Tin Hanh: Thứ Ba 24 06- 2014 room vietheravada tiểu Bộ Khuddhaka Nikaya (XIII) Kinh Chánh xuất gia (Sn 63)- giảng sư: tt toại Khanhtải về 1.08 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích1.08 Mb.
#1931
  1   2   3

Tin Hanh: Thứ Ba 24 - 06- 2014 - ROOM VIETHERAVADA - Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya - (XIII) Kinh Chánh xuất gia (Sn 63)- Giảng sư: TT Toại Khanh
13. Sammāparibbājanīyasutta
361. ‘‘Pucchāmi muni pahūtapañña,// Tiṇṇa pāragata parinibbuta hitatta;// Nikkhamma gharā panujja kāme, katha bhikkhu// Sammā so loke paribbajeyya’’.
362. ‘‘Yassa magalā samūhatā, (iti bhagavā)// Uppātā supinā ca lakkhaā ca;// So magaladosavippahīno,// Sammā so loke paribbajeyya.

namtruyen: luc dai chan kinh
359. Tôi hỏi bậc ẩn sĩ,// Có trí tuệ rộng lớn,// Ðã vượt qua bờ kia,// Tịch tịnh, tự an trú.// Làm sao một Tỷ-kheo,// Bỏ nhà, bỏ các dục,// Lại có thể chơn chánh// Du hành trên đời?
LỤC ĐẠI CHÂN KINH
Thế Tôn: 360. Ai nhổ lên đim lành,// Như vậy, Thế Tôn đáp// Các sao băng mộng mị,// Và các tướng lành dữ,// Vị ấy đoạn trừ được,// Các lỗi lầm điềm lành;// Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.
- Ngài quyết định thuyết pháp vấn đáp 6 bài kinh thích hợp với 6 cơ tánh của chúng sinh : nặng về tham, sân, si, tầm, tín, giác
01. rāgacarita = tham tánh, dục tánh

02. dosacaritta = nộ tánh

03. mohacarita = độn tánh

04. vitakkacarita = đãng tánh ( lăng xăng, không hẳn thiện hay ác )

05. saddhacarita = mộ tánh ( tín )

06. buddhacarita = ngộ tính ( tánh giác )

361. ‘‘Pucchāmi muni pahūtapañña,// Tiṇṇa pāragata parinibbuta hitatta;// Nikkhamma gharā panujja kāme, katha bhikkhu// Sammā so loke paribbajeyya’’.
Tôi hỏi bậc ẩn sĩ,// Có trí tuệ rộng lớn,// Ðã vượt qua bờ kia,// Tịch tịnh, tự an trú.// Làm sao một Tỷ-kheo,// Bỏ nhà, bỏ các dục,// Lại có thể chơn chánh// Du hành trên đời?
1/ Bài kinh chánh xuất gia dành cho hạng người có nặng về dục tính.

Kinh bẫy mồi( nivapasutta) của trung bộ kinh

http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/29/29-02-08.htm#13
362. ‘‘Yassa magalā samūhatā, (iti bhagavā)/ Uppātā supinā ca lakkhaā ca;/ So magaladosavippahīno,/ Sammā so loke paribbajeyya.
Thế Tôn: 360. Ai nhổ lên đim lành,/ Như vậy, Thế Tôn đáp/ Các sao băng mộng mị,/ Và các tướng lành dữ,/ Vị ấy đoạn trừ được,/ Các lỗi lầm điềm lành;/ Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.
- Ngoại trừ ra cái tinh thần của kinh Hạnh Phúc, tất cả những gì thế gian là hay, là đẹp, tốt, hạnh phúc đều Khả nghi, cần xem xét lại hết thảy

- Thế nào là đời sống hạnh phúc ?

namtruyen: paribbajeyya

namtruyen: paribbajari

namtruyen: paribbajati

namtruyen: ray day mai do

PhucSD: paribbajati: rày đây mai đó

- paribbajeyya = ( paribbajati + eyya ) = rày đây mai đó ( giữa đời )
363. ‘‘Rāga vinayetha mānusesu,/ dibbesu kāmesu cāpi bhikkhu;/ Atikkamma bhava samecca dhamma,/ sammā so loke paribbajeyya.
Tỷ-kheo nhiếp phục tham,/ Ðối với các dục vọng,/ Tại thiên giới, nhân giới,/ Vượt hữu, chứng tri pháp;/ Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.

- hạng 1: lấy mình làm trọng

- hạng 2: lấy đời làm trọng)

- hạng 3: lấy Pháp làm trọng ( dhammadhipateyya )
namtruyen: attadhipateyya

namtruyen: lokadhipateyya

namtruyen: dhammadhipateyya

vijjathiennhan: 362. ‘‘Yassa magalā samūhatā, (iti bhagavā)/ Uppātā supinā ca lakkhaā ca;/ So magaladosavippahīno,/ Sammā so loke paribbajeyya.

- magaladosa -> dosa = fault : đây nghĩa là khuyết điểm, sai lầm

vijjathiennhan: magaladosa. (dosa: cái phần hư hỏng, bất toàn, không như ý)

GiotMuaCuoiMua: không ổn

GiotMuaCuoiMua: không chạy theo những giá trị mặc đinh của thế gian

GiotMuaCuoiMua: phải lấy theo chánh pháp làm trọng

thuypham2207: Vị tỳ kheo sống du hành ở đời không chạy theo mặc định của thế gian mà y cứ theo tinh thần chánh pháp

nguoiBenDuong: trial and error

namtruyen: khoa hoc la nhin lai va nghi ng

namtruyen: khoa hoc la thu va sai

vijjathiennhan: Vị tỳ-kheo sống du hành ở đời/ Không chạy theo những giá trị mặc định của thế gian/ Mà mọi sự phải y cứ trên tinh thần của chánh pháp/ Các chuyện tốt xấu, hên xui, may rủi đều phải tùy thuận theo chánh pháp ./.

namtruyen: khoa hoc la su nhin lai con duong duoi chan

PhucSD: khoa học là nhìn lại và nghi ngờ, khoa học là thử và sai, khoa học là sự nhìn lại con đưng dưới chân...

vijjathiennhan: 363. ‘‘Rāga vinayetha mānusesu,/ dibbesu kāmesu cāpi bhikkhu;/ Atikkamma bhava samecca dhamma,/ sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: Tỷ-kheo nhiếp phục tham,/ Ðối với các dục vọng,/ Tại thiên giới, nhân giới,/ Vượt hữu, chứng tri pháp;/ Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.

GiotMuaCuoiMua: Thế nào là du hành ?

namtruyen: paribbajeyya o day la vihareyya va atikkameyya

GiotMuaCuoiMua: an trú và vượt qua

vijjathiennhan: Katha bhikkhu sammā so loke paribbajeyyāti so bhikkhu katha loke sammā paribbajeyya vihareyya anupalitto lokena hutvā, loka atikkameyyāti vutta hoti. Sesamettha vuttanayameva.

GiotMuaCuoiMua: biết lúc nào dừng lại và lìa bỏ thì gọi là du hành chân chánh

vijjathiennhan: Paribbajeyya (Du hành): biết lúc nào dừng lại và lìa bỏ thì gọi là Du Hành chân chánh vậy

vijjathiennhan: 363. ‘‘Rāga vinayetha mānusesu,/ dibbesu kāmesu cāpi bhikkhu;/ Atikkamma bhava samecca dhamma,/ sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: Tỷ-kheo nhiếp phục tham,/ Ðối với các dục vọng,/ Tại thiên giới, nhân giới,/ Vượt hữu, chứng tri pháp;/ Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.

namtruyen: lia bo duc ai bang tri tam dao$

vijjathiennhan: 2 câu kệ đầu tiên là sự lìa bỏ dục ái bằng Trí Tam Đạo

GiotMuaCuoiMua: 2 câu đầu tiên là nghĩa lìa bỏ dục ái bằng trí tam đạo

namtruyen: an na ham dao

GiotMuaCuoiMua: 2 câu kệ đầu tiên là sự lìa bỏ dục ái bằng Trí Tam Đo ( an na ham đạo)

vijjathiennhan: Dutiyagāthāya rāga vinayetha mānusesu, dibbesu kāmesu cāpi bhikkhūti mānusesu ca dibbesu ca kāmaguesu anāgāmimaggena anuppattidhammata nento rāga vinayetha. Atikkamma bhava samecca dhammanti eva rāga vinetvā tato para arahattamaggena sabbappakārato pariññābhisamayādayo sādhento catusaccabhedampi samecca dhamma imāya paipadāya tividhampi atikkamma bhava. Sammā soti sopi bhikkhu sammā loke paribbajeyya.

GiotMuaCuoiMua: lìa bỏ sắc ái và vô sắc ái bằng trí tứ đạo

vijjathiennhan: Atikkamma bhava samecca dhammanti eva rāga vinetvā tato para arahattamaggena sabbappakārato pariññābhisamayādayo sādhento catusaccabhedampi samecca dhamma imāya paipadāya tividhampi atikkamma bhava

GiotMuaCuoiMua: do vô minh trong 4 đế dẩn đến 3 hành

vijjathiennhan: 364. ‘‘Vipiṭṭhikatvāna pesuāni, kodha kadariya jaheyya bhikkhu;/ Anurodhavirodhavippahīno,/ sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: Tỷ kheo bỏ hai lưỡi,/ Bỏ phẩn nộ, xan tham,/ Với tùy thuộc chống đối,/ Ðoạn tận thật hoàn toàn,/ Tỷ kheo ấy chơn chánh/ Du hành trên đời.

namtruyen: bhavam atikkammeyya vuot huu

GiotMuaCuoiMua: 364. ‘‘Vipiṭṭhikatvāna pesuāni, kodha kadariya jaheyya bhikkhu;/ Anurodhavirodhavippahīno,/ sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: 364. ‘‘Vipiṭṭhikatvāna pesuāni, kodha kadariya jaheyya bhikkhu;/ Anurodhavirodhavippahīno,/ sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: Atthakatha: Tatiyagāthāya ‘‘anurodhavirodhavippahīno’’ti sabbavatthūsu pahīnarāgadoso. Sesa vuttanayameva sabbagāthāsu ca ‘‘sopi bhikkhu sammā loke paribbajeyyā’’ti yojetabba. Ito parañhi yojanampi avatvā avuttanayameva vaṇṇayissāma.

GiotMuaCuoiMua: anurodhavirodha= trốn tìm

GiotMuaCuoiMua: anurodhavirodhavippahīno= lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm

GiotMuaCuoiMua: có kẻ NB bỏ cuộc chơi

namtruyen: abhijjhadomanassam

vijjathiennhan: 365. ‘‘Hitvāna piyañca appiyañca, anupādāya anissito kuhiñci;/ Sayojaniyehi vippamutto,/ sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: Sau khi đã từ bỏ,// Cả ái và phi ái,// Không chấp thủ một ai,// Không y chỉ chỗ nào,// Giải thoát được hoàn toàn// Các kiết sử trói buộc,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.

vijjathiennhan: Catutthagāthāya sattasakhāravasena duvidha piyañca appiyañca veditabba, tattha chandarāgapaighappahānena hitvā. Anupādāyāti catūhi upādānehi kañci dhamma aggahetvā. Anissitokuhiñcīti aṭṭhasatabhedena tahānissayena dvāsaṭṭhibhedena diṭṭhinissayena ca kuhiñci rūpādidhamme bhave vā anissito

vijjathiennhan: Sayojaniyehi vippamuttoti sabbepi tebhūmakadhammā dasavidhasayojanassa visayattā sayojaniyā, tehi sabbappakārato maggabhāvanāya pariññātattā ca vippamuttoti attho. Pahamapādena cettha rāgadosappahāna vutta, dutiyena upādānanissayābhāvo, tatiyena sesākusalehi akusalavatthūhi ca vippamokkho. Pahamena vā rāgadosappahāna, dutiyena tadupāyo, tatiyena tesa pahīnattā sayojaniyehi vippamokkhoti veditabbo.

GiotMuaCuoiMua: không tiếp tục có nhận xét trẻ con=2 lưỡi

namtruyen: hai luoi o day la nhan xet tre con ve cuoc doi

GiotMuaCuoiMua: không tiếp tục có nhận xét trẻ con về cuộc đi=2 lưỡi

namtruyen: kodham kadariyam jaheyya

namtruyen: lia bo tro choi buong bat

GiotMuaCuoiMua: lìa bỏ trò chơi buông bắt=kodham kadariyam jaheyya

namtruyen: anurodhavirodha vippahino lia bo cuo choi tron tim

GiotMuaCuoiMua: lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm = anurodhavirodha vippahino

GiotMuaCuoiMua: Sau khi đã từ bỏ,// Cả ái và phi ái,// Không chấp thủ một ai,// Không y chỉ chỗ nào,// Giải thoát được hoàn toàn// Các kiết sử trói buộc,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời

namtruyen: piyanca appiyanca

namtruyen: cai minh thich va ghet

GiotMuaCuoiMua: piyanca appiyanca = cái mình thích và ghét

vijjathiennhan: 365. ‘‘Hitvāna piyañca appiyañca, anupādāya anissito kuhiñci;/ Sayojaniyehi vippamutto,/ sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: Catutthagāthāya sattasakhāravasena duvidha piyañca appiyañca veditabba, tattha chandarāgapaighappahānena hitvā.

namtruyen: piyanca appiyanca o day am chi cho chandaraga va patigha

GiotMuaCuoiMua: 1. piyañca appiyañca= ám chỉ cho chandaraga va patigha

vijjathiennhan: Anupādāyāti catūhi upādānehi kañci dhamma aggahetvā

*** 4d_8c has joined the room ***

namtruyen: khong dinh mac tran canh bang su chi pho cua tham ai va ta kien

GiotMuaCuoiMua: không dính mắc tầng cảnh bằng sự chi phối tham ái và tà kiến

namtruyen: 108 ai va 62 ta kien, thu o day la tu thu

GiotMuaCuoiMua: tham ái=108 ái, và 62 tà kiến

namtruyen: noi dung cua tu thu chinh la ai va kien

namtruyen: tran canh

GiotMuaCuoiMua: không dính mắc trần cảnh bằng sự chi phối của tham ái và tà kiến

namtruyen: xem them trong kinh Pham Vong truong bo

GiotMuaCuoiMua: thủ = ái và kiến

namtruyen: dac biet chu y ban chu giai tieng Viet da duoc dich va dang trong internet

namtruyen: cua ty kheo Giac Loc

namtruyen: chu giai kinh pham vong

tracdalat: _http://www.budsas.org/uni/u-phamvong/pv-00.htm

GiotMuaCuoiMua: xem thêm trong kinh Phạm Vong trường bộ, đặc biệt mà chú giải tiếng Việt đã được dịch và đăng trong internet của Tk Giác Lộc

vijjathiennhan: 365. ‘‘Hitvāna piyañca appiyañca, anupādāya anissito kuhiñci;/ Sayojaniyehi vippamutto,/ sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: Sau khi đã từ bỏ,// Cả ái và phi ái,// Không chấp thủ một ai,// Không y chỉ chỗ nào,// Giải thoát được hoàn toàn// Các kiết sử trói buộc,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.

vijjathiennhan: 366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāga;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: 364. Ai không tìm lõi cây,// Ðối với các sanh y,// Có thể nhiếp phục tham,// Ðối với các chấp thủ,// Vị ấy không y chỉ,// Không để ai dắt dẫn,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.

GiotMuaCuoiMua: kiết sử= 10 kiết sử hay triền phược

namtruyen: muoi kiet su, trien phuoc, gom

namtruyen: pham phu co ca 10

vijjathiennhan: (365): Sayojaniyehi vippamuttoti sabbepi tebhūmakadhammā dasavidhasayojanassa visayattā sayojaniyā, tehi sabbappakārato maggabhāvanāya pariññātattā ca vippamuttoti attho. Pahamapādena cettha rāgadosappahāna vutta, dutiyena upādānanissayābhāvo, tatiyena sesākusalehi akusalavatthūhi ca vippamokkho. Pahamena vā rāgadosappahāna, dutiyena tadupāyo, tatiyena tesa pahīnattā sayojaniyehi vippamokkhoti veditabbo.

GiotMuaCuoiMua: phàm phu có cả 10

namtruyen: so qua tru duoc 3 la than kien, hoai nghi, gioi cam thu

namtruyen: nhi qua giam nhe duc ai va san, tam qua tru han hai thu nay

GiotMuaCuoiMua: sơ quả trừ được 3 là thân kiến , hoài nghi, giới cấm thủ

GiotMuaCuoiMua: nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân

namtruyen: tu qua tru hetcac kiet su con lai

GiotMuaCuoiMua: tam quả trừ hẳn hai thứ này

GiotMuaCuoiMua: tứ quả trừ hết các kiết sử còn lại

nguoiBenDuong: luân hồi được! =)

tracdalat: 5 hạ phần kiết sử (thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân) + 5 thượng phần kiết sử (sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh)

GiotMuaCuoiMua: da nghe rõ

*** astroboy_4 has left the room ***

GiotMuaCuoiMua: 364. Ai không tìm lõi cây,// Ðối với các sanh y,// Có thể nhiếp phục tham,// Ðối với các chấp thủ,// Vị ấy không y chỉ,// Không để ai dắt dẫn,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.

vijjathiennhan: 366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāga;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.

vijjathiennhan: Pañcamagāthāya upadhīsūti khandhupadhīsu. Ādānanti ādātabbaṭṭhena teyeva vuccanti. Anaññaneyyoti aniccādīna sudiṭṭhattā ‘‘ida seyyo’’ti kenaci anetabbo. Sesa uttānapadatthameva. Ida vutta hoti – ādānesu catutthamaggena sabbaso chandarāga vinetvā so vinītachandarāgo, tesu upadhīsu na sārameti, sabbe upadhī asārakatteneva passati. Tato tesu duvidhenapi nissayena anissito aññena vā kenaci ‘‘ida seyyo’’ti anetabbo khīāsavo bhikkhu sammā so loke paribbajeyya.

thuypham2207: Sắc uẩn mong manh như bt nước

thuypham2207: Tưởng uẩn mờ ảo như đốm nắng

thuypham2207: Hành uẩn như cây chuối.

thuypham2207: Thức uẩn như trò ảo thuật.

tracdalat: Sắc uẩn mong manh như bt nước/Thọ uẩn mong manh như bong bóng/ Tưởng uẩn mờ ảo như đốm nắng/ Hành uẩn giống cây chuối/ Thức uẩn giống trò ảo thuật

vijjathiennhan: Sống thì có quyền hy vọng điều tốt nhất, nhưng phải chuẩn bị cho điều xấu nhất

GiotMuaCuoiMua: hãy ra đi trong sự chán ngán

vijjathiennhan: Tôi sẽ ra đi trong niềm thanh thản bởi sự chán ngán chứ không phải là tiếc nuối phù du

vijjathiennhan: tôi đã thấy biết bao ngưi giàu có/ chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam . . .
--------------

367. ‘‘Vacasā manasā ca kammunā ca, aviruddho sammā viditvā dhamma;/ Nibbānapadābhipatthayāno, / sammā so loke paribbajeyya.
Với lời và với ý,/ Và với cả nghiệp làm,/ Không chống đối một ai,/ Chơn chánh biết diệu pháp,/ Thường cố gắng hưng đến,/ Ðường Niết bàn tịch tịnh,/ Tỷ-kheo ấy chơn chánh / Du hành trên đời.
366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāga;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.
Ai không tìm lõi cây,/ Ðối với các sanh y,/ Có thể nhiếp phục tham,/ Ðối với các chấp thủ,/ Vị ấy không y chỉ,/ Không để ai dắt dẫn,/ Tỷ-kheo ấy chơn chánh/ Du hành trên đời.
364. Ai không tìm lõi cây,// Ðối với các sanh y,// Có thể nhiếp phục tham,// Ðối với các chấp thủ,// Vị ấy không y chỉ,// Không để ai dắt dẫn,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành trên đời.
Pañcamagāthāya upadhīsūti khandhupadhīsu. Ādānanti ādātabbaṭṭhena teyeva vuccanti. Anaññaneyyoti aniccādīna sudiṭṭhattā ‘‘ida seyyo’’ti kenaci anetabbo. Sesa uttānapadatthameva. Ida vutta hoti – ādānesu catutthamaggena sabbaso chandarāga vinetvā so vinītachandarāgo, tesu upadhīsu na sārameti, sabbe upadhī asārakatteneva passati. Tato tesu duvidhenapi nissayena anissito aññena vā kenaci ‘‘ida seyyo’’ti anetabbo khīāsavo bhikkhu sammā so loke paribbajeyya.
Đoạn thứ 5: sanh y (upadhi) = 5 uẩn
366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāga;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.
Ai không tìm lõi cây,/ Ðối với các sanh y,/ Có thể nhiếp phục tham,/ Ðối với các chấp thủ,/ Vị ấy không y chỉ,/ Không để ai dắt dẫn,/ Tỷ-kheo ấy chơn chánh/ Du hành trên đời.
366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāga;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.
Ai không tìm lõi cây,/ Ðối với các sanh y,/ Có thể nhiếp phục tham,/ Ðối với các chấp thủ,/ Vị ấy không y chỉ,/ Không để ai dắt dẫn,/ Tỷ-kheo ấy chơn chánh/ Du hành trên đời.
namtruyen: kamaraga chi la tham trong 5 duc

namtruyen: chandaraga chi chung tat ca tham ai trong cac canh

namtruyen: tanha khat ai

namtruyen: raga ai nhiem

namtruyen: raj nhuom

namtruyen: tanhayati khat nuoc

namtruyen: adana o day am chi cho tran canh ma minh thay hap dan

namtruyen: adatabba loveable

Na so upadhīsu sārameti = Không có tìm cốt lõi trong 5 uẩn

namtruyen: anannaneyyo do hieu thau tam tuong nen vi tk khong tiep tuc song ntrong y niem nga chap nua

namtruyen: khong de minh bi bat cu thu gi tac dong

vijjathiennhan: Người ko có lòng kỳ vọng trong 5 uẩn vốn rất đỗi phù du, do đó với cảnh khả ái thì ko tham đm trong đó, không bị lệ thuộc vào 6 trần, ko để bị chi phối bởi bất cứ cái gì trong đời

tải về 1.08 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương