Tips for Familiestải về 12.2 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích12.2 Mb.
#100512
  1   2

Đ Báo Cáo Hành Đng Ngược Đãi hoc

B Bê Tr Em

Gi s 1-800-452-1999 hoc

Những người sử dụng TTY: Gọi số 711

(Dịch Vụ Chuyển Tiếp Tiểu Bang Maine)


Con tôi có nhng quyn gì?


Tất cả các trẻ em đều có nhu cầu và có quyền được nuôi dưỡng và sống an toàn trong ngôi nhà của các em. Các em có quyền: • được an toàn và có người trông coi.

 • có thực phẩm, quần áo và nơi trú ngụ.

 • được bảo vệ không bị ngược đãi và bỏ bê về thể chất, lạm dụng tình dục hoặc ngược đãi tinh thần.

 • được chẩn đoán và điều trị cho các chứng bệnh về thể chất và tinh thần.

Những trẻ em có lệnh tòa liên quan đến bảo vệ trẻ em còn có thêm những quyền khác. Các quyền đó là: • Tới thăm cha mẹ và/hoặc anh chị em hoặc được cha mẹ và/hoặc anh chị em tới thăm, nếu đứa trẻ đó đang được chăm nuôi tạm thế theo hợp đồng với chính phủ và nếu các cuộc viếng thăm đó là vì lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ.

 • Yêu cầu tòa án chỉ định một người làm người giám h tm thi để bảo vệ quyền lợi tốt nhất của đứa trẻ.Tôi có nhng quyn gì?

Nếu quý vị là phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ em trong một cuộc điều tra về bảo vệ trẻ em, quý vị có quyền được biết: • tính chất của hành động ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em được trình báo.

 • các thức thực hiện cuộc điều tra đó và cuộc điều tra sẽ kéo dài trong bao lâu.

 • hành động bị nghi ngờ là gây nguy hại hoặc có nguy cơ gây nguy hại đối với đứa trẻ.

 • kết luận của nhân viên phụ trách hồ sơ về vụ việc ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em được báo cáo.điều gì có thể xảy ra sau khi có kết quả đánh giá.

 • những điều có thể xảy ra tiếp theo sau khi có kết quả điều tra.

 • Đạo Luật Phúc Lợi Trẻ Em Người Mỹ bản xứ có thể áp dụng cho quý vị hoặc con em quý vị, nếu quý vị hoặc con em quý vị là người gốc Người Mỹ bản xứ.

Những quyền khác của cha mẹ và người trông nom

chăm sóc:


 • xem hồ sơ của quý vị trong phạm vi quy định của luật pháp hoặc chính sách.

 • thêm một phần trình bày vào hồ sơ của quý vị, xem lại bất kỳ thông tin trả lời nào của nhân viên chúng tôi và xem lại và nhận xét về nội dung trả lời đó.

 • yêu cầu ưu tiên chọn họ hàng thân thích làm người trông nom chăm sóc tạm thời.

 • yêu cầu duyệt xét nội bộ về việc chăm sóc, điều trị và kế hoạch dịch vụ của quý vị.

 • yêu cầu tôn trọng di sản văn hóa và nguồn gốc xuất thân của quý vị.

 • thể hiện và theo đuổi các quan điểm về tôn giáo và tâm linh của quý vị.

 • yêu cầu cung cấp thông tin này bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị hoặc chữ nổi Braille, hoặc yêu cầu có một thông dịch viên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị hoặc Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ.

 • được trợ giúp khi giao tiếp nếu quý vị có các nhu cầu đặc biệt và khó truyền đạt các nhu cầu dịch vụ của quý vị, trong đó gồm cả giúp đọc và viết.

 • từ chối bất kỳ dịch vụ, biện pháp điều trị hoặc thuốc men nào, trừ khi bắt buộc theo luật hoặc lệnh tòa, và được thông báo về các hậu quả của việc từ chối như vậy.

 • được cho biết trước khi quý vị chia sẻ thông tin bảo mật hoặc kín đáo, về các trường hợp đặc biệt trong đó cơ quan có thể cần phải tiết lộ thông tin đó theo quy định của luật pháp hoặc vì lý do đạo đức.

Chúng tôi đề nghị quý vị, với tư cách là cha mẹ hoặc người trông nom chăm sóc: • cung cấp thông tin liên quan, chính xác, và kịp thời cho nhân viên phụ trách hồ sơ để giúp kết nối quý vị với các dịch vụ thích hợp.

 • tham gia vào tất cả các quyết định về dịch vụ.

 • đồng ý chấp thuận sau khi thông hiểu để giúp xúc tiến nhanh quy trình đánh giá hồ sơ sự vụ của quý vị.

Khi Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em muốn giám hộ đứa

trẻ thông qua thủ tục tòa án, cha mẹ có quyền:


 • có luật sư đại diện cho mình tại tòa.

 • thông tin về bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến con em quý vị.

 • có cơ hội được giúp giải quyết các vấn đề về ngược đãi và bỏ bê trẻ em.

 • có một văn bản kế hoạch rõ ràng cho các dịch vụ để giúp ngăn chặn hành động ngược đãi và bỏ bê.

 • tới thăm con mình cho đến khi nào các cuộc viếng thăm như vậy còn vì quyền lợi tốt nhất của đứa trẻ.


Các Vướng Mắc, Các Vấn Đề Rắc Rối, Cần Thêm Thông Tin

Tôi có thể trò chuyện với ai?

Tên của nhân viên phụ trách hồ sơ __________________________


Số điện thoại của nhân viên phụ trách hồ sơ __________________
Quản lý của nhân viên phụ trách hồ sơ ______________________
Số điện thoại của người giám sát ___________________
Quản Trị Chương Trình Phúc Lợi Trẻ Em nơi tôi cư ngụ là:

Cùng với tài liệu này, quý vị cũng nhận được một bản Phương pháp làm việc của Cơ quan Dịch vụ phúc lợi trẻ em, trong đó trình bày những điều chỉ dẫn cho nhân viên phụ trách hồ sơ của quý vị thực hiện đối với trẻ em và gia đình của các em.


Quý vị cũng sẽ nhận được một bản sao Chương Trình Thanh Tra Bo V An Lành Tr Em. Chương Trình Thanh Tra cung cấp một nhân viên đã được huấn luyện để xem xét các trường hợp khiếu nại hay phàn nàn khi quý vị không thể giải quyết được một vấn đề nào đó với Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em/Sở Y Tế và Nhân Vụ. Chương Trình Thanh Tra là độc lập với Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em/Sở Y Tế và Nhân Vụ.
Nếu quý vị không nhận được tờ thông tin của Văn phòng Bảo vệ quyền lợi, vui lòng hỏi nhân viên phụ trách hồ sơ của quý vị cấp cho quý vị, hoặc quý vị cũng có thể gọi số (207) 624-7900 để xin gửi qua thư bưu điện cho quý vị. Hoặc, quý vị cũng có thể tìm hiểu thông tin về Chương Trình Thanh Tra trong mục Vướng Mắc hoặc Khiếu Nại (Concerns or Complaints) trên website của chúng tôi.DHHS

Thông Báo v Không Phân Bit Đi X
Sở Y Tế và Nhân Vụ (DHHS) không phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật, sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, giới tính, xu hướng tính dục, tuổi, hoặc quốc gia xuất thân, trong việc tiếp nhận vào, sử dụng, hoặc điều hành các chương trình, dịch vụ hoặc các hoạt động của Sở, hoặc trong các phương thức tuyển dụng việc làm của sở. Thông báo này được cung cấp theo quy định của Tiêu Đề II, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) ban hành năm 1990 và chiếu theo Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964, bản tu chính, Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973, bản tu chính, Đạo Luật Phân Biệt Đối Xử vì Tuổi Tác ban hành năm 1975, Tiêu Đề IX của Các Tu Chính Án Giáo Dục ban hành năm 1972 và Đạo Luật Nhân Quyền Tiểu Bang Maine và Sắc Lệnh về Tình Trạng các Hợp Đồng Dịch Vụ của Tiểu Bang Maine. Mọi thắc mắc, vướng mắc, phàn nàn/khiếu nại hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin về ADA vui lòng chuyển đến DHHS’ ADA Compliance/EEO Coordinators, 11 State House Station – 221 State Street, Augusta, Maine 04333, 207-287-4289 (Tiếng nói), 207-287-3488 (Tiếng nói), những người sử dụng dịch vụ TTY có thể gọi dịch vụ chuyển tiếp 711 của Tiểu Bang Maine. Những người cần phương tiện trợ giúp để giao tiếp hiệu quả trong chương trình và các dịch vụ của DHHS có thể bày tỏ nhu cầu và lựa chọn ưu tiên của mình cho các Điều Phối Viên Chấp Hành ADA/EEO. Có thể cung cấp thông báo này dưới các định dạng thay thế khác nếu yêu cầu.tải về 12.2 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương