Tips for Familiestải về 0.61 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.61 Mb.
1   2


Tiu Bang Maine

Quan Tâm Đến Tr Em

Gia Đình Các Em


Cm Nang Hướng Dn

Các Dch V Bo V Tr Em


Hàng năm, Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em (CPS) nhận được các trình báo về hành động nghi ngờ ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em đối với 18,000 trẻ em ở Tiểu Bang Maine. Theo luật cơ quan chúng tôi cần phải:

 • phản hồi các trình báo hợp lệ

 • đánh giá sự an toàn của trẻ em

 • hỗ trợ và duy trì các gia đình, khi có thể được

 • ngăn chặn hành động ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em xảy ra hoặc tái diễn

Chúng tôi hy vọng thông tin này giúp cha mẹ và những người trông nom chăm sóc hiểu quy trình diễn ra sau khi cơ quan nhận được đơn trình báo. Vui lòng hỏi nhân viên phụ trách hồ sơ CPS của quý vị nếu có điều gì thắc mắc không được giải đáp ở đây.
Tại sao một nhân viên xã hội của Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em (CPS) lại liên lạc với tôi?

Quý vị được liên lạc bởi vì Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em thuộc Sở Y Tế và Nhân Vụ nhận được báo cáo về hành động nghi ngờ ngược đãi hoặc bỏ bê (các) con quý vị hoặc một đứa trẻ đang được quý vị trông nom chăm sóc.


Ngược đãi và b bê tr em là gì?

Theo luật tiểu bang Maine, ngược đãi hoặc bỏ bê là mối đe dọa đối với sức khỏe và mối an lành của đứa trẻ do tình trạng thương tích hoặc suy yếu về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc, lạm dụng tình dục hoặc lợi dụng tình dục, các nhu cầu thiết yếu không được đáp ứng hoặc không được bảo vệ, bởi một người chịu trách nhiệm đối với đứa trẻ.


Ti sao li có người trình báo?

Thông tin trình báo được gửi đi ngay khi có thể để nhận diện những trẻ em có thể bị ngược đãi hoặc bỏ bê nhằm bảo đảm an toàn cho các em. Một số dấu hiệu mà mọi người thường nhận thấy và có thể trình báo là:
 • một đứa trẻ có những thương tích đáng ngờ

 • một trẻ nhỏ bị bỏ mặc một mình

 • một đứa trẻ có những vấn đề về chăm sóc sức khỏe hoặc nhu cầu y tế không được lưu tâm


Ai có th trình báo?

Bất kỳ ai đều có thể trình báo. Một số chuyên gia cần phải trình báo khi họ biết hoặc có lý do hợp lý để nghi ngờ là một đứa trẻ đã bị hoặc có khả năng bị ngược đãi hoặc bỏ bê.


Người trình báo có thể yêu cầu không tiết lộ tên của họ. Khi trình báo trong tinh thần thiện chí về hành động bị nghi ngờ là ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em, người trình báo sẽ không phải chịu trách nhiệm.
Chuyn gì xy ra sau khi có trình báo?

Không phải cuộc gọi nào đến đường dây Tiếp nhận thông tin về bảo vệ trẻ mm (Child Protective Intake) (1-800-452-1999) đều dẫn đến việc nhân viên phụ trách hồ sơ tới nhà. Ví dụ, một số cuộc gọi không phải là về ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em. Khi cuộc gọi liên quan đến hành động nghi ngờ ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em, cuộc gọi đó được chuyển cho một văn phòng gần nơi gia đình đó cư ngụ.


Quý vị biết được thông tin này rất có thể là do nhân viên phụ trách hồ sơ tới nhà viếng lần đầu tiên. Nhân viên phụ trách hồ sơ thu thập thông tin để tìm hiểu xem có vấn đề lo ngại nào về an toàn hay không. Thủ tục này gọi là Điều tra bảo vệ trẻ em. Những điều sau đây sẽ xảy ra trong cuộc Điều tra bảo vệ trẻ em.
Điều tra bảo vệ trẻ em

Nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ: • Thông báo cho cha mẹ của đứa trẻ về việc họ có ý định phỏng vấn trẻ em khi luật pháp yêu cầu.

 • Tạo cơ hội để cha mẹ nêu thắc mắc và thu thập thông tin. Cha mẹ hoặc người chăm sóc có thể quyết định không nói chuyện với nhân viên xã hội.

 • Liên lạc với các chuyên viên trong cộng đồng và những người khác, ngay cả khi phụ huynh không muốn gặp hoặc nói chuyện với nhân viên phụ trách hồ sơ.

 • Khi phần Điều tra bảo vệ trẻ em kết thúc, quyết định xem hành động ngược đãi hoặc bỏ bê được trình báo có phải là “không có căn cứ”, “như báo cáo”, hoặc “có căn cứ” hay không. “Không có căn cứ” có nghĩa là rất có thể hành động ngược đãi hoặc bỏ bê không xảy ra. “Có dấu hiệu” có nghĩa là có thể hành động ngược đãi hoặc bỏ bê ở mức độ ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng vừa phải đã xảy ra. “Có căn cứ” có nghĩa là rất có thể hành động ngược đãi hoặc bỏ bê ở mức độ nghiêm trọng đã xảy ra.


Trình Báo Không Có Căn C. Chuyn gì xy ra? • Nhân viên phụ trách hồ sơ gửi thư thông báo cho phụ huynh biết là báo cáo hành động ngược đãi hoặc bỏ bê đó là không có căn cứ.

 • Nhu cầu đang tiếp tục thường xuyên: Nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ làm việc với gia đình để xác định bất kỳ dịch vụ nào mà gia đình có thể tham gia nhằm nâng cao các kỹ năng và kiến thức của gia đình về cách nuôi dạy con cái. Những dịch vụ này có thể bao gồm giới thiệu đến các cơ quan cộng đồng chuyên làm việc với các trẻ em và gia đình.

 • Cơ quan Dịch vụ bảo vệ trẻ em lưu giữ hồ sơ không có căn cứ trong 5 năm.

 • Nếu không nhận được báo cáo mới nào trong 5 năm đó, Cơ quan Dịch vụ bảo vệ trẻ em sẽ tiêu hủy hồ sơ báo cáo vô căn cứ cũng như kết quả đánh giá báo cáo đó.


Trình Báo Cho Thy Có Du Hiu Chuyn gì xy ra?Thông Tin. Nhân viên phụ trách hồ sơ gửi thư thông báo cho phụ huynh biết là báo cáo hành động ngược đãi hoặc bỏ bê là đúng như báo cáo. Thư cũng phải cho cha mẹ của đứa trẻ biết về quyền của họ trong việc yêu cầu duyệt xét quyết định đó và cách thức yêu cầu duyệt xét.
Nhu cu thường xuyên. Nhân viên phụ trách hồ sơ có thể tiếp tục làm việc với gia đình đó để cung cấp các dịch vụ cần thiết nhằm giúp bảo vệ an toàn cho đứa trẻ, hoặc có thể giới thiệu gia đình tới cơ quan dịch vụ khác tại cộng đồng. Việc này có thể cần đến một buổi Họp Nhóm Trợ Giúp Đình bao gồm nhân viên xã hội và cha mẹ của đứa trẻ, cùng với những người hỗ trợ của họ, để lập Kế Hoạch Trợ Giúp Gia Đình.
Trình Báo Có Căn C. Chuyn gì xy ra?Thông Tin. Nhân viên xã hội gửi thư thông báo cho cha mẹ của đứa trẻ biết là đơn trình báo hành động ngược đãi hoặc bỏ bê là có căn cứ. Thư cũng phải cho cha mẹ của đứa trẻ biết về quyền của họ trong việc yêu cầu duyệt xét quyết định đó và cách thức yêu cầu duyệt xét.
Kế Hoch Bo V An Toàn. Nếu đứa trẻ không được an toàn, phụ huynh và nhân viên phụ trách hồ sơ có thể cùng cộng tác ít nhất là với một người lớn thành niên an toàn và sẵn sàng giúp đỡ để lập một kế hoạch bảo vệ an toàn, qua đó cho phép các trẻ em tiếp tục được cha mẹ nuôi nấng.
Nhu cu thường xuyên. Sau khi kế hoạch an toàn được áp dụng, nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ tiếp tục làm việc với gia đình đó để cung cấp các dịch vụ cần thiết trong gia đình để nhằm tiếp tục bảo đảm an toàn cho đứa trẻ. Việc này sẽ liên quan đến một Buổi họp Ban trợ giúp gia đình bao gồm nhân viên phụ trách hồ sơ và phụ huynh, cùng với các bên hỗ trợ của họ, để nhằm thiết lập Kế hoạch trợ giúp gia đình.

Có Th Đưa Ra Tòa. Khi một kế hoạch an toàn không đủ để bảo vệ đứa trẻ trước nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng, hoặc nếu phụ huynh quyết định không tuân theo kế hoạch bảo vệ an toàn, nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ xem xét những biện pháp khác cần thực hiện thêm để bảo đảm an toàn cho đứa trẻ. Theo luật tiểu bang Maine, chỉ có tòa án mới có thể ra lệnh đưa đứa trẻ rời khỏi sự trông nom chăm sóc của cha mẹ.
Nếu tôi không muốn bất kỳ hình thức điều tra hoặc đánh giá nào thì sao?

Đa số các gia đình đều gặp gỡ và trò chuyện với nhân viên phụ trách hồ sơ của Cơ quan Dịch vụ bảo vệ trẻ em trong buổi Điều tra bảo vệ trẻ em. Buổi gặp với nhân viên phụ trách hồ sơ giúp gia đình có cơ hội chia sẻ quan điểm của mình, xác định các nhu cầu của gia đình, nêu thắc mắc và nhận ý kiến phản hồi.


Nếu cha mẹ hoặc người chăm sóc của đứa trẻ quyết định không nói chuyện với một nhân viên xã hội hoặc từ chối cho nhân viên xã hội vào nhà mình, quy trình đánh giá có thể tiếp tục theo quy định của luật pháp. Nếu đứa trẻ được coi là có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng, nhân viên xã hội của Cơ Quan Dịch Vụ Trẻ Em có thể nhờ giúp đỡ hoặc đề nghị tòa yêu cầu gia đình hợp tác.
Tại sao con tôi lại bị mang đi?

Nhân viên phụ trách hồ sơ của Cơ quan Dịch vụ bảo vệ trẻ emsẽ giúp gia đình quý vị bảo đảm an toàn cho (các) con của quý vị ngay trong nhà của quý vị, bất kỳ khi nào có thể được. Nếu vì sự an toàn của đứa trẻ mà tòa án cần cách ly gia đình, thì người bị cáo buộc là có hành động ngược đãi hoặc bỏ bê đó có thể phải tạm thời rời nhà, hoặc đứa trẻ có thể cần phải sống với họ hàng thân thích hoặc gia đình nhận chăm nuôi tạm thời, cho đến khi đứa trẻ đó có thể trở về nhà an toàn.


Những dạng dịch vụ nào được cung cấp khi hành động ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em xảy ra?

Thí dụ về các dịch vụ thực hiện theo nhu cầu cá nhân đã giúp đỡ các gia đình là Điều tra bảo vệ trẻ em, các Buổi họp Ban trợ giúp gia đình, dịch vụ giữ trẻ ban ngày, tư vấn cho cha mẹ và con cái, người nội trợ, điều trị cai nghiện rượu/ma túy, các chương trình chống bạo hành gia đình, các dịch vụ trợ giúp can thiệp khủng hoảng, giáo dục kiến thức nuôi dạy con cái, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe công cộng, trợ giúp về gia cư và chi phí sinh hoạt, và phương tiện đi lại.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương