TrưỜng cao đẲng sư phạm tw


Tuần 5 Bài 4: Điều chỉnh nội dung chương trình dạy trẻ CPTTT Mầm nontải về 323.5 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích323.5 Kb.
#40
1   2   3   4


Tuần 5

Bài 4: Điều chỉnh nội dung chương trình dạy trẻ CPTTT Mầm non.

Mục tiêu :

 • Xác định những nội dung giáo dục trẻ trong Chương trình GDMN mới.

 • Chọn lọc và điều chỉnh những nội dung chương trình phù hợp với khả năng học tập của trẻ CPTTT MN.

 • Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Tôn trọng và chấp nhận khả năng của trẻ.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

1 tiết


Phòng học

lý thuyết1. Nội dung chương trình giáo dục trẻ Mầm non

 1. Phát triển nhận thức

  1. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp

  2. Phát triển thẩm mỹ

  3. Phát triển kỹ năng xã hội

  4. Phát triển thể chất

 • Đọc tài liệu số 1, trang 22.

 • Liệt kê các tên đề tài dạy trẻ Mầm non theo từng lĩnh vực phát triển

Phát biểu của sinh viên

Thảo luận

1.5 tiết


Phòng học

lý thuyết2. Điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non

 • Thảo luận cặp đôi:

 • Với 01 trường hợp bất kỳ (độ tuổi và mức độ CPTTT tùy chọn), hãy chọn 05 đề tài cụ thể cho 05 lĩnh vực phát triển và điều chỉnh sao cho phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ đó.

 • Tham khảo đề tài được điều chỉnh tại các nhóm khác.

Trình bày của SV về 01 đề tài được điều chỉnh cụ thể.

Tự học

1 tiết


SV tự chọn địa điểm

Chương trình dạy trẻ CPTTT MN cụ thể.

 • Mỗi nhóm tìm hiểu và ghi lại cơ sở xây dựng các chương trình dạy trẻ CPTTT MN từ các GV ở ít nhất 1 trường Chuyên biệt và 1 trường hòa nhập trong thực tế. Viết bài thu hoạch theo mẫu của GV hướng dẫn.

Bài thu hoạch thực tế của các nhóm về nội dung chương trình học của trẻ CPTTT.


Tuần 6

Bài 5: Điều chỉnh phương pháp dạy trẻ CPTTT Mầm non

Mục tiêu :

 • Xác định các nhóm phương pháp giảng dạy trẻ Mầm non trong hoạt động phát triển nhận thức, ngôn ngữ và thể chất.

 • Chọn lọc và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với khả năng học tập của trẻ CPTTT MN trong hoạt động phát triển nhận thức, ngôn ngữ và thể chất.

 • Quan sát, nhận ra sự điều chỉnh về phương pháp giảng dạy của GV dạy trẻ CPTTT trong tiết học.

 • Tích hợp hài hòa các phương pháp, các mặt phát triển: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, KNXH và thẩm mỹ cho trẻ trong một giờ hoạt động.

 • Sáng tạo và linh hoạt trong quá trình dạy trẻ. Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Kiên trì trong quá trình dạy trẻ, tôn trọng và chấp nhận khả năng của trẻ.
Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

1 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Các cách học của trẻ Mầm non


 1. Phương pháp dạy trẻ Mầm non:

  1. Phát triển nhận thức

  2. Phát triển ngôn ngữ

  3. Phát triển thể chất

 • Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết, hãy liệt kê tất cả các cách học của trẻ Mầm non. Hãy cho biết cách học của bản thân.

 • SV trình bày phần thảo luận của nhóm trong hoạt động tự học.

Bảng liệt kê các cách học của trẻ.

Bảng cột ghi nhận các PP dạy trẻ MN trong từng hoạt động.Thảo luận

1.5 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Điều chỉnh phương pháp khi dạy trẻ CPTTT Mầm non:

  1. Phát triển nhận thức

  2. Phát triển ngôn ngữ

  3. Phát triển thể chất
 • Xem Video: Quan sát tiết dạy trẻ CPTTT Mầm non tại trường Chuyên biệt trong từng giờ học, ghi nhận những PP mà GV đã sử dụng trong giờ học đó.
 • Thảo luận nhóm: GV đã điều chỉnh PP trong các giờ học đó như thế nào?.

 • Vẽ sơ đồ mạng hoạt động mà GV đã tổ chức trong giờ học đó.
 • Nhận ra những tình huống của GV và trẻ xảy ra trong tiết học và cách xử lý của GV.

Bảng ghi chép sau khi xem Video về các tiết dạy của cá nhân, đặc biệt là các PP mà GV đã sử dụng.
Phát biểu của SV.

Mạng hoạt động của tiết học.


Phát biểu của SV. (theo quan sát hoặc gợi ý của SV về cách giải quyết)

Tự học

1 tiết


SV tự chọn địa điểm

Phương pháp dạy trẻ CPTTT trong từng hoạt động

 • Đọc TLTK 10, 11, 12. Thể hiện bằng bảng (cột) ghi nhận những PP dạy trẻ Mầm non phát triển KNXH và thẩm mỹ.

Bảng cột ghi nhận các PP dạy trẻ MN trong từng hoạt động. (Bài tập cá nhân)


Tuần 7

Bài 5: Điều chỉnh phương pháp dạy trẻ CPTTT Mầm non (tiếp theo)

Mục tiêu :

 • Xác định các nhóm phương pháp giảng dạy trẻ Mầm non trong hoạt động phát triển KNXH và thẩm mỹ.

 • Chọn lọc và điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với khả năng học tập của trẻ CPTTT MN trong hoạt động PT KNXH và thẩm mỹ.

 • Quan sát, nhận ra sự điều chỉnh về phương pháp giảng dạy của GV dạy trẻ CPTTT trong tiết học.

 • Tích hợp hài hòa các phương pháp, các mặt phát triển: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, KNXH và thẩm mỹ cho trẻ trong một giờ hoạt động.

 • Sáng tạo và linh hoạt trong quá trình dạy trẻ. Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Kiên trì trong quá trình dạy trẻ, tôn trọng và chấp nhận khả năng của trẻ.
Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

1 tiết


Phòng học

lý thuyết1. Phương pháp dạy trẻ Mầm non:

  1. Phát triển KNXH

  2. Phát triển thẩm mỹ

SV trình bày phần thảo luận của nhóm trong hoạt động tự học.

Bảng cột ghi nhận các PP dạy trẻ MN trong từng hoạt động.

Thảo luận

1.5 tiết


Phòng học

lý thuyết2. Điều chỉnh phương pháp khi dạy trẻ CPTTT Mầm non:

  1. Phát triển KNXH

  2. Phát triển thẩm mỹ
  • Xem Video: Quan sát tiết dạy trẻ CPTTT MN tại trường Chuyên biệt trong từng giờ học, ghi nhận những PP mà GV đã sử dụng trong giờ học đó.
  • Thảo luận nhóm: GV đã điều chỉnh PP trong các giờ học đó như thế nào?

  • Vẽ sơ đồ mạng hoạt động mà GV đã tổ chức trong giờ học đó.

  • Nhận ra những tình huống của GV và trẻ xảy ra trong tiết học và cách xử lý của GV.

Bảng ghi chép sau khi xem Video về các tiết dạy của cá nhân, đặc biệt là các PP mà GV đã sử dụng.
Phát biểu của SV.

Mạng hoạt động của tiết học.

Phát biểu của SV. (theo quan sát hoặc gợi ý của SV về cách giải quyết)


Tự học

1 tiết


SV tự chọn địa điểm

Phương pháp điều chỉnh trong GDHN dạy trẻ CPTTT.

  • Đọc TLTK 8. Tìm hiểu về các phương pháp điều chỉnh trong GDHN dạy trẻ CPTTT.

  • Hiện nay theo bạn các trường MN hòa nhập có áp dụng những PP điều chỉnh này không?

Những ghi chép về PP điều chỉnh.
Ý kiến của SV.


Tuần 8

Bài 5: Điều chỉnh phương pháp dạy trẻ CPTTT Mầm non (tiếp theo).

Mục tiêu :

 • Trình bày những phương pháp đặc thù trong giảng dạy trẻ CPTTT.

 • Xác định các phương pháp điều chỉnh trong dạy trẻ CPTTT học hòa nhập.

 • Quan sát, ghi chép về những PP mà GV đã sử dụng trong tiết dạy.

 • Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Sáng tạo và linh hoạt trong quá trình dạy trẻ.
Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

1 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Các phương pháp đặc thù dạy trẻ CPTTT

  1. Phương pháp hợp tác nhóm.

  2. Phương pháp học có trợ giúp tiếp cận.

  3. Phương pháp đa giác quan

  4. Phương pháp TEACCH

 2. Các phương pháp điều chỉnh trong GDHN

  1. Phương pháp đồng loạt

  2. Phương pháp đa trình độ

  3. Phương pháp trùng lặp giáo án

  4. Phương pháp thay thế
 • Kể tên và phân tích các phương pháp đặc thù trong dạy trẻ CPTTT MN (đã học trong GDH trẻ CPTTT MN 1).
 • Đọc tài liệu số 5.

 • Phát biểu khái niệm từng phương pháp điều chỉnh.

 • Nhận ra điểm giống và khác nhau giữa các PP điều chỉnh.

Những ví dụ minh họa của SV về từng phương pháp.

Phát biểu của SV
Thảo luận

1.5 tiết


Phòng học

lý thuyếtCác phương pháp điều chỉnh trong GDHN


 • Thảo luận nhóm 4 SV: Mỗi nhóm tìm thêm 2 ví dụ minh họa cho từng phương pháp điều chỉnh.

 • Từ ví dụ của GV nêu ra, hãy xác định tên phương pháp.

 • Xem Video về 01 tiết dạy trẻ CPTTT trong MGHN: Ghi nhận những PP mà GV đã sử dụng. Xác định phương pháp điều chỉnh trong tiết học đó.

Trình bày ví dụ của mỗi nhóm và sự nhận xét của các nhóm khác.

Phát biểu của SV sau khi quan sát 01 giờ học cụ thể.Tự học

2 tiết


SV tự chọn địa điểm

Các phương pháp đặc thù khi dạy trẻ CPTTT.

Các phương pháp điều chỉnh trong GDHN dạy trẻ CPTTT. • Kẻ bảng, hệ thống lại các phương pháp đã học. Nhấn mạnh phương pháp chủ đạo trong từng hoạt động và đề xuất các biện pháp hỗ trợ trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy trẻ CPTTT.

Bảng hệ thống các PP của từng SV.


Tuần 9

Bài 6: Điều chỉnh hình thức tổ chức và phương tiện dạy trẻ CPTTT Mầm non

Mục tiêu :

 • Trình bày các hình thức dạy học cho trẻ CPTTT MN và những yêu cầu về việc xây dựng môi trường vật chất khi thực hiện chương trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.

 • Xác định và giải thích những yếu tố cần điều chỉnh trong hình thức dạy học cho trẻ CPTTT MN.

 • So sánh ưu điểm và hạn chế của các hình thức dạy học cho trẻ CPTTT.

 • Khéo léo, sáng tạo trong sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học cho trẻ CPTTT.

 • Linh hoạt trong hình thức dạy học cho trẻ CPTTT MN.
Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

1 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Điều chỉnh hình thức dạy trẻ CPTTT Mầm non 1. Điều chỉnh phương tiện dạy học
  • Đọc TLTK 1.

  • Kẻ sơ đồ các hình thức dạy học cho trẻ CPTTT Mầm non.

  • Những yếu tố cần điều chỉnh trong hình thức dạy học cho trẻ CPTTT.
  • Đọc TLTK 1.

  • Trình bày yêu cầu về việc xây dựng môi trường vật chất khi thực hiện chương trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.

  • Nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học ở trường MN.

Phát biểu của SV.

Có 03 hình thức dạy học cho trẻ CPTTT. Các yếu tố cần điều chỉnh: hoạt động của trẻ, phong cách dạy của GV, cách trợ giúp trẻ học, cách giao bài tập…


Phát biểu của SV.

Thảo luận

1 tiết


Phòng học

lý thuyết • Điều chỉnh hình thức dạy trẻ CPTTT Mầm non
  • Thảo luận nhóm: Quan sát 01 giờ học, chọn hình thức dạy học phù hợp với khả năng học tập của trẻ và các hoạt động diễn ra.

  • Kẻ bảng so sánh ưu và hạn chế của mỗi hình thức dạy học.
Tự học

1 tiết


SV tự chọn địa điểm

 • Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy trẻ CPTTT Mầm non. • Đồ dùng và thiết bị dạy học cho trẻ CPTTT Mầm non.

  • Đọc tài liệu số 2. Liệt kê yêu cầu về việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy trẻ CPTTT Mầm non.

  • Từ thực tiễn : Ghi nhận các loại đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị trong trường Chuyên biệt và hòa nhập.

Phát biểu và ghi nhận của SV trong tiết học sau.


Tuần 10

Bài 7: Đánh giá tình trạng ban đầu của trẻ CPTTT mầm non

Mục tiêu :

 • Xác định những nội dung cần tìm hiểu để đánh giá tình trạng ban đầu của trẻ CPTTT Mầm non.

 • Trình bày những phương pháp tìm hiểu tình trạng ban đầu của trẻ CPTTT MN.

 • Quan sát, ghi nhận những đặc điểm về sự phát triển tâm lý của trẻ CPTTT MN.

 • Tóm tắt khả năng của trẻ CPTTT MN qua bảng quan sát hoặc bộ bài tập đánh giá khả năng học tập của trẻ.

 • Khách quan, trung thực, công bằng trong đánh giá trẻ.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

2 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Nội dung tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT MN.

  1. Sự phát triển thể chất

  2. Khả năng ngôn ngữ - giao tiếp

  3. Khả năng nhận thức

  4. Quan hệ xã hội

  5. Môi trường phát triển của trẻ.

 2. Phương pháp tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT MN.

  1. Phương pháp quan sát

  2. Phương pháp trắc nghiệm

  3. Phương pháp phỏng vấn

  4. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ

 • Đọc TLTK 8.

 • Liệt kê những nội dung cần tìm hiểu về khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT ở từng mặt.


 • Đọc TLTK 8.

 • Nêu khái niệm của từng phương pháp.

 • Kẻ bảng phân loại các hình thức quan sát, điều kiện quan sát.

 • Chọn lựa các hình thức phỏng vấnSự tích cực của cá nhân.


Bài tập cá nhân.

Thảo luận

1 tiết


Phòng học

lý thuyếtPhương pháp tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT MN.


- Quan sát video, ghi nhận những đặc điểm về sự phát triển tâm lý của trẻ CPTTT MN theo phiếu.

- Quan sát 01 trường hợp GV đang đánh giá trẻ CPTTT trong thực tế. • Hãy tóm tắt sơ lược bức tranh mô tả về sự phát triển của trẻ.

Bài tập cá nhân.

Tự học

2 tiết


SV tự chọn địa điểm

Đánh giá trẻ CPTTT.

Sổ tay dành cho GV dạy trẻ CPTTT. • Tìm hiểu về các tài liệu làm trắc nghiệm đề đánh giá trẻ CPTTT.

 • Tìm hiểu công cụ đánh giá hiện nay tại các trường Chuyên biệt và Hòa nhập dạy trẻ CPTTT.

 • Làm sổ tay/cẩm nang dành cho GV dạy trẻ CPTTT (ghi chú những nội dung quan trọng, những điều cần lưu ý trong quá trình giáo dục trẻ CPTTT MN).

Tên các trắc nghiệm hoặc thang đo.
Quyển sổ tay/cẩm nang dành cho GV dạy trẻ CPTTT.
Lấy điểm kiểm tra giữa kỳ (cá nhân). Hạn chót tuần 15 nộp.


Tuần 11

Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non

Mục tiêu :

 • Xây dựng mục tiêu dạy học và lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thứcdạy học phù hợp với khả năng của trẻ CPTTT MN.

 • Cách thiết kế 01 giờ học hiệu quả trên trẻ CPTTT MN.

 • Tích hợp hài hòa các mặt phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ trong một giờ hoạt động.

 • Thương yêu và chấp nhận những khó khăn từ phía trẻ.

 • Tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ. Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

2 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Thiết kế 01 giờ học hiệu quả trên trẻ CPTTT.
 • Đọc TLTK 1.

 • Nêu khái niệm 01 giờ học hiệu quả.

 • Xác định cấu trúc của 01 giờ học hiệu quả.

 • Phân tích thành tố quan trọng trong 01 giờ học hiệu quả.

 • Cách thiết kế sơ đồ mạng hoạt động, mạng nội dung cho giờ học đó.

Phần trình bày của SV.

Sơ đồ cấu trúc 01 giờ học hiệu quả.

Sơ đồ mạng hoạt động và mạng nội dung.


Thảo luận

1 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Xây dựng mục tiêu dạy học

 2. Lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học cho trẻ CPTTT MN

Thảo luận nhóm:

 • Chọn 01 môn học, 01 đề tài cụ thể (chủ điểm, đối tượng tùy chọn), sau đó xây dựng mục tiêu dạy học.

 • Xác định nội dung, PP, phương tiện, hình thức dạy học phù hợp.

 • Các nhóm trao đổi và góp ý cho nhau.

Kế hoạch giảng dạy của nhóm (chưa có bước tiến hành)

Tự học

2 tiết


SV tự chọn địa điểm

Xây dựng kế hoạch giảng dạy tại trường Chuyên biệt hoặc Hòa nhập.

Chia 6 nhóm : Mỗi nhóm 10 SV, xây dựng 01 kế hoạch giảng dạy hoàn chỉnh, chuẩn bị cho giờ tập dạy thực tế tại trường Chuyên biệt trong giờ học sau (theo sự bốc thăm của nhóm về môn dạy, mô hình trường Chuyên biệt hay hòa nhập).

Kế hoạch giảng dạy của mỗi nhóm.


tải về 323.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương