Tæng hîp ý kiÕn vÒ dù th¶o LuËt Xy dùng (söa ®æi)tải về 281.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.10.2018
Kích281.01 Kb.


TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH VÀ GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

VỀ DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)


TT

Cơ quan góp ý

Nội dung góp ý

Giải trình

Tiếp thu

Ý kiến khác

I.

CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG


1

Đài truyền hình Việt Nam

Nhất trí nội dung dự thảo, không có ý kiến gì thêm


2

Đài tiếng nói Việt Nam

Nhất trí nội dung dự thảo, không có ý kiến gì thêm


3

Ban quản lý Lăng Chủ tịch HCM

Nhất trí nội dung dự thảo, không có ý kiến gì thêm


4

Thông tấn xã Việt Nam

- Về cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo
- Khoản 1 Điều 69: “Phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt” là không khả thi vì trên thực tế khá nhiều địa phương nhiều khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

- Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004, theo đó đã quy định điều kiện để cấp GPXD là phải phù hợp với quy hoạch chi tiết. Đến nay đáng lẽ các địa phải phủ kín quy hoạch để làm cơ sở cho việc quản lý đầu xây dựng. Do vậy, yêu cầu này là cần thiết, đây là điều kiện để các cơ quan cấp GPXD thực hiện, tránh tình trạng tùy tiện, tiêu cực trong quá trình thỏa thuận quy hoạch, kiến trúc.

- Để xử lý vướng mắc này, Luật Quy hoạch đô thị đã cho phép đối với các công trình nằm trong khu đô thị đã ổn định thì không nhất thiết phải lập quy hoạch chi tiết, mà có thể ban hành quy chế hoặc thiết kế đô thị riêng để làm căn cứ cấp GPXD

Với những lý do giải trình nêu trên, đề nghị được giữ nguyên nội dung như Dự thảo
5

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

- Về cơ bản nhất trí với các nội dung của Dự thảo
- Dự thảo cần đề cao trách nhiệm quản lý vốn; làm rõ nội dung quản lý các công trình có vốn nhà nước và công trình có vốn ngoài nhà nước; các biện pháp quản lý nhà nước trong toàn bộ trình tự đầu tư xây dựng công trình ….

- Về PCCC, yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC phải được thực hiện ở tất cả các giai đoạn của dự án. Tuy nhiên tại các Điều 11, 41, 48, 89, 91 của dự án chưa quy định các yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC cho dự án, công trình. Đề nghị nghiên cứu bổ sung đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thiết kế xây dựng.- Các nội dung này đã được bổ sung và quy định tại Dư thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), theo đó tại khoản 6 Điều 5 về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng; Điều 6 về áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn; và các quy định về thẩm định dự án, về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng; về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình,...của Dự thảo luật


- Các quy định về bảo đảm an toàn PCCC đều đã được đề cập về nguyên tắc trong Dự thảo, tại các điều quy định về thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật. Khi ban hành Nghị định sẽ quy định chi tiết về vấn đề này,

Những đề nghị này sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định hướng dẫn Luật


6

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- Cần thiết phải sửa đổi Luật Xây dựng.
- Cần cân nhắc khi đưa quy hoạch nông thôn vào Luật Xây dựng.
- Cần thay thế một số thuật ngữ như: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thay cho Báo cáo đầu tư xây dựng công trình, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thành Dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Phạm vi điều chỉnh gồm cả đầu tư xây dựng thì có trùng lặp với Luật Đầu tư?

- Khoản 24 Điều 3 cần có quy định để xác định công trình có quy mô như thế nào là nhỏ.


- Một số khái niệm liên quan đến đấu thầu đã được quy định trong Luật Đấu thầu 2005 thì không cần quy định lại.


- Thống nhất cách gọi các thuật ngữ: Khoản 26 Điều 3 thuật ngữ “Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động xây dựng” và Điều 6 thuật ngữ “Tiêu chuẩn xây dựng”.

- Tên Điều 7: cần phải giải thích thuật ngữ “năng lực hành nghề xây dựng” và “năng lực hoạt động xây dựng”.


- Chương III: Cần đổi tên Chương là “Lập, thẩm tra và quản lý dự án đầu tư xây dựng”.

- Luật không đề cập về quy hoạch nông thôn mà là quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Những nội dung này đã được đề cập sửa đổi trong Dự thảo luật

- Phạm vi của Luật Xây dựng chỉ điều chỉnh về đầu tư xây dựng, đi sâu vào xem xét các vấn đề về kỹ thuật, kinh tế - kỹ thuật; trong khi Luật Đầu tư chủ yếu xem xét các điều kiện đầu tư, sự phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, không có sự trùng lặp giữa hai Luật.


- Công trình quy mô nhỏ sẽ do Chính phủ quy định cho phù hợp với thực tế, không quy định cứng trong Luật sẽ khó xử lý khi biến động

- Lập, thẩm định, thẩm tra dự án chỉ là một nội dung trong Chương này. Do đó, không thể gọi tên Chương như đề nghị của Viện được; vì vầy đề nghị vẫn được giữ tên Chương là Dự án đầu tư xây dựng


- Đã tiếp thu và không đưa nội dung về đấu thầu vào Luật này

- Những thuật ngữ đã được điều chỉnh cho phù hợp

8

Bộ Nội vụ

- Điều 3: Bổ sung giải thích từ ngữ “Khu chức năng đặc thù”, “Khu chức năng đặc thù ngoài đô thị”.

- Điều 14: Nên bố cục thành 2 khoản như sau:

+ Khoản 1: Quy định về yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng.

+ Khoản 2: Quy định về nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng.


- Khoản 2 Điều 27: Quy định rõ cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện là cơ quan nào?

- Khoản 1 Điều 38: Quy định rõ cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.


- Điểm c khoản 1 điểm e khoản 2 Điều 52 và điểm e khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 53 đề nghị làm rõ các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan là pháp luật nào?


- Khoản 1 Điều 71 đề nghị bổ sung quy định về cấp phép xây dựng cho “Công trình tín ngưỡng, công trình phụ trợ trong khuôn viên các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo”.
- Bỏ Chương X khen thưởng và kỷ luật vì tại khoản 3 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định “… Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luạt nếu không có nội dung mới”.
- Điều 8 Luật ban hành VBQPPL năm 2008 “… Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được uỷ quyền tiếp” nhưng trong dự thảo có 34 nội dung giao Chính phủ hướng dẫn, quy định chi tiết,

- Đối tượng lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù ngoài đô thị đã được làm rõ tại Điều 19. Do đó, đề nghị không bổ sung

- Các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh, huyện được quy định tại Luật tổ chức HĐND, UBND (hiện nay là Sở Xây dựng, đối với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là Sở QHKT)


- Là các pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, như PCCC, an toàn đê điều, hành lang an toàn giao thông,...

- Tiếp thu sửa Điều 14, tách thành 2 khoản.


- Tiếp thu, xem xét và sẽ bổ sung vào Dự thảo

- Tiếp thu gộp 2 Chương X và Chương XI vào 1 chương

- Xem xét để quy định chi tiết hơn và lược bớt các quy định giao cho Chính phủ quy định9

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Điểm a khoản 3 Điều 41: bỏ “kế hoạch chuẩn bị đầu tư hàng năm” vì theo quy định hiện hành các Bộ, ngành chỉ xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm, trung hạn và dài hạn, không xây dựng “kế hoạch chuẩn bị đầu tư hàng năm”.
- Quy định đơn vị thẩm định dự án (điểm b khoản 4 Điều 44), thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (khoản 3 Điều 62) “phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng” là không phù hợp với tổ chức bộ máy của các Bộ, ngành hiện nay vì thường do Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện.
- Điểm d khoản 2 Điều 59: Bỏ đoạn “vật liệu không nung” vì vật liệu không nung cũng chỉ là một trong nhiều giải pháp kỹ thuật, vật liệu nhằm bảo vệ môi trường, không nên quy định cụ thể trong Luật.

- Điểm đ khoản 1 Điều 59: bỏ cụm từ “Đối với những công trình công cộng phải” vì Điều 39 Luật Người khuyết tật thi khộng chỉ các công trình công cộng mà cả các công trình xây dựng khác phải đáp ứng tiêu chuẩn cho người khuyết tật. Thay từ “tàn tật” thành “khuyết tật” để thống nhất với Luật Người khuyết tật.


- Điều 69: quy định thêm điều kiện “Bảo đảm tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để người khuyết tật tiếp cận” làm điều kiện để cấp giấy phép xây dựng cho phù hợp với quy định tại Điều 39 Luật Người khuyết tật.
- Điều 87: Bỏ, vì việc bổ sung quy định về giấy phép sử dụng công trình sẽ dẫn đến phát sinh thủ tục hành chính.

- Mục 1 Chương VIII Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng quy định còn trùng chéo với quy định của Luật Đấu thầu. Vì vậy cần cân nhắc quy định lại để thống nhất thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu.


- Bỏ Chương X khen thưởng và kỷ luật vì tại khoản 3 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định “… Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luạt nếu không có nội dung mới”.
- Điều 131: Bổ sung “Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực”.

- Quy định việc thẩm định phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện, nhằm đảm bảo chất lượng của công tác thẩm định. Đề nghị được giữ nguyên

- Nội dung này đã được quy định tại các văn bản khác. Do vậy, khi thẩm định cần phải đối chiếu với các văn bản QPPL khác để xem xét sự tuân thủ của dự án với các quy định hiện hành
- Tiếp thu và đã sửa lại


- Tiếp thu và đã sửa lại


- Tiếp thu và đã sửa lại

Tiếp thu và đã bỏ quy định về giấy phép sử dụng công trình


Tiếp thu và đã bãi bỏ nội dung này trong dự thảo Luật

Tiếp thu và đã bãi bỏ Chương này trong dự thảo Luật

Tiếp thu và đã bổ sung

10

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Xây dựng sửa đổi.
- Khoản c mục 1 Điều 36: Công bố công khai quy hoạch xây dựng in thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi. Cần nêu rõ rộng rãi đến đâu?
- Điều 8: Cụm từ “Chủ đầu tư xây dựng” thống nhất cho mục b khoản 1; mục 2.

- Một số lỗi chính tả.- Rộng rãi là tất cả tổ chức, cá nhân quan tâm và có liên quan.- Đã tiếp thu và sửa đổi


11

Bộ Tư pháp

- Nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Xây dựng sửa đổi.
- Về cơ bản nhất trí dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi.
- Rà soát, chỉnh lý lại theo hướng xác định rõ ràng hơn nội hàm về các loại quy hoạch xây dựng quy định tại các khoản 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Điều 3.
- Nghiên cứu lại khoản 21 Điều 3 cho phù hợp vì dự án đầu tư xây dựng không phải là các nội dung của quá trình đầu tư xây dựng, không phải các cơ chế phối hợp giữa các chủ thể tham gia thực hiện để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo và càng không phải để nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định.
- Chỉnh lý và làm rõ nội hàm từ “quy chuẩn kỹ thuật” và “tiêu chuẩn” quy định tại khoản 25, 26 Điều 3 theo đúng yêu cầu của giải thích thuật ngữ.
- Cân nhắc lại quy định tại khoản 6, 7 Điều 4 theo hướng không điều chỉnh các nội dung này để bảo đảm sự tách bạch giữa quan hệ thị trường của hoạt động xây dựng và quan hệ hành chính của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.
- Một dự án đầu tư xây dựng thường huy động và sử dụng nhiều loại nguồn vốn khác nhau để thực hiện dự án, do vậy nếu quy định chung chung như khoản 2 Điều 6 “Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, việc áp dụng tiêu chuẩn phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng chấp thuận” là cứng nhắc, không phù hợp đa dạng hoá nguồn vốn xây dựng, chưa đảm bảo bóc tách các nguồn vốn thương mại và nguồn vốn nhà nước trong cùng một dự án, ảnh hưởng đến quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể góp vốn khác trong việc lựa chọn tiêu chuẩn về xây dựng. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng chấp thuận cũng không hợp lý, chủ đầu tư phải thực hiện thêm một thủ tục hành chính không cần thiết. Chỉ nên áp dụng đối với các dự án có sử dụng các tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài.
- Khoản 1 Điều 8: Phạm vi chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ bao gồm các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Quy định này tạo ra sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc khối tư nhân, liên doanh, cổ phần vi phạm khoản 2 Điều 6 Luật Cạnh tranh. Do đó đề nghị sửa lại quy định tại khoản 1 Điều 8 theo hướng mở rộng đối với tất cả doanh nghiệp nói chung, miễn là doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực để thực hiện dự án.
- Cân nhắc việc giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch xây dựng vì việc lập quy hoạch xây dựng là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án chỉ là chủ thể triển khai dự án và việc xây dựng trong thực tiễn sau khi quy hoạch đã được phê duyệt và công bố.
- Điều 31: làm rõ các tiêu chí xác định thế nào là “làm ảnh hưởng lớn” đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian của khu và “ảnh hưởng xấu” đến sự phát triển kinh tế - xã hội quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 31.
- Khoản 2 Điều 31: Bổ sung điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù trong trường hợp quy hoạch vùng được điều chỉnh.
- Việc quy định cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng tại Điều 39 đối với đồ án quy hoạch đô thị (khoản 2, 5 Điều 39) là không cần thiết, hợp lý. Vì nội dung này được quy định tại khoản 2, 5 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị. Dự án chưa quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp đối với các loại đồ án sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyêt, đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung này.

- Để phù hợp tên gọi của Điều, đề nghị chỉnh lý lại nội dung quy định tại điểm b khoản 4 Điều 44 theo hướng chỉ xác định chủ thể nào, cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, còn việc chủ thể này tự mình thẩm định hay giao cho cơ quan nào làm đầu mối thẩm định đó là quyền tự quyết định của cơ quan đó, không nên điều chỉnh vấn đề này trong Luật.


- Khoản 3 Điều 48: Chưa làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa vị pháp lý của các chủ thể này, do vậy rất khó xác định được tính hợp lý, tính khả thi của việc giao chức năng quản lý dự án đầu tư xây dựng cho các ban này, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các nội dung này.


- Nghiên cứu, bổ sung nội dung làm rõ tiêu chí có tính chất định tính về việc hiểu thế nào là “ảnh hưởng tới an toàn cộng đồng” tại khoản 5 Điều 62.

- Khoản 1 Điều 71: cân nhắc việc uỷ quyền cho Sở Xây dựng trong việc cấp phép xây dựng.

- Khoản 1 Điều 87: nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng làm rõ hơn các tiêu chí về “khi xẩy ra sự cố sẽ gây thiệt hại về người”.
- Việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch cần quy định theo hướng lựa chọn tư vấn lập quy hoạch xây dựng thông qua phương thức đấu thầu rộng rãi, không thực hiện chỉ định thầu như dự thảo.

- Điểm a, b, khoản 4 Điều 40 trùng lắp nội dung giải thích Điều 3.
- Việc giải thích từ ngữ "Quy chuẩn kỹ thuật" và "tiêu chuẩn" theo đúng Luật Quy chuẩn, tiêu chuẩn, có giải thích rõ hơn đối với lĩnh vực xây dựng


- Khoản 6 cần phải có để phân biệt yêu cầu quản lý khác nhau đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác nhau

- Việc áp dụng tiêu chuẩn không những chỉ liên quan đến việc tính toán bảo đảm an toàn công trình mà còn liên quan đến chi phí, nếu áp dụng tiêu chuẩn nào thì chi phí sẽ theo tiêu chuẩn đó. Do vậy, đối với dự án sử dụng vốn nhà nước thì cũng cần phải quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn hợp lý để đảm bảo tiết kiệm. Do vậy, đề nghị được giữ nguyên quy định này


- Vốn ngân sách là tiền của Nhà nước, nên phải giao cho các cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư; trường hợp đặc biệt mới giao cho doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư dự án đặc thù (ví dụ nhà máy điện nguyên tử). Đây không phải là đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh. Do vậy, quy định này là phù hợp đã được quy định tại các Nghị định hiện hành, đề nghị giữ nguyên như Dự thảo


- Đối với quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư là chủ thể tổ chức lập quy hoạch xây dựng. Do đó, đề nghị giữ nguyên như Dự thảo

- “ảnh hưởng lớn” đến sử dụng đất là làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

- Luật QHĐT chỉ quy định cắm mốc giới trong đô thị, chưa quy định cắm mốc giới đối với QHXD vùng, khu chức năng ngoài đô thị và nông thôn.
- Phạm vi điều chỉnh của Luật là các dự án đầu tư có xây dựng, nên để đảm bảo việc thẩm định dự án có chất lượng, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cần phải giao cho cơ quan có chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về xây dựng là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện việc thẩm định dự án
- Khi ban hành Nghị định sẽ hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tham gia quản lý dự án

- Về quy định này sẽ được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định các loại công trình nào sẽ gây ảnh tới an toàn cộng đồng


- Sở Xây dựng là cơ quan giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương, nên cần quy định cụ thể cơ quan được ủy quyền cấp GPXD là cơ quan này
- Nghị định sẽ quy định cụ thể tiêu chí các loại công trình nào khi xảy ra sự cố sẽ gây thiệt hại về người
- Quy hoạch xây dựng là đặc thù, yêu cầu phải do các các cơ quan chuyên môn có kinh nghiệm thực hiện; hơn nữa khác với dự án đầu tư xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng là đặt hàng của Nhà nước để tạo ra sản phẩm làm cơ sở cho việc hình thành các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đối với các dự án đầu tư xây dựng.
- Không trùng lặp. Khoản 37 Điều 3 là giải thích vốn nhà nước, còn tại khoản 4 Điều 40 là phân loại dự án theo nguồn vốn khác nhau

- Đã tiếp thu và sửa đổi

- Tiếp thu, bỏ khoản 7 Điều 4

- Tiếp thu, bổ sung trong dự thảo

12

Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo.
- Khoản 2 Điều 62: “Dự án đầu tư xây dựng chỉ được phê duyệt khi thiết kế cơ sở đã được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thẩm định”. Vì vậy, nên bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc thẩm định này.
- Điều 104: Đề nghị giải thích cụ thể giá dự thầu như thế nào được gọi là giá dự thầu hợp lý.
- Tiếp thu và bổ sung vào trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước thẩm định thiết kế cơ sở


- Giá dự thầu hợp lý là giá của nhà thầu có giải pháp, biện pháp thực hiện tối ưu, có giá hợp lý (xác định sự hợp lý các khoản mục chi phí) và phù hợp với các giải pháp, biện pháp đề xuất, không vượt giá gói thầu được duyệt

13

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

- C¬ b¶n nhÊt trÝ víi dù th¶o.
- §iÓm a kho¶n 3 §iÒu 101: Bá 3 tÇng thay b»ng 5 tÇng.
- §iÓm a kho¶n 3 §iÒu 102: Bá 3 tÇng thay b»ng 5 tÇng.
- §iÓm e kho¶n 3 §iÒu 105: Bæ sung “C«ng tr×nh Mü thuËt: T­îng tµi, tranh hoµnh tr¸ng. T¸c gi¶ ®­îc phÐp thùc hiÖn nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng, n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng víi gi¸ hîp lý”.


Để đảm bảo an toàn, chỉ quy định nhà 3 tầng trở xuống, còn nhà 5 tầng cần phải quản lý chất lượng không để gây ra sự cố. Do đó yêu cầu phải do tổ chức, cá nhân có năng lực kinh nghiệm. Đề nghị giữ nguyên như Dự thỏa


- Tiếp thu và chỉnh sửa14

Bộ Công thương

- C¬ b¶n thèng nhÊt víi kÕt cÊu vµ néi dung tæng thÓ cña dù th¶o.
- Bæ sung ®Þnh nghÜa vÒ c«ng t¸c “thÈm tra” vµ “thÈm ®Þnh” ®Ó ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh liªn quan trong dù th¶o.
- Bæ sung ®Þnh nghÜa vÒ “dù ¸n sö dông nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc” vµ “dù ¸n do doanh nghiÖp ®Çu t­ cã sö dông vèn nhµ n­íc” liªn quan ®Õn tû lÖ sö dông vèn nhµ n­íc trong tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n, lµm c¬ së x¸c ®Þnh ®èi t­îng ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh liªn quan cña LuËt.
- §iÒu 44: Bæ sung vai trß cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ quy ho¹ch x©y dùng, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ®Ó ®¶m b¶o tu©n thñ c¸c quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt.

- Kho¶n 2 §iÒu 47: Bæ sung tr­êng hîp ®iÒu chØnh dù ¸n cã liªn quan ®Õn quy ho¹ch x©y dùng hoÆc quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh cÇn ®­îc sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt quy ho¹ch ®ã.

- Kho¶n 2 §iÒu 62: Quy ®Þnh trïng lÆp vÒ tr¸ch nhiÖm “thÈm ®Þnh” gi÷a ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng tr×nh x©y dùng.
- NghÞ ®Þnh 15/2013/N§-CP cã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng trong viÖc kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông. V× vËy cÇn nghiªn cøu bæ sung quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nµy.
- Bæ sung quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm, thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nh­ c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng cña chñ

- Không phân biệt tỷ lệ vốn, dự án nào có sự tham gia của vốn nhà nước là phải chịu sự quản lý như vốn nhà nước (như giải thích ở trên)

- Đã quy định khi thâm rdidnhj phê duyệt dự án, phải có ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực. Khi ban hành Nghị định sẽ hướng dẫn cụ thể, chi tiết
- Người quyết định đầu tư thẩm định toàn bộ thiết kế cơ sở, kể cả về quy mô, phần cơ điện, sử dụng vật liệu,…nhưng cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành chỉ thẩm định những nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, áp dụng quy chuẩn, tieu chuẩn, sử dụng công nghệ, phương án xây dựng

Luật chỉ quy định nguyên tắc quản lý chất lượng, Nghị định sẽ hướng dẫn cụ thể loại, cấp công trình nào cơ quan nhà nước mới cần kiểm tra


- Tiếp thu và chỉnh sửa

- Tiếp thu và chỉnh sửa

Tiếp thu và bổ sung
15

Bộ NN&PTNT

- Kho¶n 10 §iÒu 3 bæ sung côm tõ “b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh” vµ söa thµnh “Quy ho¹ch … liªn tØnh phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng an ninh trong tõng thêi kú”.
- Kho¶n 3, 7 §iÒu 12: §Ò nghÞ ®­a vµo LuËt §Êu thÇu vµ quy ®Þnh râ c¸c chñ thÓ lµ ai: Ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­, chñ ®Çu t­, c¸c nhµ thÇu, …? Quy ®Þnh nh­ hiÖn t¹i lµ qu¸ chung chung, kh«ng xö lý ®­îc.
- Kho¶n 2 §iÒu 44: Söa l¹i Hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®Çu t­ x©y dùng hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt ®Çu t­ x©y dùng.
- §iÓm ®, e kho¶n 1 §iÒu 47 ®Ò nghÞ chuyÓn thµnh kho¶n 2 vµ 3 (v× 2 ®iÓm nµy kh«ng thuéc kho¶n 1 nh­ trong dù th¶o).

- Kho¶n 1 §iÒu 59: Bæ sung “khuyÕn khÝch sö dông c«ng nghÖ vµ vËt liÖu bÒn v÷ng vµ h¹ gi¸ thµnh”.


- Kho¶n 3 §iÒu 103 söa thµnh: Nhµ thÇu chÝnh hoÆc tæng thÇu cã thÓ giao mét phÇn c«ng viÖc cña hîp ®ång cho thÇu phô. Khèi l­îng giao cho thÇu phô kh«ng qu¸ 30% tæng khèi l­îng trong hîp ®ång cña nhµ thÇu chÝnh. ThÇu phô ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng, n¨ng lùc hµnh nghÒ t­¬ng øng vµ ®­îc chñ ®Çu t­ x©y dùng hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng chÊp thuËn; thÇu phô kh«ng ®­îc giao bÊt kú c«ng viÖc nµo cho c¸c nhµ thÇu kh¸c”.

Luật chỉ quy định nguyên tắc, Nghị định sẽ hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng trường hợp


Nghiên cứu đề xuất và được quy định tại Nghị định
Tiếp thu và bổ sung

Tiếp thu và bổ sung


Tiếp thu và bổ sung


Tiếp thu và bổ sung


16

Bộ Quốc phòng

- Kho¶n 10 §iÒu 3: Bæ sung côm tõ “quèc phßng, an ninh” vµ viÕt l¹i thµnh “… yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh …”. §ång thêi kÕt cÊu l¹i c¸c kho¶n cña §iÒu 3 cho logic h¬n.
- §iÒu 27: Bæ sung 1 kho¶n “Bé Quèc phßng, Bé C«ng ¸n thÈm ®Þnh nhiÖm vô vµ ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®èi víi quy ho¹ch x©y dùng c¨n cø qu©n sù, c«ng tr×nh quèc phßng, an ninh”.
- Môc 1 Ch­¬ng VIII: Kh«ng quy ®Þnh néi dung nµy trong dù th¶o mµ viÖn vÉn LuËt §Êu thÇu.
Tiếp thu và bổ sung

Nghiên cứu để bổ sung


17

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

- Thèng nhÊt sù cÇn thiÕt söa ®æi LuËt X©y dùng 2003.
- Dù th¶o cÇn lµm râ vai trß, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vµ c¸c chñ thÓ kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©y dùng ®Ó ®iÒu chØnh, bæ sung hîp lý ®èi víi mçi chñ thÓ. LuËt X©y dùng hiÖn nay giao qu¸ nhiÒu quyÒn cho chñ ®Çu t­, trong khi c¬ quan qu¶n lý cã lóc ®øng ngoµi, kh«ng râ tr¸ch nhiÖm.
- Kho¶n 2 §iÒu 36: Söa l¹i “Néi dung c«ng bè quy ho¹ch x©y dùng lµ néi dung toµn bé cña ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. Nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn quèc phßng an ninh, bÝ mËt quèc gia kh«ng c«ng bè c«ng khai ®­îc quy ®Þnh trong quy ho¹ch x©y dùng khu chøc n¨ng ®Æc thï ngoµi ®« thÞ”.
- §iÒu 63: Chñ ®Çu t­ cã quyÒn thuª nhµ thÇu thiÕt kÕ kh¸c nh­ng kh«ng vi ph¹m quyÒn t¸c gi¶.
- §iÒu 82: §Ò nghÞ bæ sung quy ®Þnh gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong kho¶n 2 cïng víi gi¸m s¸t khèi l­îng, tiÕn ®é, an toµn.

Những quy định này đã được thể hiện tại mỗi công việc. về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư vốn ngân sách nhà nước cũng đã được quy định

Giám sát tác giả chủ yếu giám sát những nội dung liên quan đến kiến trúc, không yêu cầu thường xuyên, cong giám sát chất lượng thì mới yêu cầu giám sát chất lượng, tiến độ, an toàn

Tiếp thu và chỉnh sửa


- Tiếp thu và chỉnh sửa

18

Bộ Giao thông Vận tải

- §iÓm b kho¶n 1 §iÒu 8: Bæ sung tr­êng hîp cÇn thiÕt, ®èi víi dù ¸n cã quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p th× Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh cã thÓ ®ång thêi lµm chñ ®Çu t­ dù ¸n.
- §iÓm g, kho¶n 1 §iÒu 19: Thay tõ “s©n bay, c¶ng biÓn” thµnh “C¶ng hµng kh«ng, c¶ng biÓn”.
- §iÓm b kho¶n 2 §iÒu 41: cÇn lµm râ ®Ó tr¸nh hiÓu r»ng khi chÊp thËun ph¶i thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh, thÈm tra ®Ó doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Çu t­; cÇn lµm râ viÖc chÊp thuËn mang tÝnh chÊt thuËn vÒ chñ tr­¬ng, ph­¬ng ¸n kh«ng ph¶i quyÕt ®Þnh phª duyÖt.
- §iÓm c kho¶n 3 §iÒu 42: Bæ sung “PhÇn thiÕt kÕ c¬ së ®­îc lËp ph¶i phï hîp víi c¸c néi dung t¹i ®iÓm a kho¶n nµy cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, bao gåm …”.

- Kho¶n 3 §iÒu 44: Bæ sung “ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®Çu t­ x©y dùng hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ c¸c néi dung trong b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh”.


- §iÓm a kho¶n 4 §iÒu 44: Bæ sung “Thñ t­íng ChÝnh phñ thµnh lËp Héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ n­íc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n quan träng quèc gia do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ c¸c dù ¸n nhãm A quan träng kh¸c khi xÐt thÊy cÇn thiÕt”.
- §iÓm c kho¶n 4 §iÒu 44: Bæ sung “Riªng ®èi víi dù ¸n do doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Çu t­ th× chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n ph¶i ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn thÈm tra xem xÐt, chÊp thuËn”.
- §iÒu 45: Bæ sung néi dung thÈm ®Þnh b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt ®Çu t­ x©y dùng.
- Kho¶n 3 §iÒu 48: Bæ sung vµ lµm râ tr­êng hîp Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh ®ång thêi lµm chñ ®Çu t­.
- §iÒu 50: Bæ sung 1 kho¶n vÒ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ trong viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt tæng møc ®Çu t­, dù to¸n chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng (trong tr­êng hîp ®ång thêi lµm chñ ®Çu t­).
- §iÒu 51: Rµ so¸t l¹i vµ chØ quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Ó tr¸nh trïng l¾p.
- Kho¶n 2 §iÒu 62: cÇn ®­a vµo Ch­¬ng III, ®ång thêi cÇn ph©n biÖt víi c¸c dù ¸n kh«ng sö dông nguån vèn nhµ n­íc.
- Ch­¬ng V: CÇn cËp nhËt quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 64/CP.

- Kho¶n 3 §iÒu 75: Xem xÐt ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ngµnh giao th«ng.


- Kho¶n 6 §iÒu 75: Bæ sung “Cã biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh m«i tr­êng, b¶o vÖ m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng”.

- Đã được quy định trong dự thảo Luật

- Đã được quy định trong dự thảo Luật- Tiếp thu và chỉnh sửa

- Tiếp thu và chỉnh sửa


- Tiếp thu và chỉnh sửa

- Tiếp thu và bổ sung19

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Kho¶n 2 §iÒu 4: Söa l¹i thµnh “Tu©n thñ quy chuÈn, tiªu chuÈn kü thuËt vÒ x©y dùng vµ c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan”.
- Môc b kho¶n 1 §iÒu 7: Söa thµnh 2 môc lµ “LËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi x©y dùng, B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®Çu t­ x©y dùng” vµ “ThÈm tra b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi ®Çu t­ x©y dùng, B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®Çu t­ x©y dùng” ®Ó phï hîp kho¶n 22, 23 §iÒu 3.
- §iÓm a kho¶n 2 §iÒu 97: Söa thµnh “LËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi ®Çu t­ x©y dùng, B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®Çu t­ x©y dùng’.
- Kho¶n 4 §iÒu 12: Söa thµnh “X©y dùng c«ng tr×nh kh«ng theo quy chuÈn, tiªu chuÈn kü thuËt vÒ x©y dùng vµ c¸c quy chuÈn tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan”.
- Thèng nhÊt c¸c thuËt ng÷ “Quy chuÈn lü thuËt”, “tiªu chuÈn kü thuËt” cho phï hîp LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt ngµy 02/9/2006.
Những ý kiến góp ý đã được tiếp thu và sửa đỏi, bổ sung trong dự thảo Luật
20

Bộ Thông tin và Truyền thông

- VÒ c¬ b¶n nhÊt trÝ sù cÇn thiÕt ph¶i söa ®æi LuËt.
- VÒ hiÖu lùc thi hµnh: Bæ sung thªm quy ®Þnh vÒ viÖc thay thÕ LuËt X©y dùng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n.
Tiếp thu chỉnh sửa
21

Bộ Ngoại giao

- C¬ b¶n nhÊt trÝ sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt X©y dùng söa ®æi.
- Kho¶n f §iÒu 51: “c¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan” ®Ò nghÞ nªu râ luËt nµo?
- Bæ sung Ch­¬ng I vÒ nh÷ng néi dung kh¸c biÖt chñ yÕu gi÷a dù ¸n sö dông 100% ng©n s¸ch nhµ n­íc, dù ¸n sö dông 30% ng©n s¸ch nhµ n­íc trë lªn vµ dù ¸n sö dông nguån vèn kh¸c trong qu¸ tr×nh ¸p dông thùc thi LuËt vµ t¸ch b¹ch quy ®Þnh ¸p dông ®èi víi tõng lo¹i dù ¸n nµy.
- Kho¶n 3 §iÒu 87: Bæ sung “ c¸c b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh t­¬ng øng víi c¸c b¶n vÏ ®· ®­îc chÊp nhËn khi cÊp giÊy phÐp x©y dùng vµ t­¬ng øng víi c¸c b¶n vÏ bæ sung, ®iÒu chØnh thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (nÕu cã)”.
- §iÒu 130: Nªu kü h¬n ®èi víi c¸c tr­êng hîp xö lý c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®ang thùc hiÖn tr­íc khi LuËt X©y dùng cã hiÖu lùc kh«ng cßn phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt nµy cã liªn quan ®Õn c¸c néi dung kh¸c cña LuËt.
Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung
22

Bộ Tài nguyên và Môi trường

- VÒ c¬ b¶n thèng nhÊt víi c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i dù th¶o.
- §iÒu 4: Bæ sung quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc trong ho¹t ®éng x©y dùng.
- §iÓm a kho¶n 2 §iÒu 13: Bæ sung “ChiÕn l­îc, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh; c¸c quy ho¹ch vµ b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; ®Þnh h­íng quy ho¹ch tæng thÓ hÖ thèng ®« thÞ quèc gia, quy ho¹ch x©y dùng cÊp trªn ®· ®­îc phª duyÖt”.
- Kho¶n 1 §iÒu 14: Bæ sung “Phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh, t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; b¶o ®¶m c«ng khai, minh b¹ch vµ kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých quèc gia, céng ®ång vµ c¸ nh©n”.
- Kho¶n 3 §iÒu 14: Bæ sung yªu cÇu phßng chèng thiªn tai, biÕn ®æi khÝ hËu.
- Kho¶n 4 §iÒu 14: Bæ sung yªu cÇu b¶o tån ®a d¹ng sinh häc, thÝch øng víi biÕn ®æi khÝ hËu cïng víi nh÷ng yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng.
Đã tiếp thu và sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật
23

Bộ Tài Chính

- NhÊt trÝ sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt X©y dùng (söa ®æi).
- LuËt §Çu t­ư c«ng cã néi dung vÒ quy tr×nh lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt, qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ư c«ng. §Ó ®¶m b¶o thèng nhÊt qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­­ x©y dùng c«ng tr×nh ë tÊt c¶ c¸c kh©u: LËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n, thùc hiÖn ®Çu t­­, ®Õn hoµn thµnh, bµn giao ®­­a vµo khai th¸c sö dông, néi dung lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt, cña c¸c dù ¸n ®Çu t­­ c«ng ®Ò nghÞ thùc hiÖn theo quy tr×nh cña LuËt X©y dùng, tr¸nh sù m©u thuÉn, chång chÐo gi÷a c¸c LuËt.
- Dù th¶o LuËt kh«ng quy ®Þnh viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng, viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n; ®©y lµ h­­íng söa ®æi hîp lý tr¸nh chång chÐo ph¹m vi ®iÒu chØnh cña c¸c luËt vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cña LuËt vµ cã liªn kÕt ®èi víi c¸c LuËt kh¸c th× trong ph¹m vi ®iÒu chØnh ®Ó nghÞ nªu râ:
+ §èi víi viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng trong x©y dùng chÞu sù ®iÒu chØnh cña LuËt §Êt ®ai vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan.
+ §èi víi viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi tr­êng hîp sö dông vèn nhµ n­uíc th× chÞu sù ®iÒu chØnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­­íc vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan.
- Kho¶n 37 §iÒu 3 vÒ “Vèn nhµ n­­íc”: Theo dù th¶o LuËt §Êu thÇu (söa ®æi) “Vèn nhµ n­­íc bao gåm vèn ng©n s¸ch nhµ n­­íc; vèn tÝn dông do ChÝnh phñ b¶o l·nh, .. kh«ng ®­­îc thÕ chÊp, cÇm cè b»ng tµi s¶n cña Nhµ n­­íc)”. V× vËy, ®Ò nghÞ nghiªn cøu vµ ®¶m b¶o thèng nhÊt kh¸i niÖm “vèn nhµ n­­íc” gi÷a c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan.
- Kho¶n 1 §iÒu 40: Quy ®Þnh râ trư­êng hîp ph¶i lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi kh«ng ghi chung chung lµ “nÕu cÇn thiÕt” nh­ dù th¶o.
- §iÓm a kho¶n 1 §iÒu 41: quy ®Þnh mçi dù ¸n thùc hiÖn theo 3 giai ®o¹n: chuÈn bÞ dù ¸n, thùc hiÖn dù vµ kÕt thóc x©y dùng ®­­a c«ng tr×nh vµo vËn hµnh, khai th¸c sö dông. Quy ®Þnh nµy sÏ thuËn lîi cho c¸c chñ ®Çu t­­ thùc hiÖn, ®Ó tr¸nh tranh c·i khi thùc hiÖn ®Ò nghÞ bæ sung quy ®Þnh ®Çu môc c«ng viÖc trong tõng giai ®o¹n.
- Kho¶n 2 §iÒu 47: söa thµnh “ViÖc ®iÒu chØnh dù ¸n sö dông nguån vèn kh¸c khuyÕn khÝch ¸p dông quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy”. Quy ®Þnh râ c¸c néi dung ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t­­.
- Kho¶n 3 §iÒu 50: C©n nh¾c quy ®Þnh “C¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ c¸c c«ng bè cña m×nh”. Tuy nhiªn, ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 47 th× chØ sè gi¸ do c¬ quan nhµ nư­íc cã thÈm quyÒn c«ng bè. Như­ vËy, chØ sè gi¸ cã 2 hÖ thèng cïng c«ng bè sÏ g©y tranh c·i khi ¸p dông vµo thùc tiÔn. Do ®ã, ®Ò nghÞ viÖc c«ng bè c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt, chØ sè gi¸ x©y dùng do mét c¬ quan nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn c«ng bè ®Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt qu¶n lý.
- Kho¶n 2 §iÒu 53: Bæ sung quy ®Þnh ng­uêi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ư ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh kü nguån vèn trưíc khi phª duyÖt dù ¸n theo h­­íng ®¶m b¶o x¸c ®Þnh râ nguån vèn míi tiÕn hµnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­­ x©y dùng.
- Kho¶n 2 §iÒu 62: Söa thµnh c¬ quan qu¶n lý nhµ n­­íc vÒ x©y dùng cÇn tham gia ý kiÕn vÒ néi dung thiÕt kÕ c¬ së ®Ó ng­­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­­ thÈm ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n.

- §iÒu 116: CÇn quy ®Þnh chi tiÕt c¸c lo¹i hîp ®ång vµ gi¸ hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng.


Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo Luật

Đã giải trình tại Tờ trình

Đã tiếp thu chỉnh sửa

Đã tiếp thu chỉnh sửa
Đã tiếp thu chỉnh sửa

Sẽ được quy định chi tiết trong Nghị định


II.

ĐỊA PHƯƠNG


1

Sở Xây dựng Hà Giang

- Khoản 1 Điều 40: Cần làm rõ khi nào thì phải lập báo cáo tiền khả thi, khi nào thì không thì không phải lập.
- Điều 72: Thẩm quyền cấp phép xây dựng đề nghị sửa thành Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng. Bổ sung khoản 4, 5 Điều 14 Nghị định 64/CP.
Điều 102: Bổ sung điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng.

- Sẽ hướng dẫn cụ thể tại Nghị định

- Tiếp thu và chỉnh sửa


- Tiếp thu và bổ sung2

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

- Khoản 3 Điều 5: Bổ sung thêm Cấp công trình được xác định theo từng loại công trình, căn cứ vào tầm quan trọng, quy mô, yêu cầu kỹ thuật xây dựng, tuổi thọ công trình và mức độ an toàn cho người và tài sản trong công trình đó.
- Khoản 1 Điều 36: Thay cụm từ “phải được công bố công khai bằng các hình thức sau” bằng “phải được công bố công khai bằng một trong các hình thức sau”.

- Công bố, công khai quy hoạch xây dựng, nên dự thảo giữ nguyên cả 3 hình thức.  • Đã tiếp thu và bổ sung


3

Sở Xây dựng Hưng Yên

- Điểm d khoản 1 Điều 47: Xem lại quy định của điểm này cho phù hợp, vì quy định như dự thảo khó thực hiện vì thường chỉ số giá xây dựng để tính dự phòng trượt giá của mỗi dự án do tư vấn tính toán bám sát với cấp và loại công trình của dự án, trong khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố không thể sát với cấp và loại công trình.

- Khoản 5 Điều 71: Thay “ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định” bằng “kết quả thẩm định bằng văn bản về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định” để phù hợp với khoản 2 Điều 62.

- Khoản 3 Điều 87: Bổ sung thêm hồ sơ nghiệm thu công trình và các văn bản thay đổi, điều chỉnh thiết kế (nếu cố) vào hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng.

Đã tiếp thu và chỉnh sửa
4

Sở Xây dựng Ninh Bình

- Điểm c khoản 1 Điều 7: Bổ sung “Thi công xây dựng và lắp đặt trang thiết bị, máy móc công trình.
- Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản không quy định bảo hiểm công trình xây dựng là loại bảo hiểm bắt buộc và cũng không có quy định là nhà thầu thi công xây dựng công trình phải mua bảo hiểm.

- Thi công xây dựng là bao gồm cả xây dựng và lắp đặt thiết bị
- Cần phải quy định để làm cơ sở xác định năng lực nhà thầu và để khi xảy ra sự cố có cơ quan bảo hiểm đứng ra hỗ trợ chin phí choviệc khắc phục sự cố5

Sở Xây dựng Hồ Chí Minh

- Cấp công trình: Xác định theo các tiêu chí cơ bản như giá trị sử dụng, quy mô, tuổi thọ công trình.
- Nên áp dụng chung cấp phép xây dựng cho tất cả các loại công trình để dễ theo dõi kiểm tra việc xây dựng, trừ công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ thi công công trình chính.
- Điểm a khoản 1 Điều 67: Bỏ cụm từ “và các công trình khác theo quy định của Chính phủ được miễn giấy phép xây dựng”.
- Khoản 4 Điều 67: Bổ sung “Dự án gồm nhiều công trình, giấy phép xây dựng được cấo cho toàn bộ dự án. Trường hợp cấp cho một, một số công trình hay nhóm công trình riêng lẻ theo tưng ô phố thuộc dự án chỉ được xem xét khi dự án đã được đầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.
- Chuyển khoản 6 Điều 71 thành khoản 5 Điều 67.

- Điểm c khoản 1 Điều 74: Sửa cụm từ “Được khởi công xây dựng công trình nếu sau thời gian quy định tại Điều 69 hoặc Điều 70 của Luật này mà cơ quan cấp giấy phép không có ý kiến trả lời bằng văn bản khi đã đủ các điều kiện quy định tại Điều 75 của Luật này” bằng “Được khởi công xây dựng công trình nếu sau thời gian quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này…”.


Đã được quy định trong Dự thảo, trường hợp cấp GPXD theo giai đoạn
Đã tiếp thu và chỉnh sửa

- Đã tiếp thu và bổ sung


Đã tiếp thu và bỏ quy định này


- Đã tiếp thu và bổ sung


- Đã tiếp thu và chỉnh sửa
- Đã tiếp thu và bỏ
6

Sở Xây dựng Thái Bình

- Khoản 3 Điều 53: “Người quyết định đầu tư không kiêm nhiệm làm các nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước”. Việc này đề nghị xem xét đối với cấp xã, là cấp không có bộ phận chuyên môn giúp người quyết định đầu tư làm chủ đầu tư.

- Luật Xây dựng (sửa đổi) các cơ quan quản lý nhà nước phải tham gia vào nhiều công việc từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình vào vận hành, khai thác sử dụng; trong thời gian vừa qua các công việc này phần lớn được giao cho các chủ đầu tư; Để tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng (sửa đổi), đề nghị bổ sung các điều khoản về xây dựng, tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương đủ về số lượng, phù hợp với chuyên môn để thực hiện các công việc về quản lý đầu tư xây dựng.


- Đã tiếp thu, sửa đổi
7

Sở Xây dựng Hải Dương

- Thống nhất bố cục dự thảo.

- Khoản 21 Điều 3: Giải thích lại từ ngữ “Dự án đầu tư”.

- Điểm d khoản 2 Điều 51: Thay cụm từ “Điều 46” vì điều này không có nội dung quản lý.

- Khoản 6 Điều 104: “Nhà thầu trúng thầu không được chuyển nhượng việc ký kết, thực hiện hợp đồng sau khi được phê duyệt trúng thầu. Vấn đề này chưa phù hợp với khoản 3 Điều 119 “Việc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng được thực hiện trong thời gian ký kết hợp đồng”.


- Quy định của Dự thảo là ngăn ngừa hành vi chuyển nhượng của nhà thầu trúng thầu sang nhà thầu khác ký kết hợp đồng (không là đại diện pháp nhân chính thức tham gia đấu thầu). Đề nghị giữa nguyên như Dự thảo- Đã tiếp thu, sửa đổi
8

UBND tỉnh Thanh Hoá

- Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Luật.

- Điều 3: Bổ sung và giải thích từ nhà đầu tư và chủ dự án.

- Khoản 12 Điều 3: Bỏ cụm từ “Quy hoạch đô thị” và khoản 13 Điều 3 bỏ cụm từ “đô thị” để phân định chức năng quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng là triển khai sau quy hoạch chung, tránh lẫn lộn với Luật Quy hoạch xây dựng đô thị.

- Điều 4: Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau đây: Bổ sung thêm “bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

- Khoản 1b Điều 104: Cần thống nhất giữa “giá dự thầu hợp lý” và “có chi phí thấp nhất trên cùng một mặt bằng” là cần thiết đặc biệt phải có tiêu chí cụ thể đánh giá thế nào là giá dự thầu hợp lý hay chi phí thấp nhất trên cùng một mặt bằng.

- Bỏ mục 1 Chương VIII: Đề nghị thực hiện theo Luật Đấu thầu.Giá dự thầu hợp lý là giá của nhà thầu có giải pháp, biện pháp thực hiện tối ưu, có giá hợp lý (xác định sự hợp lý các khoản mục chi phí) và phù hợp với các giải pháp, biện pháp đề xuất, không vượt giá gói thầu được duyệt

- Đối với lựa chọn nhà thầu xây dựng có sự khác nhau giữa “Giá dự thầu hợp lý” và “Chi phí thấp nhất trên cùng mặt bằng”. Theo quy định hiện hành, các tiêu chí để đánh giá chi phí trên cùng mặt bằng (tiến độ, tuổi thọ công trình, chi phí quản lý, vận hành...) đã không thực hiện được trên thực tế. Tiêu chí để đánh giá “giá dự thầu hợp lý” là hồ sơ dự thầu giải pháp kỹ thuật, biện pháp thực hiện tối ưu, giá dự thầu hợp lý và phù hợp với giải pháp, biện pháp đề xuất, không vượt giá gói thầu được duyệt.

- Luật Đấu thầu không thể quy định chi tiết các yêu cầu đặc thù về đấu thầu trong các Luật chuyên ngành. Hiện nay các Luật hiện hành như Luật Thương mại, Luật Khoa học, Công nghệ...đều có quy định đặc thù về đấu thầu của từng lĩnh vực này. Vì vậy tại Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu đã nêu rõ vấn đề này. Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.- Tiếp thu, chỉnh sửa

9

UBND tỉnh Nghệ An

- Chñ yÕu gãp ý bæ sung, söa ®æi c©u ch÷
- §· tiÕp thu vµ chØnh söa.
10

UBND tỉnh Hà Nam

- Chñ yÕu gãp ý bæ sung, söa ®æi c©u ch÷
- §· tiÕp thu vµ chØnh söa.
11

UBND tỉnh Quảng Bình

- Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Luật.

- Điều 50: Bổ sung quy định trách nhiệm của cấp quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hay nói cách khác dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải được cấp quyết định đầu tư thẩm định và phê duyệt (tương tự thiết kế xây dựng công trình quy định tại Điều 62).


- Đã tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung
12

Sở Xây dựng Hà Tĩnh

- NhÊt trÝ vÒ kÕt cÊu, bè côc vµ néi dung söa ®æi cña dù th¶o.

- Kho¶n 3 §iÒu 30, kho¶n 2 §iÒu 35: Bá tõ “®« thÞ” ®Ó phï hîp víi nhiÒu lo¹i quy ho¹ch cÇn ph¶i rµ so¸t chø kh«ng riªng g× quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ.

- CÇn cã quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ viÖc chñ ®Çu t­ mua b¶o hiÓm ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ LuËt kinh doanh b¶o hiÓm.

- Các ý kiến khác trùng lặp

Đã tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung


13

Sở Xây dựng Bạc Liêu

- Kho¶n 2 §iÒu 40: Thay côm tõ “nÕu cÇn thiÕt” b»ng “§èi víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia do Quèc héi xem xÐt quyÕt ®Þnh vµ dù ¸n nhãm A”, v× ®èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« nhá h¬n dù ¸n nhãm A th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi ®Ó tr¸nh l·ng phÝ chi phÝ ®Çu t­.

- §iÒu 67: Bæ sung thªm “C¸c dù ¸n do c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, kÓ c¶ c¸c dù ¸n chØ yªu cÇu lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt”.

- Các ý kiến khác trùng lặp

Đã tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung

Đã tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung


14

Sở Xây dựng Phú Yên

- C¬ b¶n thèng nhÊt néi dung dù th¶o.

- Kho¶n 2 §iÒu 3: Söa “…C«ng tr×nh x©y dùng bao gåm: C«ng tr×nh d©n dông; c«ng tr×nh giao th«ng; c«ng tr×nh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n; c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c”.

- Kho¶n 25 §iÒu 3: Bá néi dung “vµ quy ho¹ch ®« thÞ”.

- Kho¶n 1, 2 §iÒu 7: Bæ sung “ThÈm tra thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng; thÈm tra thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh”.

- §iÓm b kho¶n 1 §iÒu 10: Bæ sung §èi víi dù ¸n sö dông nguån vèn kh¸c, c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn … vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, an ninh quèc phßng”. V× c«ng tr×nh ®Çu t­ x©y dùng nguån vèn kh¸c ph¶i phï hîp víi chiÕn l­îc an ninh quèc phßng.
Đã tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung


15

Sở Xây dựng Cao bằng

- C¬ b¶n nhÊt trÝ c¸c néi dung cña dù th¶o.

- §iÓm a kho¶n 3 §iÒu 48: Söa l¹i:

“a) Bé tr­ëng, thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Chñ tÞch Uû ban nh©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn giao cho ®¬n vÞ cÊp d­íi trùc thuéc ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc lµm chñ ®Çu t­ ®Ó tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n, hoÆc giao cho ban qu¶n lý dù ¸n chuyªn ngµnh hoÆc ban qu¶n lý dù ¸n khu vùc ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm lµm chñ ®Çu t­ vµ trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n;

Ng­êi ®¹i diÖn cña ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh ®­îc bè trÝ vµo vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó tham gia tæ chøc lËp dù ¸n, thiÕt kÕ, theo dâi, qu¶n lý, nghiÖm thu vµ tiÕp nhËn ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, sö dông”.

- Kho¶n 3 §iÒu 104 nªn ghÐp vµo kho¶n 7 §iÒu 12 vµ bá côm tõ “hoÆc bá gi¸ thÇu d­íi gi¸ thµnh x©y dùng c«ng tr×nh” v× thùc tÕ khã x¸c ®inh, kh«ng kh¶ thi.

Nghiên cứu để tiếp thu chỉnh sửa


16

Sở Xây dựng Yên Bái

- §iÒu 103: Bá tõ “vµ” vµ söa thµnh “… gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ c¸c ho¹t ®éng x©y dùng kh¸c”.
Tiếp thu chỉnh sửa
17

Sở Xây dựng Bắc Giang

- Néi dung gãp ý trïng víi c¸c ý kiÕn ®· nªu ë trªn.


18

Sở Xây dựng Trà Vinh

- C¬ b¶n thèng nhÊt néi dung dù th¶o.

- Các ý kiến khác trùng lặp
19

Sở Xây dựng Quảng nam

- C¬ b¶n thèng nhÊt néi dung dù th¶o.

- Các ý kiến khác trùng lặp
20

Sở Xây dựng An Giang

- Thèng nhÊt sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt X©y dùng söa ®æi.

- Các ý kiến khác trùng lặp
21

Sở Xây dựng Ninh Thuận

- Thèng nhÊt dù th¶o LuËt X©y dùng (söa ®æi) do Bé X©y dùng so¹n th¶o.


22

UBND tình Bình Thuận

- Bá môc b kho¶n 1 §iÒu 13 ®Ó LuËt Quy ho¹ch ®« thÞ ®iÒu chØnh.
- Ch­¬ng II: Côm tõ “khu chøc n¨ng ®Æc thï” ®Ò nghÞ bá côm tõ “®Æc thï” vµ gäi chung lµ “khu chøc n¨ng”. Môc c thªm côm tõ “ngoµi ®« thÞ” thµnh “Khu chøc n¨ng ngoµi ®« thÞ”.
- Kho¶n 4 §iÒu 97: Mét sè thÇnh phÇn c«ng viÖc ch­a ®­îc x¸c ®Þnh, ®Ò nghÞ bæ sung “®Þnh gi¸ x©y dùng”, “gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng”, “®Þnh gi¸ x©y dùng”, “gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng”.
- Kho¶n 11 §iÒu 68: Quy ®Þnh vÒ “mµu s¾c” rÊt khã ¸p dông trong thùc tiÔn. NÕu gi÷ nguyªn th× c«ng tr×nh thay ®æi mµu s¾c thiÕt kÕ cã cÇn thiÕt ph¶i xin giÊy phÐp x©y

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương