Trang 512/4 Mã đề: 2251200. 0139 trưỜng thpt chuyêN ĐỀ kiểm tra chất lưỢng tuần học kì II


C. Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới. Dtải về 363.46 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích363.46 Kb.
#4099
1   2   3

C. Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.

D. Tạo tiền đề để Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới.

Câu 30. Chính phủ Xô viết đã thông qua văn kiện lịch sử nào ngay sau khi thành lập (thông qua Đại hội Xô viêt toàn Nga lần II)?

A. Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

B. Hiến pháp Xô viết.

C. Sắc lệnh về hoà bình và Sắc lệnh về ruộng đất.

D. Cương lĩnh cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 31. Để giải quyết khủng hoảng, các nước tư bản như Anh, Pháp, Mĩ có giải pháp chủ yếu là

A. thiết lập chế độ độc tài phát xít.

B. tăng cường khủng bố đàn áp phong trào cách mạng.

C. cải cách kinh tế - xã hội.

D. trút gánh nặng khủng hoảng lên các nước thuộc địa.

Câu 32. Mở đầu cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện:

A. Ngày 27/10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.

B. Đêm 24/10, các đội Cận vệ đánh chiếm Cung điện Mùa đông.

C. Đêm 25/10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.

D. Đêm 25/10. Quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa đông.

Câu 33. Thái độ của Liên Xô vào cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là

A. giữ vai trò trung lập ở châu Á.

B. kí hiệp ước liên minh với Mĩ để đánh quân phiệt Nhật Bản.

C. kí hoà ước ngừng chiến với Nhật Bản vào năm 1945.

D. tuyên chiến với Nhật.

Câu 34. Vì sao khối Đồng minh ra đời muộn?

A. Do sự phá hoại của các nước phát xít. B. Do Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa.

C. Chưa đến thời điểm thích hợp. D. Do chính sách hai mặt của Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 35. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trật tự thế giới mới được thiết lập theo khuôn khổ

A. trật tự Viên. B. trật tự hai cực Ianta.

C. hệ thống Vécxai- Oasinhtơn. D. hệ thống Vécxai.

Câu 36. Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình, thực dân Anh đã thực hiện chính sách

A. tăng cường đào tạo đội ngũ tay sai.

B. chia để trị.

C. mua chuộc giai cấp phong kiến bản xứ.

D. chia rẽ người theo Hồi giáo và người theo Hinđu giáo.

Câu 37. Quốc gia nào ở Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa sớm nhất?

A. Mã Lai. B. Inđônêxia. C. Xiêm. D. Philippin.

Câu 38. Yếu tố tác động mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở trung Quốc.

D. chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây.

Câu 39. Vì sao các nước Anh, Pháp, Mĩ không liên kết chặt chẽ với Liên Xô chống phát xít?

A. Phe phát xít là những nước có tiềm lực rất mạnh.

B. Họ cho rằng chủ nghĩa phát xít không đồng nghĩa với nguy cơ chiến tranh.

C. Anh, Pháp, Mĩ coi chế độ cộng sản là kẻ thù nên muốn đẩy cuộc chiến tranh về phía Liên Xô.

D. Giữa Liên Xô và Mĩ, Anh, Pháp không thống nhất được về quan điểm và đường lối chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh.

Câu 40. "Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, tài lực và vật lực…" là tuyên bố của nhân vật nào trong chính quyền Pháp với xứ Đông Dương?

A. Tổng thống Pháp. B. Toàn quyền Đông Dương.

C. Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp. D. Thủ tướng Pháp.
-----------------------------------Hết----------------------------------- TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC KÌ II

LÊ HỒNG PHONG Môn: Lịch sử. Lớp 11. Ban KHXH

Năm học: 2016-2017.

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)(Đề kiểm tra có 04 trang, gồm 40 câu hỏi)
Họ tên học sinh: .............................................SBD: ..................... .Lớp:...................................Mã đề: 207


Câu 1. Vì sao ngày 25-10 - 1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

B. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

C. Ngày quân cách mạng tấn công vào thủ phủ của Chính phủ tư sản lâm thời.

D. Ngày đầu tiên cách mạng bùng bổ.

Câu 2. Hô-xê-Ri-dan là nhà văn, nhà thơ lớn của Philippin với tác phẩm nổi tiếng nào?

A. Đừng động vào tôi.

B. Nhật ký người điên.

C. Những người khốn khổ.

D. Những người I-nô-xăng đi du lịch.

Câu 3. Đặc điểm phong trào độc lập dân tộc ở Mĩ Latinh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. phong trào đấu tranh đòi Mĩ về nước. B. phong trào giành và bảo vệ độc lập.

C. phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. D. phong trào chống Mĩ đòi dân sinh dân chủ.

Câu 4. Mở đầu cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện:

A. Đêm 25/10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.

B. Đêm 24/10, các đội Cận vệ đánh chiếm Cung điện Mùa đông.

C. Ngày 27/10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.

D. Đêm 25/10. Quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa đông.

Câu 5. Để giải quyết khủng hoảng, các nước tư bản như Anh, Pháp, Mĩ có giải pháp chủ yếu là

A. cải cách kinh tế - xã hội.

B. thiết lập chế độ độc tài phát xít.

C. tăng cường khủng bố đàn áp phong trào cách mạng.

D. trút gánh nặng khủng hoảng lên các nước thuộc địa.

Câu 6. Chính sách đối ngoại của Chính phủ Ru-dơ-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ Latinh là

A. chính sách láng giềng thân thiện.

B. gây chiến tranh xâm lược.

C. sử dụng đồng tiền đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ.

D. can thiệp bằng vũ trang.

Câu 7. Yếu tố tác động mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất

B. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở trung Quốc.

C. chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây.

D. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 8. Đứng trước nguy cơ bị phương Tây xâm lược, Nhật Bản và Xiêm đã

A. tăng cường lực lượng quân sự. B. trọng dụng nhân tài Tây học.

C. tiến hành cải cách, canh tân đất nước. D. khuyến khích phát triển công thương nghiệp.

Câu 9. Tính chất của cuộc Cách mạng tân Hợi (1911) là

A. cuộc cách mạng tư sản dân quyền. B. cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

C. cuộc cách mạng dân chủ tư sản. D. cuộc cách mạng vô sản.

Câu 10. Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình, thực dân Anh đã thực hiện chính sách

A. chia để trị.

B. mua chuộc giai cấp phong kiến bản xứ.

C. chia rẽ người theo Hồi giáo và người theo Hinđu giáo.

D. tăng cường đào tạo đội ngũ tay sai.

Câu 11. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi dưới hình thức

A. đấu tranh chính trị. B. khởi nghĩa vũ trang.

C. thông qua cuộc đảo chính. D. bằng sự thoả hiệp.

Câu 12. Phong trào Ngũ tứ là phong trào đấu tranh của

A. giai cấp công nhân chống tư sản Trung Quốc

B. tầng lớp nông dân chống phong kiến.

C. học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh.

D. học sinh, sinh viên, công nhân Bắc Kinh.

Câu 13. "Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, tài lực và vật lực…" là tuyên bố của nhân vật nào trong chính quyền Pháp với xứ Đông Dương?

A. Toàn quyền Đông Dương. B. Thủ tướng Pháp.

C. Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp. D. Tổng thống Pháp.

Câu 14. Vì sao các nước Anh, Pháp, Mĩ không liên kết chặt chẽ với Liên Xô chống phát xít?

A. Giữa Liên Xô và Mĩ, Anh, Pháp không thống nhất được về quan điểm và đường lối chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh.

B. Phe phát xít là những nước có tiềm lực rất mạnh.

C. Họ cho rằng chủ nghĩa phát xít không đồng nghĩa với nguy cơ chiến tranh.

D. Anh, Pháp, Mĩ coi chế độ cộng sản là kẻ thù nên muốn đẩy cuộc chiến tranh về phía Liên Xô.

Câu 15. Chính sách trung lập của Mĩ có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Tạo điều kiện hòa bình cho nước Mĩ xây dựng đất nước.

B. Gián tiếp ảnh hưởng đến quyền dân tộc của nhiều quốc gia.

C. Khiến nguyên thủ các nước tư bản Tây Âu nghi hoặc.

D. Góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động.

Câu 16. Thái độ của Liên Xô vào cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là

A. giữ vai trò trung lập ở châu Á.

B. tuyên chiến với Nhật.

C. kí hoà ước ngừng chiến với Nhật Bản vào năm 1945.

D. kí hiệp ước liên minh với Mĩ để đánh quân phiệt Nhật Bản.

Câu 17. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trật tự thế giới mới được thiết lập theo khuôn khổ

A. hệ thống Vécxai- Oasinhtơn. B. hệ thống Vécxai.

C. trật tự Viên. D. trật tự hai cực Ianta.

Câu 18. Chính phủ Xô viết đã thông qua văn kiện lịch sử nào ngay sau khi thành lập (thông qua Đại hội Xô viêt toàn Nga lần II)?

A. Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

B. Cương lĩnh cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Sắc lệnh về hoà bình và Sắc lệnh về ruộng đất.

D. Hiến pháp Xô viết.

Câu 19. Nguyên nhân cơ bản của Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về tự do hàng hải.

C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề Trung Quốc.

D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường.

Câu 20. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) mang tính chất

A. chính nghĩa đối với Đức - Áo - Hung.

B. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Nga.

C. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Mĩ.

D. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Mĩ và Đức - Áo - Hung.

Câu 21. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.

B. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ.

C. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

D. Tạo tiền đề để Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới.

Câu 22. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, kẻ hung hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa là

A. đế quốc Đức. B. đế quốc Pháp.

C. đế quốc Anh. D. đế quốc Nhật Bản.

Câu 23. Hội nghị Muyních (9-1938) để giải quyết vấn đề lãnh thổ của nước

A. Ba Lan. B. Tiệp Khắc. C. Áo. D. Xuyđét.Câu 24. Yếu tố quyết định thành công của Chính sách mới, giúp nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

A. cứu trợ thất nghiệp, ổn định xã hội.

B. không can thiệp vào các cuộc xung đột bên ngoài.

C. Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế.

D. thực hiện Chính sách láng giềng thân thiện.

Câu 25. Nhật ký người điên, Thuốc, AQ chính truyện… là những tác phẩm văn học phản ánh cuộc sống khổ đau của

A. dân nghèo thành thị. B. người lao động ở các nước tư bản.

C. nhân dân thuộc địa. D. những người khốn khổ.

Câu 26. Sự kiện nào đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?

A. Hiệp ước Nam Kinh được kí kết.

B. Thực dân Anh chiếm đóng khu vực sông Dương Tử.

C. Chiến tranh thuốc phiện bùng nổ.

D. Nhà Thanh chấp nhận "mở cửa" cho các nước tư bản được tự do buôn bán.

Câu 27. Điểm khác biệt giữa Cách mạng tháng Hai - 1917 ở Nga so với các cuộc cách mạng tư sản Anh (1640), cách mạng tư sản Pháp (1789) là gì?

1. Cách mạng tháng Hai - 1917 thực hiện nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến.

2. Cách mạng tháng hai - 1917 do giai cấp vô sản lãnh đạo.

3. Cách mạng tháng Hai - 1917 nhằm thực hiện những cải cách dân chủ.4. Sau khi cách mạng kết thức, nước Nga tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

A. 2,4 B. 2.3 C. 3,4 D. 1,2

Câu 28. Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản vào ngày 6 và 9/8/1945 là

A. Hirosima và Nagasaki. B. Haoai và Nagasaki.

C. Osaka và Hirosima. D. Tôkiô và Osaka.

Câu 29. Để xây dựng đất nước, tháng 3/1921, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện

A. Chính sách Cộng sản thời chiến. B. những kế hoạch nhà nước 5 năm.

C. Chính sách kinh tế mới. D. Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.

Câu 30. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên – được thành lập là

  1. Hội nghị Viên. B. Hội Quốc liên.

  1. Hội tư bản D. Hội liên hiệp Quốc tế mới.

Câu 31. Tình cảnh "một cổ hai tròng" của nhân dân Đông Dương bắt đầu từ sự kiện

A. Nhật tiến vào Đông Dương (9-1940). B. Pháp tuyên chiến với Đức (9-1939).

C. Nhật đảo chính Pháp (3-1945). D. Pháp đầu hàng Đức (6-1940).

Câu 32. Ý nghĩa quan trọng nhất của Chiến thắng Xta-lin-grat là

A. thể hiện mẫu mực về đường lối, nghệ thuật quân sự của Liên Xô.

B. làm xoay chuyển cục diện chiến tranh.

C. gây tổn thất nặng nề cho quân Đức.

D. bảo về đuợc Xta-lin-grat - cái "nút sống" của Liên Xô.

Câu 33. Quốc gia nào ở Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa sớm nhất?

A. Mã Lai. B. Xiêm. C. Philippin. D. Inđônêxia.

Câu 34. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 có liên hệ như thế nào với Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Nguyên nhân cơ bản. B. Nguyên nhân trực tiếp.

C. Nguyên nhân sâu xa. D. Nguyên nhân chủ yếu.

Câu 35. Thực chất của chính sách kinh tế mới là

A. sự chuyển đổi từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền sang nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

B. chuyển từ nền kinh tế lấy nông nghiệp làm trọng tâm sang nền kinh tế công nghiệp là chủ yếu.

C. sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

D. sự chuyển đổi từ nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Câu 36. Vì sao khối Đồng minh ra đời muộn?

A. Do sự phá hoại của các nước phát xít. B. Chưa đến thời điểm thích hợp.

C. Do Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa. D. Do chính sách hai mặt của Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 37. Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ Mạc Phủ Tô-ku-ga-oa ở Nhật Bản

A. có sự phát triển thần kì. B. lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

C. phát triển thịnh đạt. D. có biểu hiện bước đầu suy yếu.

Câu 38. Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. có sự liên minh giữa giai cấp vô sản với giai cấp nông dân.

B. có sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

C. giai cấp tư sản liên minh với phong kiến.

D. có sự liên minh giữa tư sản và vô sản.

Câu 39. Trong buổi đầu thời cận đại, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung chủ yếu là

A. phơi bày hiện thực xã hội tư bản.

B. ca ngợi nhân phẩm của con người.

C. thể hiện lòng yêu thương với những số phận khốn cùng.

D. hình thành quan điểm, tư tưởng con người tư sản.

Câu 40. Giữ vai trò lãnh đạo trong phong trào độc lập ở Ấn Độ trong những năm giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là

A. công nhân. B. trí thức. C. nông dân. D. tư sản dân tộc.
-----------------------------------Hết----------------------------------- TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC KÌ II

LÊ HỒNG PHONG Môn: Lịch sử. Lớp 11. Ban KHXH

Năm học: 2016-2017.

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra có 04 trang, gồm 40 câu hỏi)

Họ tên học sinh: ..........................................SBD: .................. …….Lớp:..............................Mã đề: 241


Câu 1. Vì sao các nước Anh, Pháp, Mĩ không liên kết chặt chẽ với Liên Xô chống phát xít?

A. Phe phát xít là những nước có tiềm lực rất mạnh.

B. Anh, Pháp, Mĩ coi chế độ cộng sản là kẻ thù nên muốn đẩy cuộc chiến tranh về phía Liên Xô.

C. Họ cho rằng chủ nghĩa phát xít không đồng nghĩa với nguy cơ chiến tranh.

D. Giữa Liên Xô và Mĩ, Anh, Pháp không thống nhất được về quan điểm và đường lối chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh.

Câu 2. Điểm khác biệt giữa Cách mạng tháng Hai - 1917 ở Nga so với các cuộc cách mạng tư sản Anh (1640), cách mạng tư sản Pháp (1789) là gì?

1. Cách mạng tháng Hai - 1917 thực hiện nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến.

2. Cách mạng tháng hai - 1917 do giai cấp vô sản lãnh đạo.

3. Cách mạng tháng Hai - 1917 nhằm thực hiện những cải cách dân chủ.4. Sau khi cách mạng kết thức, nước Nga tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

A. 2,4 B. 2.3 C. 3,4 D. 1,2

Câu 3. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 có liên hệ như thế nào với Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Nguyên nhân sâu xa. B. Nguyên nhân cơ bản.

C. Nguyên nhân chủ yếu. D. Nguyên nhân trực tiếp.

Câu 4. Phong trào Ngũ tứ là phong trào đấu tranh của

A. học sinh, sinh viên, công nhân Bắc Kinh.

B. tầng lớp nông dân chống phong kiến.

C. học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh.

D. giai cấp công nhân chống tư sản Trung Quốc .

Câu 5. Chính sách đối ngoại của Chính phủ Ru-dơ-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ Latinh là

A. gây chiến tranh xâm lược.

B. sử dụng đồng tiền đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ.

C. chính sách láng giềng thân thiện.

D. can thiệp bằng vũ trang.

Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trật tự thế giới mới được thiết lập theo khuôn khổ

A. hệ thống Vécxai- Oasinhtơn. B. hệ thống Vécxai.

C. trật tự Viên. D. trật tự hai cực Ianta.

Câu 7. Yếu tố tác động mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở trung Quốc.

B. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

C. chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 8. Hô-xê-Ri-dan là nhà văn, nhà thơ lớn của Philippin với tác phẩm nổi tiếng nào?

A. Nhật ký người điên.

B. Những người khốn khổ.

C. Đừng động vào tôi.

D. Những người I-nô-xăng đi du lịch.

Câu 9. Vì sao ngày 25-10 - 1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày quân cách mạng tấn công vào thủ phủ của Chính phủ tư sản lâm thời.

B. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

C. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

D. Ngày đầu tiên cách mạng bùng bổ.

Câu 10. Đứng trước nguy cơ bị phương Tây xâm lược, Nhật Bản và Xiêm đã

A. tiến hành cải cách, canh tân đất nước. B. tăng cường lực lượng quân sự.

C. trọng dụng nhân tài Tây học. D. khuyến khích phát triển công thương nghiệp.

Câu 11. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) mang tính chất

A. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Mĩ và Đức - Áo - Hung.

B. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Mĩ.

C. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Nga.

D. chính nghĩa đối với Đức - Áo - Hung.

Câu 12. Ý nghĩa quan trọng nhất của Chiến thắng Xta-lin-grat là

A. gây tổn thất nặng nề cho quân Đức.

B. làm xoay chuyển cục diện chiến tranh.

C. bảo về đuợc Xta-lin-grat - cái "nút sống" của Liên Xô.

D. thể hiện mẫu mực về đường lối, nghệ thuật quân sự của Liên Xô.

Câu 13. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. Tạo tiền đề để Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới.

B. Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.

C. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

D. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ.

Câu 14. Để giải quyết khủng hoảng, các nước tư bản như Anh, Pháp, Mĩ có giải pháp chủ yếu là

A. thiết lập chế độ độc tài phát xít.

B. cải cách kinh tế - xã hội.

C. tăng cường khủng bố đàn áp phong trào cách mạng.

D. trút gánh nặng khủng hoảng lên các nước thuộc địa.


tải về 363.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương