Tặng danh hiệU “lao đỘng tiên tiếN” cho 016 CÁ nhân trường Mầm non a ngotải về 384.09 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích384.09 Kb.
  1   2   3

. TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” CHO 1.016 CÁ NHÂN

1. Trường Mầm non A Ngo        

1. Phan Thị Trung, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

2. Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

3. Trần Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

4. Võ Thị Hai, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

5. Định Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

6. Hồ Thị Tuyết Nhi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

7. Đoàn Bảo Nhi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

8. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

9. Trần Thị In, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

10. Văn Thị Cảnh, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

11. Hồ Thị Đào, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

12. Trần Thị Anh Vương, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

13. Hồ Thị Đa, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

14. Võ Thị Hoa Lý, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

15. Hồ Lê Na, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non A Ngo;

16. A Viết Thái, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo;

17. Hồ Thị Kim Lang, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo;

18. Trần Thị Bích Hà, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non A Ngo;

19. Trần Thị Loan, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo;

20. Trần Thị Minh Tâm, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Ngo.

2. Trường Mầm Non Bắc Sơn

1. Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

2. Hồ Thị Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

3. Phan Thị Thanh Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

4. Phạm Thị Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

5. Hoàng Thị Phương, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

6. Hồ Thị Ngàn, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

7. Phan Thị Liễu, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

8. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

9. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

10. Hồ Thị Hiệp, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

11. Hồ Thị Nàng, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

12. Trần Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

13. Lê Thị Nhiên, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Bắc Sơn;

14. Hồ Văn Xâm, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Bắc Sơn.

3. Trường Mầm non Hoa Ta Vai

1. Nguyễn Thị Thanh Sao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

2. Hoàng Thị Long Vỹ, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

3. Hoàng Thị Thảo, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

4. Phan Thị Thủy, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

5. Trần Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

6. Hồ Thị Kim Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

7. Dương Thị Hồng Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

8. Trương Thị Thùy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

9. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

10. Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

11. Trần Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

12. Lê Thị Mỹ Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

13. Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

14. Lê Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

15. Lê Thị Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

16. Hồ Thị Trang, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

17. Dương Thị Thu Nhung, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

18. Trần Thị Lơ, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non Hoa Ta Vai.

4. Trường Mầm non Hồng Hạ

1. Nguyễn Thị Hoài Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

2. Phan Thị Hồng Nhạn, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

3. Thái Thị Hiền, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

4. Lê Thị Chiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

5. A Moong Hóa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

6. Hồ Thị Thương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

7. Nguyễn Hoài Dệt, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

8. Vũ Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

9. Lê Thị Thiết, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

10. Hồ Thị Khết, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

11. Hồ Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

12. Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Hạ;

13. Nguyễn Vinh Quang, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Hạ;

14. Lê Văn Sao, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Hạ.

5. Trường Mầm non Sơn Ca

1. Lê Thị Thu Bồn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

2. Hoàng Thị Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

3. Lê Thị Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

4. Xuân Thị Hải Lý, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

5. Nguyễn Thị Minh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

6. Hồ Thị Dư, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

7. Lê Thị Thương, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

8. Trần Thị Trinh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

9. Hồ Thị Khợ, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

10. Hồ Thị Khoái, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

11. Trần Thị Toan, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

12. Hoàng Thị Thúy, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Sơn Ca;

13. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

14. Lê Thị Sửu, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non Sơn Ca;

15. Trương Thị Kim Phượng, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Sơn Ca;

16. Hồ Văn Đỡ, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Sơn Ca.

6. Trường Mầm non Hồng Thượng

1. Lê Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

2. Lê Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

3. Nguyễn Thị A, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

4. Hồ Thị Kim Quy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

5. Lê Thị Dưng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

6. Hồ Thị Hoá, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

7. Phan Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

8. Hồ Thị Nghĩa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

9. Đặng Thị Thu Sương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

10. Nguyễn Thị Như Úy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

11. Đinh Thị Luyến, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

12. Hồ Thị Nhai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

13. Lê Thị Ngọc Thêm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

14. Trần Thị Lam Sa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

15. Nguyễn Thị Hè, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

16. Trần Kim Phương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

17. Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

18. Lê Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

19. Lê Thị Lân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

20. Hồ Thị Da, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

21. Hồ Thị Phanh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

22. Dương Thị Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

23. Nguyễn Thị Thanh Hương, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thượng;

24. Tân Thị Kim Ly, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Thượng;

25. Hồ Anh Đoan, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Thượng.7. Trường Mầm non Hoa Đào  

1. Phan Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

2. Trịnh Lê Quỳnh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

3. Lê Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

4. Trần Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

5. Hồ Thị Mỹ Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

6. Hồ Thị Viễn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

7. Hoàng Thị Tường Vy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

8. Đặng Thị Tha, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

9. Bùi Thị Huế, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

10. Hồ Thị Hưm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

11. Phạm Thị Ánh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

12. Trương Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

13. Nguyễn Thị Bích Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

14. Nguyễn Thị Kha, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

15. Nguyễn Thị Mãn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

16. Nguyễn Thị Ái Nhân, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

17. Trần Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

18. Lê Thị Thanh Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

19. Phan Thị Như Tâm, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Đào;

20. Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hoa Đào;

21. Hồ Thị Lan, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào;

22. Nguyễn Thị Lợi, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào;

23. Trần Thị Quỳnh Liên, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào;

24. Lê Thị Hóa, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào.

8. Trường Mầm non Hồng Trung      

1. Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

2. Hồ Thị Như Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

3. Trần Thị Ít, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

4. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

5. Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

6. Nguyễn Thị Lộc, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

7. Lê Thị Ngước, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

8. Hồ Thị Đẹp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

9. Hồ Thị Thu Thêm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

10. Lê Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

11. Nguyễn Thị Diệu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

12. Hồ Thị Mai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

13. Hồ Thị Khót, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

14. Hồ Lê Nam Nhi, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non Hồng Trung;

15. Lê Thị Thanh Hiền, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Trung;

16. Trần Thị Thới, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Trung;

17. Lê Thị Liên, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Trung.9. Trường Mầm non A Roàng

1. Hồ Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

2. Hà Thị Mơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

3. Phạm Thị Kim Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

4. Dương Thị Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

5. Hồ Văn Ốc, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non A Roàng;

6. Văn Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

7. Lê Thị Hòa Chon, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

8. Nguyễn Thị Than, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

9. Trần Thị Hốt, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

10. Phan Thị Lành, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

11. Hồ Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

12. Hồ Thị Hợp, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

13. Ra Pát Thị Nghĩ, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

14. Lê Thị Ư, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

15. Hồ Thị Ta Ly, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

16. Hồ Thị Nhờ, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Roàng;

17. Hồ Văn Thầu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non A Roàng;

18. Hồ Thị Tiêng, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Roàng.

10. Trường Mầm non A Đớt           

1. Cái Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

2. Nguyễn Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

3. Hồ Thị Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

4. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

5. Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

6. Hồ Thị Sim, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

7. Trương Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

8. Lê Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

9. Hoàng Lan Ngọc Hương, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

10. Hô Thị Thắm, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

11. Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

12. Dương Thị Triều, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

13. Hồ Thị Bớt, Nhân viên Cấp Dưỡng Trường Mầm non A Đớt;

14. Hồ Sỹ Phố, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non A Đớt;

15. Phạm Thị Kim, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Đớt.11. Trường Mầm non Hương Lâm        

1. Hồ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

2. Lê Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

3. Trần Thị Hoa Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

4. Hồ Thị Giang, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

5. Nguyễn Thị Hồng Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

6. Nguyễn Thị Bé, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

7. Hồ Thị Lũ, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

8. Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

9. Trương Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

10. Lê Thị Hướng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

11. Hoàng Thị Diễm Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

12. Hồ Thị Đào, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

13. Nguyễn Thị Sách, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

14. Hồ Thị Chàm, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

15. Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

16. Hồ Thị Xia, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

17. Hồ Thị Xiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

18. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

19. Lê Thị Tuyết Mai, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hương Lâm;

20. Hồ Văn Nghỉu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hương Lâm.

12. Trường Mầm non Hồng Bắc

1. Trần Thị Nghiêu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

2. Hồ Thị Hon, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

3. Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

4. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

5. Lê Thị Hải, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

6. Nguyễn Thị Kim Lai, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Bắc;

7. Trương Thị Mỹ, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Bắc;

8. Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

9. Lê Thị Thiêng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

10. Hoàng Thị Pha, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

11. Hoàng Ngọc Hơn, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

12. Phạm Thị Kim Tuyến, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

13. Nguyễn Thị Nhịp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

14. Hồ Thị Trêng, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc;

15. Lê Thị Thế, Giáo viên  Trường Mầm non Hồng Bắc;

16. Hồ Thị Diên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

17. Phan Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

18. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

19. Mai Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

20. Nguyễn Thị Hết, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc;

21. Lê Văn Lịch, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Bắc;

22. Lưu Thị Vân, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non Hồng Bắc;

23. Hồ Thị Hồng Đào, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc.13. Trường Mầm non Hồng Vân

1. Nguyễn Thị Khương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

2. Nguyễn Thị Hoàng Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

3. Trần Thị Lành, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

4. Hồ Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

5. Hồ Thủy Đăng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

6. Hồ Thị Đề, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

7. Vũ Thị Biên Thùy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

8. Hồ Thị Him, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

9. Hồ Thị Lập, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

10. Hồ Thị Lý, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Vân;

11. Hồ Thị Hựp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

12. Hồ Thị Hét, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

13. Đoàn Thị Nhĩ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

14. Lê Thị Ngoan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

15. Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

16. Hồ Thị Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

17. Hồ Thị Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

18. Hồ Thị Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

19. Hồ Văn Quân, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Vân;

20. Trần Văn Hiếm, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Vân;

21. Hồ Thị Hiệu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Vân.14. Trường Mầm non Hồng Thái

1. Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái;

2. Hồ Thị Linh Khai, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái;

3. Hồ Thị Tạo, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

4. Hồ Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

5. Lê Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

6. Hồ Thị Đệt, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

7. Nguyễn Thị Lộc, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

8. Trần Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

9. Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

10. Hồ Thị Nai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

11. Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

12. Hoàng Thị Mai Phương, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thái;

13. Hoàng Thị Nguyệt, Nhân viên Văn Thư Trường Mầm non Hồng Thái.15. Trường Mầm non Hương Nguyên

1. Nguyễn Thị Mừng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

2. A Moong Khuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

3. Nguyễn Thị Yên, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

4. Hoàng Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

5. Hồ Thị Kim, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

6. Trần Thị Thanh Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

7. Lê Thị Hóa, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

8. Lê Thị Hon, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

9. Đặng Thị Nhuấn, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hương Nguyên;

10. Trần Thanh Tùng, Nhân viên Y Tế Trường Mầm non Hương Nguyên;

11. Nguyễn Thị Thanh Bền, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hương Nguyên;

12. Trần Thị Thêu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hương Nguyên.

16. Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên

1. Văn Thị Diều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

2. Lê Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

3. Phạm Thị Thu Hiển, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

4. Hồ Thị Hồng Chuyên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

5. Tô Thị Hồng Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

6. Hồ Thị Ngư, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

7. Phan Thị Thủy Tiên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

8. Phan Thị Thanh Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

9. Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

10. Nguyễn Thị Phương Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

11. Lê Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

12. Dương Thị Lệ Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

13. Đào Thị Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

14. Lê Viết Thị A, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

15. Phạm Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

16. Ngô Thị Thu Đông, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

17. Lê Thị Vi, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

18. Nguyễn Thị Hảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

19. Phạm Thị Quýt, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

20. Phạm Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

21. Hồ Thị Tun, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

22. Phan Thị Toàn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

23. Trần Thị Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

24. Hồ Thị Nhớ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

25. Phan Thị Thanh Thúy, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

26. Nguyễn Lệ Huyền, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

27. Ngô Thị Kim Chi, Nhân viên Thủ quỹ Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

28. Phan Thị Xuân Hương, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

29. Bùi Thị Sửu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

30. Lê Bé, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên.

17 Trường Mầm non Nhâm

1. Võ Thị Tường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

2. Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

3. Đặng Thị Bông, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

4. Lê Thị Phương Anh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

5. Hồ Thị Nam, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

6. Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

7. Nguyễn Thị Hợp, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

8. Hồ Thị Mật, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

9. Đinh Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

10. Trần Thị Tương, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

11. Lưu Thị Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

12. Nguyễn Thị Xum, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

13. Nguyễn Thị Bích Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

14. Võ Thị Thanh Luân, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

15. Hồ Văn Mùi, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Nhâm;

16. Nguyễn Thị Thu Thảo, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Nhâm.

18. Trường Mầm non Hồng Thủy 

1. Hồ Thủy Và, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

2. Hồ Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

3. Lê Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

4. Trần Thị Tanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

5. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

6. Hồ Thị Trôi, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

7. Lê Thị Têm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

8. Trần Thị Bảo Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

9. Nguyễn Thị Díp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

10. Nguyễn Thị Nhớ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

11. Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

12. Hồ Thị Tiểu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

13. Lê Thị Cơ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

14. Lê Thị Liễu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

15. Hồ Thị Vé, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

16. Hồ Thị Ten, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

17. Nguyễn Thị Phú, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

18. Viên Thị Thư, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

19. Hồ Thị Hin, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

20. Lê Thị Líp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

21. Nguyễn Xuân San, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Thủy;

22. Phan Thị Kim Hương, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Thủy;

23. Hồ Thành, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thủy.19. Trường Mầm non Hoa Phong Lan

1. Hồ Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

2. Trần Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

3. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

4. Trần Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

5. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

6. Lê Thị Diễm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

7. Nguyễn Thị Tiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

8. Bùi Thị Kiều Anh Đào, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

9. Nguyễn Thị Tim, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

10. Hoàng Thị Lê, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

11. Trần Thị Dung, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

12. Hồ Thị Bởi, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

13. Nguyễn Thị Thu Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

14. Nguyễn Thị Xưng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

15. Vũ Thị Minh Phương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

16. Hồ Thị Phiêm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

17. Hồ Thị Mai, Nhân viên Y Tế Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

18. Lê Thị Cẩm Nhung, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Phong Lan.

20. Trường Mầm non Đông Sơn  

1. Trần Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Sơn;

2. Nguyễn Thị Hạ, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

3. Nguyễn Thị Lý, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

4. Nguyễn Văn Thới, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Đông Sơn;

5. Trần Thị Thúy Kiều, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

6. Hồ Thị Bèo, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

7. Trần Thị Ánh Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

8. Lê Thị Thiết, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

9. Lê Thị Hoàn, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

10. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

11. Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Đông Sơn;

12. Hồ Thị Thêu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Đông Sơn.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương