Tài liệu và CÂu hỏi kiểm tra, SÁt hạch kiến thức chung tuyển dụng vị trí: Các vị trí liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh I. NỘi dung, TÀi liệUtải về 69.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích69.68 Kb.

TÀI LIỆU VÀ CÂU HỎI KIỂM TRA, SÁT HẠCH

KIẾN THỨC CHUNG

Tuyển dụng vị trí: Các vị trí liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh

I. NỘI DUNG, TÀI LIỆU

1. Luật Bảo hiểm y tế.

2. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT.

3. Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4. Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS.


II. CÂU HỎI, ĐÁP ÁN

Câu 1: Anh/chị hãy trình bày các nhóm đối tượng tham gia đóng BHYT và trình bày các đối tượng cụ thể do tổ chức BHXH đóng, được quy định tại Điều 01, TTLT 41/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT.

Nội dung

Điểm

Các nhóm đối tượng tham gia đóng BHYT
1

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

4

2

Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng.

4

3

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

4

4

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

4

5

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đóng.

4

Đối tượng thuộc nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:
1

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

3

2

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

3

3

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

3

4

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3

5

Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

3
Tổng cộng:

35

Câu 2: Hãy trình bày thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định tại Điều 8, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014, hướng dẫn thực hiện BHYT.

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế


Điểm

1. Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

5

2. Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.Trường hợp không xuất trình thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định.

5

3. Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do tổ chức Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

5

4. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia BHYT phải xuất trình các giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này và giấy chuyển tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

5

5. Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở y tế làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh như trường hợp khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến quy định.

5

6. Người tham gia BHYT đến khám lại theo giấy hẹn của bác sỹ tại cơ sở y tế tuyến trên không qua cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu phải xuất trình các giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này và giấy hẹn khám lại. Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn. Căn cứ vào tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn khi người bệnh đến khám lại, bác sỹ quyết định việc tiếp tục hẹn khám lại cho người bệnh.

5

7. Người tham gia BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh mà không phải trong tình trạng cấp cứu trong thời gian đi công tác; làm việc lưu động; đi học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT phải xuất trình các giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản sao): giấy công tác, quyết định cử đi học, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú.

5

Tổng cộng:

35

Câu 3: Anh/chị hãy trình bày quy định thanh toán chi phí vận chuyển bệnh nhân BHYT từ tuyến huyện trở lên được quy định tại Điều 13, TTLT 41/2014/TTLT-BYT-BTC, 24/11/2014.

Nội dung

Điểm

Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh BHYT từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng sau:
1

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

3

2

Trẻ em dưới 6 tuổi;

3

3

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội;

3

4

Hộ nghèo;

3

5

Thân nhân người có công với cách mạng.

3

Trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh như sau:
1.

Trường hợp người bệnh sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế thì quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển, cả chiều đi và về cho cơ sở y tế đó theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở y tế và giá xăng tại thời điểm sử dụng. Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh. Cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh ký xác nhận trên phiếu điều xe của cơ sở y tế chuyển người bệnh đi; trường hợp ngoài giờ hành chính thì phải có chữ ký của bác sỹ tiếp nhận người bệnh;

10

2

Trường hợp người bệnh không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế thì quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (chiều đi) cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở y tế và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh lên tuyến trên. Cơ sở y tế chỉ định chuyển tuyến có trách nhiệm thanh toán trước khoản chi này trực tiếp cho người bệnh, sau đó thanh toán với quỹ BHYT.

10
Tổng cộng:

35

Câu 4: Anh/chị hãy trình bày các trường hợp không được hưởng BHYT, Được quy định tại Điều 23, Luật số 46/2014/QH13, ngày 13/6/2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế


Điểm

1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả.

3

2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

3

3. Khám sức khỏe.

3

4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.

3

5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

3

6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

3

7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.

3

8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

3

9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.

3

10. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

3

11. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

3

12. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

2

Tổng cộng

35

Câu 5: Trình bày mức hưởng BHYT trong trường hợp tự ý đi khám bệnh, chữa bệnh (khoản 3); nội dung quy định tại Khoản 5, Điều 22, Luật 46/2014/QH13, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT ?

Mức hưởng BHYT trong trường hợp tự ý đi khám bệnh, chữa bệnh. (Quy định tại khoản 3 - Điều 22 – Luật 46/2014/QH13, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT)

Điểm

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng đã được quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, như sau:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;

10

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

10

c) Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

10

Nội dung quy định tại khoản 5:
5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí điều trị nội trú và có mức hưởng theo quy định.


5

Tổng cộng

35

Câu 6: Anh/chị hãy trình bày quyền của người tham gia BHYT, được quy định tại Điều 36, Luật 46/2014/QH13, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật BHYT.

Điều 36. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế


Điểm

1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.

6

2. Được đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại đại lý bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước; được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.

6

3. Được khám bệnh, chữa bệnh.

6

4. Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

6

5. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.

6

6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

5

Tổng cộng

35

Câu 7: Anh/chị hãy trình bày nghĩa vụ của người tham gia BHYT, được quy định tại Điều 37, Luật 46/2014/QH13, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật BHYT.

Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế


Điểm

1. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.

7

2. Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế.

7

3. Thực hiện các quy định tại Điều 28 của Luật này khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

7

4. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

7

5. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

7

Tổng cộng:

35

Câu 8: Anh/chị hãy trình bày quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đóng BHYT, được quy định tại Điều 38, 39, Luật 46/2014/QH13, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật BHYT.

Quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế


Điểm

1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.

5

2. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

5

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế

1. Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế.

5

2. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.

5

3. Giao thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế.

5

4. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm thực hiện bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, của đại diện cho người tham gia bảo hiểm y tế khi có yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế, người lao động hoặc đại diện của người lao động.

5

5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

5

Tổng cộng:

35

Câu 9: Anh/chị hãy trình bày 4 trường hợp đầu tiên xác định là đúng tuyến khám bệnh/chữa bệnh BHYT, được quy định tại Điều 11, Thông tư 40/2015/TT-BYT, 16/11/2015.

Bốn trường hợp đầu tiên được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Điều 11 – TT 40/2015/TT-BYT)

Điểm

1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

8

2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

8

3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

8

4. Trường hợp cấp cứu:
a) Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.

6

b) Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.

5

Tổng cộng:

35Câu 10: Anh/chị hãy trình bày nội dung: Sử dụng Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn khám lại trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, được quy định tại Điều 12, Thông tư 15/2015/TT-BYT, ngày 16/11/2015.


Nội dung

Điểm

Sử dụng Giấy chuyển tuyến trong KCB BHYT
1. Sử dụng Giấy chuyển tuyến đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế:
a) Trường hợp người bệnh được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì chỉ cần Giấy chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi;

7

b) Trường hợp người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và sau đó được chuyển tiếp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì chỉ cần Giấy chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi;

7

c) Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký;

7

d) Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó.

7

2. Sử dụng Giấy hẹn khám lại:

Mỗi Giấy hẹn khám lại chỉ sử dụng 01 (một) lần theo thời gian ghi trong Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 7

Tổng cộng:

35Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương