Tiểu sử TÓm tắTtải về 11.9 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích11.9 Mb.
#687

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGÔ VĂN XƯNG

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 02/3/1963

3. Quê quán : Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND.

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : TRẦN XUÂN LIÊM

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 01/01/1971

3. Quê quán : Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp quản lý đất đai

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung

Trưởng Ban Pháp chế HĐNDTIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN VĂN XUÂN

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 19/5/1957

3. Quê quán : Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cao đẳng sư phạm

- Lý luận chính trị : không

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBMTTQ VN

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐNDTIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : VÕ NGUYỄN QUỲNH

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 10/02/1979

3. Quê quán : Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp Công an

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Phó Trưởng Công an xã

Phó Ban Pháp chế HĐNDTIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ HOA MINH

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 25/12/1987

3. Quê quán : Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cao đẳng du lịch

- Lý luận chính trị : Không

7. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Công chức văn hóa xã hội

Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND
TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN QUỐC BẢO

2. Ngày, tháng, năm sinh : 21/01/1966

3. Quê quán : Võ Cạnh, Vĩnh Trung, TP Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học hành chính

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Chủ Tịch UBND xã Vĩnh Trung

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN VIỆT HÙNG2. Ngày, tháng, năm sinh : 10/02/1978

3. Quê quán : Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang.

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp Luật

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1

. Họ và tên khai sinh
: NGUYỄN TUẤN VƯƠNG DUY

2. Ngày, tháng, năm sinh : 24/4/1978

3. Quê quán : Tuy Hòa, Phú Yên

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ :

- Lý luận chính trị : Sơ cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Công Chức Địa chính xây dựng

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Công Chức Địa chính xây dựng

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1

. Họ và tên khai sinh
: LÊ DUY DŨNG

2. Ngày, tháng, năm sinh : 07/7/1961

3. Quê quán : xã Hương Long, Huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Luật

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Chủ Tịch Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Viện Nam

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ HIỀN DIỄM

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 10/7/1970

3. Quê quán : Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp Y tế

- Lý luận chính trị : Sơ cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Nhân viên Y tế

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Trưởng trạm Y tế

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : ĐỖ THỊ HÀ

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 18/4/1976

3. Quê quán : Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp kế toán

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Công chức tài chính - kế toán

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : LÊ HÙNG

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 04/11/1959

3. Quê quán : Đồng Nhơn, Vĩnh Trung, Nha Trang.

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 06/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không

- Lý luận chính trị : Không

7. Nghề nghiệp hiện nay : Làm nông

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Trưởng thôn Đồng Nhơn


TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : LÊ DUY HÙNG

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 26/01/1954

3. Quê quán : xã Hương Long, Huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 11/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp thú y

- Lý luận chính trị : Không

7. Nghề nghiệp hiện nay : Làm Nông

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Ủy viên BCH Hội Nông Dân xã Vĩnh Trung

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : TRẦN NGỌC LỄ

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 10/12/1957

3. Quê quán : Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang.

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 9/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không

- Lý luận chính trị : Không

7. Nghề nghiệp hiện nay : Làm nông

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Trưởng ban công tác Mặt trận thôn

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1

. Họ và tên khai sinh
: NGUYỄN PHÚC NGHỊ

2. Ngày, tháng, năm sinh : 01/9/1978

3. Quê quán : Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân luật

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Phó Chủ Tịch UBND xã Vĩnh Trung


TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : LÊ THỊ HOÀNG NGỌC QUÝ

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 26/8/1984

3. Quê quán : Võ Cạnh, Vĩnh Trung, TP Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Công chức văn hóa xã hội


TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THÀNH

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 23/3/1949

3. Quê quán : Xuân Sơn, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không

- Lý luận chính trị : Không

7. Nghề nghiệp hiện nay : Làm nông

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Trưởng thôn Xuân Sơn

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1

. Họ và tên khai sinh
: TRANG VĨNH THUẬN

2. Ngày, tháng, năm sinh : 25/5/1986

3. Quê quán : Xuân Sơn, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp Quân sự

- Lý luận chính trị : Trung cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự


TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : LÊ THỊ THANH THỦY

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 11/9/1990

3. Quê quán : Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Sư Phạm

- Lý luận chính trị : Không

7. Nghề nghiệp hiện nay : Giáo viên mầm non

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Giáo viên

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN NGỌC TRÚC

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 21/9/1964

3. Quê quán : Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cao đẳng sư phạm

- Lý luận chính trị : Sơ cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Công chức văn phòng thống kê

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1

. Họ và tên khai sinh
: NGUYỄN NGỌC TUẤN

2. Ngày, tháng, năm sinh : 07/7/1961

3. Quê quán : Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 9/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không

- Lý luận chính trị : Sơ cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Làm nông

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Trưởng thôn Võ Dõng


TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THANH TUẤN

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 01/6/1981

3. Quê quán : Đồng Nhơn, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp hành chính

- Lý luận chính trị : Sơ cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Chủ tịch Hội CCB

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : TÔN HIỀN PHI VŨ

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 07/7/1984

3. Quê quán : Xuân Sơn, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân luật

- Lý luận chính trị : Sơ cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội Nông dân


TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN XEN

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 17/02/1960

3. Quê quán : Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không

- Lý luận chính trị : Sơ cấp

7. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ

8. Chức vụ trong đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội CCB

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ VĨNH TRUNG NHiỆm kỲ 2016 – 2021

_________________

1. Họ và tên khai sinh : NGÔ XÉT

2

. Ngày, tháng, năm sinh
: 02/10/1965

3. Quê quán : Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang

4. Dân tộc : Kinh

5. Tôn giáo : Không

6. Trình độ hiện nay :

- Giáo dục phổ thông : 9/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không

- Lý luận chính trị : Không

7. Nghề nghiệp hiện nay : Công Nhân viên

8. Chức vụ trong đơn vị công tác : Công nhân viên trường tiểu học Vĩnh Trungtải về 11.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương