Tài liệu tham khảotải về 164.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.02.2019
Kích164.11 Kb.
#75702

Tài liệu tham khảo

 

Andrews, R. et al. 2004. The Effect of Grammar Teaching (Syntax) in English on 5 to 16 Year Olds’ Accuracy and Quality in Written Composition. Review conducted by the English Review Group, Department of Educational Studies, University of York, UK. http://eppi.ioe.ac.uk/eppiwebcontent/reel/review_groups/english/eng_rv6/eng_rv6.pdf.

Bateman, D., Zidonis, F. 1966. The Effect of A Study of Transformational Grammar on the Writing of Ninth and Tenth Graders. Champagne, IL: National Council of Teachers of English.

Bộ Giáo dục & Đào tạo 2006. Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn. Hà Nội: Giáo dục.

Bùi Mạnh Hùng 2011. Để Ngữ văn trở thành môn học phát triển năng lực tư duy. Tia sáng, 19/5.

Cao Xuân Hạo 1991. Tiếng Việt – sơ thảo ngữ pháp chức năng. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Cao Xuân Hạo 1998. Tiếng Việt – mấy vấn đề ngữ âm , ngữ pháp, ngữ nghĩa. TP. Hồ Chí Minh: Giáo dục.

Cao Xuân Hạo 2003. Tiếng Việt – Văn Việt – Người Việt. TP. Hồ Chí Minh: Trẻ.

Cho Jae Hyun, Bùi Mạnh Hùng 2008a. Chương trình Ngữ văn của Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam. Ngôn ngữ, 3/2008.

Cho Jae Hyun, Bùi Mạnh Hùng 2008b. Sách giáo khoa Ngữ văn của Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam. Ngôn ngữ và đời sống, 12/2008.

Chomsky, N. 1965. Aspects of a Theory of Language. Cambridge: MIT Press.

Đinh Văn Đức 1991. Vài suy nghĩ bước đầu về ngữ pháp lí thuyết và ngữ pháp thực hành trong việc dạy tiếng Việt. Ngôn ngữ, 4/1991.

Đinh Văn Đức 2001. Về nội dung ngữ pháp trong chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt ở bậc phổ thông tới đây. Ngôn ngữ, 11/2001.

Elley, W., Barham, H., Lamb, H. & Wyllie, M. 1976. The Role of Grammar in Secondary School English Curriculum. New Zealand Journal of Educational Studies, Vol. 10 (1), 26 – 42.

Gleason, J. 1989. The Development of Language. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.

Hillocks, G. 1986. Research on Written Composition: New Directions for Teaching. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.

Hillocks, G. & Smith, M. 1991. Grammar and Usage. In Flood, J. Jensen J., Lapp D., Squire D. (Eds.), Handbook of Research on Teaching English Language Arts. New York: Macmillan.

Hội Ngôn ngữ TP. Hồ Chí Minh 2001. Đề án về chương trình môn Tiếng Việt ở trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. TP. Hồ Chí Minh (tài liệu đánh máy).

Hudson, R. 2001. Grammar Teaching and Writing Skills: the Research Evidence. Syntax in the Schools, Vol. 17, 1– 6.

Huntsman, J. 1983. Grammar. In D.LO. Wagner (Ed.). The Seven Liberal Arts in the Middle Ages. Bloomington: Indiana University Press.

Kolln, M. & Hancock, C. 2005. The Story of English Grammar in United States Schools. In: English Teaching: Practice and Critique December, 2005, Vol. 4

(3). http://education.waikato.ac.nz/research/files/etpc/2005v4n3art1.pdf pp. 11-31.

Krashen, S. 2011. Trends in Sustained Silent Reading. The Presentation at Plenary KOTESOL International Conference 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=bJZEx3ibVDA&feature=related.

Lê A 2001. Dạy tiếng Việt là dạy một hoạt động bằng hoạt động. Ngôn ngữ, 4/2001.

Lê Xuân Thại 1993. Ngữ pháp nhà trường phổ thông trong mối quan hệ với ngữ pháp khoa học. Ngôn ngữ, 2/1993.

Lê Xuân Thại 1996. Bồi dưỡng hứng thú của học sinh đối với môn Tiếng Việt. Ngôn ngữ, 4/1996.

Macaulay, W. 1947. The Difficulty of Grammar. British Journal of Educational Psychology, Vol. 17, 153 – 162.

Mellon, J. 1969. Transformational Sentence-Combining: A Method for Enhancing the Development of Syntactic Fluency in English Composition. Cambridge: Harvard University.

Meyer, J., Youga, J., Flint-Ferguson, J. 1990. Grammar in Context: Why and How. English Journal, Vol. 79. National Council of Teachers of English.

Nguyễn Minh Thuyết 2001. Mấy quan điểm cơ bản trong việc biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt (thử nghiệm) bậc Tiểu học và bậc Trung học cơ sở. Ngôn ngữ, 4/2001.

Nguyễn Thế Lịch 1997. Phương diện ngôn ngữ học của việc dạy và học tiếng Việt ở bậc phổ thông. Ngôn ngữ, 4/1997.

O’Donnell, R. C., Griffin, W.J., & Norris, R. C. 1967. Syntax of Kindergarten and Elementary School Children: A Transformational Analysis (Research Report No. 8). Urbana, IL: National Council of Teachers of English.

O’Hare F. 1973. Sentence Combining, Improving Student Writing without Formal Grammar Instruction. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.

Petruzzella, B. 1996. Grammar Instruction: What Teachers Say. English Journal, Vol. 85. National Council of Teachers of English.

Piaget, J. 1980. Introduction. In Language and Learning: The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky, edited by Massimo Piattelli-Palmarini. Cambridge: Harvard University Press.

Skinner, B. 1957. Verbal Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.

Tiểu ban biên soạn Chương trình Tiếng Việt 2001 (Tiểu ban). Về dự thảo chương trình Tiếng Việt Tiểu học năm 2000. Ngôn ngữ, 4/2001.

Trương Dĩnh 2002. Tổ chức và sử dụng tình huống có vấn đề trong việc dạy ngữ pháp (vận dụng vào một bài dạy cụ thể ở lớp 10). Ngôn ngữ, 1/2002.

Weaver, C. 1996. Teaching Grammar in Context. Portsmouth: Heinemann.

Weaver, C. 2008. Grammar to Enrich & Enhance Writing. Portsmouth: Heinemann.Williams J. 2005. The Teacher’s Grammar Book. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

 

tải về 164.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương