t¹i tuyÕn y tÕ c¬ së công lập và dân lập.

I. M« t¶ nhiÖm vô ng­êi y sü chuyªn ngµnh y häc cæ truyÒn


1. Kh¸m vµ ch÷a mét sè bÖnh th«ng th­êng b»ng Y häc cæ truyÒn, kÕt hîp Y häc cæ truyÒn vµ Y häc hiÖn ®¹i.

2. ¸p dông Y häc cæ truyÒn, ®Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh kh«ng dïng thuèc trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n.

3. H­íng dÉn nh©n d©n trång, nu«i, khai th¸c vµ sö dông c¸c c©y, con lµm thuèc an toµn, hîp lý.

4. Thõa kÕ c¸c ph­¬ng ph¸p, kinh nghiÖm, bµi thuèc ch÷a bÖnh b»ng Y häc cæ truyÒn trong nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.

5. ChÕ biÕn vµ bµo chÕ mét sè d¹ng thuèc Y häc cæ truyÒn th«ng th­êng.

6. H­íng dÉn nh©n d©n thùc hiÖn c¸c kü thuËt phôc håi chøc n¨ng b»ng Y häc cæ truyÒn.

7. LËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c Y häc cæ truyÒn t¹i ®Þa ph­¬ng.

8. Tham gia c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n lý vµ b¶o qu¶n thuèc, dông cô, trang thiÕt bÞ Y tÕ cña Tr¹m Y tÕ, trong khoa/phßng bÖnh viÖn.

9. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña mét ng­êi Y sü trung cÊp.

10. Tù trau dåi kiÕn thøc vµ kü n¨ng nghÒ nghiÖp ®Ó thÝch øng víi nhiÖm vô ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu. Hîp t¸c vµ hç trî vÒ chuyªn m«n víi c¸c ®ång nghiÖp vµ nh©n viªn y tÕ ë céng ®ång.
II. Môc tiªu ®µo t¹o

1. Môc tiªu chung

§µo t¹o cho ng­êi Y sü cã kiÕn thøc, kü n¨ng thùc hµnh nghÒ nghiÖp c¬ b¶n ®Ó lµm nhiÖm vô qu¶n lý, ch¨m sãc, b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n chñ yÕu b»ng thuèc nam, ch©m cøu xoa bãp vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh kh«ng dïng thuèc t¹i tuyÕn y tÕ c¬ së; cã ®¹o ®øc l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, ý thøc tæ chøc kû luËt; cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr­íc søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng ng­êi bÖnh; cã ®ñ søc khoÎ; kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é.2. Môc tiªu cô thÓ

a)  VÒ kiÕn thøc

- Nh÷ng kiÕn thøc vÒ:

+ CÊu t¹o, ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng cña c¬ thÓ con ng­êi trong tr¹ng th¸i b×nh th­êng theo quan ®iÓm y häc hiÖn ®¹i vµ y häc cæ truyÒn.

+ Lý luËn c¬ b¶n cña Y häc ph­¬ng §«ng.

- Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n, ®iÒu trÞ vµ phßng bÖnh theo Y häc cæ truyÒn.

- Thõa kÕ c¸c ph­¬ng ph¸p, kinh nghiÖm, bµi thuèc ch÷a bÖnh b»ng Y häc cæ truyÒn trong nh©n d©n ®Þa ph­¬ngb)  VÒ kü n¨ng:

- Kh¸m vµ ch÷a mét sè bÖnh vµ mét sè chøng bÖnh th­êng gÆp b»ng y häc cæ truyÒn kÕt hîp víi y häc hiÖn ®¹i.

- Lµm ®­îc c¸c bÖnh ¸n y häc cæ truyÒn bao gåm: ChÈn ®o¸n nguyªn nh©n, b¸t c­¬ng, t¹ng phñ, bÖnh danh theo Lý, Ph¸p, Ph­¬ng d­îc (khi dïng thuèc); theo Lý, Ph¸p, Kinh, HuyÖt (khi ch©m cøu xoa bãp) ®Ó ®iÒu trÞ thÝch hîp cho tõng bÖnh nh©n (biÖn chøng luËn trÞ).

- Lµm ®­îc c¸c thñ thuËt ®iÒu trÞ nh­: Ch©m cøu, xoa bãp, bÊm huyÖt, d­ìng sinh, thùc hµnh bÖnh viÖn (b¨ng bã vÕt th­¬ng, cè ®Þnh t¹m thêi, tiªm chÝch, lÊy bÖnh phÈm, chäc dß, thôt th¸o ...).

- ChÕ biÕn vµ bµo chÕ mét sè d¹ng thuèc y häc cæ truyÒn th«ng th­êng

- Gi¸o dôc nh©n d©n nu«i, trång, khai th¸c, sö dông c¸c c©y, con vµ nguyªn liÖu lµm thuèc an toµn, hîp lý.

- LËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c y häc cæ truyÒn t¹i ®Þa ph­¬ng.

c) VÒ th¸i ®é

- Thùc hµnh nghÒ nghiÖp theo LuËt ph¸p, tËn tuþ víi sù nghiÖp b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ n©ng cao søc khoÎ nh©n d©n, hÕt lßng phôc vô ng­êi bÖnh.

- T«n träng vµ ch©n thµnh hîp t¸c víi ®ång nghiÖp, gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ngµnh.  Khiªm tèn, cã ý thøc tù häc v­¬n lªn.
III. Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

1. Khèi l­îng kiÕn thøc, kü n¨ng tèi thiÓu vµ thêi gian ®µo t¹o:

- Khèi l­îng kiÕn thøc tèi thiÓu: 27 ®¬n vÞ häc tr×nh- Thêi gian kho¸ häc : 6 th¸ng (26 tuÇn)

2. CÊu tróc kiÕn thøc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o:

TT

Néi dung

Sè tiÕt

§VHT

Sè tuÇn

1

C¸c häc phÇn chuyªn m«n

220

15

10

2

Thùc tËp nghÒ nghiÖp

245

8

8

3

Thùc tËp tèt nghiÖp

240 giê

4

6

4

¤n vµ thi tèt nghiÖp2
Tæng sè

690

27

26


3. C¸c häc phÇn cña ch­¬ng tr×nh:


TT

Tªn häc phÇn

Sè §VHT

Sè TiÕt

TS

LT

TH

TS

LT

THLý luËn Y häc cæ truyÒn

3

3

0

45

40

5Ch©m cøu vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh kh«ng dïng thuèc

6

3

3

135

45

90§«ng d­îc vµ Bµo chÕ ®«ng d­îc

5

4

1

90

60

30BÖnh häc Néi - Nhi Y häc cæ truyÒn

5

3

2

105

45

60BÖnh häc Ngọai – Sản Y häc cæ truyÒn

4

2

2

90

30

60Thùc tËp tèt nghiÖp

4

0

4

240

0

240
Tæng céng

27

15

12

705

220

485

IV. M« t¶ néi dung C¸c häc phÇn
1. Lý luËn Y häc cæ truyÒn:

KiÕn thøc vÒ häc thuyÕt ©m d­¬ng, ngò hµnh; chøc n¨ng c¸c t¹ng, phñ vµ c¸c héi chøng bÖnh cña c¸c t¹ng phñ; nguyªn nh©n g©y bÖnh, tø chÈn, b¸t c­¬ng, b¸t ph¸p.

Kü n¨ng vËn dông ®­îc c¸c kiÕn thøc nãi trªn vµo viÖc kh¸m bÖnh, chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ b»ng y häc cæ truyÒn.
2. Ch©m cøu vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh kh«ng dïng thuèc:

KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hÖ kinh l¹c, huyÖt vÞ; t¸c dông cña hÖ kinh l¹c vµ huyÖt vÞ; ®­êng ®i cña 12 kinh m¹ch chÝnh, 12 kinh c©n; vÞ trÝ, t¸c dông cña c¸c huyÖt th­êng dïng;

KiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n vÒ ch©m cøu, xoa bãp, bÊm huyÖt, d­ìng sinh ®Ó ch÷a mét sè chøng, bÖnh th«ng th­êng.

3. §«ng d­îc vµ Bµo chÕ ®«ng d­îc:

C¸c kh¸i niÖm ®¬n gi¶n cña §«ng d­îc: TÝnh, vÞ, quy kinh, c«ng n¨ng chñ trÞ, liÒu dïng, c¸ch dïng cña c¸c vÞ thuèc th­êng dïng; Nguyªn t¾c chung thu h¸i, chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n d­îc liÖu; c¸c kü thuËt bµo chÕ c¸c d¹ng thuèc §«ng d­îc th«ng th­êng. Khai th¸c c¸c bµi thuèc thõa kÕ cña ®Þa ph­¬ng.

NhËn d¹ng ®­îc c¸c vÞ thuèc B¾c vµ thuèc Nam th­êng dïng b»ng c¶m quan. VËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ ®«ng d­îc vµo c«ng t¸c ch÷a bÖnh. Tham gia h­íng dÉn sö dông ®«ng d­îc an toµn, hiÖu qu¶.

4. BÖnh häc Néi - Nhi Y häc cæ truyÒn:

KiÕn thøc vÒ triÖu chøng, chÈn ®o¸n, ph¸p ®iÒu trÞ vµ ®iÒu trÞ cô thÓ mét sè bÖnh Néi - Nhi th­êng gÆp b»ng Y häc cæ truyÒn.

VËn dông ®­îc c¸c kiÕn thøc nãi trªn vµo viÖc chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ mét sè bÖnh, chøng Néi - Nhi th­êng gÆp trªn l©m sµng.

5. BÖnh häc Ngoại- Sản Y häc cæ truyÒn:

KiÕn thøc vÒ triÖu chøng, chÈn ®o¸n, ph¸p ®iÒu trÞ vµ ®iÒu trÞ cô thÓ mét sè bÖnh Ngoại - Sản th­êng gÆp b»ng Y häc cæ truyÒn.

VËn dông ®­îc c¸c kiÕn thøc nãi trªn vµo viÖc chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ mét sè bÖnh, chøng Ngoại – Sản th­êng gÆp trªn l©m sµng.
6. Thùc tËp tèt nghiÖp:

Thùc hµnh c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Y sü ®Þnh h­íng chuyªn ngµnh y häc cæ truyÒn vµo thùc tÕ ch¨m sãc søc khoÎ t¹i céng ®ång vµ t¹i c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh. Hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng tay nghÒ ®Ó chuÈn bÞ cho kú thi cuèi kho¸.


V. §IÒU KIÖN thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh
1. §éi ngò gi¸o viªn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh:

- Nhµ tr­êng cã Bé m«n Y häc cæ truyÒn/khoa YHCT: Gi¸o viªn c¬ h÷u cã tèi thiÓu 3 b¸c sü chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn.

- C¸c Bé m«n kh¸c trong nhµ tr­êng: ®ñ sè l­îng gi¸o viªn c¬ h÷u theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ ®Ó gi¶ng d¹y c¸c m«n häc cña Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn.
2. C¬ së vËt chÊt phôc vô gi¶ng d¹y:

- Phßng thùc tËp chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn t¹i tr­êng:

+ 01 phßng thùc tËp Ch©m cøu, xoa bãp, bÊm huyÖt.

+ 01 phßng thùc tËp §«ng d­îc cã c¸c mÉu, tiªu b¶n d­îc liÖu (kho¶ng 108 vÞ thuèc theo danh môc thuèc thiÕt yÕu).

+ 01 phßng Bµo chÕ Y häc cæ truyÒn.

+ V­ên thuèc nam cã 60 c©y thuèc ®iÒu trÞ 9 chøng bÖnh th«ng th­êng (theo h­íng dÉn t¹i danh môc thuèc thiÕt yÕu vÒ Y häc cæ truyÒn).

C¸c phßng thùc tËp cã ®ñ m« h×nh, c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô thùc hµnh ®¶m b¶o chÊt l­îng d¹y vµ häc.- Th­ viÖn vµ s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu ®Ó d¹y - häc:

+ Cã bé gi¸o tr×nh vÒ c¸c m«n häc chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn do nhµ tr­êng biªn so¹n dïng ®Ó d¹y - häc.

+ §¶m b¶o s¸ch, tµi liÖu vÒ Y häc cæ truyÒn ®Ó gi¸o viªn vµ häc viªn tham kh¶o.

+ Cã ®ñ tµi liÖu kh¸c cho häc viªn häc tËp.- C¬ së thùc hµnh ngoµi tr­êng:

+ BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn.

+ C¸c khoa Y häc cæ truyÒn cña BÖnh viÖn ®a khoa, BÖnh viÖn huyÖn.

+ Tr¹m Y tÕ x· ®­îc nhµ tr­êng chän lµm c¬ së thùc hµnh cho häc viªn chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn.VI. M¤ T¶ thi TèT NGHIÖP
1- M«n thi lý thuyÕt tæng hîp: Nh÷ng kiÕn thøc tæng hîp c¸c häc phÇn trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn ngµnh y häc cæ truyÒn.

2- M«n thi thùc hµnh nghÒ nghiÖp: Lµm bÖnh ¸n trªn bÖnh nh©n, t¹i bÖnh viÖn tØnh/thµnh phè hoÆc bÖnh viÖn trung ­¬ng. Tr×nh bµy bÖnh ¸n, thùc hiÖn mét sè quy tr×nh kü thuËt kh¸m, ch÷a bÖnh b»ng y häc cæ truyÒn, tr¶ lêi mét sè c©u hái liªn quan ®Õn bÖnh ¸n vµ ng­êi bÖnh.

3- Tæ chøc kú thi cuèi kho¸:

Kú thi cuèi kho¸ Y sü chuyªn ngµnh y häc cæ truyÒn ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 40/2007/BGD&§T ngµy 01/8/2007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®µo t¹o trung cÊp chuyªn nghiÖp hÖ chÝnh quy.4- CÊp chøng chØ tèt nghiÖp:

Häc viªn ®­îc c«ng nhËn tèt nghiÖp sÏ ®­îc HiÖu tr­ëng c¬ së ®µo t¹o cÊp Chøng chØ tèt nghiÖp chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn.
VII. H­¦íNG DÉN THùC HIÖN CH­¦¥NG TR×NH §µO T¹O
Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Y sü ®Þnh h­íng chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn thÓ hiÖn môc tiªu, quy ®Þnh vÒ néi dung, yªu cÇu ®Þnh møc khèi l­îng kiÕn thøc vµ kü n¨ng, thêi gian ®µo t¹o chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn.

1. CÊu tróc cña Ch­¬ng tr×nh:

Néi dung c¸c ho¹t ®éng trong kho¸ ®µo t¹o chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn bao gåm: häc lý thuyÕt vµ thùc tËp t¹i tr­êng; thi kÕt thóc c¸c häc phÇn; thùc tËp cuèi kho¸ vµ thi cuèi kho¸.

Thêi gian cña c¸c ho¹t ®éng trong kho¸ häc ®­îc tÝnh theo tuÇn. Thêi gian gi¶ng d¹y lý thuyÕt vµ thùc hµnh c¸c m«n häc ®­îc tÝnh theo tiÕt, mçi tiÕt lµ 45 phót. Mçi ngµy cã thÓ bè trÝ häc 1 hoÆc 2 buæi, mçi buæi kh«ng qu¸ 6 tiÕt. Mçi tuÇn kh«ng bè trÝ qu¸ 32 tiÕt lý thuyÕt. Thêi gian thùc tËp, thùc tÕ tèt nghiÖp ®­îc tÝnh theo giê, mçi ngµy kh«ng bè trÝ qu¸ 8 giê.

Ch­¬ng tr×nh gåm cã 6 häc phÇn, mçi häc phÇn ®· ®­îc x¸c ®Þnh sè ®¬n vÞ häc tr×nh (bao gåm sè ®¬n vÞ häc tr×nh lý thuyÕt vµ thùc hµnh). §Ó thèng nhÊt néi dung gi÷a c¸c Tr­­êng, trong ch­¬ng tr×nh cã ®Ò cËp tíi ch­¬ng tr×nh chi tiÕt c¸c häc phÇn, c¸c tr­­êng cã thÓ ¸p dông ®Ó lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn. Tuy nhiªn, ®Ó phï hîp víi tÝnh ®Æc thï cña mçi tr­êng, HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng cã thÓ ®Ò xuÊt vµ th«ng qua Héi ®ång ®µo t¹o cña tr­­êng ®Ó ®iÒu chØnh tõ 20 ®Õn 30% néi dung cho phï hîp víi tÝnh ®Æc thï cña ®Þa ph­¬ng, nh­ng kh«ng lµm thay ®æi môc tiªu ®µo t¹o cña ch­­¬ng tr×nh vµ häc phÇn.

Ch­¬ng tr×nh mçi häc phÇn bao gåm: Môc tiªu, Néi dung, H­íng dÉn thùc hiÖn häc phÇn vµ tµi liÖu tham kh¶o ®Ó d¹y vµ häc.

Néi dung c¸c häc phÇn ®Ò cËp ®Õn tªn c¸c bµi häc, sè tiÕt häc tõng bµi ®ñ 100% tæng sè tiÕt cña häc phÇn.

PhÇn thùc tËp cuèi kho¸, bè trÝ thµnh 1 häc phÇn, thùc hiÖn t¹i mét tr¹m y tÕ x·, nh»m nhÊn m¹nh viÖc ®µo t¹o kü n¨ng thùc hµnh nghÒ nghiÖp.

2- Thùc hiÖn c¸c m«n häc/häc phÇn:

C¸c häc phÇn trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn ngµnh Y häc cæ truyÒn gåm:

+ Gi¶ng d¹y lý thuyÕt.

+ Thùc tËp t¹i c¸c phßng thùc hµnh cña nhµ tr­êng.

+ Thùc tËp t¹i bÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn.

+ Thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x·.2.1- Gi¶ng d¹y lý thuyÕt:

Thùc hiÖn t¹i c¸c líp cña nhµ tr­êng. §Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y, c¸c tr­êng cÇn cung cÊp ®Çy ®ñ gi¸o tr×nh m«n häc/ häc phÇn cho häc viªn, c¸c ph­¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y, häc cho thÇy vµ trß, c¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y cÇn ¸p dông ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÝch cùc, thùc hiÖn l­îng gi¸, ®¸nh gi¸ theo c¸c quy ®Þnh cho tõng häc phÇn.2.2- Thùc tËp t¹i c¸c phßng thùc hµnh cña nhµ tr­êng:

Víi c¸c häc phÇn cã phÇn thùc tËp t¹i phßng thùc hµnh cña nhµ tr­êng, c¸c tr­êng tæ chøc ®Ó häc viªn ®­îc thùc tËp ®óng khèi l­îng thêi gian vµ néi dung ®· quy ®Þnh. Cã thÓ ph©n chia líp häc thµnh c¸c nhãm nhá ®Ó häc viªn ®­îc trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c néi dung thùc hµnh. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng thùc tËp cña häc viªn, c¸c tr­êng cÇn x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c phßng thùc hµnh, phßng thùc tËp tiÒn l©m sµng.... Häc viªn ®­îc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp b»ng ®iÓm hÖ sè 1 hoÆc hÖ sè 2 vµ ®­îc tÝnh vµo ®iÓm tæng kÕt häc phÇn.

2.3- Thùc tËp t¹i bÖnh viÖn:

- Thêi gian: 5 tuÇn (200 tiÕt), ®­îc bè trÝ theo tõng m«n häc (m«n Ch©m cøu vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh kh«ng dïng thuèc: 1 tuÇn; BÖnh häc Y häc cæ truyÒn: 4 tuÇn).

- §Þa ®iÓm: T¹i c¸c khoa cña BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn, khoa Y häc cæ truyÒn cña BÖnh viÖn Đa khoa Thống Nhất.

- Néi dung :

+ Thùc hµnh c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng cña m«n häc Ch©m cøu vµ ch÷a bÖnh kh«ng dïng thuèc, BÖnh häc Y häc cæ truyÒn vµo thùc tÕ l©m sµng vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh.

+ Thùc hiÖn c¸c quy tr×nh kh¸m vµ ®iÒu trÞ mét sè bÖnh th­êng gÆp b»ng Y häc cæ truyÒn

PhÇn thùc tËp l©m sµng t¹i c¸c bÖnh viÖn lµ phÇn quan träng trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh»m h×nh thµnh kü n¨ng nghÒ nghiÖp.

Thêi gian thùc tËp t¹i bÖnh viÖn ®­îc bè trÝ t­¬ng øng víi thêi ®iÓm c¸c m«n häc chuyªn m«n ®Ó häc viªn thùc hµnh vµ øng dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ l©m sµng.

- Tæ chøc häc tËp:

C¨n cø vµo khèi l­îng thêi gian, néi dung thùc tËp ®· ph©n bæ theo tõng m«n häc vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c c¬ së thùc tËp cña tr­êng , HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng bè trÝ c¸c líp häc viªn thµnh tõng nhãm nhá, quy ®Þnh thêi gian thùc tËp t¹i mçi c¬ së ®Ó häc viªn cã thÓ lu©n phiªn thùc tËp ë c¸c c¬ së nh»m hoµn thiÖn n¨ng lùc nghÒ nghiÖp toµn diÖn cña häc viªn. T¹i mçi c¬ së thùc tËp vµ mçi ®ît thùc tËp, HiÖu tr­ëng quy ®Þnh chØ tiªu thùc hµnh cho häc viªn cÇn ph¶i thùc hiÖn.

Trong thêi gian häc viªn thùc tËp t¹i bÖnh viÖn ph¶i cã gi¸o viªn cña nhµ tr­êng hoÆc gi¸o viªn kiªm chøc trùc tiÕp h­íng dÉn.

- §¸nh gi¸: §¸nh gi¸ th­êng xuyªn, ®¸nh gi¸ ®Þnh kú lµ bµi kiÓm tra thùc hµnh (kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh, thùc hiÖn c¸c kü n¨ng thùc hµnh) vµ ®­îc tÝnh vµo ®iÓm trung b×nh m«n häc/häc phÇn.2.4- Thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x· (thùc tËp cuèi kho¸):

Thêi gian thùc tËp cuèi kho¸ trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ 4 tuÇn (160 giê) thùc hiÖn vµo cuèi kho¸ häc.

§Þa ®iÓm thùc tËp: t¹i c¸c Tr¹m Y tÕ x· vµ céng ®ång d©n c­ trong x·.

Néi dung thùc tËp: Thùc hµnh c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn ngµnh y häc cæ truyÒn vµo thùc tÕ ch¨m sãc søc khoÎ t¹i céng ®ång vµ t¹i c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh. Hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng tay nghÒ ®Ó chuÈn bÞ cho kú thi cuèi kho¸.

Ngay tõ ®Çu kho¸ häc nhµ tr­êng cÇn x¸c ®Þnh c¸c ®Þa ®iÓm häc viªn sÏ ®Õn thùc tËp. HiÖu tr­ëng x¸c ®Þnh môc tiªu, néi dung häc tËp, chØ tiªu thùc hµnh t¹i céng ®ång, ph©n c«ng gi¸o viªn cña tr­êng, båi d­ìng gi¸o viªn thØnh gi¶ng, chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, hËu cÇn ... vµ lËp kÕ ho¹ch cô thÓ cho mçi ®ît thùc tËp cho c¸c kho¸ ®µo t¹o.

Cuèi ®ît thùc tËp, mçi häc viªn lµm mét b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c néi dung thùc tËp, kÕt qu¶ hoµn thµnh c¸c chØ tiªu thùc tËp vµ tr×nh sæ thùc tËp, gi¸o viªn chÊm ®Ó lÊy ®iÓm thi häc phÇn.3- Ph­¬ng ph¸p D¹y / Häc:

- Coi träng tù häc cña häc viªn

- T¨ng c­êng c¸c ph­¬ng tiÖn nghe nh×n, ph­¬ng ph¸p d¹y/ häc tÝch cùc.

- §¶m b¶o gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu tham kh¶o cho häc viªn.

- Khi ®· cã t­¬ng ®èi ®ñ gi¸o tr×nh, khuyÕn khÝch gi¶m sè giê lªn líp lý thuyÕt trong ch­¬ng tr×nh ®Ó sinh viªn cã thêi gian tù häc.

- T¨ng c­êng hiÖu qu¶ c¸c buæi thùc tËp trong phßng thÝ nghiÖm, vµ thùc tÕ t¹i céng ®ång.4- §¸nh gi¸ häc viªn :

ViÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc viªn trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ thi kÕt thóc kho¸ häc ®­îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 40/2007/BGD&§T ngµy 01/8/2007 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®µo t¹o trung cÊp chuyªn nghiÖp hÖ chÝnh quy.HỌC PHẦN I

LÝ LUẬN Y HỌC CỔ TRUYỀN
- SỐ HỌC PHẦN : 01

- SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 03 ( LT3 - TH 0 )

- SỐ TIẾT : 45 ( 40/0)

- ĐỐI TƯỢNG : Y SĨ CHUYÊN NGÀNH YHCT

I- Mục tiêu môn học :

1. Trình bày được nội dung học thuyết Âm dương, Ngũ hành và Ứng dụng học thuyết vào chẩn đoán và điều trị bằng YHCT.

2. Hiểu được chức năng các tạng phủ và nguyên nhân gây bệnh, các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT.

3. Vận dụng lý luận YHCT để chẩn đoán và điều trị các bệnh thông thường.

II- Nội dung môn học


STT

TÊN BÀI

SỒ TIẾT

GIÁO VIÊN

TS

LT

TH

1

Lịch sử YHCT

4

42

Học thuyết Âm dương-Thiên nhân hợp nhất /ứng dụng.

4

4
3

Học thuyết Ngũ hành- và ứng dụng

4

44

Tinh ,khí ,Huyết,Thần,Tân dịch

4

45

Chức năng Tạng phủ -Hội chứng bệnh Tạng phủ

8

8
6

Nguyên nhân gây bệnh

4

4
7

Tứ chẩn

4

48

Bát cương ,Tạng phủ

4

49

Những nguyên tắc và các phương pháp điều trị theo YHCT đơn,dùng thuốc.

4

4
10

Thực hành khám-chẩn đoán-làm bệnh án-Kê đơn

5
5Tổng cộng

45

40

5

III. Ph­¬ng ph¸p d¹y/häc:

- Lý thuyÕt: ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y / häc tÝch cùc.

- Thùc hµnh: T¹i phßng thùc tËp cña nhµ tr­êng, sö dông qui tr×nh kü thuËt ®Ó d¹y thùc hµnh, xem Video, Slide. Néi dung thùc tËp c¸ch b¾t m¹ch vµ xem l­ìi theo Y häc cæ truyÒn
IV. §¸nh gi¸:

- KiÓm tra th­êng xuyªn: 2 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 1

- KiÓm tra ®Þnh kú: 2 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 2

- Thi kÕt thóc häc phÇn: Bµi thi viÕt, sö dông c©u hái thi truyÒn thèng vµ c©u hái thi tr¾c nghiÖm


V.Tµi liÖu dïng ®Ó d¹y/ häc vµ tham kh¶o:

- Bé Y tÕ, Y lý y häc cæ truyÒn, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 2008

- Bé Y tÕ, Y häc cæ truyÒn, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 2007

- Bµi gi¶ng Y häc cæ truyÒn, GS. Hoµng B¶o Ch©u, GS TrÇn Thuý, PGS Ph¹m Duy Nh¹c - Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 1993

- Néi kinh, GS TrÇn Thuý - Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 1998

- Gi¸o tr×nh Lý luËn c¬ b¶n Y häc cæ truyÒn, Vô KH§T-Bé Y tÕ- Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 1997

- Gi¸o tr×nh m«n häc Lý luËn c¬ b¶n Y häc cæ truyÒn cña nhµ tr­êng.
VI. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: Bé m«n Y häc cæ truyÒn

HỌC PHẦN II

CHÂM CỨU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG THUỐC
- SỐ HỌC PHẦN : 01

- SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 06 ( LT 3 - TH 3 )

- SỐ TIẾT : 135 ( LT45 – TH 30- LS 60 )

- ĐỐI TƯỢNG : Y SĨ CHUYÊN NGÀNH YHCT

I- Mục tiêu môn học :

1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về hệ kinh lạc, huyệt vị.

2. Mô tả được đường đi của 12 đường kinh chính,12 kinh cân.Xác định được vị trí và trình bày tác dụng của các huyệt thường dùng.

3. Nêu được những kiến thức cơ bản về châm cứu,xoa bóp,bấm huyệt và dưỡng sinh.

4.Thực hiện được các kỹ năng châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh để chữa các bệnh, chứng thông thường .

5. Hướng dẫn cộng đồng ứng dụng xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh vào chữa , phòng bệnh , chăm sóc sức khỏe.

II- Nội dung môn học


STT


TÊN BÀI

SỒ TIẾT

GHI CHÚ

TS

LT

TH

1

Đại cương về châm cứu

và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

Đại cương về kinh lạc, huyệt vị


4

42

Kinh Phế - Đại trường . Kinh Tỳ- Vị

4

43

Kinh Tâm-Tiểu trường. Kinh Thận – Bàng quang

4

44

Kinh Tâm bào- Tam tiêu . Kinh Can – Đởm

4

45

12 kinh cân – Huyệt ngoài kinh

4

46

Kỹ thuật châm cứu- Điện châm- Thủy châm

8

4

4
7

Xác định huyệt vị trên người

4
4
8

Chọn huyệt- Phối hợp huyệt

4
4
9

-Đại cương về xoa bóp, bấm huyệt,luyện tập dưỡng sinh

– Các kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt.8

4

4
10

-Vận động cơ khớp

- Xoa bóp bấm huyệt theo các vùng trên cơ thể8

4

4
11

Luyện thở - Luyện tinh thần.

8

4

4
12

Điều trị một số chứng bệnh thường gặp

bằng châm cứu và các PP không dùng thuốc15

9

6
13

Thực hành trên lâm sàng

6060
Tổng cộng

135

45

30

60III. Ph­¬ng ph¸p d¹y/häc:

- Lý thuyÕt: ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y / häc tÝch cùc.

- Thùc hµnh: T¹i phßng thùc tËp cña nhµ tr­êng, sö dông qui tr×nh kü thuËt ®Ó d¹y thùc hµnh, xem Video, Slide.

- Thùc tËp l©m sµng: T¹i bÖnh viÖn, häc sinh thùc hiÖn c¸c thao t¸c kü thuËt ch©m cøu, xoa bãp, bÊm huyÖt d­íi sù h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t cña gi¸o viªn l©m sµng.

IV. §¸nh gi¸:

- KiÓm tra th­êng xuyªn: 2 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 1

- KiÓm tra ®Þnh kú: 4 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 2 (2 bµi kiÓm tra lý thuyÕt, 2 bµi kiÓm tra thùc hµnh)

- Thi kÕt thóc häc phÇn: Bµi thi viÕt, sö dông c©u hái thi truyÒn thèng vµ c©u hái thi tr¾c nghiÖmV.Tµi liÖu dïng ®Ó d¹y/ häc vµ tham kh¶o:

- Bé Y tÕ, Ch©m cøu vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh kh«ng dïng thuèc, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 2008

- Bé Y tÕ, Y häc cæ truyÒn, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 2007

- Bµi gi¶ng Y häc cæ truyÒn, GS. Hoµng B¶o Ch©u, GS TrÇn Thuý, PGS Ph¹m Duy Nh¹c - Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 1993

- Ch©m cøu häc, PGS. TS Phan ChÝ HiÕu, Nhµ xuÊt b¶n y häc 2007

- Ch©m cøu ch÷a bÖnh, GS. NguyÔn Tµi Thu, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 1992

- T©n ch©m, GS. NguyÔn Tµi Thu, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 1994

- Xoa bãp - bÊm huyÖt, GS. Hoµng B¶o Ch©u

- Gi¸o tr×nh m«n häc Ch©m cøu vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh kh«ng dïng thuèc cña nhµ tr­êng

VI. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: Bé m«n Y häc cæ truyÒnHỌC PHẦN III

ĐÔNG DƯỢC VÀ BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC
- SỐ HỌC PHẦN : 01

- SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 05 ( LT4 - TH 1 )

- SỐ TIẾT : 90 ( LT 60-TH 30 )

- ĐỐI TƯỢNG : Y SĨ CHUYÊN NGÀNH YHCT
I- Mục tiêu môn học :

1. Trình bày được bộ phận dùng, tính vị quy kinh, công năng chủ trị, liều dùng cách dùng của các vị thuốc thường dùng.

2. Nêu được những nguyên tắc cơ bản của Bào chế Đông dược.

3. Nhận biết được các vị thuốc Bắc và Nam thường dùng .

4. Thực hành được các dạng bào chế thuốc Đông dược thông thường : Thuốc phiến, thuốc thang .

II- Nội dung môn học


STT


TÊN BÀI

SỒ TIẾT

GHI CHÚ

TS

LT

TH

1

Đại cương về thuốc Đông dược

4

42

Các hoạt chất có trong Dược liệu

4

4

3

Thuốc giải biểu

4

4

4

Thuốc thanh nhiệt

4

4

5

Thuốc lợi thủy, trừ hành-Thuốc Bình can an thần

4

4

6

Thuốc trừ phong thấp

4

47

Thuốc chỉ khái, trừ đàm –Thuốc cố sáp

4

4

8

Thuốc tiêu thực- tả hạ- Thuốc lý khí

4

4

9

Thuốc hành huyết - Chỉ huyết

4

4

10

Thuốc bổ dưỡng

4

411

Thực tập nhận biết thuốc Đông dược khô

12
12
12

Bài thuốc cổ phương

12

8

4
13

Phương pháp làm mềm và thái phiến dược liệu

( Kỹ thuật bào chế thuốc phiến- Sắc thuốc thang )12

6

6
14

Các phương pháp sao – Tẩm dược liệu

(Sao vàng- Sao đen-Tẩm rượu, Mật ong, Muối)6

6

15

Nhận biết cây thuốc tươi tại vườn thuốc nam

8
8Tổng cộng

90

60

30

III. Ph­¬ng ph¸p d¹y /häc:

- Lý thuyÕt: ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y/ häc tÝch cùc.

- Thùc hµnh: T¹i v­ên thuèc vµ phßng thùc tËp cña nhµ tr­êng, xem tranh, Video, Slide. Häc sinh xem vµ nhËn biÕt 60 c©y thuèc t­¬i t¹i v­ên thuèc vµ 106 vÞ thuèc kh« t¹i phßng thùc tËp.

IV. иnh gi¸:

- KiÓm tra th­êng xuyªn: 2 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 1

- KiÓm tra ®Þnh kú: 4 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 2 (2 bµi kiÓm tra lý thuyÕt, 2 bµi kiÓm tra thùc hµnh)

- Thi kÕt thóc häc phÇn: Bµi thi viÕt, sö dông c©u hái thi truyÒn thèng vµ c©u hái thi tr¾c nghiÖm.

V.Tµi liÖu dïng ®Ó d¹y/ häc vµ tham kh¶o:

- Bé Y tÕ, Y häc cæ truyÒn, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 2007

- Bµi gi¶ng Y häc cæ truyÒn, GS. Hoµng B¶o Ch©u, GS TrÇn Thuý, PGS Ph¹m Duy Nh¹c - Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 1993

- C©y thuèc vµ vÞ thuèc ViÖt Nam, GS §ç TÊt Lîi

- Ph­¬ng ph¸p bµo chÕ vµ sö dông thuèc, ViÖn Y häc cæ truyÒn ViÖt Nam , Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 1993

- Bµo chÕ §«ng d­îc, Vô Y häc cæ truyÒn - Bé Y tÕ, 2000

- Gi¸o tr×nh m«n häc §«ng d­îc vµ bµo chÕ ®«ng d­îc cña nhµ tr­êng

VI. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: Bé m«n Y häc cæ truyÒn


HỌC PHẦN IV

BỆNH HỌC NỘI – NHI YHCT
- SỐ HỌC PHẦN : 02

- SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 05 ( LT: 3 – LS : 2 )

- SỐ TIẾT : 105 ( LT 45 -LS 60 )

- ĐỐI TƯỢNG : Y SĨ CHUYÊN NGÀNH YHCT
I- Mục tiêu môn học :

1. Trình bày được những triệu chứng, chẩn đoán, điều trị cụ thể một số bệnh thường gặp .

2. Vận dụng được lý thuyết va chẩn đoán, pháp điều trị một số bệnh chứng trên lâm sàng .

II- Nội dung môn học

- NỘI DUNG MÔN HỌC

STT


TÊN BÀI

SỒ TIẾT

GHI CHÚ

TS

LT

TH

1

Tim mạch : Tăng huyết áp ( Huyễn vựng )

6

62

Hô hấp : Viêm PQ cấp,mãn-Hen PQ-Viêm họng

( Khái thấu - đàm ẩm- Háo suyễn )6

63

Tiêu hóa: Viêm gan- Viêm đại tràng

( Hoàng đản , tả tiết , táo bón )6

6

4

Tiết niệu : Viêm cầu thận- Sỏi, viêm tiết niệu

( Phù thũng – Long bế )8

85

Viêm, thoái hóa khớp,Goute ( Chứng tý )

6

66

Tai biến mạch não ( Trúng phong )

4

4
7

Đau thần kinh tọa ( Tọa cốt phong )

Liệt TK VII ngoại biên ( khẩu nhãn )

Đau TK vai gáy, TK liên sườn


5

2

25

2

2

8

Thực tập lâm sàng :

6060
Tổng cộng

105

45
60


III. Ph­¬ng ph¸p d¹y /häc:

- Lý thuyÕt: ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y/häc tÝch cùc.

- Thùc tËp l©m sµng: T¹i bÖnh viÖn, häc sinh thùc hiÖn c¸c kü n¨ng chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh b»ng Y häc cæ truyÒn d­íi sù h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t cña gi¸o viªn l©m sµng.
IV. §¸nh gi¸:

- KiÓm tra th­êng xuyªn: 2 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 1

- KiÓm tra ®Þnh kú: 2 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 2 (1 bµi kiÓm tra lý thuyÕt vµ 1 bµi kiÓm tra thùc hµnh)

- Thi kÕt thóc häc phÇn: Bµi thi viÕt, sö dông c©u hái thi truyÒn thèng vµ c©u hái thi tr¾c nghiÖm.


V.Tµi liÖu dïng ®Ó d¹y/ häc vµ tham kh¶o:

- Bµi gi¶ng Y häc cæ tuyÒn, Tr­êng ®¹i häc Y Hµ Néi

- Ch©m cøu häc, Nhµ xuÊt b¶n Y häc

- Nh÷ng c©y thuèc vµ vÞ thuèc ViÖt Nam , GS. §ç TÊt Lîi

- Ph­¬ng tÔ häc

- Bµi gi¶ng bÖnh häc néi khoa, Tr­êng ®¹i häc Y Hµ Néi

- Gi¸o tr×nh m«n häc BÖnh häc y häc cæ truyÒn cña nhµ tr­êng
VI. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: Bé m«n Y häc cæ truyÒn
HỌC PHẦN V

BỆNH HỌC NGOẠI – SẢN PHỤ KHOA YHCT
- SỐ HỌC PHẦN : 02

- SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 04 ( LT: 2 – LS : 2 )

- SỐ TIẾT : 90 ( LT 30 -LS 60 )

- ĐỐI TƯỢNG : Y SĨ CHUYÊN NGÀNH YHCT
I- Mục tiêu môn học :

1. Trình bày được những triệu chứng, chẩn đoán, điều trị cụ thể một số bệnh thường gặp .

2. Vận dụng được lý thuyết va chẩn đoán, pháp điều trị một số bệnh chứng trên lâm sàng .

II- Nội dung môn học


STT


TÊN BÀI

SỒ TIẾT

GHI CHÚ

TS

LT

TH

1

Nội tiết chuyển hóa : Đái tháo đường –Rối loạn chuyển hóa Lipid

( Chứng tiêu khát – Đàm trọc )6

62

Hư lao ( Suy nhược cơ thể )

6

63

Rối loạn kinh nguyệt-Thống kinh

4

44

Đại cương về Nam học

4

4

5

Đại cương về hiếm muộn

4

4

6

Trĩ-Bong gân sai khớp

6

67

Thực tập lâm sàng :

6060
Tổng cộng

90

30
60


III. Ph­¬ng ph¸p d¹y /häc:

- Lý thuyÕt: ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y/häc tÝch cùc.

- Thùc tËp l©m sµng: T¹i bÖnh viÖn, häc sinh thùc hiÖn c¸c kü n¨ng chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh b»ng Y häc cæ truyÒn d­íi sù h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t cña gi¸o viªn l©m sµng.
IV. §¸nh gi¸:

- KiÓm tra th­êng xuyªn: 1 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 1

- KiÓm tra ®Þnh kú: 1 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 2 ( bµi kiÓm tra lý thuyÕt vµ thùc hµnh)

- Thi kÕt thóc häc phÇn: Bµi thi viÕt, sö dông c©u hái thi truyÒn thèng vµ c©u hái thi tr¾c nghiÖm.


V.Tµi liÖu dïng ®Ó d¹y/ häc vµ tham kh¶o:

- Bµi gi¶ng Y häc cæ tuyÒn, Tr­êng ®¹i häc Y Hµ Néi

- Ch©m cøu häc, Nhµ xuÊt b¶n Y häc

- Nh÷ng c©y thuèc vµ vÞ thuèc ViÖt Nam , GS. §ç TÊt Lîi

- Ph­¬ng tÔ häc

- Bµi gi¶ng bÖnh häc néi khoa, Tr­êng ®¹i häc Y Hµ Néi

- Gi¸o tr×nh m«n häc BÖnh häc y häc cæ truyÒn cña nhµ tr­êng
VI. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: Bé m«n Y häc cæ truyÒn

HỌC PHẦN VI

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- SỐ HỌC PHẦN : 01

- SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 04 ( LT:0 - TH : 4 )

- SỐ GIỜ : 240 ( LT: 0 –TH : 240 )


I. Môc tiªu:

1- Kh¸m bÖnh, chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ mét sè chøng, bÖnh th­êng gÆp b»ng Y häc cæ truyÒn.

2- Tham gia bµo chÕ, bèc thuèc, s¾c thuèc cho ng­êi bÖnh t¹i c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh.

3. H­íng dÉn nh©n d©n nu«i, trång, khai th¸c, sö dông c¸c c©y, con vµ nguyªn liÖu lµm thuèc an toµn, hîp lý.

4- Lµm bÖnh ¸n Y häc cæ truyÒn cho ng­êi bÖnh néi tró vµ ngo¹i tró.

5- Tham gia c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n lý hå s¬, bÖnh ¸n t¹i c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh.

6- RÌn luyÖn ®¹o ®øc, t¸c phong thËn träng, chÝnh x¸c cña ng­êi thÇy thuèc
II. Thêi gian: 4 tuÇn (160 giê) thùc tËp c¶ ngµy

III. Néi dung:

Thùc hµnh c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Y sü ®Þnh h­íng chuyªn khoa y häc cæ truyÒn vµo thùc tÕ ch¨m sãc søc khoÎ t¹i tuyÕn y tÕ c¬ së. Hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng tay nghÒ ®Ó chuÈn bÞ cho kú thi cuèi kho¸, víi c¸c chØ tiªu tay nghÒ ghi trong b¶ng d­íi ®©y:
TT

Néi dung thùc tËp

GhØ tiªu tay nghÒ

1

TiÕp cËn víi Tr¹m y tÕ ®Ó t×m hiÓu vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc ho¹t ®éng cña Tr¹m Y tÕ c¬ së vµ chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn Tr¹m Y tÕ.

1 b¶n B¸o c¸o

2

T×m hiÓu vÒ m« h×nh bÖnh tËt vµ thùc tÕ sö dông YHCT cña nh©n d©n trong x·.

1 b¶n B¸o c¸o

3

TiÕp nhËn ng­êi bÖnh ®Õn kh¸m vµ ®iÒu trÞ

8 lÇn

4

Kh¸m, ph¸t hiÖn triÖu chøng vµ lµm bÖnh ¸n mét sè bÖnh Néi khoa theo Y häc cæ truyÒn

4 lÇn

5

Kh¸m, ph¸t hiÖn triÖu chøng vµ lµm bÖnh ¸n mét sè bÖnh Ngo¹i khoa theo Y häc cæ truyÒn

4 lÇn

6

Kh¸m, ph¸t hiÖn triÖu chøng vµ lµm bÖnh ¸n mét sè bÖnh Phô khoa theo Y häc cæ truyÒn

4 lÇn

7

Kh¸m, ph¸t hiÖn triÖu chøng vµ lµm bÖnh ¸n mét sè bÖnh Nhi khoa theo Y häc cæ truyÒn

4 lÇn

8

Lµm bÖnh ¸n vµ lËp kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ c¸c bÖnh th«ng th­êng b»ng ph­¬ng ph¸p ch©m cøu (tai biÕn m¹ch m¸u n·o, ®au thÇn kinh to¹, liÖt gi©y VII ngo¹i biªn, ®au l­ng, ®au vai g¸y, suy nh­îc thÇn kinh, ®au khíp, ch¾p, lÑo... )

4 lÇn

9

ChuÈn bÞ dông cô vµ thao t¸c ch©m cøu trªn ng­êi bÖnh

4 lÇn

10

Xoa bãp, bÊm huyÖt ®iÒu trÞ c¸c bÖnh th«ng th­êng (®au l­ng cÊp, ®au vai g¸y, ®au ®Çu, liÖt nöa ng­êi, ®au thÇn kinh to¹ ...).

4 lÇn

11

H­íng dÉn tËp d­ìng sinh (c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n)

2 lÇn

12

T­ vÊn, gi¸o dôc søc khoÎ cho ng­êi bÖnh vµ gia ®×nh cña hä

4 lÇn

13

Tham gia x©y dùng v­ên thuèc nam, thu h¸i, chÕ biÕn, b¶o qu¶n thuèc §«ng d­îc t¹i tr¹m y tÕ


2 lÇn

14

LËp danh môc c¸c lo¹i thuèc YHCT, c©y, con lµm thuèc hiÖn ®ang sö dông t¹i Tr¹m Y tÕ vµ c¸c hé gia ®×nh

1 b¶n B¸o c¸o

15

T­ vÊn, h­íng dÉn ng­êi bÖnh vµ ng­êi nhµ cña hä vÒ sö dông YHCT khi ®Õn kh¸m, ch÷a bÖnh t¹i Tr¹m Y tÕ

6 lÇn

16

Ghi chÐp, s¾p xÕp hå s¬, sæ s¸ch, thuèc vµ dông cô t¹i c¬ së thùc tËp

4 lÇn


III. H­íng dÉn thùc hiÖn m«n häc:

3.1- Gi¶ng d¹y:

- §Þa ®iÓm: Häc viªn thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x·.

- Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Häc viªn thùc hiÖn c¸c kü n¨ng th¨m kh¸m, ph¸t hiÖn triÖu chøng, lµm bÖnh ¸n vµ thùc hiÖn c¸c kü thuËt ®iÒu trÞ ng­êi bÖnh b»ng y häc cæ truyÒn d­íi sù h­íng dÉn, gi¸m s¸t, gióp ®ì cña gi¸o viªn.

3.2- §¸nh gi¸:

- KiÓm tra th­êng xuyªn: 2 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 1

- KiÓm tra ®Þnh kú: 3 ®iÓm kiÓm tra hÖ sè 2

- §iÓm kÕt thóc häc phÇn: Tr×nh bµy tiÓu luËn theo chñ ®Ò do gi¸o viªn h­íng dÉn, kÕt hîp víi ®iÓm hoµn thµnh chØ tiªu thùc hµnh vµ ®iÓm kiÓm tra sæ thùc tËp cña häc viªn.

tải về 290.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương