Tp. Hcm, ngày 21 tháng 11 năm 2018 Môn học: XỬ LÝ phế phụ liệu trong công nghệ thực phẩm essay Rubricstải về 238.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích238.07 Kb.
#100529

TP.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Môn học: XỬ LÝ PHẾ PHỤ LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Essay Rubrics

Lớp: [420300094601] - DHTP11B Nhóm: 2 Tên đề tài: Tận dụng và Xử lý phế phụ liệu từ bã mía/rơm rạ

Danh sách nhóm: 1. Nguyễn Hồng Thanh; 2. Dương Quốc Bảo; 3. Nguyễn Hoàng Kỳ Nam


CÁC MỤC TRONG BÁO CÁO:

1. Tổng quan: Tổng quan về hiện trạng xử lý phế liệu trong 01 quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm . 2. Các phế phụ liệu trong Quy trình công nghệ: Nhận biết thành phần, tính chất và phân loại của các phế phụ liệu trong 01 quy trình công nghệ và xu hướng phát triển các sản phẩm từ phế phụ liệu. 3. Các sản phẩm tận dụng từ phế phụ liệu thực phẩm: Trình bày các quy trình công nghệ sản xuất tận dụng nguyên liệu từ các phế phụ liệu từ quy trình công nghệ thực phẩm. 4. Đề xuất ý tưởng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới . 5. Tài liệu tham khảo.


Tiêu chí

( Points required)

Unacceptable

(0-10)

Marginal

(11-20)

Acceptable

(21-30)

Exceptional

(31-40)

Điểm

Tổng quan phế phụ liệu trong QTCN

Không viết tổng quan và hiện trạng PPL

Trình bày tổng quan về phế phụ liệu QT CNTP.

Nhưng chưa trình bày được trữ lượng và thành phần hóa học của PPL.

Không có trích dẫn TLTK.


Trình bày tổng quan về phế phụ liệu QT CNTP.

Nhưng chưa trình bày được trữ lượng hoặc thành phần hóa học của PPL.

Có trích dẫn hoặc trích dẫn chưa đầy đủ nguồn TLTK.


Trình bày đầy đủ tổng quan về Nguyên liệu và PPL.

Trình bày đầy đủ về hiện trạng, trữ lượng PPL ở VN.

Trình bày và đánh giá được thành phần hóa học có trong PPL.

Có trích dẫn đầy đủ nguồn TLTK.20

Các PPL trong QTCN

Không trình bày các PPL trong QTCN

Chỉ trình bày được 1 trong các nội dung sau:

- Quy trình thu nhận PPL từ nguyên liệu.

- Phân tích hướng tận dụng PPL.

- Có đề xuất ít nhất 1 ý tưởng SP mới (không trùng lặp và có quy trình công nghệ).Trình bày đầy đủ nhưng thiếu 1 trong các nội dung sau:

- Quy trình thu nhận PPL từ nguyên liệu.

- Phân tích hướng tận dụng PPL.

- Có đề xuất ít nhất 1 ý tưởng SP mới (không trùng lặp và có quy trình công nghệ).Trình bày đầy đủ các nội dung sau:

- Quy trình thu nhận PPL từ nguyên liệu.

- Phân tích hướng tận dụng PPL .

- Có đề xuất ít nhất 1 ý tưởng SP mới (không trùng lặp và có quy trình công nghệ).30

Quy trình công nghệ sp từ PPL

Không viết quy trình công nghệ

Chưa đưa ra đầy đủ các quy trình công nghệ sản xuất ra các SP tận dụng được từ PPL

và thuyết minh quy trình còn thiếu 1-2 trong các nội dung sau: mục đích công đoạn, thông số kỹ thuật, cách tiến hành, các hình ảnh liên quan, thiết bị và cách vận hành thiết bị đó.Đưa ra đầy đủ các quy trình công nghệ sản xuất ra các SP nhưng thuyết minh chưa đầy đủ các nội dung

Hoặc sơ đồ quy trình công nghệ còn thiếu nhưng thuyết minh tương đối đầy đủ.Đưa ra đầy đủ các quy trình công nghệ tương ứng với các SP đã đề xuất được từ PPL

Và có thuyết minh đầy đủ các nội dung trong một công đoạn.38

Tài liệu tham khảo

Không có tài liệu tham khảo

Trích dẫn < 5 tài liệu tham khảo

Hoặc cách ghi trích dẫn và TLTK sai quy định (theo quy định viết luận văn/đồ án tốt nghiệp).Trích dẫn > 5 tài liệu tham khảo

Nhưng cách ghi trích dẫn hoặc ghi TLTK không đúng quy định.

Hoặc có > 1 TLTK không có trích dẫn hoặc có trích dẫn nhưng không thấy thể hiện trong TLTK .


Trích dẫn > 5 tài liệu tham khảo trong đó có ít nhất 2 bài báo (quốc tế hoặc trong nước hoặc cả 2).

Cách ghi trích dẫn đúng và đầy đủ.

Cách ghi TLTK đúng và đầy đủ.


25

Văn phạm, Trình bày, định dạng

Trình bày không định dạng và bố cục báo cáo

Vi phạm từ > 2 trong các lỗi sau:

- Lỗi định dạng: font, size, canh lề, dãn dòng, đánh số trang, thụt đầu dòng, trình bày bảng, hình…

- Lỗi bố cục trình bày,

- Lỗi chính tả, dấu câu và trình bày không rõ ràng gây khó hiểu cho người đọc.

- Lỗi sử dụng sai từ chuyên môn, danh pháp, tên khoa học


Vi phạm 1 trong các lỗi sau:

- Lỗi định dạng: font, size, canh lề, dãn dòng, đánh số trang, thụt đầu dòng, trình bày bảng, hình…

- Lỗi bố cục trình bày,

- Lỗi chính tả, dấu câu và trình bày không rõ ràng gây khó hiểu cho người đọc.

- Lỗi sử dụng sai từ chuyên môn, danh pháp, tên khoa học


Trình bày theo đúng quy định hoặc nếu có lỗi thì rất nhỏ không đáng kể

28

Total Points required

141/200

TRUNG BÌNH: 7,05/10

PHỤ LỤC VỀ ĐỊNH DẠNG BÀI BÁO CÁO

  • Hình thức:

  • Font chữ Times New Roman cỡ 13 của hệ soạn thảo Word 2010 trở lên; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ;

  • Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; Canh lề: 2 bên;

  • Định dạng trang in: Lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm;

  • Số trang được đánh ở giữa, phía dưới đầu mỗi trang giấy;

  • Thụt đầu dòng: 1 cm;

  • Trình bày bảng và hình: Ví dụ:


Hình 1. Nấm Trichoderma viride

(Nguyễn Đức Lượng, 2002)


Table 1. Comparison composition of Lignocellulosic Feed Materials

Lignocellulosic biomass

Cellulose (%)

Hemicellulose (%)

Lignin (%)

Reference

Corn fiber

14.28

16.8

8.4

Mosier et al., 2005

Wheat straw

38.2

21.2

23.4

Wiselogel et al., 1996

Bagasse

38

27

20

Goyal et al., 2008

  • Bố cục trình bày như sau:

TRANG BÌA (Tên môn học, tên tiểu luận, GVHD, SVTH, lớp…)

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC (làm tự động)

MỞ ĐẦU (có hoặc không)

(giới thiệu chung, tính cấp thiết phải tận dụng phế liệu, viết 1 trang)Chương 1 - TỔNG QUAN …

(tổng quan về nguyên liệu, phế liệu…)

1.1....

1.2....


Chương 2 – NỘI DUNG …

(quy trình công nghệ và thuyết minh)

2.2....

2.1.1....

2.1.2....

2.2....


.....

KẾT LUẬN

(phải đánh giá được tiềm năng của phế phụ liệu, đường hướng phát triển trong tương lai)TÀI LIỆU THAM KHẢO

(tài liệu phải đa dạng chứ không nên tham khảo chỉ 1 nguồn)

tải về 238.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương