TiếT: 1+2: Văn bản : phong cách hồ chí minh lê Anh Trà A/ MỤc tiêu cầN ĐẠTtải về 3.44 Mb.
trang18/27
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích3.44 Mb.
#4318
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

4 : Củng cố- Dặn dò:

Sau khi học xong , em hiểu thế nào về nhan đề của bài thơ ?

5. Hướng dẫn tự học

Học thuộc lòng bài thơ

Nắm nội dung , nghệ thuật

Làm BT2 phần luyện tập

Soạn : Cách làm bài văn NL...

Tiết 117 văn bản : VIẾNG LĂNG BÁC

( Viễn Phương)

A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

1.Kiến thức

- Cảm nhận được niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính,vùa tự hào , vừa đau xót của tác giả khi được ra thăm lăng Bác Hồ

- Nắm được đặc điểm nghệ thuật của bài thơ : Giọng điệu trang trọng thiết tha, phù hợp với tâm trạng cảm xúc, những hình ảnh ẩn dụ có giá trị gợi cảm, lời thơ dung dị mà cô đúc, giàu cảm xúc mà lắng đọng

2.Kĩ năng

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, phân tích và cảm thụ tác phẩm thơ trữ tình

3.Thái độ

- Giáo dục lòng yêu quý và kính trọng về Bác

B/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án , tài liệu tk

2. HS : trả lời câu hỏi ở SGK

C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :


  1. Ổn định tổ chức :

  2. Kiểm tra bài cũ : Đọc thuộc lòng bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” ?

Cho biết tâm niệm của nhà thơ ? Và em đã làm gì để thể hiện sống có ích ?

  1. Bài mới :

GV: Cã lÏ h¬n mét thÕ kØ qua nh÷ng vÇn th¬ hay nhÊt,®Ñp nhÊt,nh÷ng lêi ngîi ca thµnh kÝnh nhÊt cña tÊt c¶ c¸c nghÖ sÜ ®Òu dµnh cho B¸c Hå kÝnh yªu cña chóng ta-Ng­êi lµ hiÖn th©n cña ®Êt trêi hoa tr¸i cho m·i mu«n ®êi sau.Ng­êi mÊt ®i lµ mét tæn thÊt v« cïng to lín cña d©n téc ta vµ cho c¶ nh©n lo¹i .VÉn n»m trong m¹ch c¶m xóc Êy nhµ th¬ ViÔn Ph­¬ng ®· rÊt thµnh c«ng víi bµi th¬ “ViÕng L¨ng B¸c”bëi ®· nãi lªn ®­îc tÊt c¶ c¶m xóc cña ng­êi d©n VN ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu.

TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng ®i t×m hiÓu vÒ bµi th¬

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

?Em hãy nêu những nét chính về cđ,sn của nhà thơ?

-hs đọc ct*

? §Æc ®iÓm th¬ VP: vµ c¸c t/p


? Em h·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬?


I.Đọc - T×m hiÓu chung

1/Tác giả- tác phẩm

* Tác giả:

- Tên thật Phan Thanh Viễn, quê tỉnh An Giang.

- Th¬ «ng th­êng nhá nhÑ , giµu t×nh c¶m vµ ®Ëm chÊt th¬ méng.


* T¸c phÈm: S¸ng t¸c 1976, in trong tËp “ Nh­ m©y mïa xu©n”
Gi¸o viªn nªu Yªu cÇu ®äc: giäng nhá nhÑ, thµnh kÝnh, d¹t dµo c¶m xóc, ®o¹n cuèi tha thiÕt. Chó ý nhÊn m¹nh ®iÖp tõ, ®iÖp ng÷

-3 hs ®äc theo y/c-nhËn xÐt
2.Đọc- Giải thích từ khó- ? Nh×n vµo h×nh thøc, em cho c« biÕt bài thơ được s¸ng t¸c theo thÓ th¬ nµo?

-hs tr¶ lêi (thÓ th¬ 8 ch÷ ,cã c©u 7 hoÆc 9 ch÷)

?C¶m xóc bao trïm cña t/g trong bµi lµ g×?-NiÒm xóc ®éng s©u s¾c vµ lßng biÕt ¬n ,nçi xãt ®au cña t/g khi ra th¨m l¨ng B¸c


3. ThÓ th¬: 8 ch÷? Mạch cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ được diễn tả theo trình tự nào?

? T×m bè côc bµi th¬?


? Em có nhận xét gì về bố cục của bài thơ?4. Bè côc: 3 phÇn

- Trình tự không gian và thời gianĐoạn 1: Cảm xúc của tác giả khi đứng trước lăng Bác. (khổ 1và 2)

Đoạn 2: Cảm xúc của tác giả khi vào trong lăng. (khổ 3)

Đoạn 3: Cảm xúc khi ra vÒ (khổ 4)

=> Bố cục đơn giản, tự nhiên mà hợp lí.- §äc khæ th¬ thø nhÊt

-1 hs ®äc

? Đến thăm lăng Bác tác giả đã xưng hô như thế nào?-hs nªu :con-b¸c (cha-con ruét thÞt)

?C¸ch x­ng h« nh­ vËy thÓ hiÖn t×nh c¶m g×?- Xưng hô thÓ hiện tình cảm ruét thÞt thân mật, gần gũi, cảm động mang đậm chất Nam Bộ


II.Đọc – hiểu v¨n b¶n

1.C¶m xóc tr­íc l¨ng B¸c

- Xưng hô thân mật, gần gũi
GV: Cã thÓ nãi t/c gi÷a NDMN víi BH lu«n lµ t/c ruét thÞt nhí th­¬ng s©u nÆng “B¸c nhí MN nçi nhí nhµ…mong cha” vµ giê ®©y miÒn Nam ®­îc gi¶i phãng th× B¸c ®· kh«ng cßn ,v× thÕ tÊm lßng ng­êi con ®Õn th¨m cha lµ sự thành kính xúc động nghẹn ngào ®­îc thÓ hiÖn qua c¸ch x­ng h« con-b¸c

? Khi ®Õn tr­íc l¨ng B¸c, h×nh ¶nh ®Çu tiªn mµ t¸c gi¶ nh×n thÊy ®ã lµ h×nh ¶nh nµo?

-h×nh ¶nh hµng tre

C¸c em ¹ ! Trong qu¸ tr×nh x©y l¨ng ND ta ®· ®­a c¸c loµi c©y tõ kh¾p mäi miÒn ®/n vÒ trång quanh n¬i yªn nghØ cña B¸c t¹o mét kh«ng gian xanh m¸t phï hîp c¶nh quan kiÕn tróc : 2 bªn c¹nh cöa chÝnh lµ 2 c©y hoa ®¹i mµu hång,phÝa tr­íc vµ sau cã 79 c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho 79 n¨m trong cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c,2 bªn phÝa Nam vµ B¾c lµ 2 rÆng tre xanh tèt lÊy gièng tõ Cao B»ng…

?VËy khi nãi ®Õn c©y tre lµ ta liªn t­ëng ®Õn biÓu t­îng nµo rÊt quen thuéc?

? Lµ biÓu t­îng cña d©n téc VN víi nh÷ng phÈm chÊt nµo?qua nh÷ng t¸c phÈm nµo ®· häc?-PhÈm chÊt thuû chung,hi sinh,®oµn kÕt,®ïm bäc che chë,kiªn c­êng ,dòng c¶m …

Tre VN(NguyÔn Duy),C©y tre VN…(ThÐp Míi)
?Hàng tre trong bµi được tác giả miêu tả nh­ thÕ nµo?

? Víi c¸ch dïng nhiÒu tÝnh tõ ,thµnh ng÷ ,kh¾c s©u thªm phÈm chÊt g× cña con ng­êi VN?-BiÓu t­îng cña d©n téc VN


-Hµng tre b¸t ng¸t

xanh xanh ViÖt Nam.

B·o t¸p m­a sa ®øng th¼ng hµng

-BP Èn dô:

-> biểu tượng cho sức sống bền bỉ, kiên cường, bất khuất của dân tộc việt Nam.Nh­ vËy b»ng biÖn ph¸p NT Èn dô quen thuéc t¸c gi¶ dïng h×nh ¶nh c©y tre t­îng tr­ng cho søc sèng bÒn bØ,kiªn c­êng bÊt khuÊt ,lu«n v÷ng vµng v­ît qua mäi phong ba b·o tè cña con ng­êi VN,DT VN còng nh­ B¸c Hå cña chóng ta suèt ®êi sèng gi¶n dÞ nh­ng kiªn c­êng tranh ®Êu v× ®éc lËp tù do cho d©n téc

? Đứng trước lăng Bác nhà thơ tiếp tục có những dòng cảm xúc nào ở khổ thơ thứ hai ?

-hs ®äc c¶ khæ th¬ lªn

?C¸c em h·y suy nghÜ vµ t×m cho c« c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc t/g sö dông trong khæ th¬ nµy?

-AD: MÆt trêi ,trµng hoa

-Ho¸n dô: 79 mïa xu©n

-®iÖp ng÷ :ngµy ngµy? Hình ảnh mặt trời Trong câu thơ thứ nhất có ý nghĩa gì? ý nghÜa cña h×nh ¶nh “mÆt trêi” thø hai lµ g×?

Th¶o luËn ®­a ra ý kiÕn

-hs th¶o luËn –ph©n tÝch+“ Mặt trời đi qua trên lăng” là mặt trời thực, mặt trời của thiên nhiên vũ trụ mang lại ánh sáng sự sống cho muôn loài

-Bác cũng như vầng mặt trời soi đường chỉ lối cho dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân


=> Nghệ thuật ẩn dụ : -so sánh ngầm Bác với mặt trời, ca ngợi sự vĩ đại, công lao trời biển của Bác đối với dân tộc.

-B¸c còng tr­êng tån vÜnh h»ng nh­ mÆt trêi kh«ng bao giê mÊt


GV: CLV ®· viÕt “BH ch¼ng bao giê v¾ng B¸c/B¸c lµ mÆt trêi mçi s¸ng mäc lªn…”- Hình ảnh nhân hóa, ẩn dụ -> ca ngợi sự vĩ đại, trường tồn của Bác :B¸c lµ vÇng mÆt trêi ®Ñp nhÊt,rùc rì nhÊt chãi läi nhÊt,nhµ th¬ bÊt tö ho¸ h×nh t­îng B¸c Hå trong lßng mäi ng­êi –H×nh ¶nh mÆt trêi lµ mét Èn dô ®Ñp ®­îc t/g ®­a vµo th¬

? Lời thơ:

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớKết tràng hoa dâng bẩy mươi chín mùa xuân”

Gợi lên một cảnh tượng như thế nào? ChØ ra NT ?-HS tr¶ lêi

?Cßn biÖn ph¸p ho¸n dô 79 mïa xu©n nãi lªn ®iÒu g×?-AD :trµng hoa->dßng ng­êi ®Õn viÕng B¸c đi trong một không gian đặc biệt, đó là đi trong tình thương nỗi nhớ. Kết những tấm lòng thành tràng hoa dâng lên Người.-BP Èn dô ®Ñp,s¸ng t¹o ,®iÖp ng÷,ho¸n dô

-B¸c mÊt n¨m 79 tuæi

-Cßn cã ý nghÜa:Cuộc đời của Bác đẹp như những mùa xuân


Vµ nh­ vËy víi nhÞp th¬ chËm theo b­íc ch©n cña dßng ng­êi mµ theo thèng kª hµng tuÇn cã)15.000 c¸ nh©n ,tËp thÓ víi ®ñ s¾c téc ,®ñ mäi løa tuæi trong vµ ngoµi n­íc vÒ ®©y lÆng lÏ ®I trong suy t­ëng ,®i trong cuéc hµnh tr×nh ngîi ca vinh quang cña B¸c ,bao trïm mét kh«ng khÝ th­¬ng nhí B¸c kh«ng ngu«i ,mçi ng­êi lµ mét b«ng hoa kÕt thµnh trang hoa d©ng lªn 79 MX cña ng­êi –KÕt trµng hoa còng lµ mét Èn dô s¸ng t¹o

? Víi c¸c biÖn ph¸p NT Èn dô s¸ng t¹o,®iÖp ng÷ ,ho¸n dô,®Æc biÖt lµ qua ®éng tõ “D©ng” cảm xúc bao trùm trong lòng nhà thơ khi ®øng tr­íc l¨ng B¸c là gì?

(t/g ®· béc lé t×nh c¶m g× qua c¸c h/a th¬ võa ph©n tÝch?)

- hs ph¸t biÓu kh¸i qu¸t-TÊm lßng thµnh kÝnh thiªng liªng

-Sù biÕt ¬n cña mäi ng­êi víi B¸c

- ngîi ca sù tr­êng tån vÜ ®¹i cña B¸c

=>ThÓ hiÖn Tấm lòng thµnh kÝnh, sự ngưỡng vọng, tình cảm tha thiết biết ơn vô hạn của nhân dân đối với Bác.? L¨ng lµ n¬i ®Æt thi hµi cña ng­êi qu¸ cè, nh­ng ng­êi con th¨m l¨ng B¸c l¹i cã mét h×nh dung nh­ thÕ nµo vÒ B¸c?

? Em h×nh dung Giấc ngủ bình yên của Bác là giấc ngủ như thế nào?

-hs ®äc 4 c©u th¬:2. C¶m xóc trong l¨ng B¸c
=>B¸c ®ang trong giÊc ngñ yªn,giÊc ngñ thanh b×nh vµ vÜnh h»ng cña mét con ng­êi ®· cèng hiÕn trän ®êi cho cuéc sèng b×nh yªn cña nh©n d©n , ®Êt n­íc.

Chóng ta cßn l­u ý c¸ch dïng tõ cña t/g : - Nhan đề cña bµi lµ ViÕng: Viếng: chia buồn với thân nhân người đã mất->thể hiện sự trang trọng và khẳng định sự thật Bác đã ra đi Nh­ng c©u th¬ thø nhÊt (con ë MN ra th¨m l¨ng B¸c)- Thăm : là gặp gỡ trò chuyện với người đang sống.

.- Câu thơ dùng từ “thăm” ngụ ý nói giảm đi. Bác như còn sống mãi với nhân dân Việt Nam

Vµ giê ®©y khi nãi vÒ sù ra ®i cña B¸c ,t/g vÉn dïng bp nãi gi¶m nãi tr¸nh ®ã nh»m lµm gi¶m bít nçi ®au trong lßng: Trong t©m t­ëng cña t¸c gi¶ vµ cña mäi ng­êi -suèt 79 n¨m cèng hiÕn cho ®Êt n­íc b©y giê B¸c chØ lµ ®i vµo nh÷ng gi©y phót nghØ ng¬i th«i vµ bao quanh giÊc ngñ lµ vÇng tr¨ng s¸ng dÞu hiÒn

?H/a B¸c vµ tr¨ng gîi sù liªn t­ëng nµo?

+ T©m hån B¸c, trong s¸ng, hiÒn hoµ, bao dung nh­ vÇng tr¨ng

+ T×nh yªu tr¨ng , yªu thiªn nhiªn cña B¸c (sinh thêi B¸c rÊt yªu tr¨ng,tr¨ng víi B¸c lµ b¹n)

?Em h·y kÓ tªn mét sè bµi th¬ cã h×nh ¶nh tr¨ng cña B¸c?

- Ng¾m tr¨ng, R»m th¸ng riªng…

GV: Nh­ vËy chØ víi 2 c©u th¬ ®· diÔn t¶ tinh tÕ chÝnh x¸c kh«ng khÝ trang nghiªm yªn tÜnh trong l¨ng-n¬i yªn nghØ cña Ng­êi nh­ nhµ th¬ Ph¹m Ngäc C¶nh ®· viÕt “Trong l¨ng B¸c võa chît nghØ/Nh­ sau mçi viÖc lµm/Tr¨ng ¬i tr¨ng biÕt thÕ/Nªn tr¨ng b­íc nhÑ nhµng” –ë ®©y nhµ th¬ cã sù liªn t­ëng rÊt ®Ñp,ph¶i ch¨ng theo quan niÖm d©n gian :Cha lµ mÆt trêi ,mÑ lµ vÇng tr¨ng ®· kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu :B¸c Hå cña chóng ta võa vÜ ®¹i thiªng liªng ,võa gÇn gòi nh­ ng­êi cha,ng­êi mÑ ,B¸c sÏ cßn sèng m·i nh­ trêi xanh cßn m·i trªn ®Çu nh­ 2 c©u th¬ tiÕp theo

? Nhìn thấy Bác, cảm xúc của nhà thơ trào dâng như thế nào?

? Em hãy phân tích hai câu thơ này?- Vaãn bieát trôøi xanh laø maõi maõi

Maø sao nghe nhoùi ôû trong tim.

-> Ở đây có sự mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm.

+ Tình cảm: An ủi,Bác như trời xanh kia còn mãi

+ Lí trí: Lại mách bảo Bác ra đi vĩnh viễn

? T×m h×nh ¶nh Èn dô?

?H×nh ¶nh “trêi xanh” mang ý nghÜa g×?+ Hình ảnh: “ Trời xanh ” còn là biện pháp tu từ ẩn dụ muốn ngợi ca công ơn trời bể cña B¸c bao la nh­ trêi xanh ,

-Ngîi ca sự vĩnh hằng, sự bất tử của Bác.


? Tõ nµo trong lêi th¬ “mµ sao nghe nhãi ë trong tim” cã søc biÓu c¶m lín?

“nhãi” nghÜa lµ g×? thuéc tõ lo¹i g×?

?Nghe nhãi sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×?(cã ph¶i AD chuyÓn …?)diÔn t¶ tr¹ng th¸i con ng­êi nh­ thÕ nµo?


-Nghe nhãi

-“nhãi”:Nçi ®au ®ét ngét, quÆn th¾t->§éng tõ chØ tr¹ng th¸i

+ Cảm xúc trào dâng “ nghe nhói ở trong tim”. Đây là một biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác diễn tả một cảm xúc đau đớn buốt nhói nơi trái tim mình-nçi ®au tinh thÇn
Bác ra đi nçi ®au Êy kh«ng ph¶i chØ cña riªng ai mµ lµ nçi ®au cña c¶ d©n téc tr­íc sù ra ®i cña mét vÞ l·nh tô v« cïng yªu kÝnh nh­ Tè H÷u ®· tõng viÕt: “Suèt mÊy h«m rµy ®au tiÔn ®­a/Ng­êi tu«n n­íc m¾t trêi tu«n m­a”….vßng quay ls nh­ ngõng l¹i khi tr¸i tim vÞ th¸nh sèng cña ngh×n th¸nh sèng vµ ©n nh©n cña c¶ mu«n ®êi ngõng ®Ëp-nçi ®au cña c¶ nh©n lo¹i

?H·y trë l¹i víi khæ th¬ ®ang ph©n tÝch-Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu cña khæ th¬ nµy?

-Giäng ®iÖu th¬ thµnh kÝnh,trang träng? Nh­ vËy víi giäng th¬ thµnh kÝnh,trang träng ,c¸ch dïng biÖn ph¸p NT Èn dô s¸ng t¹o : VÇng tr¨ng,trêi xanh ,nghe nhãi… dïng tõ ng÷ gîi c¶m béc lé c¶m xóc cña t/g khi vµo trong l¨ng nh­ thÕ nµo?

-§au ®ín tiÕc th­¬ng v« h¹n

- ngîi ca sự vĩnh hằng, sự bất tử của Bác.

-Gîi t©m hån cao ®Ñp cña B¸c

-NT Èn dô, tõ ng÷ b×nh dÞ, gîi cảm ,giọng thơ thành kính trang trọng

=> Nỗi niềm đau đớn, tiếc thương khôn nguôi tr­íc sự ra đi của Bác.Gv b×nh thªm

?Em hãy đọc khổ thơ cuối của bài thơ.

?NhËn xÐt chung vÒ giäng ®iÖu khæ th¬?- tác giả mới chỉ nghĩ đến ngày mai xa Bác thì cảm xúc đã bộc lộ -Th­¬ng trµo n­íc m¾t

?T×m nghÖ thuËt ®­îc sö dông?

§iÖp ng÷ muèn lµm nãi lªn ước nguyện gì cña t¸c gi¶?

?Em hiÓu ntn vÒ ­íc nguyÖn muèn lµm con chim hãt,b«ng hoa to¶ h­¬ng?3.C¶m xóc khi rêi l¨ng B¸c

-Giäng th¬ tha thiÕt båi håi,ch©n thµnh

-§iÖp ng÷ “muèn lµm”

- Ước nguyn:

con chim -> để dâng tiếng hót lµm vui lßng B¸c

+ Muốn làm:đoá hoa -> dâng hương sắc lµm ®Ñp kh«ng gian bªn B¸c?­íc nguyÖn ®ã gîi nhí ­íc nguyÖn cña t¸c gi¶ nµo?cã g× gièng vµ kh¸c nhau?

-Cïng nãi lªn ­íc nguyÖn,muèn ho¸ th©n vµo nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn gi¶n dÞ gÇn gòi-Kh¸c: Thanh H¶i lµ kh¸t väng cèng hiÕn d©ng cho ®êi mét mïa xu©n nho nhá ,cßn ViÔn Ph­¬ng l¹i cã ­íc muèn ho¸ th©n vµo nh÷ng c¶nh vËt b×nh dÞ ®Ó gÇn gòi víi B¸c,h­íng tíi B¸c

?Nhµ th¬ ®· dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× trong c©u th¬ nµy?

?Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ ­íc muèn lµm c©y tre trung hiÕu?

-Muèn lµm ng­êi lÝnh ®øng g¸c cho giÊc ngñ cña B¸c ®­îc b×nh an, Nh©n d©n ViÖt Nam mong muèn ®­îc ë bªn B¸c, canh giÊc ngñ cho Ng­êi.-nh­ lêi mét bµi h¸t ®· tõng ®­îc nghe: “Vinh quang con ®øng bªn ng­êi/Canh cho B¸c ngñ yªn giÊc …”


-Èn dô ,nh©n ho¸

->¦íc muèn lµm mét ng­êi con häc tËp phÈm chÊt c¸ch m¹ng trung víi n­íc,hiÕu víi d©n ,noi g­¬ng B¸c


¥ khæ mét nãi ®Õn h×nh ¶nh biÓu t­îng c©y tre bªn l¨ng B¸c ,khæ cuèi lÆp l¹i h/a c©y tre trung hiÕu t¹o kÕt cÊu ®Çu cuèi t­¬ng øng lµm ®Ëm nÐt h/a ,g©y Ên t­îng s©u s¾c ,dßng c¶m xóc trän vÑn gièng kÕt cÊu mïa xu©n nho nhá

? Từ nh÷ng ­íc nguyÖn đó tình cảm nµo của nhµ thơ được bộc lộ trong giê phót ra vÒ ?


-Sö dông ®iÖp ng÷, giäng th¬ tha thiÕt,båi håi

->­­íc nguyÖn gi¶n dÞ vµ t×nh c¶m nhí th­­¬ng luyÕn l­­u s©u s¾c ,lßng biÕt ¬n v« h¹n víi B¸c Hå

-Muèn lµm nhiÒu viÖc cã Ých b¸o hiÕu víi B¸c


Cùng với nỗi niềm yêu thương vô hạn, tác giả nói lên muôn vàn lời tự nguyện. Điệp ngữ “muốn làm” khẳng định mạnh mẽ những ước nguyện ấy. Ước chi ta có thể biến hình thành những gì thân yêu quanh nơi Bác ngủ để mãi mãi được chiêm ngưỡng Bác, cuộc đời và tâm hồn của Bác, để bày tỏ lòng ta với Bác. Một con chim nhỏ góp tiếng hót làm vui những bình minh của Bác, một đóa hoa góp mùi hương làm thơm không gian quanh Bác hay một cây tre trong hàng tre xanh xanh VN tỏa bóng mát dịu dàng quê hương của Bác, tất cả đều làm Bác vui và ngủ an giấc hơn. Đây cũng chính là nguyện ước chân thành, sâu sắc của hàng triệu con tim người Việt sau một lần ra thăm lăng Bác.

?VËy c¸c em,c¸c em ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng,c¸c em ®· lµm nh÷ng g× ®Ó thÓ hiÖn lßng kÝnh yªu cña m×nh víi B¸c?

-Ra søc häc tËp

-RÌn luyÖn ®¹o ®øc ,häc theo 5 ®iÒu B¸c d¹y

-Gãp phÇn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta, để những công ơn to lớn của Bác không bị bỏ phí.

? Nêu nghệ thuật,nội dung của bài thơ ?III. Tæng kÕt:

1.Nghệ thuật

1.Nghệ thuật :Bài thơ có giọng điệu vừa trang nghiêm ,sâu lắng ,vừa tha thiết ,đau xót tự hào ,phù hợp với nội dung ,cảm xúc của bài

- Viết theo thể thơ tám chữ ,cách gieo vần và nhịp điệu thơ linh hoạt

- Sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh thơ ,kết hợp cả hình ảnh thực ,hình ảnh ẩn dụ

- lựa chọn ngôn ngữ biểu cảm

2.Nội dung

*Ghi nhí

4:Củng cố- Dặn dò:

Cho hs nghe bài hát “Viếng lăng Bác”5 .Hướng dẫn tự học :

Học thuộc lòng bài thơ

Nắm nội dung nghệ thuật bài thơ

Làm BT2 phần luyện tập. H/s yếu: chép bài thơ và ghi nhớ, h/s giỏi cảm nhận khổ cuối bài thơ.

Soạn : Nghị luận về tác phẩm truyện

TIẾT: 118 NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN( hoặc đoạn trích)
A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

1.Kiến thức

- Hiểu rõ khái niệm và yêu cầu của bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đọan trích biết cách làm bài văn NL này.

- Nắm được nội dung , phương pháp của kiểu bài nghị luận này

2.kĩ năng

- Rèn kĩ năng nhận diện các vấn đề cơ bản của bài nghị luận về tác phẩm truỵên hoặc đoạn trích, vận dụng các kiến thức phân môn Giảng văn vào TLV

3Thái độ

- Giáo dục hs yêu thích các tác phẩm nhân vật đã họcB/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án , bảng phụ

2. HS : Trả lời câu hỏi ở SGK

C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

  1. Ổn định tổ chức :

  2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra bài tập về nhà : Viết thành bài văn hoàn chỉnh của đề : Tinh thần tự học

  3. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: KĐ- GT

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

- GV gọi hs đọc ví dụ ở SGK.

- Hs : đọc

- G:?Vấn đề nghị luận của văn bản này là gì ?
- Hs : Những phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên trong tác phẩm “Lặng lẽ Sapa” cuả Nguyến Thành Long

- G:?Hãy đặt nhan đề cho bài văn này

- Hs : Sapa không lặng lẽ

Xao xuyến Sapa

- Hs thảo luận câu hỏi b,c trong 7p.

Sau đó đại diện các tổ trình bày, gv nhận xét và chốt ý bằng bảng phụ
- G:?Theo em những luận điểm này xuất phát từ đâu ?

- Hs : Từ tính cách nhân vật, nghệ thuật trong tác phẩm

- G:?Nhận xét về bố cục văn bản ?

- Hs : Bố cục rõ ràng, chặt chẽ

- GV : NL về tác phẩm truyện có rất nhiều khía cạnh , vấn đề.Chương trình lớp 9 tập trung nghị luận về nhân vật văn học . Đây là một bài văn cụ thể về nghị luận NVVH

- G:?Vậy , em hiểu thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện?

- Hs :TL

- G: Gọi hs đọc ghi nhớ ở SGKHoạt động 3: thực hành

- GV cho hs làm BT ở SGK

- Hs : làm vào vở

- G: Sau đó gọi hs trả lời lần lượt từng câu hỏi

- GV nhận xét hoàn chỉnh bài tập
- G:? Các ý chính trên giúp ta hiểu thêm điều gì về nhân vật Lão Hạc ?

- Hs : Yêu thương con , hi sinh vì con
I/ Tìm hiểu bài nghị luậnvề tác phẩm truỵện ( hoặc đoạn trích )

  1. VD : SGK

  2. Nhận xét :a. Vấn đề NL : Vẻ đẹp của anh thanh niên (phẩm chất, đức tính đẹp đẽ, đáng yêu) trong tác phẩm “Lặng lẽ Sapa” của Nguyễn Thành Long

- Nhan đề: H/a anh thanh niên trong truyện ngắn LLSP.

b. Luận điểm :

- Anh TN….khó phai mờ( Nêu VĐNL)

- Trước tiên….của mình( Câu CĐ nêu LĐ)

- Nhưng ATN…chu đáo( nt)

- Công việc vất vả….khiêm tốn( nt)

- Cuộc sống…tin yêu( Cô đúc VĐNL)

-> Phép lập luận: Pt, CM

c. Luận điểm được phân tích , chứng minh một cách thuyết phục, có sức hấp dẫn

- Luận cứ được sử dụng xác đáng, chi tiết ,cụ thể , tiêu biểu , phù hợp

- Lập luận rõ ràng , ngắn gọn , mạch lạc ,có tính liên kết cao. Bố cục chặt chẽ.

  • Ghi nhớ : SGK

II/ Luyện tập :

- Vấn đề NL: Tình thế lựa chọn nghiệt ngã giữa sống và chết, vẻ đẹp tâm hồn của LH

- Luận điểm :

+ Việc giải quyết giữa sống và chết

+ Cuối cùng Lão lựa chọn cái chết

+ Đó là một lựa chọn ..con người

- Phân tích nội tâm vì dó là một quá trình chuẩn bị cho cái chết

→ Làm rõ vẻ đẹp cuả nhân vật LH: Tấm lòng yêu thương con ,hi sinh tất cả vì contải về 3.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương