Tỉnh đOÀn hòa bìNHtải về 46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích46 Kb.
#4722

TỈNH ĐOÀN HÒA BÌNH

BCH ĐOÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN

***

Số: 111 KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Lương Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

Thành lập mô hình Nhà trường an toàn không ma túy

và Truyền thông tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015
Thực hiện Kế hoạch số 201KH/TĐTN-BTG, ngày 16/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình về Thành lập mô hình Nhà trường an toàn không ma túy và Truyền thông tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lương Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao chất lượng đoàn viên về hiểm họa ma túy, HIV/AIDS và tích cực tham gia phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS trong học sinh với các nội dung: các loại ma túy phổ biến hiện nay và tác hại của ma túy, biện pháp phòng chống ma túy trong trường học.

- Tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đội tuyên truyền thanh niên phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; qua đó giúp đoàn viên thanh niên tích cực chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trong đoàn viên thanh niên và nhân dân.II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. Xây dựng mô hình CLB “Trường học an toàn không ma túy”:

* Nội dung:

- Thành lập CLB “Trường học an toàn không ma túy”.

- Tổ chức Lễ ra mắt mô hình CLB “Trường học an toàn không ma túy”.

- Tổ chức tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt theo chủ đề về công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, phòng chống ma túy, HIV/AIDS.* Hình thức:

BCH Đoàn trường báo cáo với cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường thành lập mô hình CLB “Trường học an toàn không ma túy” (tham mưu các quyết định thành lập, quy chế hoạt động, các đội thanh niên xung kích…)* Thời gian thực hiện: Trước 15/11/2015.

2. Tổ chức Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền, phòng chống ma túy:

* Nội dung: Tổ chức thi tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong thanh thiếu niên, về tác hại của ma túy đến sức khỏe, thể chất tinh thần của học sinh, sinh viên và trong môi trường giáo dục.

* Hình thức: Tổ chức cho các Đội thanh niên xung kích phòng chống ma túy của các chi đoàn thi sáng tác và diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy.

* Thời gian thực hiện: tháng 11, 12/2015.

3. Tổ chức giao lưu truyền thông giữa mô hình CLB “trường học an toàn không ma túy” và CLB phòng chống tệ nạn xã hội huyện Lương Sơn.

* Nội dung: Truyền thông tuyên truyền về tác hại của ma túy, HIV/AIDS; Tổ chức phát động trong đoàn viên thanh thiếu niên tích cực tham gia phát hiện tố giác, đấu tranh triệt để xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

* Hình thức: Sân khấu hóa, kết hợp công nghệ thông tin trong tuyên truyền.

* Thời gian thực hiện: tháng 11/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện:

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch.

- Tổ chức theo dõi và đôn đốc cơ sở thực hiện và tổng hợp báo cáo gửi BTV Tỉnh Đoàn.


  1. Đoàn THPT, Trung tâm GDTX:

Báo cáo với lãnh đạo nhà trường và tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở khối trường học nghiêm túc thực hiện và báo cáo về Cơ quan TT. Huyện Đoàn, SĐT: 02183. 824.176, Email: huyendoan.lshb@gmail.com
Nơi nhận:

- TT. Tỉnh Đoàn;

- TT. Huyện ủy;

- Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở;-Lưu VPHĐ.


TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

Bí thư

(Đã ký)
Đinh Thị Thúy Hòatải về 46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương