Toefl grammar Review!tải về 1.03 Mb.
trang6/35
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích1.03 Mb.
#3290
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

2.Cách sử dụng None và No


 • Nếu sau None of the là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nhưng nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.
none + of the + non-count noun + singular verb

none + of the + plural count noun + plural verb
 1. None of the counterfeit money has been found.

 2. None of the students have finished the exam yet.

 • Nếu sau No là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít nhưng nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số nhiềuno + {singular noun/non-count noun} + singular verb

no + plural noun + plural verb 1. No example is relevant to this case.

3.Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng không)


 • Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì dộng từ đó chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.
nor

or


neither

either


nor

or


neither

either


+ noun + + plural noun + plural verb+ noun + + singular noun + singular verb


 1. Neither John nor his friends are going to the beach today.

 2. Either John or his friends are going to the beach today.

 3. Neither the boys nor Carmen has seen this movie before.

 4. Either John or Bill is going to the beach today.

4.V-ing làm chủ ngữ


 • Khi V-ing dùng làm chủ ngữ thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít

 • Người ta sẽ dùng V-ing khi muốn diễn đạt 1 hành động cụ thể xảy ra nhất thời nhưng khi muốn diễn đạt bản chất của sự vật, sự việc thì phải dùng danh từ

 1. Dieting is very popular today.

 2. Diet is for those who suffer from a cerain disease.

 • Động từ nguyên thể cũng có thể dùng làm chủ ngữ và động từ sau nó sẽ chia ở ngôi thứ 3 số ít. Nhưng người ta thường dùng chủ ngữ giả it để mở đầu câu.

 1. To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book.

5.Các danh từ tập thể


 • Đó là các danh từ ở bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức nhưng trên thực tế chúng là những danh từ số ít, do vậy các dại từ và động từ theo sau chúng cũng ở ngôi thứ 3 số ít.Congress family group committee class

Organization team army club crowd

Government jury majority* minority public 1. The committee has met, and it has rejected the proposal.

 • Tuy nhiên nếu động từ sau những danh từ này chia ở ngôi thứ 3 số nhiều thì câu đó ám chỉ các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ:

 1. Congress votes for the bill.

*(Congress are discussing about the bill. (some agree, some disagree)).(TOEFL không bắt lỗi này).

 • Danh từ the majority được dùng tuỳ theo thành phần sau nó để chia động từThe majority + singular verb

the majority of the + plural noun + plural verb 1. The majority believes that we are in no danger.

 2. The majority of the students believe him to be innocent.

 • the police/sheep/fish + plural verb

 1. The sheep are breaking away

 2. The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank

 • a couple + singular verb

 1. A couple is walking on the path

 • The couple + plural verb

 1. The couple are racing their horses through the meadow.

 • Các cụm từ ở bảng sau chỉ một nhóm động vật hoặc gia súc. cho dù sau giới từ of là danh từ số nhiều thì động từ vẫn chia theo ngôi chủ ngữ chính – ngôi thứ 3 số ít.flock of birds, sheep school of fish

herd of cattle pride of lions

pack of dogs 1. The flock of birds is circling overhead.

 • Tất cả các danh từ tập thể chỉ thời gian, tiền bạc, số đo đều được xem là 1 danh từ số ít. Do đó các động từ và đại từ theo sau chúng phải ở ngôi thứ 3 số ít.

 1. 25 dollars is too much....

*Note: He has contributed $50, and now he wants to contribute another 50.


tải về 1.03 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương