Tæng Liªn ®oµn lao ®éng Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 30.43 Kb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích30.43 Kb.
#5268
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Tæng Liªn ®oµn lao ®éng

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

ViÖt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 84 /HD-TL§

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017


HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
Năm 2017, đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2017) gắn với tổ chức Tháng Công nhân năm 2017, Tháng An toàn vệ sinh Lao động; kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017).

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW ngày 5/01/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện như sau:

tải về 30.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương