Trắc Nghiệm Hóa Sinh : Vitamin


Triacylglycerol là este củatải về 0.69 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích0.69 Mb.
#808
1   2   3   4   5   6

22.Triacylglycerol là este của:

A. glyxerin và acid béo bậc cao

B. Rượu đơn chức và acid béo

C. 3 fân tử rượu và acid béo

D. Tryglyxerol và acid béo

23. Nhiệt độ nóng chảy của triglyxerit phụ thuộc vào:

A. Gốc R


B. Nhóm OH

C. Nhóm COOH

D. Cả b và c

24. Các acid béo không no thường ở dạng:

A. Trans


B. Cis

C. L


D. D

25.Chỉ số iot của mỡ và dầu như thế nào:

A. Mỡ>dầu

B. Mỡ = dầu

C. Mỡ < dầu

D. Cả 3 đều sai

26. Chỉ số este được tính theo công thức:

A. E=X+A


B. E=X-A

C. E=A-X


D. E=R-A

27. Chỉ số iot càng cao thì

A. Acid béo càng no

B. Acid béo càng không no

C. Acid béo no= acid béo không no

D. Cả a,b,c đều đúng

28. Kí hiệu C18 có nghĩa là

A. Acid béo có 18C và có 1 nối đôi ở vị trí số 9

B. Acid béo có 18C và có 9 nối đôi

C Acid béo có 9C và 9 nối đôi

D. Acid béo có 27C

29. Triacylglyxerin của động vật thường tập trung ở

A. Các tế bào của mô mỡ

B. Gan

C.Tế bào thần kinhD. Cả a,b,c đều sai

30. Phản ứng hydro hoá là

A. Phản ứng gắn hydro vào nối đôi của acid béo không no trong các glyxerit

B. Phản ứng cho hydro tạo thành acid béo không no

C. Cả a,b đều sai

D. Cả a,b đều đúng

31.Mỡ động vật và dầu thực vật ở nhiệt độ thường

A. Đều ở trạng thái lỏng

B. Mỡ động vật ở trạng thái lỏng, dầu thực vật ở trạng thái rắn

C. Mỡ động vật ở trạng thái rắn và dầu thực vật ở trạng thái lỏng

D. Đều ở trạng thái rắn

32. Công thức của acid béo no

A. CnH2n+2O2

B. CnH2nO­2

C. CnH2n-1O2

D. CnH2nO4

33. Độ không no hay không bão hoà của acid béo được biểu thị bằng acid nào

A. Chỉ số acid

B. Chỉ số xà phòng

C. Chỉ số este

D. Chỉ số iot

34. Xà phòng mềm là muối của kim loại nào

A. Na


B. K

C. Ca


D. Li

35. Xà phòng thường là muối kim loại

A. Na


B.K

C. Ca


D. Li

36. Nhiệt độ chuyển este hoá thường

A. 70-1000C

B. 110-1600C

C. 170-2200C

D. Tất cả đều sai

37. Chất xúc tác thường dùng trong phản ứng chuyển este hoá

A. CH3COOH

B. H2SO4 đặc

C. Alcolat kiềm

D. CH3COONa

38. Cơ thể động vật không tổng hợp được

A. Acid béo no

B. Acid béo không no

C. Cả 2 đúng

D. Cả 2 sai

39. Để tăng độ bền dầu người ta dùng phản ứng

A. Phản ứng thuỷ phân

B. Phản ứng chuyển este hoá

C.Phản ứng hydro hoá

D. Tất cả đều sai

40. Chỉ số phản ánh sự ôi hoá của dầu mỡ

A. Chỉ số acid

B. Chỉ số este

C. Chỉ số xà phòng

D. Chỉ số peoxit

41. Glycolipid có mấy nhóm:

A. 2 nhóm

B. 3 nhóm

C. 4 nhóm

D. 5 nhóm

42. Đặc trưng của glycolipid là:

A. Thành phần không có cấu tử glucid

B. Thành phần có cấu tử glucid, thường là glactoza hoặc là các dẫn xuất của glactoza.

C. Thành phần có cấu tử glucid thường là glucoza.

D. Cả A, B, C đều sai.

43. Glycolipid là este của rượu đa chức với acid béo bậc cao, trong thành phần còn có:

A. Các gốc acid phosphoric

B. Các muối photphat

C. Các gốc photphoglucoza

D. Glucid

44. Các xerebrozit riêng bieetjh khác nhau bởi:

A. Các acid béo có trong thành phần.

B. Rượu có trong thành phần.

C. Cả hai câu trên đều đúng.

D. Cả hai câu trên đều sai.

45. Trong xerebrozit rượu và acid béo được liên kết với nhau nhờ:

A. Liên kết cộng hóa trị.

B. Liên kết Đ-P.

C. Liên kết peptid

D. Liên kết hidrogen

46. Lượng lipid dùng cho cơ thể con người thông thường là:

A. 10-12 g /ngày.

B. 20- 42 g /ngày.

C. 36- 40 g/ngày.

D. 36- 42 g/ngày.

47. Trong khẩu phần ăn lipit chiếm khoảng bao nhiêu so với tổng lượng chất dinh dưỡng:

A. 5- 14%

B. 14- 20%

C. 14- 15%

D. 15- 20%.

48. Nhu cầu lipit phụ thuộc vào:

A. Độ tuổi

B. Sức khỏe

C. Dân tộc

D. Tất cả đều đúng.

49. Với trẻ em, thông thường cần tỉ lệ đạm : lipit là :

A. 1 : 0.7

B. 1 : 0.5

C. 1 : 1


D. Tất cả đều sai.

50. Ở người đứng tuổi cần tỉ lệ đạm, lipit là:

A. 1 : 1


B. 1 : 0.7

C. 1 : 0.5

D. 1: 0.2

51. Ở người già, người béo cần tỉ lệ đạm : lipit là

A. 1 : 1


B. 1 : 0.5

C. 1 : 0.7

D. 1 : 0.8

52. Vị trí liên kết đôi được kí hiệu là:

A. γ


B. β

C. Δ


D. α

53. Acid linoleic có độ dài là 18 cacbon, có 2 liên kết đôi ở vị trí 9 và 12. Vậy acid linoleic được kí hiệu là:

A. 18:2(Δ9.12)

B. 18:(Δ9:12)

C. 18:9:12

D. 18.2Δ9.12

54.photpholipid có nhiều trong :

A. Qủa chín

B. Cơ thể Động vật

C. Hạt thực vật, tim gan động vật, trứng gia cầm ...

D. tất cả đều sai

55.photpholipid là:

A.Những chất lỏng,màu xanh

B.Những chất rắn, vô sắc nhưng hóa thành màu tối sẫm nhanh ngoài không khí.

C.Tan tốt trong nước

D. cả a và c đúng

56. Sterit thuộc nhóm:

a. Lipit xà phòng hóa được

b. Lipoit

c. Lipit đơn giản .

d. Cả a, b, c đúng

57. Sterit là:

a. este của rượu vòng sterol với acid béo cao phân tử .

b. những chất rượu no, đơn chức, có vòng

c. được tạo thành từ phản ứng khử phenantren

d. sterol đặc trưng cho nấm men

58. Trong cơ thể người:

a. chỉ có 10% sterol được este hóa ở dạng sterit .

b. 90% sterol este hóa ở dạng sterit

c. 10% sterol ở dạng tự do

d. tất cả đều đúng

59. sterol:

a. là sản phẩm ngưng tụ của xiclopentan và của phenantren(steran)

b. tan trong nước, các dung môi chất béo (ete, Cloroform,…) và trong rượu nóng.

c. trong dầu thực vật sterol chiếm tỉ lệ cao hơn trong chất béo động vật trên cạn .

d. không chứa liên kết đôi

60. cholesterol:

a. là sterol chủ yếu của người và động vật

b. công thức nguyên : C27H46O

c. có nhiều trong tế bào, não, sữa, máu …

d. cả a, b, c đúng .

61. sterol đặc trưng cho nấm men là:

a. steran

b. testosterol

c. cholesterol

d. ergosterol

Câu 62 Sáp là este của

a) Axit béo và rượu

b) Axit béo bậc cao và rượu đa chức phân tử lớn

c) Axit béo bậc cao và rượu đơn chức phân tử lớn

d) Axit béo bậc cao và rượu đơn mạch vòng

Câu 63 Theo nguồn gốc có mấy loại sáp

a) 2


b) 3

c) 4


d) chỉ tồn tại 1 loại

Câu 64 Sáp có thể bị hòa tan trong

a) Rượu


b) nước, 150 – 160 oC

c) môi trường kiềm, 150 – 160 oC

d) ete

Câu 65 Sáp có thể tham gia phản ứng nào

a) thủy phân

b) xà phòng hóa

c) cả 2


d) sáp rất bền không có khả năng phản ứng

Câu 66 Điều kiện để sáp tham gia phản ứng xà phòng

a) môi trường axit mạnh, 150 – 160oC, áp suất

b) Môi trường kiềm, 150 – 160oC, áp suất

c) Trung tính, 150 – 160 oC

d) kiềm yếu

Câu 67 Sáp có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

a) Sáp ong

b) Spermaxeti

c) Sáp khoáng

d) Không xác định

Câu 68 Sáp khoáng chiết xuất từ

a) Than bùn

b) Than đá

c) Dầu mỏ

d) Cả a & b

Câu 69 Sáp ở lông cừu là

a) Spermaxeti

b) Lanolin

c) Cả 2


Câu 70 Trong sáp ong este chủ yếu là của

a) Axit palmitic & rượu mirixylic

b) Axit palmitic & rượu xetylic

c) Axit hypogeic & rượu xetylic

d) Axit hypogeic & rượu mirixylic

Câu 71 Ứng dụng của sáp

a) vật liệu cách nhiệt, mỹ phẩm

b) phục hồi tranh, khuôn in, keo, sơn

c) vật liệu cách điện, khuôn in, sơn, phục hồi tranh, mỹ phẩm

d) Cả a & b

1. Pentoza có mùi gì:

a) Mùi táo b)Mùi chanh c)Mùi dâu d)Mùi cam

2. Có mấy mùi cơ bản:

a) 7 b) 8 c) 10 d) 9

3. Chất định hương là chất:

a) Chất tạo mùi b) Chất giữ mùi c) Chất làm giảm mùi d)Tất cả đều sai4. Các chất mùi thường gặp trong tự nhiên:

a) Tinh dầu b) Polyphenol c) Nhựa d) Cả a và c đểu đúng5. Về bản chất hóa học tinh dầu thường là :

a) Rượu b) Ketone c) Andehit d) Tất cả đều đúng6. Mùi cay (hăng) là:

a) Axit fomic b) Menthol c) Long não d) Tecpen

7. Mùi băng phiến ;

a) Axit fomic b) Menthol c) Long não d) Tecpen8. Mùi bạc hà :

a) Axit fomic b) Menthol c) Long não d) Tecpen9. Băng phiến được khai thác từ :

a) Xác động vật b) Thực vậtc)Thực vật hoặc phân động vật trong đất lâu ngày d) Tất cả đều sai

10. Các chất thuộc nhóm iso prenoit có đặc tính gì :

a) Hòa tan trong nước b) Hòa tan trong các dung môi hữu cơ

c) Hòa tan trong môi trường axit d) Cả a và b đều đúng

11. Trong các hợp chất thơm nhóm mang mùi thường nằm ở vị trí nào:

a) ortho b) para

c) meta d) cả a và c

12. Người ta dùng tinh dầu làm gì :

a) Làm mỹ phẩm b) Sử dụng trong thực phẩm

c) Dùng trong y dược d) Cả 3 đều đúng

13. Ở điều kiện thường đa số tinh dầu ở thể gì :

a) Rắn b)Lỏng c) Khí d) Plasma14. Isoamyl axetat thường được gọi là :

a) Dầu chuối b) Dầu cọ c) Dầu nành d) Dầu mè
15. Dầu chuối sôi ở nhiệt độ :

a) 138-142 0 C b) 145-150 0 C c) 200-210 0 C d) 250-260 0C

16. Benzyl axetat có mùi gì :

a) Mùi chanh b) Mùi dứa c) Mùi hoa nhài d) Mùi nho17. Vanilin có mùi gì :

a) Mùi hoa sữa b) Mùi trầm c) Mùi mật d) Mùi thối

18. trong tỏi có hàm lượng tinh dầu là :

a) 0.01% b) 0.05% c) 0.1% d) 0.2%

19. Tinh dầu có :

a) tính sát trùng b) không có tính sát trùng

c)có tính thơm d) có tính sát trùng và tính thơm

20. Tinh dầu dưới dạng etxang la gì:

a) Dung dịch đậm đặc trong rượu các chất thơm tư nhiên hoặc tổng hợp

b) Dung dịch đậm đặc trong nước các chất thơm tự nhiên hoặc tổng hợp

c) Dung dịch đậm đặc trong rượu các chất thơm tự nhiên hoặc tổng hợp

d) Dung dịch đậm đặc trong rượu các chất thơm tự nhiên hoặc tổng hợp21. Etxang có được bằng cách :

a) Hòa tan tinh dầu trong nước

b) Hòa tan tinh dầu trong phenol

c) Hòa tan tinh dầu trong rượu etylic

d) Hòa tan tinh dầu trong axit22) Trong các phương pháp sau, phương pháp nào là phương pháp chiết suất tinh dầu :
a. Phương pháp hấp thụ.
b. Phương pháp sắc ký
c. Phương pháp sắc ký hấp thụ
d. Phương pháp dẫn xuất este

23) Phenylalanin cho màu nâu sẫm, mùi :
a. Hoa oải hương
b. Lưu ly thảo
c. Hoa hồng .
d. Hoa cúc

24) Tinh dầu bạc hà có trong :

a. piperitenon


b. piperiton
c. pulegon và menton
d. cả a , b ,c đều đúng .

25) Thuyết hoá học lập thể về mùi đã được ai phát triển thành công :

a. amoore .

b. jonas brother

c. lucrexia Car
d. dark seek

26) Linalol có trong :

a. hoa lan chuông

b. quýt

c. cây mùid. cả 3 câu đều đúng .

27) xitronelol là thành phần chủ yếu của tinh dầu :

a. hoa hồng .

b. hoa trắc bách

c. hoa cam

d. cả 3 câu đều sai28) xinhiberen có nhiều trong tinh dầu :

a. tinh dầu gừng .

b. tinh dầu đậu phụng

c. tinh dầu huplông

d. tinh dầu thông29) xantonin được sử dụng rộng rãi làm :

a. thuốc tẩy giun sán .

b. thuốc khử trùng

c. thuốc nhuộm

d. cả 3 câu trên đều sai30) xantonin có trong :

a. họ thầu dầu .

b. họ tùng

c. họ bách

d. họ đậu31) mùi thơm của tinh dầu là gốc gì quyết định :
a. este và phenol
b. aldehit và xeton
c. các hợp chất hữu cơ khác
d. cả 3 câu trên đều đúng .


32) hương thơm của các sản phẩm thực phẩm do tác nhân nào quyết định :
a. các aldehit
b. các xeton
c. các axit amin .
d. các rượu

33) alylphenoxyaxetat có mùi gì :

a. mùi hương xạ


b. mùi dứa .
c. mùi thơm cỏ khô
d. mùi dâu tây

34) aldehyt α _ amylxinnamic có mùi gì :
a. mùi hoa nhài .
b. mùi dạ hương
c. mùi hạnh nhân
d . mùi mật

35) điều kiện của phản ứng mailard là gì :
a. nồng độ chất tham gia phản ứng
b. nhiệt độ , lượng nước
c. pH
d. cả 3 câu trên đều đúng .

36) Khi nướng bánh mì, sấy malt nhằm mục đích gì :

a. tạo hương thơm đặc trưng cho sản phẩm


b. tạo màu đặc trưng cho sản phẩm
c. cả a, b đều đúng .
d. cả a, b đều sai
37) Theo thuyết lý học ta nhận biết mùi là do

a) sự khuyếch tán trong không khíb) khả năng phát sóng điện từ của phân tử

c) khả năng phản ứng của tế bào khứu giác với mùi

d) cả 3 đều sai

38) Mùi đậu nành sống là do:

a) Citronellol

b) geraniol

c) benzyl axetatd) axit linoleic

39) chất có vai trò quy định hương thơm của hỗn hợp mùi gọi là :

a) Chất phụ giab) chất nền

c) chất định hương

d) chất bảo quản

40) rượu anisic thường được dùng làm:

a) chất định hương

b) chất nền

c) chất bản quản

d) chất phụ gia1.Chất màu đặc trưng cho:

Giá trị cảm quan

Giá trị dinh dưỡng

a,b đều đúng

a,b đều sai

2.Dựa vào quá trình hình thành có thể chia chất màu thành các loại:

1

23

4

3.Chất màu tự nhiên được tách chiết chủ yếu từ đâu:

a.Thực vật c. Động - thực vật

b. Động vật d. Vi sinh vật4.Chất màu được tạo ra từ mấy phương pháp:

1

23

4

5.Chất màu tự nhiên có bao gồm 3 nhóm chính:

Chlorophil, caroten, flavonoid

Xantofil,carotenoid, flavonoid

Chlorophil,capxantin, flavonoid

Chlorophil,carotenoid, flavonoid6.Tác dụng của chất màu trong thực phẩm:

Đẹp mắt


Dễ tiêu hoá

Cảm nhận món ăn

Tất cả ý trên

7.Tìm câu sai


 1. Chất màu tự nhiên không bền bởi nhiệt

 2. Chất màu hoá học bền bởi nhiệt

 3. Chất màu tự nhiên bền bởi nhiệt

 4. Chất màu tự nhiên thường cho màu nhạt hơn hoá học

8.Trong kĩ thuật sản xuất thực phẩm người ta sử dụng:

Chỉ sử dụng chất màu tự nhiên, không dùng nhân tạo

Chỉ dùng chất màu nhân tạo không dùng chất màu tự nhiên

Không cần chú trọng đến màu sắc của thực phẩm

Dùng chất màu tự nhiên và màu nhân tạo

9.Chlorophil được chiếc tách tử những cây có màu:


 1. Đỏ

 2. Vàng

 3. Xanh

 4. Tím

10.Trong thực phẩm người ta chú ý đến cách sử dụng màu:

Càng đậm càng tốt

Vừa

Thích hợpCàng nhạt càng tốt

11.Chlorophil-diệp lục đóng vai trò rất quang trọng trong quá trình nào của cây xanh:

 1. Quá trình hô hấp

 2. Quá trình quang hợp

 3. Quá trình phân giải năng lượng

 4. Cả a và b

12.Chlorophil có 2 dạng:
a với công thức C55H72O5N4Mg
b với công thức C55H70O6N4Mg
khác nhau ở gốc R trong công thức cấu tạo. Chọn câu đúng;

Chlorophil a có gốc R là CHO, chlorophil b là COOH.

Chlorophil a có gốc R là CHO, chlorophil b là CH3.

Chlorophil a có gốc R là CH3, chlorophil b là C2H5.

Chlorophil a có gốc R là CHO, chlorophil b là CH3.

13.Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?


 1. Dưới tác dụng của kiềm nhẹ và nhiệt độ thì clorofil dễ dàng tham giá phản ứng tạo feofitin

 2. Dưới tác dụng của Fe, Al, Sn, Cu thì Mg của clorofil sẽ bị thay thế và sẽ có màu khác nhau tuỳ theo từng kim loại phản ứng

 3. Clorophil không bị oxy hoá dưới tác dụng của O2 và ánh sáng nhưng bị osy hoá dưới tác dụng của enzim lypoxydaza

 4. Khi cho clorofil tác dụng với acid mạnh thì clorofil sẽ bị xà phòng hoá để cho rượu phitol, matanol, và acid clorofilinic.

14.Trong công nghệ sản xuất đồ hộp rau để bảo vệ màu xanh, người ta dùng:

Gia nhiệt nhanh trong một lượng nước sôi sôi lớn (3-4 lit/kg) để giảm hàm lượng acid

Gia nhiệt rau xanh trong nước cứng

Sử dụng dinatriglutamat

Tất cả điều đúng

15.Để nhuộm màu xanh cho đậu vàng, người ta thường sử dụng:

a.Clorofil c.Clorofil + kiềm

b.HCl d.Clorofil + acid

16.Dưới tác dụng của Fe, clorophil sẽ chuyển sang màu

a.Vàng c.Nâu

b.Xanh d.Nâu đỏ

17.Dưới tác dụng của Cu, clorophil sẽ chuyển sang màu:

a.Xanh nhạt c.Xanh đậm

b.Xanh tím d.Xanh sáng

18.Dưới tác dụng của Sn hay Al, clorophil sẽ chuyển sang màu:

a.Màu đen c.Màu vàng

b.Màu nâu d.Màu xám

19.Flavan là sản phẩm của quá trình ngưng tụ của croman hay croman với:


 1. Một vòng benzen

 2. Một vòng phenol

 3. Một vòng phenyl amoniclorua

 4. Một vòng anilin

20.Dạng cấu tạo nào của flavonoit có đặc điểm là không màu nhưng khi đun nóng có màu đỏ:

Castesin c. Flavanon

Flavon d. Chalcon

21.Đặc điểm chung của antoxianidol:

Trong công thức cấu tạo đều có chứa một nghuên tử O có hoá trị tự do

Trong dung dịch acid, các antoxianidol phản ứng tạo muối

Trong dung dịch kiềm, các antoxianidol phản ứng tạo muối

Tất cả điều đúng

22.Chọn câu đúng:

Các antoxian ít tan trong nước và dung dịch bảo hoá mặt.

Khi có mặt đường, các phân tử antoxian càng khó hoà tan.

Khi tăng số lượn OH trong vòng bezen thì màu càng xanh đậm.

Màu sắc của antoxian luôn giữ nguyên trong bất kì điều kiện nào.

23.Trong điều kiện nào thì các antoxian của dâu tây bị phá huỷ mạnh và mất màu:

pH>7


Khi đun nóng trong thời gian dài

Đun ngắn trong HCl

pH<7

24.Đặc điểm “một flavonoit không màu ít tan trong nước, dễ dàng kết tủa dưới dạng tinh thể nhỏ do đó gây khó khăn cho sản xuất nước quả cũng như purê cam quýt” là của chất nào:

Hesperetol

Diholozit

Hesperidin

Naringin

25.Sản phẩm của flavonol với chì axetat là:

Phức màu xanh lá cây

Phức màu nâu đỏ

Phức màu vàng xám

Phức màu đỏ

26.Carotenoit có nhiều trong:

Lá cây c. Cà chua

Hoa so đũa d. Nấm

27.Carotenoit là nhóm chất có màu:

Màu da cam c. Màu vàng

Màu đỏ d. tất cả

28.Carotenoit là nhóm chất màu hoà tan trong:

Chất béo c. Kiềm

Acid d. Nước

29.Carotenid là chất màu nhạy với:

Acid c. Kiềm

Chất oxi hoá d. cả a và b đúng

30.Carotenid bền vững với:

Acid c. chất oxi hoá

Kiềm d. cả 3 đều đúng

31.Màu đỏ của cà chua chín chủ yếu là do có:

Licopen c.β – caroten

α – caroten d. xantophil

32.Xantofil là chất màu có nhiều trong:

Rau cải xanh

Thịt

Bắp cải


Lòng đỏ trứng gà

33.Capxatin có nhiều nhất trong:

Rau xanh c. ớt đỏ

Lòng đỏ trứng d. ớt xanh

34.Màu da cam của cam, quýt chủ yếu do:

Licopen c. Xantophil

Criptoxantin d. capxantil
35.Cường độ màu của capxantin mạnh hơn carotenoid khác:

5 lần c. 9 lần

7 lần d. 10 lần

36.Nhóm flavonoit là dẫn xuất của:

Croman c. cả a và b đúng

Cromon d. cả a và b đều sai

37.Khi pH<7, các antoxian cho màu:

Xanh c Tím

Đỏ d.Xanh tím

38.Vị đắng của bưởi là do:

Flavonol c. Xianin

Antoxian d. Narigin

39.Flavonol dễ bị oxi hoá trong môi trường:

Kiềm c. trung tính

Acid d.tất cả sai

40.Khi bị thuỷ phân, flavonol giải phóng ra a glucon có màu:

vàng c. xanh

đỏ d. tím

41.Phản ứng nào sau đây đượcgọi là phản ứng sẫm màu enzim:

a.Phản ứng Melanoidin

b.Phản ứng tạo màudo oxy hóa các polyphenol có enzim

c.Phản ứng tạo màu do oxy hóa cac polyphenol không có enzim

d.Cả a,b,c đều đúng

42.Khà năng tạo màu của cơ chất phenol phụ thuộc vào

a.Cấu trúc của phenol

b.Nguồn enzim xúc tác phản ứng oxy hóa

c.Điều kiện môi trường

d.Cả a và b đều đúng

43.Táo,khoai tây,lê có màu đen khi phản ứng với sắt là do trong quả có

a.Axit lactic

b.Axit clorogenic

c.Pectin


d.Tất cả đều sai

44.Những hợp chất nguyên thủy nào sau đây đã có màu

a.Antoxin,Flavon và Flavonnol

b.Antoxin,Pirocatechol và Flavonnol

c.Flavon,3-4 dihydroxyphenylalanin,antoxian

d.Flavon,catechin, Pirocatechol

45.Catein và galocatenin chứa nhiều trong

a.Táo


b.Khoai tây

c.Chè


d.Lê

46.Tanin là cơ chất của phản ứng sẫm màu do enzim xúc tác được chia làm mấy nhóm:

a.1 nhóm


b.2 nhóm

c.3 nhóm


d.5 nhóm

47.Hợp chất polyphenol là chất tạo màudo nó có khả năng tham gia phản ứng:

a.Oxy hóa khử,cộng,ngưng tụ

b.Oxy hóa khử,ngưng tụ

c.Oxy hóa khử,cộng

d.Cộng,ngưng tụ

48.Phản ứng tạo màu do enzim thường gồm mấy giai đoạn:

a.3 giai đoạn

b.5 giai đoạn

c.6 giai đoạn

d.8 giai đoạntải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương