TêN ĐỀ TÀi tạo giao diệN ĐỒ HỌa tiếng việt cho thư viện zlib msđTtải về 422 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích422 Kb.
#1710
1   2   3   4   5   6   7

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


 1. Bài giảng: Lý Thuyết Đồ thị - Ks. Phan Tấn Tài

 2. Lý Thuyết Đồ Thị - PTs. Nguyễn Cam & PTs. Chu Đức Khánh.

 3. Tóan rời rạc – Nguyễn Đức Nghĩa & Nguyễn Tô Thành

 4. “Tóan rời rạc ứng dụng trong tin học” dịch từ quyển Discrete Methamatíc and Its Application – Mc Graw Hill.

 5. Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

 6. Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - Wirth


TÊN ĐỀ TÀI : TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG
MSĐT : NL1TH-028
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên: Phan Tấn Tài

Bộ môn: HTTT-TƯD

Email: pttai@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Vận dụng các lý thuyết cơ bản về đồ thị để cài đặt chương trình cho phép biểu diễn đồ thị, kiểm tra tính liên thông và tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh cho trước bằng giải thuật Dijkstra trên đồ thị có hướng.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Lý thuyết:

   • Các thao tác cơ bản về đồ họa.

   • Các khái niệm về đồ thị có hướng và đồ thị vô hướng

   • Các cách biểu diễn đồ thị, các phương pháp tìm kiếm trên đồ thị (tìm theo chiều rộng và chiều sâu) và tính liên thông.

   • Các giải thuật có liên quan như: kiểm tra tính liên thông, tìm đường đi ngắn nhất.

   • Những cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt chương trình.

  • Chương trình:

Phải có những chức năng cơ bản sau:

   • Cập nhật dữ liệu về đồ thị.

   • Biểu diễn đồ thị trên màn hình.

   • Kiểm tra tính liên thông.

   • Cho phép tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh bất kỳ.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C hay C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


 1. Bài giảng: Lý Thuyết Đồ thị - Ks. Phan Tấn Tài

 2. Lý Thuyết Đồ Thị - PTs. Nguyễn Cam & PTs. Chu Đức Khánh.

 3. Tóan rời rạc – Nguyễn Đức Nghĩa & Nguyễn Tô Thành

 4. “Tóan rời rạc ứng dụng trong tin học” dịch từ quyển Discrete Methamatíc and Its Application – Mc Graw Hill.

 5. Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

 6. Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - Wirth


TÊN ĐỀ TÀI : TÌM CÂY TRỌNG LƯỢNG NHỎ NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT KRUSCAL
MSĐT : NL1TH-029
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên: Phan Tấn Tài

Bộ môn: HTTT-TƯD

Email: pttai@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Vận dụng các lý thuyết cơ bản về đồ thị để cài đặt chương trình cho phép biểu diễn đồ thị, kiểm tra tính liên thông và tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật Kruscal.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Lý thuyết:

   • Các thao tác cơ bản về đồ họa.

   • Các khái niệm về đồ thị có hướng và đồ thị vô hướng

   • Các cách biểu diễn đồ thị, các phương pháp tìm kiếm trên đồ thị (tìm theo chiều rộng và chiều sâu) và tính liên thông.

   • Các giải thuật có liên quan như: kiểm tra tính liên thông, giải thuật kiểm tra tính liên thông và giải thuật Kruscal tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất.

   • Những cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt chương trình.

  • Chương trình:

Phải có những chức năng cơ bản sau:

   • Cập nhật dữ liệu về đồ thị.

   • Biểu diễn đồ thị trên màn hình.

   • Kiểm tra tính liên thông.

   • Cho phép tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C hay C ++TÀI LIỆU THAM KHẢO :


 1. Bài giảng: Lý Thuyết Đồ thị - Ks. Phan Tấn Tài

 2. Lý Thuyết Đồ Thị - PTs. Nguyễn Cam & PTs. Chu Đức Khánh.

 3. Tóan rời rạc – Nguyễn Đức Nghĩa & Nguyễn Tô Thành

 4. “Tóan rời rạc ứng dụng trong tin học” dịch từ quyển Discrete Methamatíc and Its Application – Mc Graw Hill.

 5. Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

 6. Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - Wirth


TÊN ĐỀ TÀI : TÌM CÂY TRỌNG LƯỢNG NHỎ NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT PRIM
MSĐT : NL1TH-030
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên: Phan Tấn Tài

Bộ môn: HTTT-TƯD

Email: pttai@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Vận dụng các lý thuyết cơ bản về đồ thị để cài đặt chương trình cho phép biểu diễn đồ thị, kiểm tra tính liên thông và tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật Prim.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Lý thuyết:

   • Các thao tác cơ bản về đồ họa.

   • Các khái niệm về đồ thị có hướng và đồ thị vô hướng

   • Các cách biểu diễn đồ thị, các phương pháp tìm kiếm trên đồ thị (tìm theo chiều rộng và chiều sâu) và tính liên thông.

   • Các giải thuật có liên quan như: kiểm tra tính liên thông, giải thuật kiểm tra tính liên thông và giải thuật Prim tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất.

   • Những cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt chương trình.

  • Chương trình:

Phải có những chức năng cơ bản sau:

   • Cập nhật dữ liệu về đồ thị.

   • Biểu diễn đồ thị trên màn hình.

   • Kiểm tra tính liên thông.

   • Cho phép tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C hay C ++TÀI LIỆU THAM KHẢO :


 1. Bài giảng: Lý Thuyết Đồ thị - Ks. Phan Tấn Tài

 2. Lý Thuyết Đồ Thị - PTs. Nguyễn Cam & PTs. Chu Đức Khánh.

 3. Tóan rời rạc – Nguyễn Đức Nghĩa & Nguyễn Tô Thành

 4. “Tóan rời rạc ứng dụng trong tin học” dịch từ quyển Discrete Methamatíc and Its Application – Mc Graw Hill.

 5. Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

 6. Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - WirthTÊN ĐỀ TÀI : BÀI TOÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
MSĐT : NL1TH-031
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên: Phan Tấn Tài

Bộ môn: HTTT-TƯD

Email: pttai@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Vận dụng các lý thuyết cơ bản về đồ thị để cài đặt chương trình cho phép biểu diễn đồ thị, biểu diễn đồ thị sau khi xếp hạng, xác định các thời điểm sớm nhất, trễ nhất của từng công việc, thời gian hoàn thành công trình và vẽ sơ đồ GANT thể hiện kế hoạch hoàn thành công trình.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Lý thuyết:

   • Các thao tác cơ bản về đồ họa.

   • Các khái niệm về đồ thị có hướng và đồ thị vô hướng

   • Các cách biểu diễn đồ thị, Các phép biểu diễn đồ thị.

   • Giải thuật xếp hạng trên đồ thị, giải thuật xác định các thời gian sớm nhất và thời gian trễ nhất.

   • Những cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt chương trình.

  • Chương trình:

Phải có những chức năng cơ bản sau:

   • Cập nhật dữ liệu về bài toán tổ chức thi công.

   • Biểu diễn đồ thị trước và sau khi xếp hạng lên màn hình.

   • Xác định các thời điểm sớm nhất, trễ nhất của từng công việc, thời gian hoàn thành công trình

   • Vẽ sơ đồ GANT


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C hay C ++

tải về 422 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương