Trách nhiệm của Nhà cung cấp Gói Chào mừng Thư Chào mừngtải về 394.06 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2020
Kích394.06 Kb.
  1   2
Trách nhiệm của Nhà cung cấp Gói Chào mừng

Thư Chào mừng
Kính gửi Chủ Sở hữu/Quản lý Nhà máy,
Cảm ơn quý vị đã quan tâm tới việc trở thành nhà cung cấp cho TaylorMade.
Tại TaylorMade, chúng tôi làm việc chăm chỉ, chúng tôi làm việc để thành công và chúng tôi tôn trọng các nguyên tắc làm việc.  Cũng giống như ngành golf trong DNA của chúng tôi, Bộ Quy tắc Ứng xử và Bộ Tiêu chuẩn Trách nhiệm của Nhà cung cấp là một phần thể hiện chúng tôi là ai và đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định biểu tượng của chúng tôi, cách chúng tôi tiến hành kinh doanh và cách chúng tôi tương tác với người khác. Những hướng dẫn này mô tả cách chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi thực hiện tính liêm chính mỗi ngày bằng cách sống theo các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Đây là những hướng dẫn để mỗi người trong chúng tôi tuân theo cam kết kiên định đối với sự công bằng, đạo đức, luật pháp, và tôn trọng người khác trong hoạt động của chúng tôi và chuỗi cung ứng mở rộng của chúng tôi.  Chúng tôi đánh giá cao việc quý vị cam kết tuân thủ các quy tắc này và đạt được thành công với tính liêm chính.
Bộ Tiêu chuẩn Trách nhiệm của Nhà cung cấp của TaylorMade ("Bộ Tiêu chuẩn"), như được đính kèm trong thư này trong Phụ lục 1, nêu chi tiết các quy tắc rõ ràng về hành vi của các đối tác kinh doanh của chúng tôi về tính minh bạch, nơi làm việc mang tính hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau và tích cực, tự do tham gia các hiệp hội và thương lượng tập thể, thực hành có kỷ luật, giờ làm việc, tiền lương và phúc lợi, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, lao động nhập cư và nhân viên tạm thời, sức khoẻ và an toàn, trách nhiệm môi trường và tính bền vững, quản lý hóa chất và vật liệu nguy hiểm, hoạt động kinh doanh, làm việc tại nhà và thầu phụ, quản lý chuỗi cung ứng, hối lộ và các khoản thanh toán bôi trơn và khoáng sản xung đột.
Bộ Tiêu chuẩn giúp chúng tôi lựa chọn đối tác kinh doanh có các tiêu chuẩn nơi làm việc và thực hành kinh doanh phù hợp với các giá trị của chúng tôi và từ chối những đối tác không phù hợp. Do đó, tất cả các nhà cung cấp mới phải được cấp phép bởi ban quản lý về Trách nhiệm của Nhà cung cấp của TaylorMade trước bắt đầu sản xuất bất kỳ mẫu sản phẩm nào hoặc trước khi đặt hàng bất kỳ đơn sản xuất nào với nhà cung cấp. Điều này có nghĩa là nếu cần kiểm tra ban đầu để xác nhận điều kiện làm việc thì không được bắt đầu sản xuất cho đến khi đã thực hiện kiểm toán ban đầu và chứng minh không có vấn đề không dung thứ hoặc vấn đề quan trọng đối với các đơn hàng được đặt.
Bộ tài liệu này cung cấp cho quý vị những thông tin cơ bản về các yêu cầu cần thiết để trở thành một nhà cung cấp được cấp phép của TM và bao gồm các mẫu đơn mà quý vị phải nộp như là một phần của quy trình cấp phép.
Các Yêu cầu Đối với Nhà cung cấp
Để đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện tiếp tục làm việc với TM trong hoạt động sản xuất, quý vị phải đồng ý với những điều sau: • Điều hành các nơi làm việc theo Bộ Tiêu chuẩn Trách nhiệm của Nhà cung cấp.

 • Chỉ định một người quản lý cấp cao để giám sát việc tuân thủ cả về lao động, sức khoẻ và an toàn trong nhà máy của quý vị.

 • Gửi tên và địa điểm của bất kỳ nhà thầu phụ nào quý vị muốn sử dụng trong bất kỳ bộ phận sản xuất nào cho TaylorMade và đảm bảo rằng nhà thầu phụ được cấp phép trước khi sản xuất

 • Tham dự bất kỳ khóa đào tạo cần thiết nào để hiểu và thực hiện Bộ Tiêu chuẩn.

 • Thường xuyên cập nhật cho TM về bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ hoặc các hoạt động của cơ sở và thông báo cho TM về bất kỳ sự cố quan trọng nào trong vòng 24 giờ (thiên tai, hỏa hoạn, tử vong, thương tích nghiêm trọng)

 • Hợp tác với các cuộc kiểm tra giám sát được thông báo và không báo trước của TM và/hoặc các đại diện của chúng tôi. Việc hợp tác bao gồm cho phép tiếp cận với ban quản lý, công nhân, nhà máy thực địa và hồ sơ liên quan. Các nhà cung cấp được sử dụng thông qua bên thứ ba (tức là các đại lý, các bên được cấp phép) phải được kiểm toán 12 tháng một lần (tức là Kiểm toán Hiệu quả Hoạt động) để xác minh việc nhà cung cấp luôn tuân thủ Bộ Tiêu chuẩn Trách nhiệm của Nhà cung cấp của TaylorMade.

 • Thông báo cho nhân viên nhà máy thích hợp (ví dụ: ban quản lý và công nhân) trước khi kiểm tra về mục đích của mình. Nhà máy cũng sẽ cam kết không huấn luyện công nhân trước kiểm toán.

 • Các nhà cung cấp phải cung cấp cho tất cả công nhân những thông tin bằng văn bản và dễ hiểu về điều kiện làm việc của họ, bao gồm tiền lương, trước khi bắt đầu làm việc; và chi tiết tiền lương của họ trong khoảng thời gian trả lương có liên quan vào mỗi lần họ được trả lương (bằng ngôn ngữ của nhân viên).

 • Truyền đạt và Dán Áp phích Báo cáo về Bộ Tiêu chuẩn (do TM phát hành) ở địa điểm dễ nhìn thấy trong nhà máy, nơi nhân viên có thể tiếp cận thông tin khi họ cần để báo cáo ẩn danh về vi phạm Bộ Quy tắc hoặc Bộ Tiêu chuẩn của Nhà cung cấp.

 • Không được trả đũa bất kỳ nhân viên nào hỗ trợ chúng tôi áp dụng Bộ Tiêu chuẩn.

 • Thực hiện các hành động khắc phục mà chúng tôi có thể yêu cầu trong trường hợp không thực hiện Bộ Tiêu chuẩn ở mức chấp nhận được và trong các khoảng thời gian do TM đề ra

 • Chủ quan hóa Bộ Tiêu chuẩn với cách tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể đối với hệ thống quản lý nhân lực, sức khoẻ và an toàn và quản lý môi trường.

 • Thiết lập một chương trình tự giám sát và thực hiện kế hoạch hành động để cải tiến liên tục các điều kiện làm việc của nhà máy.

 • Tất cả sản phẩm phải tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và tiêu chuẩn hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật an toàn về người tiêu dùng và/hoặc an toàn sản phẩm hiện hành. Là một chính sách chính, chính sách của TM về Kiểm soát và Giám sát các Chất nguy hiểm trong tất cả các bộ phận cần phải được áp dụng cho tất cả các sản phẩm TM, miễn là các chính sách đó không được bảo vệ theo quy định riêng của chính sản phẩm.


Đánh giá Ban đầu để xác định hiệu quả hoạt động về các Vấn đề Không dung thứ và Quan trọng
Mức tuân thủ của các đối tác kinh doanh của chúng tôi là khác nhau và chúng tôi cam kết tạo điều kiện cho việc cải tiến. Tuy nhiên, một số không tuân thủ sẽ khiến quý vị không được tham gia vào quy trình sản xuất cho TaylorMade. Điều này gồm hai hình thức: các Vấn đề Không dung thứ và Quan trọng (đính kèm theo thư này trong Phụ lục 2). Những vấn đề này đã được chọn vì chúng gây bất lợi cho người lao động.
Nếu được yêu cầu, Đánh giá Ban đầu (Initial Assessment, IA) sẽ được tiến hành tại cơ sở của quý vị để đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà máy của quý vị về các Vấn đề Không dung thứ và Quan trọng. Nếu một vấn đề Không dung thứ được xác định trong quy trình cấp phép, quý vị sẽ bị từ chối, không có cơ hội để kiểm toán lần thứ hai/tiếp theo hoặc xem xét thêm.
Việc xác định được một Vấn đề Quan trọng cũng sẽ dẫn đến việc bị từ chối. Tuy nhiên, TM có thể cho quý vị cơ hội để khắc phục, theo thời hạn khắt khe, để đủ điều kiện tham gia sản xuất. Quyết định tạo cơ hội để khắc phục sẽ dựa trên việc quý vị có hợp tác và sẵn sàng cải tiến hay không và liệu các hệ thống nội bộ của nhà máy có đủ khả năng để thực hiện những cải tiến cần thiết hay không. Trong trường hợp này, quý vị có thể phải tổ chức lần kiểm toán tiếp theo theo yêu cầu của TM để chứng minh rằng quý vị đã khắc phục các vấn đề một cách bền vững và hiệu quả trước khi được cấp phép tham gia sản xuất. Lần kiểm toán tiếp theo sẽ diễn ra sau khi quý vị đã chứng minh rằng quý vị đã khắc phục bền vững tất cả các Vấn đề Quan trọng xác định được trong quy trình Đánh giá Ban đầu. Thông thường, lần kiểm toán tiếp theo diễn ra 3-6 tháng kể từ thời điểm thực hiện Đánh giá Ban đầu. Nếu không phát hiện Vấn đề Quan trọng nào trong quá trình kiểm toán tiếp theo, quý vị có thể được cấp phép tham gia sản xuất. Nếu phát hiện Vấn đề Quan trọng, quý vị sẽ bị từ chối, mà không cần xem xét thêm nữa trong 12 tháng đối với các nhà cung cấp mới.
Trong quá trình kiểm toán, nếu quý vị có bất cứ mối quan ngại nào về hành vi nghề nghiệp của kiểm toán viên như yêu cầu hối lộ, dịch vụ tư vấn được cung cấp hoặc chính việc thực hiện kiểm toán, hãy thông báo ngay cho TM. Tất cả các khiếu nại chính đáng sẽ được xử lý nghiêm túc và điều tra bởi đội ngũ quản lý của TM.
Đối với tất cả các cuộc kiểm toán được tiến hành bởi một công ty giám sát bên ngoài được ủy quyền, TM sẽ cấp cho nhà máy một phiếu điều tra để phản hồi về dịch vụ được cung cấp. TM sẽ giữ bí mật tất cả phản hồi khảo sát nhưng sẽ sử dụng đầu vào của nhà máy trong Khảo sát của TM để hỗ trợ việc kiểm tra và thẩm định của TM đối với các công ty giám sát độc lập được ủy quyền.
Nhân viên của TM rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về quá trình kiểm toán hoặc trạng thái chỉ định của TM từ các phát hiện của kiểm toán mà quý vị có trước hoặc sau khi cuộc kiểm toán đã xảy ra.
Cuối cùng, xin lưu ý rằng Đánh giá Ban đầu hoặc Kiểm toán Hiệu quả Hoạt động phải được thực hiện khi nhà máy hoạt động toàn bộ với đầy đủ công nhân.
Chia sẻ Thông tin
TaylorMade sử dụng Trung tâm Bù trừ Công bằng của Nhà máy (Fair Factories Clearinghouse, FFC) làm cơ sở dữ liệu tuân thủ của nhà máy đó. FFC cũng cho phép các thành viên của mình chia sẻ thông tin kiểm toán và nhà máy trong hệ thống, mà được lưu trữ với mục đích lịch sử và không bao giờ bị xóa. Bằng cách ký tên dưới đây, quý vị ủy quyền cho kiểm toán viên bên ngoài và cơ quan kiểm toán công bố và thảo luận bất kỳ thông tin nào liên quan đến kiểm toán và báo cáo kiểm toán cuối cùng cho TM và bất kỳ cá nhân nào được liệt kê trong mẫu yêu cầu kiểm toán. TM sẽ chia sẻ thông tin tương tự trong FFC hoặc ra bên ngoài. Ngoài việc chia sẻ các báo cáo kiểm toán, TM cũng có thể làm việc với các nhãn hiệu khác để phát triển CAP một cách hài hoà như là một bài tập trên máy tính để bàn hoặc bằng cách tiến hành kiểm toán chung.
Thông tin liên quan tới những chủ đề này sẽ không được chia sẻ bao gồm:

 • Định giá và cấm vận, khối lượng sản xuất, dự báo bán hàng

 • Mức xếp loại của nhà máy, phê duyệt tuân thủ và chỉ định

 • Bất kỳ thông tin cạnh tranh và độc quyền nào khác, hoặc thông tin về người lao động, như tên của họ và thông tin bí mật khác mà nếu bị tiết lộ sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với người lao độngKiểm toán giám sát bên ngoài độc lập khác
Tùy thuộc vào các mô hình cung ứng khác nhau trong chuỗi cung ứng, TM sẽ yêu cầu các đối tác tìm nguồn cung ứng của chúng tôi sắp xếp các giám sát viên bên ngoài tiến hành các hình thức kiểm toán khác nhau. Do đó, chúng tôi rất mong quý vị cho phép kiểm toán viên bên ngoài và cơ quan kiểm toán công bố và thảo luận bất kỳ thông tin nào liên quan đến kiểm toán và báo cáo kiểm toán cuối cùng cho TM.
Từ chối Cho phép Tiếp cận
Áp dụng cho trường hợp giám sát viên thực địa của TM hoặc giám sát viên bên ngoài được ủy quyền đã bị: a) từ chối không cho tiếp cận hoàn toàn hoặc bất kỳ phần nào của cơ sở, tòa nhà, hoặc phòng của nhà máy đang được kiểm toán; và/hoặc b) từ chối cho phép kiểm tra nhân viên nhà máy, tiền lương và phúc lợi, và tài liệu chấm công của nhà máy; và/hoặc c) từ chối cho phép phỏng vấn công nhân trực tiếp hoặc ban quản lý trong quá trình kiểm toán.
Bất kỳ hành động nào trong số những hành động này, đồng thời hoặc riêng biệt, được coi là sự từ chối cho phép tiếp cận và có thể dẫn đến việc nhà máy bị coi là Nhà máy Bị TM Từ chối. Nếu quý vị có bất kỳ mối quan ngại nào liên quan đến việc tiếp cận các tòa nhà bên ngoài khu vực làm việc được chỉ định của TM, vui lòng nêu vấn đề này trong giai đoạn phối hợp kiểm toán với người lên lịch trình kiểm toán và TM.
Hối lộ

Các giám sát viên thực địa và kiểm toán viên được cấp phép của TM phải tuân theo quy tắc ứng xử chuyên nghiệp và vô điều kiện và do đó không được, trực tiếp hoặc gián tiếp, dù cho trong nước hay nước ngoài, trao hoặc cấp các lợi ích bất hợp pháp liên quan đến việc tiến hành hoặc lập kế hoạch kiểm toán thay mặt cho TaylorMade. Điều này bao gồm cả các "khoản tiền lại quả" hoặc các lợi ích khác (tức là các sản phẩm miễn phí, ưu đãi, hứa hẹn công việc giám sát và/hoặc tư vấn trong tương lai). 


Bởi vì hối lộ đi ngược lại Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh của TaylorMade, bất cứ khi nào bị báo cáo hối lộ, một nhà máy sẽ có thể bị coi là "Nhà máy Bị TM Từ chối". Tương tự, nếu một kiểm toán viên bên ngoài được cấp phép bị buộc tội hối lộ, hoặc nhận hối lộ, họ có thể bị TM thu hồi cấp phép ngoài việc công ty mà họ đại diện cũng bị TM loại trừ.
Các Mẫu đơn Bắt buộc

Để giúp chúng tôi và quý vị chuẩn bị cho IA, quý vị phải hoàn thành các mẫu sau:

 • Mẫu Yêu cầu Tài khoản Trung tâm Bù trừ Công bằng của Nhà máy (Fair Factories Clearinghouse, FFC)
  Biểu mẫu này cung cấp cho TM thông tin cần thiết để thiết lập tài khoản nhà cung cấp, và nếu có thể là tài khoản đại lý, trong cơ sở dữ liệu tuân thủ của FFC-TM.

 • Bản Tự đánh giá của Nhà máy
  Công cụ này sẽ giúp quý vị xác định các rủi ro không tuân thủ tại nhà máy của quý vị tại các khu vực trong giờ làm việc, tiền lương, an toàn và sức khoẻ cũng như cung cấp thông tin cần thiết cho TM tiến hành IA (như địa điểm, số công nhân, v.v.).

 • Biểu mẫu Công bố Nhà thầu phụ
  Công cụ này cung cấp cho quý vị một cách đơn giản để công bố tất cả các nhà máy là thầu phụ quý vị định sử dụng cho bất kỳ bộ phận sản xuất nào cho bất kỳ thương hiệu TM nào.


Vui lòng xác nhận việc quý vị đã nhận được và đồng ý với tất cả các điều khoản được nêu trong thư này bằng cách ký tên và gửi lại mẫu văn bản khi hoàn thành. Trả lại mọi đồ dùng cho đầu mối liên lạc Tìm nguồn cung ứng TM của quý vị.
Cảm ơn quý vị một lần nữa đã quan tâm tới việc trở thành nhà cung cấp cho TaylorMade. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với quý vị thông qua quy trình cấp phép. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình xã hội và môi trường của TaylorMade.
Quý vị cũng có thể gửi cẩu hỏi và ý kiến tới địa chỉ email Mayra.alatorre@tmag.com.

Trân trọng,Jeff Rhoads,

Giám đốc Cấp cao, Tìm nguồn cung ứng Ngành Golf của TaylorMade


Bằng cách ký tên dưới đây, tôi thừa nhận rằng tôi đã nhận được và đọc "Thư chào mừng Nhà máy" và rằng tất cả thông tin mà tôi đã cung cấp trong các trang sau đây là chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi và phản ánh các điều kiện làm việc hiện tại của nhà máy. Tôi cũng đồng ý tuân thủ Bộ Tiêu chuẩn Trách Nhiệm của Nhà cung cấp của TaylorMade và đáp ứng các yêu cầu đối với nhà cung cấp được mô tả trong thư này. Tôi cũng ủy quyền cho kiểm toán viên bên ngoài và cơ quan kiểm toán công bố và thảo luận bất kỳ thông tin nào liên quan đến kiểm toán và báo cáo kiểm toán cuối cùng cho TaylorMade. Tôi hiểu rằng việc không làm như vậy có thể làm tôi không đủ tiêu chuẩn để sản xuất cho TaylorMade.
Chữ ký của Quản lý Nhà máy


Tên Doanh nghiệp:
Tên và Chữ ký của Quản lý Cao nhất:Ngày:
Chức vụ của Quản lý Cao nhất:
Chữ ký của Quản lý Đại lý (nếu đại lý được sử dụng làm bên trung gian)Tên Doanh nghiệp:
Tên và Chữ ký của Quản lý Cao nhất:Ngày:
Chức vụ của Quản lý Cao nhất:


Lưu ý: Nếu Gói Chào mừng được gửi qua email thì tên của người quản lý cao nhất cũng được sử dụng thay cho chữ ký của người đó. Bản sao của Gói Chào mừng này sẽ được tải lên FFC trong phần các Chính sách và Giấy phép.

Каталог: demandware.static


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương