Tặng danh hiệU “lao đỘng tiên tiếN” cho 016 CÁ nhân trường Mầm non a ngotải về 384.09 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích384.09 Kb.
1   2   3

21. Trường Mầm non Phú Vinh

1. Hồ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

2. Nguyễn Thị Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

3. Nghiêm Thị Thu Loan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

4. Đinh Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

5. Phan Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

6. Hồ Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

7. Hồ Thị Nỡ, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

8. Hồ Thị Ngọc Điểu, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

9. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

10. Nguyễn Thị Lệ Hoàn, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

11. Hồ Thị Khởi, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

12. Phan Thị Cẩm Nhung, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Phú Vinh;

13. Nguyễn Văn Hiếu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Phú Vinh.22. Trường Tiểu học A Ngo      

1. Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

2. Đoàn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

3. Hoàng Thị Đảng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

4. Nguyễn Thị Hoà, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

5. Lê Thị Việt Hà, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

6. Lê Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

7. Hoàng Văn Tiến, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

8. Hoàng Thị Thể, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

9. Nguyễn Thị Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

10. Nguyễn Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

11. Trần Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

12. Đỗ Thị Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

13. Nguyễn Thị Ánh Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

14. Đặng Đức Vĩnh, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

15. Hoàng Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

16. Pơ Loong Kim Nhân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

17. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

18. Trần Văn Hướng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

19. Phạm Thị Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

20. Vũ Thị Ngọc Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

21. Hồ Min, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

22. Hồ Văn Lớp, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

23. Trần Văn Pháp, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học A Ngo;

24. Trần Thị Xuân, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học A Ngo;

25. Lê Thị Hiền, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học A Ngo.23. Trường Tiểu học A Đớt         

1. Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Đớt;

2. Nguyễn Văn Nang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Đớt;

3. Hoàng Thị Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

4. Nguyễn Thị Thảnh, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

5. Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

6. Lê Doãn Hà, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

7. Dương Thị Khánh Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

8. Đoàn Thị Hảo, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

9. Mai Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

10. Hoàng Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

11. Nguyễn Thị Trang, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

12. Nguyễn Hữu Tài, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

13. Võ Thanh Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

14. Võ Phi Cương, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

15. Nguyễn Khắc Tuyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

16. Đặng Phước Tý, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt.

24. Trường Tiểu học A Roàng      

1. Nguyễn Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Roàng;

2. Lê Thị Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Roàng;

3. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

4. Hồ Quế Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

5. Nguyễn Đăng Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

6. Lê Đa Minh, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

7. Trần Thị Ven, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

8. Nguyễn Đức Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

9. Hồ Xuân Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

10. Hồ Thị Nghệ, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

11. Nguyễn Thị Tuất, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

12. Trần Thị Hoàng Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

13. Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

14. Hồ Văn Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

15. Lê Văn A Chiến, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

16. Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

17. Nguyễn Thị Phúc, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học A Roàng;

18. Viên Thị Ngọc Nương, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng.

25. Trường Tiểu học Bắc Sơn

1. Lê Thị Hồng Hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn.

2. Nguyễn Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn.

3. Lê Quang Chung, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

4. Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

5. Nguyễn Thị Minh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Bắc Sơn.

6. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

7. Trần Đức Nam, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

8. Hồ Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

9. Nguyễn Thị Tằm, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

10. Nguyễn Thị Thanh Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

11. Nguyễn Thị Hằng Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

12. Phan Lương Châu, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

13. Hồ Thị Mỹ Hảo, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Bắc Sơn.26. Trường Tiểu học Đông Sơn

1. Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;

2. Hoàng Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;

3. Lê Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

4. Nguyễn Thị Diệu, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

5. Nguyễn Phùng Sâm, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

6. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

7. Huỳnh Mai Hoàng Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

8. Nguyễn Văn Hai, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

9. Hồ Thị Mư, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

10. Hồ Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

11. Lê Thị Làm, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

12. Lê Thanh Tâm, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Đông Sơn;

13. Lê Thị Thu Huế, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Đông Sơn.27. Trường Tiểu học Hồng Bắc

1. Nguyễn Viết Quyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

2. Trương Đình Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

3. Đào Thị Khuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

4. Phan Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

5. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

6. Đoàn Quang Kì, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

7. Lê Đình Chiến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

8. Vũ Tiến Na, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

9. Văn Hữu Trực, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

10. Hồ Thị Tám, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

11. Lê Văn Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

12. Hoàng Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

13. Đặng Thị Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

14. Cao Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

15. Nguyễn Thị Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

16. Trần Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

17. Hoàng Chua, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

18. Đỗ Thị Kiều Hoa, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Bắc.

28. Trường Tiểu học Hồng Quảng

1. Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng;

2. Dương Thị Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng;

3. Hồ Thị Căn Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

4. Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

5. Đoàn Thị Ni Na, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

6. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

7. Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

8. Phạm Đình Ninh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

9. Trần Thị Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

10. Hoàng Thị Lệ Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

11. Văn Thị Ánh Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

12. Trương Thị Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

13. Lê Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

14. Lê Thị Thanh Hóa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

15. Hồ Văn Đồng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

16. Trần Thị Hoài, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Quảng;

17. Lê Thị Thu Hương, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hồng Quảng;

18. Trần Văn Thọ, Nhân viên Y Tế Trường Tiểu học Hồng Quảng.

29. Trường Tiểu học Hồng Thái  

1. Viên Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

2. Võ Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

3. Đoàn Thị Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

4. Lê Thị Năm Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

5. Đào Nhân Công, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

6. Văn Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

7. Nguyễn Thị Niêu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

8. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

9. Hồ Đắc Khôn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

10. Hoàng Thị Liên Ni, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

11. Đặng Thị Biếc, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Thái;

12. Hồ Thị Tủ, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hồng Thái.

30. Trường Tiểu học Hồng Thượng

1. Trần Thị Kiều Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;

2. Đặng Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;

3. Trần Thị Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

4. Phạm Thị Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

5. Phan Cảnh Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

6. Dương Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

7. Lê Văn Đương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

8. Nguyễn Thái Phúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

9. Đặng Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

10. Lê Thị Mức, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

11. Hoàng Thị Thanh Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

12. Nguyễn Thị Luyện, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

13. Phan Ngọc Hiếu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

14. Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

15. Lê Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

16. Hồ Viên Lin, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

17. Võ Thị Kim Phụng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

18. Hồ Thị Túy Vân, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Thượng;

19. Nguyễn Thị Mộng, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hồng Thượng;

20. Hồ Thị Hồng Nhi, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Hồng Thượng.

31. Trường Tiểu học Hồng Kim

1. Trịnh Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kim;

2. Văn Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kim;

3. Nguyễn Thị Chuốt, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

4. Hồ Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

5. Lê Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

6. Hà Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

7. Lê Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

8. Trịnh Vĩnh Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

9. Mai Thị Nhiên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

10. Đỗ Thị Lan Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

11. Lê Thị Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

12. Bùi Thị Ngọc Bích, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

13. Hoàng Thị Kim Oanh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Kim;

14. Nguyễn Thị Tươi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

15. Lê Thị Thế, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim.32. Trường Tiểu học Hồng Trung 

1. Trần Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Trung;

2. Nguyễn Thị Thái Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Trung;

3. Nguyễn Thế Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

4. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

5. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

6. Phạm Vọng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

7. Nguyễn Phượng Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

8. Phan Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

9. Lê Thị Phước, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

10. Nguyễn Viết Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

11. Hồ Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

12. Hà Văn Tý, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

13. Nguyễn Thị Chinh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

14. Trần Tuấn Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

15. Nguyễn Giang Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

16. Đinh Thị Vân, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Hồng Trung.

33. Trường Tiểu học Hồng Vân 

1. Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

2. Lê Minh Bằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

3. Hồ Văng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

4. Trần Ngọc Mạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

5. Hoàng Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

6. Lê Kim Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

7. Lê Thị Hiền Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

8. Lê Văn Thuận, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

9. Đoàn Thị Sáu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

10. Lê Thị Cửu Long, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

11. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

12. Hoàng Thị Lương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

13. Trương Thị Nhàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

14. Hồ Đắc Thọ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

15. Đào Thị Thoài, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

16. Trần Thị Lệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

17. Lê Thị Bích Hóa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

18. Lê Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

19. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

20. Cao Ngọc Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

21. Lê Thị Kim Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

22. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

23. Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân.34. Trường Tiểu học Phú Vinh

1. Đào Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

2. Nguyễn Thị Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

3. Nguyễn Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

4. Nguyễn Thị Lợi, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

5. Trần Thị Thạch, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

6. Đoàn Quang Vững, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

7. Trần Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

8. Nguyễn Thanh Huyền Trân, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

9. Trần Tuấn Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

10. Hồ Chí Thẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

11. Hồ Chí Thời, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

12. Hồ Thị Thủy, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Phú Vinh;

13. Kê Văn Hữu, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Phú Vinh.35. Trường Tiểu học Sơn Thủy 

1. Trần Nhơn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy;

2. Lê Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy;

3. Huỳnh Thị Xuân Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

4. Nguyễn Thị Thu Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

5. Phạm Thị Kim Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

6. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

7. Lê Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

8. Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

9. Trần Phước, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

10. Lê Thị Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

11. Văn Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

12. Lê Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

13. Trần Thị Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

14. Nguyễn Thị Xoa, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

15. Hà Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

16. Phan Duy Chung, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

17. Nguyễn Viết Thắng, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

18. Phạm Thị Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

19. Đào Viết Lợi, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Sơn Thủy;

20. Nguyễn Thị Liên, Nhân viên Văn Thư Trường Tiểu học Sơn Thủy;

21. Nguyễn Sơn, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Sơn Thủy;

22. Phạm Thị Nguyệt, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Sơn Thủy.

36. Trường Tiểu học Nhâm

1. Bùi Phước Đương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

2. Đoàn Quang Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

3. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

4. Ngô Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

5. Trần Thị Kim Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

6. Hoàng Văn Quốc, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

7. Trương Thị Phương Thiềm, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

8. Đinh Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

9. Nguyễn Thị Khánh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

10. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

11. Hồ Văn Lim, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

12. Hồ Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

13. Phạm Thị Phơ, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

14. Lê Thị Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

15. Phan Thị Mỹ Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

16. Hồ Thị Nhàng, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

17. Nguyễn Thị Lực, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm.37. Trường Tiểu học Hương Lâm

1. Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Lâm;

2. Nguyễn Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

3. Nguyễn Thị Thúy Ái, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

4. Mai Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

5. Đỗ Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

6. Lê Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

7. Nguyễn Văn Long, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

8. Phạm Thị Hoa Lài, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

9. Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

10. Hồ Thị Quế Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

11. Hoàng Văn Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

12. Phạm Thị Kim Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

13. Lê Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

14. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

15. Nguyễn Thị Ngọc Phú, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

16. Hồ Văn A Rập, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

17. Phạm Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

18. Nguyễn Hữu Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

19. Trần Văn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

20. Nguyễn Thị Chàm, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Hương Lâm;

21. Hồ Đăng Châu, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hương Lâm.38. Trường Tiểu học Kim Đồng

1. Lê Duy Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

2. Hồ Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

3. Dương Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

4. Hoàng Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

5. Lê Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

6. Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

7. Nguyễn Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

8. Nguyễn Thị Thê, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

9. Đoàn Phước Thể, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

10. Phan Thị Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

11. Đào Thị Mỹ Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

12. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

13. Nguyễn Thị Lựu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

14. Phan Văn Tư, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

15. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

16. Trương Thị Kim Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

17. Hoàng Thị Gái, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

18. Ngô Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

19. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

20. Nguyễn Thị Khuyên, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

21. Nguyễn Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

22. Nguyễn Thị Kiều Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

23. Thân Thị Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

24. Đặng Thị Sương, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

25. Hoàng Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

26. Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

27. Hồ Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

28. Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

29. Dương Thị Dạ Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

30. Hồ Văn Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

31. Chu Hồng Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

32. Trần Thị Thanh Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

33. Hoàng Thị Huyền Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

34. Nguyễn Thị Ninh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Kim Đồng;

35. Nguyễn Thị Lý, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Kim Đồng.39. Trường Tiểu học Vừ A Dính      

1. Dương Thị Hồng Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

2. Trần Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

3. Trần Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

4. Nguyễn Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

5. Nguyễn Hữu Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

6. Nguyễn Thị Ngoan, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

7. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

8. Hoàng Hữu Huy, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

9. Hồ Trần Nhật Trường, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

10. Đỗ Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

11. Hoàng Trọng Vũ, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

12. Hồ Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

13. Nguyễn Hữu Hanh, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Vừ A Dính;

14. Trần Thị Phương Lan, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Vừ A Dính.

40. Trường TH-THCS Hồng Hạ       

1. Nguyễn Văn Châu, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Hạ;

2. Đặng Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Hạ;

3. Dương Minh Lợi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

4. Hoàng Thị Kim Chi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

5. Đào Cường, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

6. Mai Thanh Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

7. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

8. Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

9. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

10. Phạm Thị Huỳnh Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

11. Lê Thị Hoài, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

12. Hoàng Ngọc Hùng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

13. Hoàng Đình Thao, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

14. Lê Thị Ngoan, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

15. Nguyễn Thị Vinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

16. Trần Thị Vường, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

17. Huỳnh Châu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

18. Nguyễn Ngọc Thành, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

19. Nguyễn Đăng Tuấn Tú, Nhân viên Kế toán Trường TH-THCS Hồng Hạ.41. Trường TH-THCS Hương Nguyên     

1. Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

2. Lê Văn Bôn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

3. Nguyễn Đình Quốc, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

4. Hồ Đăng Chính, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

5. Lê Thị Ngọc Phương, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

6. Hồ Đăng Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

7. Ngô Thị Lệ, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

8. Trần Thị Thu Huế, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

9. Đoàn Thị Tố Nâu, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

10. Trần Vinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

11. Nguyễn Thị Thuỳ Vân, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

12. Trần Văn Phong, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

13. Trần Tiểu Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

14. Ngô Mậu Tuyền, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

15. Hoàng Trung, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

16. Lê Hồng Lâm, Nhân viên Kế toán Trường TH-THCS Hương Nguyên;

17. Trần Thị Thu Hiền, Nhân viên Văn thư Trường TH-THCS Hương Nguyên.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương