TiếT: 1+2: Văn bản : phong cách hồ chí minh lê Anh Trà A/ MỤc tiêu cầN ĐẠT


Tiết 101: H­íng dÉn chuÈn bÞ cho ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ngtải về 3.44 Mb.
trang15/27
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích3.44 Mb.
#4318
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

Tiết 101: H­íng dÉn chuÈn bÞ cho ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng


PhÇn tËp lµm v¨n (lµm ë nhµ )

A . Môc tiªu cÇn ®¹t :

1.Kiến thức

- ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ v¨n nghÞ luËn nãi chung , nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc , hiÖn t­îng x· héi nãi riªng .

2.Kĩ năng

- RÌn kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc , hiÖn t­îng x· héi ë ®Þa ph­¬ng vÒ vÊn ®Ò m«i tr­êng..

3.Thái độ

-Học sinh luôn có ý thức quan sát cuộc sống xung quanh và đưa ra ý kiến nhận xét.B . ChuÈn bÞ :

C¸c bµi viÕt tham kh¶o ë c¸c b¸o .C . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

1.Ổn định

2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới

Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn häc sinh lµm c«ng viÖc chuÈn bÞ .

1 . X¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ viÕt ë ®Þa ph­¬ng :

a , VÊn ®Ò m«i tr­êng :

- HËu qu¶ cña viÖc ph¸ rõng víi c¸c thiªn tai nh­ lò lôt , h¹n h¸n .

- HËu qu¶ cña viÖc chÆt ph¸ c©y xanh víi viÖc « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ .

b , VÊn ®Ò quyÒn trÎ em :

- Sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng : X©y dùng söa ch÷a tr­êng häc, gióp ®ì trÎ em khã kh¨n ..........

- Sù quan t©m cña tr­êng : X©y dùng c¶nh quan s­ ph¹m , tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ .

c , VÊn ®Ò x· héi :

- Nh÷ng tÊm g­¬ng s¸ng vÒ lßng nh©n ¸i , ®øc hi sinh cña ng­êi lín vµ trÎ em .

- Nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tÖ n¹n x· héi .

2 . X¸c ®Þnh c¸ch viÕt .

* Yªu cÇu vÒ néi dung :

- Sù viÖc , hiÖn t­îng ®­îc ®Ò cËp ph¶i mang tÝnh phæ biÕn trong x· héi .

- Trung thùc , cã tÝnh x©y dùng , kh«ng c­êng ®iÖu , kh«ng s¸o rçng .

- Ph©n tÝch nguyªn nh©n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vµ cã søc thuyÕt phôc .

- Bµi viÕt cã néi dung gi¶n dÞ , dÔ hiÓu , tr¸nh dµi dßng kh«ng cÇn thiÕt .

* Yªu cÇu vÒ cÊu tróc :

- Bµi viÕt ®ñ 3 phÇn .

- Cã luËn ®iÓm , luËn cø , lËp luËn râ rµng .

* Dàn bài chung :

a. MB : Giới thiệu sự việc, vấn đề có ý nghĩa ở địa phương

b. TB :

- Thực trạng vấn đề

- Nguyên nhân dẫn đến vấn đề

- Phân tích lợi hại , nhận định của bản thân

- Giải pháp cho vấn đề đó

c. KB : Kết luận vấn đề

- Liên hệ rút ra bài học cho bản thânHo¹t ®éng 2 : H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu mét sè v¨n b¶n tham kh¶o ®Ó chuÈn bÞ cho bµi viÕt ë nhµ .

Bµi 1 : Ng­êi hïng tuæi 15 ( §×nh Phó )

Bµi 2 : C« n÷ sinh nghÌo häc giái ( Thu H­¬ng )

Bµi 3 : V­ît lªn sè phËn
4.Củng cố - Dặn dò

GV khái quát nội dung

5.Hướng dẫn học ở nhà

- Hoàn thiện các yêu cầu trên

…………………………………………………

Tiết 102, 103: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI

- Vũ Khoan-

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

1.Kiến thức

- Nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản.

- Học tập cách trình bày một vấn đề có tính chất thời sự.

2.Kĩ năng

- Rèn kĩ năng phân tích văn bản nghị luận và học cách viết bài văn nghị luận

3.Thái độ

- Giáo dục hs ý thức được điểm mạnh , điểm yếu của người VN chuẩn bị để bước vào thế kỉ mới

B/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án , tài kiệu tham khảo.

2. HS : Trả lời câu hỏi

C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra bài cũ : ? Vì sao khi đọc một bài thơ hay không bao giờ ta đọc một lần? Đọc 1 đoạn thơ mà em nhớ và thích nhất?

3 . Bài mới :

Giới thiệu bài : Chuẩn bị bước vào thế kỉ mới thế kỉ XXI chúng ta mỗi con người Việt Nam đã làm gì. Để hiểu được điều này chúng ta cùng tìm hiểu bài viết của Phó thủ tướng chính phủ Vũ Khoan.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: KĐ- GT

Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản

- G:? Nêu vài nét về tác giả?

? Bài này viết vào thời gian nào ?

- Hs : TL

- GV cho hs quan sát toàn bài văn trong cuốn “Một góc nhìn của tri thức”

- Gv hướng dẫn giọng đọc cho hs

- Gọi 2 em đọc hết văn bản . Nhận xét cách đọc của hs , gv sửa sai

- G: Hướng dẫn hs tìm hiểu chú thích : 1,3,4,6,7,8,9

- G:? Hs thảo luận nhóm : Tìm luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản

- Sau 5p đại diện các nhóm trình bày

- Gv nhận xét .

G:? Tác giả nêu ra VĐ gì? VĐ ấy có ý nghĩa gì? Đối tượng nhắc đến là ai? ND? Mục đích là gì?

- H: Lần lượt trả lời.

G:? Chuẩn bị hành trang vào TK mới trước hết phải chuẩn bị những gì?

H: TL

- G:? Bước vào thế kỉ 21, bối cảnh thế giới có gì mới ?

- Hs : TL

- G:? Trong bối cảnh ấy , nhiệm vụ của Việt Nam là gì ?

- Hs : XĐ


- Gv cho hs thảo luận nhóm :

- Sau 7p gọi đại diện nhóm trình bày

- Gv nhận xét , bổ sung ý

? Tìm điểm mạnh, yếu của con người VN ? Nguyên nhân, tác hại của điểm yếu đó? Nhận xét cách lập luận của tác giả ?

( Có thể kẻ bảng cho rõ)

- G:? Muốn XD và phát triển đất nước cần phải làm gì?

- H: TL
G:? Vậy mỗi chúng ta phải làm gì để bước vào thế kỉ mới?

H: TL


-

G:? Thái độ của tác giả khi phân tích điểm mạnh , yếu của con người VN ?

Hs : Thẳng thắn , có tính chất định hướng
Hoạt động 3: khái quát

G:? Em hãy nhận xét cách lập luận của tác giả và cách sử dụng thành ngữ của t/g?

H: NX

- G:? Theo em , vì sao sự chuẩn bị nhân tố con người là quan trọng nhất ?

- Hs : Vì con người là nhân tố làm nên XH

-G:? Ngoài nhân tố con người VN cần chuẩn bị thêm những gì ?

- Hs : Cơ sở hạ tầng , cơ chế pháp lí phù hợp

- G:? Nhắc lại những điểm mạnh , yếu của con người VN ?

- Hs : NL

- Gv gọi hs đọc toàn bộ ghi nhớ ở SGK

- Hs : Đọc

- GV Cho HS tìm dàn bài của bài.


I/ Đọc - Tìm hiểu chung :

1. Tác giả - Tác phẩm :

* Tác giả : Vũ Khoan- nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên là Phó Thủ tướng Chính phủ.

* Tác phẩm: -Bài viết đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001 và được in trong tập Một góc nhìn của trí thức.
2. Đọc – Giải thích từ khó

3. Kiểu văn bản: VB NL có nội dung nhật dụng.

4. Hệ thống luận điểm , luận cứ :

- Luận điểm : Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ 21

- Luận cứ :

+ Chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất

+ Bối cảnh thế giới và những mục tiêu , nhiệm vụ nặng nề của đất nước

+ Những điểm mạnh , yếu của con người VN

II/ Đọc – Hiểu văn bản :1. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

- Đối tượng: Lớp trẻ

- ND: Nhận rõ điểm mạnh và điểm yếu

- Mục đích: Rèn luyện thói quen tốt.a, Chuẩn bị bản thân:

- Trang bị tri thức.

b, Bối cảnh thế giới :

+ KHKT phát triển

+ Tỉ trọng trí tuệ trong một sản phẩm ngày càng lớn

+ Sự giao thoa hội nhập giữa các nền kinh tế ngày càng sâu rộng

- Mục tiêu của VN

+ Thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp

+ Đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước

+ Tiếp cận với nhiều nền kinh tế tri thức

c. Những điểm mạnh , yếu của con người VN

*. Điểm mạnh :

- Thông minh , nhạy bén với cái mới

- Cần cù sáng tạo trong làm ăn

- Đoàn kết đùm bọc thương yêu nhau

- Thích ứng nhanh với quá trình hội nhập

*. Điểm yếu :

- Thiếu kiến thức cơ bản , khả năng thực hành kém

- Thiếu tỉ mỉ , không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ , chưa quen với cường độ khẩn trương

- Thường đố kị nhau trong cuộc sống

- Kì thị kinh doanh , quen thói bao cấp, ít giữ chữ tín

*. Nguyên nhân, tác hại:

- Chạy theo môn học thời thượng, học chay, học vẹt.-> Ko thích ứng với nền KT tri thức.

- Ảnh hưởng của phương thức sống nơi thôn dã-> vật cản ghê ghớm.

- Ảnh hưởng của phương thức sx nhỏ-> ảnh hưởng về đạo đức.

- Ảnh hưởng thời bao cấp-> cản trở sự phát triển cuả đất nước.

=> Muốn đất nc phát triển giữ vững phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

2. Nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta:

- Lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh.

- Vứt bỏ điểm yếu.3. Thái độcủa tác giả.

- T/g tôn trọng sự thật, nhìn nhận khách quan, toàn diện, khẳng định, tôn trọng cái tốt đẹp, thẳng thắn chỉ ra điểm yếu.

III: Tổng kết :

1. Nghệ thuật

Sử dụng nhiều thành ngữ ,tục ngữ thích hợp làm cho câu văn vừa sinh động ,cụ thể ,sâu sắc ,ngắn gọn

- Sử dụng ngôn ngữ báo chí gắn với đời sống ,cách nói giản dị ,trực tiếp dễ hiểu ,lập luận chặt chẽ ,dẫn chứng tiêu biểu dễ hiểu

2,Nội dung

Ghi nhớ (SGK)Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò: Em hãy tự đánh giá bản thân em có những mặt mạnh , mặt yếu nào ?

Để chuẩn bị tốt cho tương lai , em sẽ làm gì ?

Hoạt động 5: Hướng dẫn tư học :


- Học thuộc ghi nhớ, nắm nội dung bài học

- Soạn : Thành phần biệt lập(Tiếptheo)

tải về 3.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương