Tỉnh cần thơ Số: 04/2003/ct-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 27.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích27.54 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CẦN THƠ

Số: 04/2003/CT-UBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 14 tháng 14 năm 2003CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

V/v đẩy mạnh công tác trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh
Thực hiện lời dạy của Bác: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người"; những năm qua, việc tổ chức trồng cây phân tán trong tỉnh đạt nhiều kết quả, vừa góp phần tăng thêm độ che phủ, tạo màu xanh, vừa cung cấp gỗ, củi cho nhân dân, vừa hạn chế dòng chảy, phòng hộ cho nông nghiệp, nhất là những năm lụt, bão lớn có cây gỗ làm đê kè chống sạt lở, sửa chữa nhà sau khi nước rút .... Tuy nhiên, việc trồng cây hàng năm còn chậm và nhiều hạn chế, chủ yếu là trồng quanh nhà, còn lại các tuyến đê, kênh, mương, trục lộ giao thông mới mở và ở vùng sâu, vùng xa chưa được chú ý trồng cây chắn sóng, bảo vệ, chống sạt lở, ý thức về vai trò và sự cần thiết phải trồng cây trong nhân dân còn nhiều hạn chế. Là tỉnh có diện tích đất trồng rừng tập trung ít, nên việc phát triển cây trồng phân tán là nhiệm vụ rất cần thiết nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Để đẩy mạnh công tác trồng cây phân tán trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ thị:1/- Phát động phong trào trồng cây phân tán rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ năm 2003 về sau, huy động mọi nguồn lực, mọi tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho công tác trồng cây dần dần trở thành ý thức của mọi người. Cụ thể là trồng cây trong vườn, quanh nhà, trên các bờ kênh, mương, bảo vệ đê bao, trục lộ giao thông, cụm, tuyến dân cư, các công sở, trường học, nông trường, khu bảo tồn thiên nhiên, trạm, trại ...không để đất trống, nhằm tạo nên thảm xanh, bóng mát, chắn sóng, chắn gió, bảo vệ các công trình hạ tầng cơ sở, phòng hộ cho nông nghiệp góp phần phòng, chống lụt, bão. Theo nguyên tắc, tỉnh, huyện, xã cùng làm, nhà nước hỗ trợ theo khả năng, chủ yếu phát động nguồn lực trong dân cư trồng, tự chăm sóc bảo quản và hưởng lợi.
2/- Để đạt mục tiêu nâng độ che phủ trên toàn tỉnh lên 20% vào năm 2010 đạt cấp độ tạm thời, ổn định về môi trường; phấn đấu mỗi năm trồng khoảng 5 triệu cây.
3/- Hàng năm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ động lập kế hoạch, dự toán kinh phí ngân sách, để hỗ trợ cây giống cho các đơn vị trồng cây; tác động tích cực phong trào vận động nhân dân, các công sở, trường học, trạm, trại tham gia trồng cây. Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác hợp lý cây trồng để duy trì khả năng che bóng, chắn sóng, chắn gió, phòng hộ của cây xanh.

4/- UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách (trích trong dự phòng phí của các dự án hoặc dự toán các công trình thuỷ lợi) hàng năm để phát triển cây phân tán trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo các xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, hướng dẫn, kiểm tra việc trồng cây đạt kết quả cao nhất.

5/- Sở Tài chính - Vật giá hàng năm có nhiệm vụ cân đối kinh phí sự nghiệp để hỗ trợ cho phong trào trồng cây theo kế hoạch được duyệt.

6/- Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo trong hệ thống ngành việc tổ chức trồng cây trong các trường học; đưa chương trình giảng dạy về kỹ thuật nông nghiệp, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng và ý nghĩa của việc bảo vệ cây, bảo vệ rừng.

7/- Đề nghị các Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tin đại chúng... theo chức năng, nhiệm vụ, tuyên truyền vận động nhân dân, tạo ý thức trách nhiệm trong ngành, giới mình về việc đẩy mạnh trồng cây phân tán.

8/- Đối với các công trình hạ tầng nông thôn như đường giao thông, đê bao, bờ kênh cấp I, II, cụm, tuyến dân cư, khi lập dự án đầu tư và thiết kế dự toán công trình, Chủ đầu tư đưa vào hạng mục trồng cây bảo vệ, chống sạt lở cho công trình và thực hiện trồng cây sau khi công trình hoàn thành. Đối với các công trình thủy lợi trích trong dự phòng phí của các dự án hoặc dự toán để thực hiện trồng cây bảo vệ, chống sạt lở cho công trình.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, các đoàn thể, địa phương và đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này, nhanh chóng phát triển diện tích cây xanh phòng hộ môi sinh, tạo điều kiện sống an toàn cho nhân dân trong mùa lụt bão, bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo thành bóng mát để cải thiện và bảo vệ môi trường tự nhiên là một yêu cầu bức thiết hiện nay./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- VPCP. PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ NN và PTNT. Huỳnh Phong Tranh

- Bộ Tư pháp. (Đã ký)

- TT.TU , TT. HĐND tỉnh.

- VP. TU và các Ban Đảng

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh.

- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh.

- UBND TPCT, TXVT, các huyện.

- Cơ quan báo, đài.- VP UBND tỉnh (2E, 4)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương