##Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cells #%tải về 54.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.12.2018
Kích54.23 Kb.

 1. Trong MS Excel 2010, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng cách nào?

##Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cells

#%Nhấp phải chuột và chọn lệnh Clear Contents

#%Nhấp chuột phải lên vùng đang chọn, chọn lệnh Delete##Nhấn phím BackSpace

 1. Trong MS Excel 2010, để xóa các dòng đang chọn ta thực hiện bằng cách nào?

##Nhấn phím Delete

##Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cell, chọn Delete Sheet Rows

##Nhấp phải lên dòng đang chọn, Clear Contents#%Tất cả các phương án có trong câu này đều đúng

 1. Trong MS Excel 2010, khi lập công thức tại ô A3 của Sheet 1 nhưng muốn tham chiếu đến dữ liệu vào ô B3 trong Sheet2 và nhân với 1000 thì công thức đúng là:

##Sheet1!B3*1000

##B3!Sheet2*1000

#%Sheet2!B3*1000##B3*1000

 1. Tập hợp các bảng tính trong một file Excel được gọi là một

##Document

##Presentation

##Sheet


#% Book

 1. Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save

##Ctrl-O

##Ctrl-P

#% Ctrl-S##Ctrl- N

 1. Trong MS Excel 2010, khi sử dụng hàm SUM thì ta có thể ....?

## Không sử dụng tham số nào?

##Sử dụng tối đa là một tham số

##Sử dụng tối đa là hai tham số#% Sử dụng tối đa là 255 tham số

 1. Trong MS Excel 2010, hàm OR là một hàm logi##Hàm cho giá trị đúng (true) khi ....?

##Có ít nhất hai biểu thức điều kiện của hàm có giá trị đúng

#% Chỉ cần một biểu thức điều kiện nào đó của hàm có giá trị đúng

##Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm đều phải có giá trị đúng

##Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm có giá trị sai

 1. Một tập tin được tạo ra bởi.... sẽ đuôi mặc định là XLSX.

##Microsoft Word 2010

#% Microsoft Excel 2010

##Microsoft PowerPoint 2010

##Microsoft Excel 2003

 1. Trong MS Excel , khi nhập liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là dữ liệu dạng chuỗi?

#%‘0001

## -567

##31/04/2009

##1000

 1. Trong MS Excel 2010, giả sử tại ô H9 chứa giá trị 167900. Tại ô G9 ta lập công thức .... để cho kết quả là 168000

##=MOD(H9;1000)

#%=ROUND(H9;3)

##=ROUND(H9;-3)

##= SQRT(H9)

 1. Trong hộp thoại Paste Special lựa chọn Validation nghĩa là :

#%Chỉ dán vào các qui định xác thực dữ liệu cho vùng đích

##Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức

##Dán vào mọi thứ và dùng mẫu định dạng từ vùng nguồn

##Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng

 1. Trong worksheet ta có thể qui định độ rộng cột từ :

#%0 đến 255

##0 đến 155

##5 đến 250

##5 đến 160

 1. Để chuyển một ô đã gộp về lại thành nhiều ô ta thực hiện thao tác nào ?

#%Chọn Home/Alignment /chọn lại Merge & Center hoặc Unmerge Cells

##Chọn Home/Alignment /chọn lại Merge & Center hoặc Merge Cells

##Chọn Home/Alignment /Merge /Unmerge Cells

##Chọn Home/Alignment / Merge/ Center

 1. Trong bảng tính nếu thực nhấn phím Ctr + Home sẽ di chuyển đến :

#%Đến địa chỉ ô A1 trong worksheet 

##Đến địa chỉ ô có chứa dữ liệu sau cùng trong worksheet 

##Di chuyển ô hiện hành qua trái một màn hình 

##Di chuyển ô hiện hành qua phải một mành hình 

 1. Để thực hiện chèn thêm worksheet mới vào workbook ta thực hiện thao tác :

#%Home /Cells /Insert /Insert sheet

##Home/Cells/ Insert/ Insert worksheet

##Home/ workbook / Insert worksheet

##Home/ workbook / Insert/ Insert worksheet

 1. Khi thực thao tácView /Window /Freeze Panes sẽ :

#%Sẽ cố định dòng phía trên và cột bên trái ô hiện hành

##Cố định dòng đầu tiên đang nhìn thấy của danh sách

##Cố định cột đầu tiên đang nhìn thấy của danh sách

##Cố định cột cuối cùng đang nhìn thấy của danh sách

 1. Toán tử lũy thừa ^ được ưu tiên thứ mấy ?

##1

##3

#%4

##7

 1. Các hàm Asc, Find, Text là loại :

##Hàm thống kê

##Hàm thông tin

##Hàm dữ liệu

#%Hàm văn bản

 1. Các hàm Choose, Vlookup, OffSet là loại :

##Hàm Kỹ thuật

##Hàm lý luận

#%Hàm tham chiếu và tìm kiếm

##Hàm tài chính

 1. Để chọn một hàm trong thư viện hàm ta thao tác :

##Thanh Ribbon/Formulas/insert formulas/chọn hàm cần sử dụng

##Thanh Ribbon/Formulas/insert/formulas/chọn hàm cần sử dụng

##Thanh Ribbon/insert formulas/ chọn hàm cần sử dụng

#%Thanh Ribbon/Formulas/Insert Function/chọn hàm cần sử dụng

 1. Có 3 loại tham chiếu trong công thức, đó là :

#%Tham chiếu địa chỉ tương đối; Tham chiếu địa chỉ tuyệt đối; Tham chiếu hỗn hợp

##Tham chiếu địa chỉ tương đối; Tham chiếu ngẫu nhiên; Tham chiếu hỗn hợp

##Tham chiếu địa chỉ tương đối; Tham chiếu địa chỉ tuyệt đối; Tham chiếu tổng hợp

##Tham chiếu địa chỉ cố định; Tham chiếu địa chỉ tuyệt đối; Tham chiếu hỗn hợp

 1. Tham chiếu đến địa chỉ ở worksheet khác nhưng cùng workbook thì có dạng :

##Tên_sheet:Địa_chỉ_ô

#%Tên_sheet!Địa_chỉ_ô

##Tên_sheet_Địa_chỉ_ô

##Tên_sheet+Địa_chỉ_ô

 1. Khi bảng tính báo #DIV/0! Là xảy ra lỗi gì ?

##Do dánh sai tên hàm hay tham chiếu hoặc đánh thiếu dấu nháy

##Hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng.

#%Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng

##Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương

 1. Khi bảng tính báo #VALUE! Là xảy ra lỗi gì ?

#%Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.

##Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa

##Do dánh sai tên hàm hay tham chiếu hoặc đánh thiếu dấu nháy

##Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương

 1. Để tính trung bình cộng của các giá trị trong một mảng theo một điều kiện ta dùng hàm nào ?

##AVERAGEIFS (range, criteria1, criteria2, ...)

##AVERAGEA (number1, number2, ...)

#%AVERAGEIF (range, criteria1)

##AVERAGE (number1, number2, ...)

 1. Để đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước ta sử dụng hàm nào ?

##COUNT (value1, value2, ...)

##COUNTA (value1, value2, ...)

##COUNTBLANK (range)

#%COUNTIFS (range1, criteria1, range2, criteria2, ...)

 1. Khi đặt hàm = UPPER(LEFT(A2, 3)) ta sẽ được kết quả là :

#%Tách 3 chữ cái đầu tiên ở ô A2 và định dạng chúng thành những chữ in hoa

##Tách 3 chữ cái cuối cùng ở ô A2 và định dạng chúng thành những chữ in hoa

##Tách chữ thứ 3 ở ô A2 và định dạng chúng thành những chữ in hoa

##Lấy các chữ cái từ thứ 3 trở đi ở ô A2 và định dạng chúng thành những chữ in hoa

 1. Tại ô A1 có giá trị số 16, tại ô B1 gõ vào công thức =SQRT(A1) thì nhận được kết quả là:

##0

###Value!

#%

###Name!

 1. Tại ô A1 có giá trị “MOS 2017”. Công thức = Lower(A1) cho kết quả:

#%mos 2017 

## MoS 2017 

##Mos 2017

##Mos 2017

 1. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A2 có giá trị số 10, tại ô B2 gõ công thức =PRODUCT(A2;5) cho kết quả:

###Value! 

#%50 

##10

##2

 1. Đáp án nào sau đây đúng? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

##Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái

#%Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái

##Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề trái

##Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái

 1. Tại ô A2 có giá trị chuỗi “a”, tại ô B2 gõ công thức =5/A2 cho kết quả:

##0

##5

#%#Value! 

###DIV/0!

 1. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối tại cột, tương đối tại hàng?

##B$1:d$10

#%$B1:$D10 

##B$1$:d$10$

##$B$1:$D$10

 1. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A1 có giá trị chuỗi 2017, tại ô B1 gõ công thức =Len(A1) cho kết quả:

#%

##7

##1

###DIV/0!

 1. Trong bảng tính, để ẩn cột, ta thực hiện:

#%Thẻ Home - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns

##Thẻ Data - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns

##Thẻ Fomulas - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns

##Thẻ View - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns

 1. Trong bảng tính, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện:

##Thẻ Insert - Page Setup - Print Titles

#%Thẻ Page Layout - Page Setup - Print Titles

##Thẻ File - Page Setup - Print Titles

##Thẻ Format - Page Setup - Print Titles

 1. Trong bảng tính, để chèn hình ảnh, ta thực hiện:

##Thẻ Fumulas – Picture

##Thẻ Data – Picture

#%Thẻ Insert – Picture

##Thẻ Review – Picture

 1. Trong bảng tính, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện:

##Thẻ Insert – Text to Columns – Delimited

##Thẻ Home – Text to Columns – Delimited

##Thẻ Fomulas - Text to Columns – Delimited

#%Thẻ Data - Text to Columns – Delimited

 1. Trong bảng tính, để thay đổi kiểu trang in ngang hoặc dọc, ta thực hiện:

#%Thẻ Page Layout – Orientation – Portrait/Landscape

##Thẻ File – Page Setup – Portrait/Landscape

##Thẻ Format - Page Setup – Portrait/Landscape

##Thẻ Home - Orientation – Portrait/Landscape

 1. Trong bảng tính, để giữ cố định hàng hoặc cột trong cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng hoặc cột, chọn:

##Thẻ Review – Freeze Panes

#%Thẻ View – Freeze Panes

##Thẻ Page Layout – Freeze Panes

##Thẻ Home – Freeze Panes

 1. Trong bảng tính, tại ô A2 có giá trị HAGIANG, tại ô B2 gõ công thức =6/VALUE(A2) cho kết quả:

###DIV/0!

#%#VALUE!

##7

##G

 1. Trong bảng tính MS Excel 2007, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh đồng thời nhiều điều kiện thì sử dụng công thức nào?

#%AND 

##OR

##NOT

##$

 1. Trong bảng tính, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ:

##Tiêu đề

##Có đường lưới hay không

##Chú giải cho các trục

#%Tất cả các phương án có trong câu này đều đúng

 1. Trong bảng tính, tại ô A2 có giá trị chuỗi 2017, tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) cho kết quả:

###NAME!

###VALUE!

##Giá trị kiểu chuỗi 2017

#%Giá trị kiểu số 2017

 1. Hàm DAY("22/01/2017") cho kết quả:

##2017

##01

#%22

##Tất cả đều sai

 1. Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

#%Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

##Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

##Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

##Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

 1. Để xuống dòng trong cùng một ô, ta ấn tổ hợp phím :

##Ctrl – Shift – Enter.

##Ctrl – Enter.

##Shift – Enter.

#%Alt – Enter.

 1. Hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm giá trị:

##Nằm trong cột bên phải của vùng dữ liệu tìm kiếm

##Nắm trong hàng bất kỳ của vùng dữ liệu tìm kiếm

#%Nằm trong cột bên trài của vùng dữ liệu tìm kiếm

##Nằm trọng cột bất kỳ của của vùng dữ liệu tìm kiếm

 1. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

##Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

##Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

##Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

#%Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

 1. Trong khi làm việc với Excel 2010, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

##Window - Save

##Edit - Save 

#%Office Button - Save 

##File – Save

 1. Đây là câu hỏng?

#%Đáp án hỏng

##Đáp án hỏng

##Đáp án hỏng

##Đáp án hỏng


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương