TrưỜng cao đẲng sư phạm tw


Học liệu (tại thư viện của trường CĐSP Trung ương TPHCM, tủ sách của khoa Giáo dục đặc biệt và do giảng viên cung cấp)tải về 323.5 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích323.5 Kb.
#40
1   2   3   4
 1. Học liệu (tại thư viện của trường CĐSP Trung ương TPHCM, tủ sách của khoa Giáo dục đặc biệt và do giảng viên cung cấp)

  1. 6.1 Bắt buộc (TLBB):

 1. Bộ GD & ĐT (Chương trình hiện hành), Chương trình CS – GD trẻ Mầm non từ 0 – 6 tuổi.

 2. E.A Xtrebeleve, Dương Thị Hoa dịch (2004), Giáo dục Đặc biệt Mầm non, Hà Nội.

 3. Harry Toren, Giáo dục Đặc biệt cho học sinh Chậm phát triển tinh thần.

 4. Lương Thị Hồng Hạnh (2004), Phương pháp dạy học cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ, ĐHSP Hà nội.

  1. 6.2 Tham khảo (TLTK):

 1. Bộ GD & ĐT (2011), Dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ, Tài liệu tập huấn giáo viên – CBQL giáo dục, Hà Nội.

 2. Bộ GD & ĐT (2005), Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, Tài liệu tập huấn giáo viên Tiểu học, Hà Nội.

 3. Huỳnh Thị Thanh Bình (2010), Chương trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non, Sở GD&ĐT – TTNC và GD trẻ khuyết tật.

 4. Kirstin Bostelmann & Vivien Heller (2008), Dạy toán cho tất cả học sinh ở trường Tiểu học và Chuyên biệt, NXB ĐH Huế.

 5. Kirstin Bostelmann & Vivien Heller (2008), Tăng cường và hỗ trợ việc học, NXB ĐH Huế.

 6. Kirstin Bostelmann & Vivien Heller (2008), Tăng cường và hỗ trợ giao tiếp, NXB ĐH Huế.

 7. Trần Lệ Thu (2003), Đại cương về trẻ CPTTT, NXB ĐHQG Hà Nội,

 8. Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển chương trình giáo dục chuyên biệt (2005), Giáo dục hòa nhập trẻ CPTTT, Hà Nội.

 9. Trương Thị Xuân Huệ (2006), Giáo dục học Đặc biệt Mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường CĐSP TW TP.HCM.

 10. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2006), Tổ chức hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ Mầm non theo hướng tích hợp, Hà Nội.

 11. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2006), Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non theo hướng tích hợp, Hà Nội.

 12. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2006), Tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ Mầm non theo hướng tích hợp, Hà Nội.

 13. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2006), Tổ chức hoạt động phát triển tình cảm xã hội cho trẻ Mầm non theo hướng tích hợp, Hà Nội.

 14. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2006), Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ Mầm non theo hướng tích hợp, Hà Nội.

 15. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2006), Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ Mầm non theo hướng tích hợp, Hà Nội.

 16. Viện Khoa học Giáo dục Việt nam (1992), Nội dung và phương pháp giáo dục trẻ CPTTT, Trung tâm tật học, Hà Nội.

 17. Website: http://giaoducmamnon.com

 18. Website: http://teachersandfamilies.com

 19. Băng Video về những tiết dạy tại các trường Chuyên biệt CPTTT và tiết cá nhân ở trường Mầm non hòa nhập.

 20. Các đồ dùng dạy học minh họa cho các giờ giảng.

 1. Hình thức tổ chức dạy học

  1. Lịch trình chung

TuầnNội dung

Hình thức tổ chức

Tổng số tiết theo TKB

Lên lớp

Tự học


Lý thuyết

Thực hành /Thảo luận

Chương 1: Những vấn đề chung về điều chỉnh quá trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non

1

Bài 1: Những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non khi tham gia các hoạt động giáo dục

3

0.5 (1)

1(3)

4

2

Bài 1: Những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non khi tham gia các hoạt động giáo dục (tt)

1

1.5 (3)

2 (6)

4

3

Bài 2: Những vấn đề chung về điều chỉnh quá trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non

3

0.5 (1)

1(3)

4

4

Bài 3: Điều chỉnh mục tiêu dạy trẻ CPTTT Mầm non

2

1 (2)

1(3)

4

5

Bài 4: Điều chỉnh nội dung chương trình dạy trẻ CPTTT Mầm non

1

1.5 (3)

1(3)

4

6

Bài 5: Điều chỉnh phương pháp giảng dạy trẻ CPTTT Mầm non

1

1.5 (3)

1(3)

4

7

Bài 5: Điều chỉnh phương pháp giảng dạy trẻ CPTTT Mầm non (tt)

1

1.5 (3)

1(3)

4

8

Bài 5: Điều chỉnh phương pháp giảng dạy trẻ CPTTT Mầm non (tt)

1

1.5 (3)

2 (6)

4

9

Bài 6: Điều chỉnh hình thức tổ chức và phương tiện dạy trẻ CPTTT mầm non

2

1 (2)

1(3)

4

Chương 2: Tổ chức quá trình giáo dục cho trẻ CPTTT Mầm non

10

Bài 7: Đánh giá tình trạng ban đầu của trẻ CPTTT mầm non

2

1 (2)

2 (6)

4

11

Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non

2

1 (2)

2 (6)

4

12

Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non (tt)
2 (4)

2 (6)

4

13

Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non (tt)
2 (4)

2 (6)

4

14

Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT mầm non (tt)
2 (4)

1(3)

4

15

Bài 9: Đánh giá kết quả giáo dục trên trẻ CPTTT MN và xây dựng kế hoạch chuyển tiếp. Ôn tập

1

1.5 (3)

0

4
Tổng cộng

20

20 (40)

20 (60)

60
7.2 Lịch trình cụ thể của từng nội dung:

Tuần 1 

Bài 1: Những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non khi tham gia các hoạt động giáo dục

Mục tiêu:

 • Hiểu rõ mục tiêu, cấu trúc nội dung của học phần và nhiệm vụ học tập của sinh viên.

 • Nhận ra và phân tích những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non trong: hoạt động nhận thức, ngôn ngữ.

 • Trình bày các yếu tố gây nên những khó khăn của trẻ CPTTT MN.

 • Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Tôn trọng và chấp nhận những khó khăn của trẻ.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

1 tiết

Giới thiệu đề cương

- Cấu trúc đề cương

- Mục tiêu học phần.

- Các hình thức tổ chức dạy học, nhiệm vụ của sinh viên trong mỗi hình thức dạy học.

- Các hình thức kiểm tra đánh giá và tỷ lệ.

- Hệ thống các vấn đề sinh viên chọn làm bài tập.Giới thiệu tổng quan môn học.

- Hệ thống lại học phần GDH trẻ CPTTT MN 1.

- Hệ thống các phương pháp nghiên cứu của học phần.

- Những vấn đề tồn tại ở thực tế trong giáo dục trẻ CPTTT tại trường Chuyên biệt và hòa nhập.

- Những vấn đề giáo viên đang nghiên cứu.

Phân nhóm sinh viên đến hết học phần


 • Ghi chép lại những nội dung cần nhớ.

 • Mỗi SV phải có 01 bộ đề cương học phần giáo dục học trẻ CPTTT Mầm non 2.

 • Nêu thắc mắc với GV.

 • Nêu những vấn đề SV mong đợi, muốn biết ở học phần.


 • Phát biểu những kiến thức đã học.

 • Trình bày những hiểu biết và kinh nghiệm của mình về các mô hình GD trẻ CPTTT MN.

 • Chia nhóm theo yêu cầu của GV. Viết danh sách nhóm.

Phát biểu, ý kiến của SV.


Chương 1: Những vấn đề chung về điều chỉnh quá trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non

Lý thuyết

2 tiết


Phòng học

lý thuyếtBài 1 : Những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non khi tham gia các hoạt động giáo dục

 1. Trong hoạt động nhận thức

 2. Trong sự phát triển ngôn ngữ • Phát biểu những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến những khó khăn về nhận thức, ngôn ngữ của trẻ.

Phát biểu của sinh viên.Thảo luận

0.5 tiết


Phòng học

lý thuyết


 • Thảo luận theo nhóm :

 • Từ kinh nghiệm và hiểu biết: ghi nhận những khó khăn của trẻ CPTTT MN trong hoạt động nhận thức và trong sự phát triển ngôn ngữ.

Thuyết trình của các nhóm về nội dung thảo luận.

Tự học

1 tiết


SV tự chọn địa điểm

Khả năng nhận thức và ngôn ngữ của trẻ Mầm non. Những yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của trẻ CPTTT.

 • Ghi nhận khả năng nhận thức và ngôn ngữ của trẻ Mầm non.

 • Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của trẻ CPTTT trong việc thực hiện KNXH, hoạt động thẩm mỹ và hoạt động thể chất.

Bài chuẩn bị của cá nhân.


Tuần 2

Bài 1: Những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non khi tham gia các hoạt động giáo dục (tiếp theo)

Mục tiêu:

 • Nhận ra và phân tích những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non trong: kỹ năng XH, hoạt động thẩm mỹ và thể chất.

 • Trình bày các yếu tố gây nên những khó khăn trên của trẻ CPTTT MN.

 • Làm việc và phối hợp tốt trong nhóm.

 • Tôn trọng và chấp nhận những khó khăn của trẻ.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

1 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Trong kỹ năng xã hội (KNXH)

 2. Trong hoạt động thẩm mỹ

 3. Trong hoạt động thể chất

 • Phát biểu những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến những khó khăn về KNXH, hoạt động thẩm mỹ và thể chất của trẻ.

- Sự tích cực của cá nhân.

Thảo luận

1.5 tiết


Phòng học

lý thuyếtNhững khó khăn của trẻ CPTTT MN.

 • Thảo luận theo nhóm :

 • Từ kinh nghiệm và hiểu biết: ghi nhận những khó khăn của trẻ CPTTT MN khi thực hiện KNXH, thẩm mỹ và thể chất.

Thuyết trình của các nhóm về nội dung thảo luận.

Tự học

2 tiết


SV tự chọn địa điểm

Những vấn đề chung về điều chỉnh chương trình khi dạy trẻ CPTTT MN. • Hoàn chỉnh bài tập thảo luận nhóm về tất cả những khó khăn của trẻ CPTTT MN.

 • Đọc tài liệu số 4, trang 8

Bài thảo luận nhóm


Tuần 3

Bài 2: Những vấn đề chung về điều chỉnh quá trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non

Mục tiêu:

 • Hiểu và giải thích khái niệm, mục đích và cơ sở của việc điều chỉnh chương trình.

 • Phân tích các nguyên tắc chủ yếu trong giáo dục điều chỉnh.

 • Tuân thủ, đảm bảo các nguyên tắc điều chỉnh khi thực hiện chương trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

3 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Khái niệm, mục đích, nguyên tắc điều chỉnh
 • Đọc tài liệu số 4, trang 58.

 • Phát biểu theo vấn đề GV đặt ra.

 • Đọc tài liệu số 2, trang 13.

 • Phát biểu hiểu biết của mình về những nguyên tắc trên. Cho ví dụ minh họa.

Phát biểu xây dựng bài.

Thảo luận

0.5 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Cơ sở của việc điều chỉnh

 • Mục tiêu giáo dục chung và mục tiêu giáo dục điều chỉnh trẻ CPTTT mầm non

 • Khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT mầm non

 • Điều kiện thực tế của trường-lớp, địa phương

 • Đọc: TLTK 2, trang 59

 •  Thảo luận nhóm về các cơ sở điều chỉnh chương trình giáo dục. Thuyết trình trước lớp.

Phần trình bày của nhóm

Tự học

1 tiết


SV tự chọn địa điểm

 • Hệ thống trợ giúp điều chỉnh cho sự phát triển của trẻ CPTTT MN.

 • Đặc điểm và nội dung tác động của người lớn đối với trẻ CPTTT MN.

 • Đọc tài liệu số 2, trang 16.

 • Tóm tắt thông tin, làm bài tập cá nhân.

Bài tập cá nhân


Tuần 4 

Bài 3: Điều chỉnh mục tiêu dạy trẻ CPTTT Mầm non

Mục tiêu :

 • Trình bày khái niệm, các loại mục tiêu, phương pháp xây dựng mục tiêu dạy trẻ CPTTT MN.

 • Điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp khả năng của trẻ.

 • Xây dựng mục tiêu SMART cho trẻ CPTTT.

 • Chấp nhận những khó khăn trong học tập của trẻ.

Hình thức

Địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu người học chuẩn bị

Đánh giá

Lý thuyết

2 tiết


Phòng học

lý thuyết 1. Khái niệm chung về mục tiêu

 2. Các loại mục tiêu

 3. Phương pháp xây dựng mục tiêu
 • Đọc TLTK 2, trang 42.

 • Phát biểu khái niệm mục tiêu. Phân biệt mục tiêu và mục đích. Cho VD minh họa

 • Trình bày các loại mục tiêu.

Phát biểu của SV.

Thảo luận

1 tiết


Phòng học

lý thuyết4. Điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp khả năng của trẻ


 • Thảo luận nhóm:

 • GV cung cấp từng trường hợp trẻ CPTTT cho từng nhóm. Hãy xây dựng và điều chỉnh mục tiêu phù hợp. Chuẩn bị trình bày bằng hình thức đóng kịch hoặc thuyết trình.

Trình bày phần thảo luận của nhóm.

Tự học

1 tiết


SV tự chọn địa điểm

Điều chỉnh mục tiêu dạy trẻ CPTTT MN.

Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. • Tham khảo các giáo án dạy trẻ CPTTT mà GV cung cấp. Hãy điều chỉnh mục tiêu sao cho phù hợp với trẻ CPTTT.

 • Phân biệt mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn bằng những VD cụ thể.

Các giáo án có mục tiêu đã được điều chỉnh. (Bài tập cá nhân)

Những VD cụ thể về MT dài hạn và mT ngắn hạn.
tải về 323.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương