TrưỜng cao đẲng sư phạm tw


Tuần 12 Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non (tiếp theo)tải về 323.5 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích323.5 Kb.
#40
1   2   3   4


Tuần 12

Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non (tiếp theo)

Mục tiêu :

 • Lập kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện trên trẻ CPTTT tại trường Chuyên biệt.

 • Tích hợp hài hòa các mặt phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ trong một giờ hoạt động.

 • Ứng xử sư phạm những tình huống xảy ra trong tiết học.

 • Thương yêu và chấp nhận những khó khăn từ phía trẻ.

 • Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ý thức rèn luyện tác phong, nhân cách của bản thân.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Thực hành bộ môn

2 tiết


Tại trường Chuyên biệt

Mỗi nhóm tổ chức 01 giờ tập dạy trẻ CPTTTT.


 • 02 nhóm thực hành. Các bạn trong nhóm thực hành phối hợp và hỗ trợ.

 • Các nhóm khác quan sát và góp ý cho tiết dạy.

Tiết dạy của nhóm.

Lấy điểm điều kiện (Bài tập nhóm)

Tự học

2 tiết


SV tự chọn địa điểm

Xây dựng kế hoạch giảng dạy tại trường Chuyên biệt hoặc Hòa nhập.

 • Các nhóm tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch giảng dạy của nhóm mình, chuẩn bị cho giờ tập dạy thực tế tại trường Chuyên biệt trong giờ học sau.

 • Nhóm đã thực hành hoàn thiện KH giảng dạy của nhóm mình sau khi được góp ý.

Kế hoạch giảng dạy của mỗi nhóm.


Tuần 13

Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non (tiếp theo)

Mục tiêu :

 • Lập kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện trên trẻ CPTTT tại trường Hòa nhập.

 • Tích hợp hài hòa các mặt phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ trong một giờ hoạt động.

 • Ứng xử sư phạm những tình huống xảy ra trong tiết học.

 • Thương yêu và chấp nhận những khó khăn từ phía trẻ.

 • Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ý thức rèn luyện tác phong, nhân cách của bản thân

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Thực hành bộ môn

2 tiết


Tại trường Hòa nhập

Mỗi nhóm tổ chức 01 giờ tập dạy trẻ CPTTTT.


 • 02 nhóm thực hành. Các bạn trong nhóm thực hành phối hợp và hỗ trợ.

 • Các nhóm khác quan sát và góp ý cho tiết dạy.

Tiết dạy của nhóm.

Lấy điểm điều kiện (Bài tập nhóm)

Tự học

2 tiết


SV tự chọn địa điểm

Xây dựng kế hoạch giảng dạy tại trường Chuyên biệt hoặc Hòa nhập.

 • Các nhóm tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch giảng dạy của nhóm mình, chuẩn bị cho giờ tập dạy thực tế tại trường Chuyên biệt trong giờ học sau.

 • Nhóm đã thực hành hoàn thiện KH giảng dạy của nhóm mình sau khi được góp ý.

Kế hoạch giảng dạy của mỗi nhóm.


Tuần 14

Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non (tiếp theo)

Mục tiêu :

 • Lập kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện trên trẻ CPTTT tại trường Chuyên biệt.

 • Tích hợp hài hòa các mặt phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ trong một giờ hoạt động.

 • Ứng xử sư phạm những tình huống xảy ra trong tiết học.

 • Thương yêu và chấp nhận những khó khăn từ phía trẻ.

 • Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ý thức rèn luyện tác phong, nhân cách của bản thân

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Thực hành bộ môn

2 tiết


Tại trường Chuyên biệt

Mỗi nhóm tổ chức 01 giờ tập dạy trẻ CPTTTT.


 • 02 nhóm thực hành. Các bạn trong nhóm thực hành phối hợp và hỗ trợ.

 • Các nhóm khác quan sát và góp ý cho tiết dạy.

Tiết dạy của nhóm.

Lấy điểm điều kiện (Bài tập nhóm)

Tự học

1 tiết


SV tự chọn địa điểm

Xây dựng kế hoạch giảng dạy tại trường Chuyên biệt hoặc Hòa nhập.

 • Các nhóm đã thực hành hoàn thiện KH giảng dạy của nhóm mình sau khi được góp ý.

Kế hoạch giảng dạy của mỗi nhóm.


Tuần 15

Bài 9: Đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.

Mục tiêu :

 • Trình bày những quan điểm tích cực khi đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT MN hiện nay.

 • Xác định nội dung, quy trình và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT MN.

 • Đúc kết một số kinh nghiệm trong quá trình lập KH và tổ chức 01 giờ dạy trên trẻ CPTTT MN.

 • Giải quyết một số tình huống xảy ra trong giờ học dạy trẻ CPTTT MN.

 • Hệ thống, khái quát các kiến thức đã học.

 • Tôn trọng trẻ, khách quan trong đánh giá. Tin tưởng vào sự tiến bộ của trẻ.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

1 tiết


Phòng học

lý thuyết  1. Quan điểm đánh giá

  2. Quy trình đánh giá

  3. Nội dung đánh giá

  4. Phương pháp đánh giá
   • Đọc TLTK 2.

   • Nêu các quan điểm tích cực và không tích cực khi đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT hiện nay.

   • Trình bày nội dung, quy trình và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT.

Phát biểu của SV.

Thảo luận

1.5 tiết


Phòng học

lý thuyếtÔn tập

Ôn tập theo hệ thống câu hỏi.

Thảo luận nhóm:

 • Một số kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và tổ chức 01 giờ dạy trên trẻ CPTTT đạt được mục tiêu đề ra.

 • Một số gợi ý quản lý hành vi của trẻ CPTTT trong giờ học.

 • Hoàn thành các bài kiểm tra của nhóm và của cá nhân.

 • Trao đổi về hệ thống câu hỏi ôn tập.

Phát biểu của SV.
Các bài thảo luận của các nhóm (nếu chưa nộp)
 1. Yêu cầu đối với người học:

 • Dự lớp: Tham dự các buổi lên lớp, chuẩn bị trước bài học theo yêu cầu của giảng viên, nghe giảng, tham gia xây dựng bài, củng cố kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng vận dụng;

 • Bài tập: đọc tài liệu để làm các bài tập (cá nhân/nhóm) theo yêu cầu; tham gia thực hành trong nhóm. Tham gia đầy đủ các buổi đi thực tế (tập dạy trên trẻ hay dự tiết mẫu). Thực hiện các bài tập trong lớp và bài thu hoạch/ bài thi sau khi kết thúc học phần.

 • Tự học: làm việc với học liệu theo đề cương, cập nhật các nghiên cứu mới, kết quả thể hiện dưới các hình thức khác nhau: thuyết trình, trình bày kết quả thảo luận, bài tập cá nhân/nhóm.

 1. Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và giữa kỳ: 40% , trong đó:

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận) : 5%

- Phần tự học (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân, cho nhóm,…) : 10%

- Bài kiểm tra cá nhân, tuần 10 - làm sổ tay dành cho GV dạy trẻ CPTTT : 10%- Bài tập nhóm, từ tuần 12 – 14 - Kế hoạch giảng dạy của nhóm và tổ chức tiết 01 dạy tại trường chuyên biệt hoặc hòa nhập : 15%

9.2 Thi cuối kỳ: 60% - tự luận

9.3 Thang điểm đánh giá:

 • Thang điểm đánh giá quá trình và thi học kỳ : Thang điểm 10

 • Thang điểm đánh giá học phần : Thang điểm chữ


TRƯỞNG KHOA GIẢNG VIÊN

Giảng viên 1: Nguyễn Thị Tường Vân

Giảng viên 2: Võ Thị Bích Thủy

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

tải về 323.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương