Toán – Đc hk – nguyễn huyềN 0967367751tải về 53.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích53.91 Kb.

hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí

Trường THCS Tân Mai

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – TOÁN 6

Năm học 2017 – 2018

Câu 1 :

 1. Thế nào là số nguyên tố? Cho ví dụ.

 2. Trong các tổng (hiệu) sau, tổng (hiệu) nào có giá trị là số nguyên tố? hợp số.

110 + 92 5.2 + 22.7 1347 – 11.17 23 + 32 103 – 3

Câu 2 : Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

 1. 17 Ư(133) 13 N 2,3 N

0 N* N* N 19 Ư(323)

 1. ƯC(10 ; 15) = 1,5 BC(10 ; 15) = {30 ; 60 ; 90 ; …}

 2. {10 ; 5} Ư(50)

 3. Ư(18) Ư(24) = UCLN(18 ; 24) BC(5 ; 8) = {40k | k N}

Câu 3 : Nêu nguyên tắc tìm UCLN, BCNN.

Tìm UCLN(16; 80; 176) và BCNN (84; 108)Câu 4 : Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

 1. Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương?

 2. Số nguyên âm nhỏ hơn số tự nhiên?

 3. Số tự nhiên là số nguyên dương?

 4. Số tự nhiên không phải là số nguyên âm?

 5. Tập hợp Z các số nguyên gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm?

Câu 5 : Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

 1. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là một số nguyên dương?

 2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là một số tự nhiên?

 3. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là một số không âm?

Câu 6 : Điền vào chỗ trống để được một câu đúng.

 1. Trong 3 điểm thẳng hàng ……… điểm nằm giữa 2 điểm còn lại.

 2. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua ………………

 3. Mỗi điểm trên đường thẳng là …………… của hai tia đối nhau.

 4. Nếu ……………. Thì AM + MB = AB.

 5. Trên tia Ox có OM = a, ON = b, nếu ………….. thì M nằm giữa hai điểm ……………

 6. Nếu MN = NE = ½ ME thì ………………….

Câu 7 : Khẳng định sau là đúng hay sai?

 1. Đoạn thẳng AB là hình gồm các điểm nằm giữa hai điểm A và B.

 2. Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M cách đều A và B.

 3. Hai đường thẳng phân biệt hoặc cắt nhau hoặc song song.

 4. Hai tia chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

 5. Nếu MN = 3cm, NP = 5cm thì MP = 8cm.

Câu 8 : Cho ba điểm A, B, C. Biết AB = 5cm, AC = 4cm, BC = 3cm. Ta có :

 1. Điểm C nằm giữa A và B.

 2. Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C.

 3. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu nào đúng, câu nào sai?

B/ BÀI TẬP

Bài 1. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý có thể).

a/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb12d.tmp.png b/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb13e.tmp.png

c/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb14e.tmp.png d/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb14f.tmp.png

e/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb150.tmp.png f/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb151.tmp.png

Bài 2. Tìm c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb162.tmp.png biết:

1/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb163.tmp.png 2/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb164.tmp.png

3/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb165.tmp.png 4/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb166.tmp.png

5/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb177.tmp.png 6/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb178.tmp.png

7/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb179.tmp.png 8/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb17a.tmp.pngc:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb17b.tmp.png

9/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb17c.tmp.png 10/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb18c.tmp.png

Bài 3. Thực hiện các phép tính:

a/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb18d.tmp.png b/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb18e.tmp.png

c/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb18f.tmp.png d/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb190.tmp.png

e/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb191.tmp.png f/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb192.tmp.png

g/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb193.tmp.png h/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb194.tmp.png

i/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1a5.tmp.png j/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1a6.tmp.png

k/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1a7.tmp.png

Bài 4. Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Tính ra mỗi công nhân đội c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1a8.tmp.png phải trồng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1a9.tmp.png cây, mỗi công nhân đội c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1aa.tmp.png phải trồng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1bb.tmp.png cây. Số cây mỗi đội phải trồng trong khoảng từ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1bc.tmp.png đến c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1bd.tmp.png cây. Tính số cây và số người mỗi đội?

Bài 5. Ba bạn An, Bình, Hòa cùng trực nhật chung vào một ngày, cứ sau c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1be.tmp.png ngày An trực nhật lại, sau 10 ngày Bình trực nhật lại và sau c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1bf.tmp.png ngày Hòa trực nhật lại. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày ba bạn lại cùng trực nhật chung?

Bài 6. Một khối học sinh (ít hơn c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1c0.tmp.png em) xếp hàng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1c1.tmp.png, hàng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1c2.tmp.png, hàng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1c3.tmp.png, hàng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1c4.tmp.png, hàng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1c5.tmp.png đều thiếu c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1c6.tmp.png người nhưng xếp hàng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1d6.tmp.png thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối?

Bài 7. Trên tia c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1d7.tmp.png lấy c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1d8.tmp.png điểm c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1d9.tmp.pngc:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1da.tmp.png sao cho c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1db.tmp.png; c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1dc.tmp.png.

a/ Trong c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb1dd.tmp.png điểm c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb20d.tmp.png, c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb20e.tmp.png, c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb20f.tmp.png điểm nào nằm giữa c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb210.tmp.png điểm còn lại? Vì sao?

b/ So sánh c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb211.tmp.pngc:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb212.tmp.png?

c/ Điểm c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb213.tmp.png có phải là trung điểm của c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb224.tmp.png không? Vì sao?

Bài 8. Cho đoạn thẳng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb225.tmp.png dài c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb226.tmp.png, c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb227.tmp.png là một điểm thuộc đoạn thẳng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb228.tmp.png. c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb229.tmp.pngc:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb22a.tmp.png lần lượt là trung điểm của c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb22b.tmp.png đoạn thẳng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb22c.tmp.pngc:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb22d.tmp.png. Tính c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb22e.tmp.png?

Bài 9. Cho đoạn thẳng c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb23e.tmp.png, điểm c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb23f.tmp.png thuộc tia c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb240.tmp.png sao cho c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb241.tmp.png.

a/ Tính c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb242.tmp.png?

b/ Điểm c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb243.tmp.png thuộc tia c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb244.tmp.png sao cho c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb245.tmp.png. So sánh c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb246.tmp.pngc:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb247.tmp.png?

c/ c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb248.tmp.png có là trung điểm của c:\users\admin\appdata\local\temp\ksohtml\wpsb249.tmp.png không? Vì sao?

Bài 10 : Cho hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên tia Oy lấy điểm M sao cho OM = 4cm.

Trên tia Ox lấy các điểm D và N sao cho ON = 5cm, OD = 3cm. Gọi H là trung điểm của DN. 1. Trong 3 điểm O, D, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Tính DN?

 2. Điểm O có là trung điểm của MH không? Vì sao?

Bài 11 : Cho đoạn thẳng AB = 10cm, C là điểm thuôc đoạn thẳng AB sao cho AC = 2cm.

 1. Tính CB.

 2. Lấy điểm D nằm giữa C và B sao cho BD = 6cm. Chứng tỏ C là trung điểm của AD.

 3. Gọi M là trung điểm của AB, điểm E nằm giữa C và B sao cho CE = 7cm. So sánh DM và EB.

Bài 12 : Tìm a, b N biết :

 1. a + b = 162 và UCLN (a, b) = 18.

 2. UCLN (a; b) = 18 và BCNN (a ;b) = 756

 3. a.b = 6144, UCLN (a; b) = 32.

Bài 13 : Tìm các số nguyên x sao cho:

 1. x + 4 chia hết cho x + 1

 2. x + 1 là ước của 2x + 7

 3. x + 10 là bội của x + 2

 4. 17 x – 1 và x – 1 17

Bài 14 : Tìm ươc chung của 2n + 3 và 4n + 3 với n N.

Bài 15 : Chứng minh rằng với mọi n N các số sau là hai số nguyên tố cùng nhau.

 1. n + 3 và 2n + 5

 2. 2n + 3 và 4n + 8

Bài 16 : Tìm các số tự nhiện x, y biết.

 1. x . y = 7

 2. (x + 1) . (y – 2) = 10.

Chúc các em ôn thi đạt kết quả tốt

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương