Tiểu luận Vai trò của Hồ Chí Minh đối với mạng tháng 8 năm 1945 A. MỞ ĐẦu lý do chọn đề tàitải về 0.69 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích0.69 Mb.
#4677
  1   2   3   4   5


Tiểu luận

Vai trò của Hồ Chí Minh đối với mạng tháng 8 năm 1945

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Có thể nói trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã xuất hiện nhiều anh hùng kiệt xuất. Những anh hùng này đều thực hiện một nhiệm vụ chung mà cuộc đấu tranh ở bất cứ thời kỳ nào đều phải đảm nhận: bảo vệ tổ quốc, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Song mỗi anh hùng ở mỗi thời đại lại lãnh trách nhiệm khác nhau trong nhưng điều kiện và theo một yêu cầu không giống nhau và truyền lại cho thế hệ sau tiếp biết.

Đây là điều kiện chúng ta tìm thấy ở Hồ Chí Minh một nét truyền thống của anh hùng dân tộc trong quá khứ quyện chặt với một yếu tố của thời đại của bản thân.

Các anh hùng dân tộc thường xuất hiện ở những thời điểm gay go phức tạp nhất đối với vận mạnh dân tộc lúc mà quần chúng nhân dân cần có người tập hợp, lãnh đạo các cuộc đấu tranh. Tư tưởng hành động sáng suốt của cá nhân được đông đảo quần chúng ủng hộ đã đưa cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi.

Hồ Chí Minh đước sản sinh trong truyền thống dân tộc kết hợp với nhưng điều kiện cụ thể của đất nước và quê hương, một yêu cầu của lịch sử Xã Hội Việt Nam thế kỹ XX và thời đại.

Hồ Chí Minh hiện thân của tinh hoa dân tộc, có vai trò rất lớn trong sự thắng lợi của CMVN. Đặc biệt là cách mạng tháng 8. Vậy Hồ Chí Minh đã có vai trò như thế nào để đưa đến sự thắng lợi trong Cách Mạng tháng 8?.

Xuất phát từ lý do trên tôi chọn đề tài “Vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cánh mạ ng tháng 8 năm 1945 làm đề tài của bài tập lớn học phần lịch sử Việt Nam cận đại”.

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài

- Liên quan đến phạm vi nghiên cứu của đề tài đã có nhiều công trình nghiên cứu như cuốn “Vai trỏ của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam của TS Huỳnh Công Kỳ’’, ĐHSP Huế, 2010 và “Lịch sử Việt Nam cận đại” của TS Huỳnh Công Kỳ (chủ biên), ĐHSP Huế tháng 2 /2012. Các công trình này đã trình bày một số vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng nước ta đây là những tài liệu quan trọng để tôi kế thừa chỉnh lý, chọn lọc để làm bài tập lớn về “Vai trò của Hồ Chí Minh đối với mạng tháng 8 năm 1945’’.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là từ các hoạt động của Hồ Chí Minh để chỉ ra vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng 8.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài những hoạt động của người trước 1945.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng 8.

- Sưu tập và tìm kiếm các tranh ảnh gắn với những hoạt động của người trong cách mạng tháng 8 năm 1945.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Để hoàn thành bài tập lớn này tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp logic …

- Tổng kết, so sánh, phân tích đối chiếu để làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh đối với cách mạng tháng 8 năm 1945.


B. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA HỒ CHÍ MINH
1.1. Cuộc đời

Cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vì độc lập tự do và tiến bộ Xã Hội. Suốt đời người phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng này.

Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành, Sinh ngày 19-05-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gủi với nhân dân. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh của người là nhà nho cấp tiến, có lòng yêu nước thương dân sâu sắc.

Quê ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, đây là vùng đất rất giàu truyền thống văn hóa, đấu tranh chống ngoại xâm.

Từ thuở thiếu thời Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức, bốc lột đến cùng của dân tộc mình. Khi vào Huế, người tận mắt nhìn thấy tội ác thục dân Pháp và thái độ ươm heng bon phong kiến Nam Triều…Đã thôi thúc người đi tìm đương cứu nước.

Hồ Chí Minh có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và của cá nhân. Người là “ Anh hung dân tộc Việt Nam- Chiến sĩ cách mạng quốc tế- danh nhân văn hóa thế giới”.

Từ 1911-1930” Tìm và xác định con đường cứu nước cho dân tộc.

Từ 1930-1945: Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân Việt Nam chiến đấu đưa đến sự thắng lợi của Cách Mạng tháng 8.

Từ 1945-1965: Trực tiếp lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống đế quốc Mỹ, đã tiến hành nhiều hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế quốc tế của Cách Mạng nước ta và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Ngày 2-9-1969 Hồ Chí Minh qua đời đó là sự tổn thất rất lớn của dân tộc và nhân loại.


1.2. Sự nghiệp cách mạng

Phát huy truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của gia đình, phương hướng, với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị, Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra những mắt hạn chế của những bậc tiền bối đi trước. Nguyễn Ái Quốc đã tự định ra cho mình một hướng đi mới.

Năm 1911 Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc sang phương tây tìm đường cứu nước.

Năm 1919 thay mặt những người yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vécxây, đòi chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam.

Tháng 7 năm 1920 người đọc sơ khảo lần thứ 1 nhưng luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

Với việc biểu quyết tán thành Đệ Tam Quốc Tế (Quốc Tế III, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp (tháng 12-1920) trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Trong giai đoạn từ năm 1921 đến năm 1930 Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận hết sức phong phú, sôi nổi trên địa bàn đất nước pháp ( 1921-1923) Liên Xô (1923-1924) Trung Quốc (1924-1927) Thái Lan (1928-1929) Trong thời gian này tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách Mạng Việt Nam đã hình thành về cơ bản.

Tại Hương Cảng Trung Quốc Tháng 3-1930 người thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tháng 10-1938 Nguyễn Ái Quốc tù Mátscơva về Trung Quốc.

Ngày 28-1-1941 sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ Quốc. Tại hội nghị trung ương lần Thứ 8 (từ 10 đến 19-5-1941 ) họp tại Pác Bó (Cao Bằng) Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Ban chấp hành Tương Đảng Cộng Sản Đông Dương đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chiến lược của Cách Mạng Việt Nam.

CHƯƠNG 2. VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945
2.1. Tình hình thế giới và trong nước

Đến đầu tháng 3-1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào thời kỳ kết thúc, hồng quân Liên Xô Đã giải phóng hoàn toàn lảnh thổ Liên Xô Viết và đang đứng ở ngưỡng cửa sào huyệt của pháp xit Đức.

Nước Pháp được giải phóng, chính phủ kháng chiến Đờ Gôn lên cầm quyền. Ở mặt trận Thái Bình Dương, Nhật thất bại liên tiếp và đang bị hải quân Anh Mỹ phong tỏa. Nhật lúc bấy giờ chỉ còn con đường liên lạc duy nhất ở Đông Á- Nhật qua Đông Dương, vì Nhật cố bám lấy Đông Dương.

Ở Đông Dương, mâu thuẫn Nhật-Pháp ngày càng trở nên gay gắt. Bọn Pháp Đờ Gôn đang hoạt động ráo riết, âm mưu chờ đợi quân đồng minh vào đánh Nhật thì sẽ nhân cơ hội Phục quyền thống trị của chúng ở Đông Dương. Bọn Nhật biết rõ âm mưu của Pháp Đờ Gôn Nhưng chứng chưa làm ngay cuộc đảo chính để truất hẳn quyền bọn Pháp ở Đông Dương vì chúng biết rằng nếu cuộc xung đột quyết liệt giữa Pháp và Nhật nổ ra thì nhân dân Đông Dương nhân cơ hội đó nổi dậy tiêu diệt chúng. Chính vì vậy, mà Nhật-Pháp bề ngoài tạm hòa hoãn được ngày nào hay ngày đó. Nhưng chiến tranh không không cho phép chúng hòa hoản thế mãi đứng như nhân định ban thường vụ Trung Ương Đảng: “ Sự hòa hoãn này có khác chi một cáu nhọt bộc, chứa chất bên trong biết bao nhiêu vi trùng và máu mủ,chờ dịp chin mõm là vỡ tung ra…Cả hai quân thủ của nhân dân ta là Pháp-Nhật đang đóng một tấm kịch vô cùng giả dooivoo cùng nguy hiểm cho chúng, cả hai điều đang sửa soạn tiến tới chổ tao sống mày chết quyết liệt cùng với nhau”. Nhưng tình hình ngày càng nguy ngập ở Thái Bình Dương, đã buộc bọn Pháp xít Nhật làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp độc chiếm Đông Dương để trừ mối họa quân Pháp đánh sau lưng khi quân đồng minh đổ bộ vào Đông Dương.

Vì vậy, đêm 9-3-1945 Nhật nổ sung đánh Pháp cùng một lúc trên toàn Đông Dương. Quân Pháp chống cự yếu ớt, chỉ trong 3 ngày đã hền nhát đầu hang Nhật. Trong một thời gian ngắn ngủi, Toàn bộ máy thống trị thực dân Pháp ở Đông Dương bị spj đổ hoàn toàn.

Sau ngày 9-03-1945, Nhật vẫn duy trì bộ máy hành chính cũ của Pháp, chỉ thay thế viên chức của Pháp bằng viên chức của Nhật ở csc vị trí quan trọng. Lực lượng quân đội và cảnh sát của Pháp bị thay đổi khá triệt để. Hàng vạn quân Pháp và cảnh sát bị bắt giam giữ. Quân Nhật và Hiến binh được triển khai ở những vị trí chiến lược trên toàn Đông Dương. Nhật thành lập quân đội và cảnh sát bản xứ. Lực lượng bảo an binh được thành lập. Chính phủ thân Nhật do Trân Trong Kim đứng đầu đẫ thiết lập nhưng không có hữu hiệu mấy.

Sau khi lật đổ Pháp, Nhật chỉ giao cho Bảo Đại-Trần Trọng Kim cai quản Trung Kì. Trước nguy cơ thất bại ngày càng đến gần, Nhật mới trao trả dần Bắc Kì (2-05-1945), ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng (20-07-1945) và Nam Bộ (14-08-1945).

Cuộc đảo chính đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị khá trầm trọng ở Đông Dương.

2.2. Vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945

2.2.1. Hồ Chí Minh cùng trung ương Đảng hoàn chỉnh chủ yếu hướng chỉ đạo chiến lược Cách Mạng

tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương