Tài liệu hưỚng dẫn liên thông dữ liệu version: 8tải về 2.4 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích2.4 Mb.
#25472


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LIÊN THÔNG DỮ LIỆU

Version: 2.8

Document ID: HuongdanLienthongDL

Effective Date: 28/04/2016


CỔNG TÍCH HỢP DỮ LIỆU KHÁM CHỮA BỆNH

BỘ Y TẾ


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

LIÊN THÔNG DỮ LIỆU


Mã dự án : PM2_QLBV

Mã tài liệu : HuongdanLienthongDL

Phiên bản : 2.8

12/05/2016

Người viết:

Chức danh: Quản trị dự án


Ký tên

Người xem xét :

Chức danh:Ký tên

Khách hàng:

Chức danh:Ký tên

Ngày có hiệu lực: 25/04/2016HISTORY / LỊCH SỬ THAY ĐỔI


ID

Version

Phiên bản

Doer

Người thực hiện

Approver

Người phê duyệt

Date

Ngày hiệu lực

Content

Nội dung thay đổi

1

V2.4

Nguyễn Việt Trung


2

V2.5

Nguyễn Việt TrungThêm cổng dịch vụ Kiểm tra lạm dụng thẻ

3

V2.6

Nguyễn Việt TrungThay đổi độ dài trường:

MA_BAC_SI (20), SO_DANG_KY (20), MA_KHOA (20),

TEN_THUOC (255),

MA_BENHKHAC (50),

MA_LK (50),

MA_PTTT_QT (30),

MA_THUOC (20),

MA_BENH


4

V2.7

Vương Văn LinhThay đổi trường:

SO_LUONG: Số,

DON_GIA: Số

Thay đổi cấu hình FTP


5

V2.8

Nguyễn Việt TrungThêm thẻ vào các thẻ sau: HO_TEN, DIA_CHI, TEN_BENH, TEN_THUOC, HAM_LUONG, LIEU_DUNG, TEN_DICH_VU , TEN_CHI_SO, GIA_TRI, MO_TA, KET_LUAN, DIEN_BIEN, HOI_CHAN, PHAU_THUAT, NGUOILIENHE, TENFILE.

Đặc biệt lưu ý:

Đối với các thẻ chứa dữ liệu loại chuỗi mà trong nội dung có ký tự đặc biệt như >,<./… Thì phải thêm thẻ CDATA bao ngoài toàn bộ nội dung. Vi dụ thẻ A>B sẽ phải chuyển thành: A>B]]>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT


STT

HỌ TÊN

EMAIL

SỐ MOBILE

SÔ MÁY BÀN

GHI CHÚ

1

Nguyễn Công Thuận

thuannc@vnpt.vn

09150433332
3


CONTENTS/MỤC LỤC

1.MỤC TIÊU CỦA TÀI LIỆU 6

1.1.Mục tiêu tổng quan 6

1.2.Đối tượng người dùng của hệ thống 6

2.MÔ HÌNH LIÊN THÔNG DỮ LIỆU 7

2.1.Mô hình liên thông dữ liệu sử dụng FTP 7

2.2.Mô hình liên thông dữ liệu sử dụng WebService 8

2.3.Mô hình liên thông dữ liệu sử dụng Cổng thông tin Tích hợp 93.MÔ HÌNH MÔ TẢ LIÊN THÔNG DỮ LIỆU 10

3.1.Mô hình mô tả liên thông dữ liệu sử dụng FTP 10

3.2.Mô hình mô tả liên thông dữ liệu sử dụng Web Service 13

3.3.Mô hình mô tả liên thông dữ liệu sử dụng Cổng thông tin 154.PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI DỮ LIỆU 17

4.1.Liên thông dữ liệu sử dụng FTP 17

4.2.Liên thông dữ liệu sử dụng WebService 19

4.3.Liên thông dữ liệu sử dụng Cổng thông tin 25

6.1.Nhập thông tin nhập viện vào Cổng thông tin 25

6.2.Duyệt danh sách gửi BHYT. 25

6.3.Tìm kiếm thông tin bệnh nhân. 25

6.4.Giao diện ứng dụng trên Cổng thông tin. 257.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 26

5.1.Cài đặt liên thông sử dụng FTP 26

5.2.Liên thông sử dụng Web Service 27

5.3.Liên thông sử dụng Cổng thông tin 27
1.MỤC TIÊU CỦA TÀI LIỆU

  1. Mục tiêu tổng quan


Giới thiệu chung về mô hình tổng quan hệ thống liên thông dữ liệu Bộ Y Tế.
  1. Đối tượng người dùng của hệ thống


Các cơ sở y tế có nhu cầu khai thác và liên thông dữ liệu với đơn vị khác.


2.MÔ HÌNH LIÊN THÔNG DỮ LIỆU  1. Mô hình liên thông dữ liệu sử dụng FTPĐịa chỉ tải Agent sẽ được cung cấp sau.

  1. Mô hình liên thông dữ liệu sử dụng WebService
  1. Mô hình liên thông dữ liệu sử dụng Cổng thông tin Tích hợp

3.MÔ HÌNH MÔ TẢ LIÊN THÔNG DỮ LIỆU  1. Mô hình mô tả liên thông dữ liệu sử dụng FTP   1. Biểu đồ nghiệp vụ liên thông dữ liệu sử dụng FTP

   1. Các bước mô tả nghiệp vụ liên thông dữ liệu sử dụng FTP

STT

Mã bước

Tên bước

Mô tả

1

B.01

Bước 1

Bác sĩ sẽ nhập thông tin của bệnh nhân nhập viên hoặc xuất viện, chuyển viện lên phần mềm HIS của bệnh viện.

2

B.02

Bước 2

Phần mềm HIS của bệnh viện sẽ xuất thông tin của bệnh nhân ra file định dạng .xml

3

B.03

Bước 3

File XML sẽ được gửi đến máy tiếp nhận nằm trong Cổng thông tin tích hợp Bộ Y Tế thông qua giao thức FTP.

4

B.04

Bước 4

Kết xuất thông tin từ file XML rồi cập nhật vào CSDL.

5

B.05

Bước 5

Hệ thống Cổng thông tin tích hợp sẽ phân tích dữ liệu được gửi lên để đưa về đúng cấu trúc dữ liệu chuẩn.

6

B.06

Bước 6

Người sử dụng (Quản trị Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT) đưa yêu cầu cho Cổng dịch vụ tạo danh sách gửi BHYT.

7

B.07

Bước 7

Cổng dịch vụ liên thông dữ liệu giữa Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT sẽ đưa ra yêu cầu lấy thông tin thanh toán BHYT.

8

B.08

Bước 8

Cổng dịch vụ liên thông dữ liệu giữa Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT gửi thông tin thanh toán BHYT sang Hệ thống Giám định BHYT

9

B.09

Bước 9

Hệ thống Giám định BHYT báo lại trạng thái cho Cổng dịch vụ:

 • AuthenticationError (-1) trả về khi có lỗi về tokenkey hết hạn (hoặc không chính xác) -> cần đăng nhậplại để lấy token mới.

 • ProcessError(0): trả về khi hồ sơ có lỗi cấu trúc hoặc lỗi kiểu dữ liệu.

 • ProcessSuccess(1): trả về khi hồ sơ được gửi lên hệ thống thành công.

10

B.10

  1. Mô hình mô tả liên thông dữ liệu sử dụng Web Service

   1. Biểu đồ nghiệp vụ liên thông dữ liệu sử dụng Web Service
   1. Các bước mô tả liên thông dữ liệu sử dụng Web Service


STT

Mã bước

Tên bước

Mô tả

1

B.01

Bước 1

Bác sĩ sẽ nhập thông tin của bệnh nhân nhập viên hoặc xuất viện, chuyển viện lên phần mềm HIS của bệnh viện.

2

B.02

Bước 2

Phần mềm HIS của bệnh viện sẽ xuất thông tin của bệnh nhân theo định dạng xml

3

B.03

Bước 3

Phần mềm HIS bệnh viện sẽ gửi thông tin bệnh nhân đã được xuất theo định dạng xml lên Cổng dịch vụ nằm trong Cổng thông tin tích hợp Bộ Y tế.

4

B.04

Bước 4

Cổng dịch vụ sẽ cập nhật thông tin bệnh nhân nhận được vào trong CSDL.

5

B.05

Bước 5

Hệ thống Cổng thông tin tích hợp sẽ phân tích dữ liệu được gửi lên để đưa về đúng cấu trúc dữ liệu chuẩn.

6

B.06

Bước 6

Người sử dụng (Quản trị Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT) đưa yêu cầu cho Cổng dịch vụ tạo danh sách gửi BHYT.

7

B.07

Bước 7

Cổng dịch vụ liên thông dữ liệu giữa Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT sẽ đưa ra yêu cầu lấy thông tin thanh toán BHYT.

8

B.08

Bước 8

Cổng dịch vụ liên thông dữ liệu giữa Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT gửi thông tin thanh toán BHYT sang Hệ thống Giám định BHYT

9

B.09

Bước 9

Hệ thống Giám định BHYT báo lại trạng thái cho Cổng dịch vụ:

 • AuthenticationError (-1) trả về khi có lỗi về tokenkey hết hạn (hoặc không chính xác) -> cần đăng nhậplại để lấy token mới.

 • ProcessError(0): trả về khi hồ sơ có lỗi cấu trúc hoặc lỗi kiểu dữ liệu.

 • ProcessSuccess(1): trả về khi hồ sơ được gửi lên hệ thống thành công.

10

B.10  1. Mô hình mô tả liên thông dữ liệu sử dụng Cổng thông tin   1. Biểu đồ nghiệp vụ liên thông dữ liệu sử dụng Cổng thông tin   1. Các bước mô tả liên thông dữ liệu sử dụng Cổng thông tin


STT

Mã bước

Tên bước

Mô tả

1

B.01

Bước 1

Bác sĩ sẽ nhập thông tin của bệnh nhân nhập viên hoặc xuất viện, chuyển viện lên Cổng thông tin HIS.

2

B.02

Bước 2

Cổng thông tin HIS sẽ cập nhật thông tin bệnh nhân vào CSDL.

3

B.03

Bước 3

Các hệ thống Phân tích dữ liệu sẽ tổ chức và cấu trúc lại dữ liệu theo chuẩn để tiện cho hệ thống khai thác dữ liệu.

4

B.04

Bước 4

Người sử dụng (Quản trị Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT) đưa yêu cầu tạo danh sách gửi BHYT. Cổng thông tin sẽ lấy dữ liệu từ CSDL gửi đến Cổng dịch vụ liên thông dữ liệu giữa Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT.

5

B.05

Bước 5

Cổng dịch vụ liên thông dữ liệu giữa Cổng thông tin tích hợp Bộ y tế và Hệ thống Giám định BHYT gửi thông tin thanh toán BHYT sang Hệ thống Giám định BHYT

7

B.06

Bước 6

Hệ thống Giám định BHYT báo lại trạng thái cho Cổng dịch vụ:

 • AuthenticationError (-1) trả về khi có lỗi về tokenkey hết hạn (hoặc không chính xác) -> cần đăng nhậplại để lấy token mới.

 • ProcessError(0): trả về khi hồ sơ có lỗi cấu trúc hoặc lỗi kiểu dữ liệu.

 • ProcessSuccess(1): trả về khi hồ sơ được gửi lên hệ thống thành công.

7

B.7

Bước 7

Thông tin về trạng thái sẽ được Cổng dịch vụ gửi trả lại Cổng thông tin để thông báo đến người sử dụng.

84.PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI DỮ LIỆU  1. Liên thông dữ liệu sử dụng FTP


Phương thức trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống liên thông được thống nhất là sử dụng cấu trúc xml. Trong trường hợp các hệ thống liên thông sử dụng FTP thì phương thức trao đổi dữ liệu ở đây là các file .xml. Sẽ có 2 định dạng chuẩn xml được sử dụng. Dạng thứ nhất được tổ chức giống như file CheckIn.xml dùng để đặc tả các thông tin nhập viện của bệnh nhân. Dạng thứ hai được tổ chức giống file CheckOut.xml dùng để đặc tả các thông tin xuất viện của bệnh nhân.Chi tiết sẽ được mổ tả bên dưới.
   1. CheckIn:


File CheckIn chứa các thông tin đầu vào của bệnh nhân khi bệnh nhân thực hiện các thủ tục tiếp đón. Định dạng tên file như sau: YYYYMMDDHHmm_MaTheBaoHiemYTe_CheckIn.XML

Trong đó YYYYMMDDHHmm là thời gian vào.


   1. CheckOut:


File CheckOut chứa các thông tin về hồ sơ thanh toán khi bệnh nhân thực hiện thủ tục ra viện/ chuyển tuyến.

Định dạng tên file như sau: YYYYMMDDHHmm_MaTheBaoHiemYTe_CheckOut.XMLTrong đó YYYYMMDDHHmm là thời gian vào

   1. Sửa đổi file xml đã upload


 • Để xóa file xml checkin hoặc checkout đã gửi lên hệ thống thì trong thẻ HEADER, để giá trị của thẻ Action_Type là 2 rồi đưa vào thư mục checkin hoặc checkout

 • Để sửa nội dung file xml checkin hoặc checkout đã gửi lên hệ thống thì trong thẻ HEADER, để giá trị của thẻ Action_Type là 1 rồi đưa vào thư mục checkin hoặc checkout
   1. Phương thức trao đổi dữ liệu


 • Công cụ trao đổi dữ liệu qua FTP được cung cấp tại địa chỉ: http://congdulieuyte.vn/download

 • Tải file xmlUpload32.zip hoặc xmlUpload64.zip tương ứng với máy dự kiến sử dụng để truyền dữ liệu.

 • Giải nén file zip:

 • Mở file insr_xml.properties thay đổi các tham số:

  • Thông số thư mục dữ liệu:

   • log.path: thư mục chức các file ghi lại lịch sử thực hiện truyền file qua FTP. Ví dụ: log.path=c:\\xmldata\\log

   • path.base: Thư mục chứa các file dữ liệu checkout, checkin, backup (Trong thư mục xmldata bạn sẽ tạo thêm các thư mục con: checkout, checkin, backup)

   • username: Tài khoản cơ sở y tế trên cổng dữ liệu y tế cung cấp

   • password: Mật khẩu cơ sở y tế do cổng dữ liệu y tế cung cấp
 • Mở file ftp_xml.properties thay đổi các tham số:

  • Thông số cần cấu hình:

   • map.option: Cho phép thay thế danh mục dùng chung trước khi gửi xml đi (ví dụ: map.option=no -> Ko thay thế danh mục dùng chung trước khi gửi xml)

   • header.option: Cho phép tự động điền thêm phần header của xml (ví dụ: header.option =no -> Ko thêm header vào file xml trước khi gửi)

   • map.xls.dir: Thư mục chứa các file mapping danh mục dùng chung được export từ congdulieuyte.vn (ví dụ: map.xls.dir =c:\\xmldata_cum5\\xls\\)

   • map.xls.files: Tên các file mapping danh mục dùng chung trong thư mục xls. (ví dụ: map.xls.files =dm_thuoc;dm_dichvu;dm_vattu)

   • map.count=4 (Mặc định)

   • map.data.1=.CHECKOUT.THONGTINCHITIET.DSACH_CHI_TIET_THUOC.CHI_TIET_THUOC.MA_THUOC;TEN_THUOC:SO_DANG_KY;dm_thuoc (Mặc định)

   • map.data.2=.CHECKOUT.THONGTINCHITIET.DSACH_CHI_TIET_DVKT.CHI_TIET_DVKT.MA_DICH_VU;TEN_DICH_VU;dm_dichvu (Mặc định)

   • map.data.3=.CHECKOUT.THONGTINCHITIET.DSACH_CHI_TIET_DVKT.CHI_TIET_DVKT.MA_VAT_TU;;dm_vattu (Mặc định)

   • map.data.4=.CHECKOUT.THONGTINCHITIET.DSACH_CHI_TIET_CLS.CHI_TIET_CLS.MA_DICH_VU;;dm_dichvu (Mặc định)

  • Thông số FTP: thông tin tài khoản FTP được cung cấp khi người dùng đăng nhập thành công vào website cổng thông tin Bộ Y Tế.

   • ftp.server: địa chỉ FTP Server. Ví dụ: ftp.server=123.31.27.53

   • ftp.port: cổng giao tiếp FTP. Ví dụ: ftp.port=21

   • ftp.user: tài khoản đăng nhập FTP server.

   • ftp.password: mật khẩu đăng nhập FTP server.

 • Thực hiện chạy file xmlUpload32.exe hoặc xmlUpload64.exe để truyền file qua giao thức FTP.

 • Tạo các file checkin(theo thông điệp M0001) và checkout(theo thông điệp M0002) vào các thư mục tương ứng đã thiết lập tham số như trên.

 • Lưu ý: tên file xml sẽ được dùng làm tham số tìm kiếm thông tin trạng thái trên cổng thông tin Bộ Y Tế.
   1. Cài đặt môi trường


 • Download và cài đặt: java SE Deverlopment Kit 7(jdk 1.7) tại địa chỉ: congdulieuyte.vn/download

 • Thiết lập biến môi trường:

  • Tìm thư mục vừa cài đặt JDK, thường được cài tại thư mục: C:\Program Files\Java\ jdk1.8.0.65

  • Trong Window 7 kích chuột phải vào My Computer chọn Properties > Advanced, Trong Window 8 vào Control Panel > System > Advanced System Settings

  • Chọn nút Environment Variables

  • Dưới System Variables chọn New

  • Trong trường: Variable Name nhập “JAVA_HOME”

  • Trong trường: Variable Value nhập địa chỉ thư mục đã cài đặt jdk: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0.65  • Sau đó click Ok Apply Changes để hoàn tất thiết lập môi trường  1. Liên thông dữ liệu sử dụng WebService


Phương thức trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống liên thông được thống nhất là sử dụng cấu trúc xml. Trường hợp các hệ thống liên thông sử dụng Web Service thì phương thức trao đổi là các thông tin được tổ chứ dưới cấu trúc xml và được gửi tới các Web Service.
Địa chỉ URL Web Services để truy cập Cổng dịch vụ liên thông

http://congdulieuyte.vn/hPortal/services


   1. Các hàm webservice được cung cấp trên cổng

    1. Hàm gửi thông tin bệnh nhân nhập viện

WebService URI: hPortal/services/guiTTNV

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0001

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0001

5.

    1. Hàm gửi thông tin bệnh nhân xuất viện

     WebService URI: hPortal/service/guiTTXV

     Dữ liệu đầu vào


     Dữ liệu đầu vào

     Tên Field

     Kiểu dữ liệu

     Ghi chú

     Tên đăng nhập

     username

     Chuỗi ký tự

     Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

     Mật khẩu

     password

     Chuỗi ký tự

     Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

     Thông tin bệnh nhân nhập viện

     xmlData

     Chuỗi ký tự

     Thông điệp yêu cầu M0002

     Dữ liệu đầu ra


     Dữ liệu đầu ra

     Tên Field

     Kiểu dữ liệu

     Ghi chú

     Kết quả trả về

     xmlResponse

     Chuỗi ký tự

     Thông điệp trả lời R0001
    2. Hàm kiểm tra thông tin thẻ BHYT

WebService URI: hPortal/service/kt_tt_theBHYT

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0003

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0003

6.

    1. Hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT

WebService URI: hPortal/service/tc_tt_theBHYT

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0004

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0004


    1. Hàm gửi thông tin chuyển tuyến

WebService URI: hPortal/service/guiTTCT

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0002

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0001


    1. Hàm lấy thông tin chuyển tuyến

WebService URI: hPortal/service/nhanTTCT

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0005

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0005    1. Hàm tra cứu lịch sử khám chữa bệnh

     WebService URI: hPortal/service/tc_ls_KCB

     Dữ liệu đầu vào


     Dữ liệu đầu vào

     Tên Field

     Kiểu dữ liệu

     Ghi chú

     Tên đăng nhập

     username

     Chuỗi ký tự

     Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

     Mật khẩu

     password

     Chuỗi ký tự

     Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

     Thông tin bệnh nhân nhập viện

     xmlData

     Chuỗi ký tự

     Thông điệp yêu cầu M0006

     Dữ liệu đầu ra


     Dữ liệu đầu ra

     Tên Field

     Kiểu dữ liệu

     Ghi chú

     Kết quả trả về

     xmlResponse

     Chuỗi ký tự

     Thông điệp trả lời R0006
    2. Hàm gửi thông tin dự trù thuốc chưa duyệt

WebService URI: hPortal/service/guiDTT

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0007

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0007


    1. Hàm lấy thông tin dự trù thuốc chưa duyệt

WebService URI: hPortal/service/nhanDTT

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0008

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0008


    1. Hàm gửi thông tin dự trù thuốc đã duyệt
WebService URI: hPortal/service/guiDDTT

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0007

ư


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0007

    1. Hàm lấy thông tin dự trù thuốc đã duyệt

WebService URI: hPortal/service/nhanDDTT

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0009

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0008


    1. Hàm kiểm tra lạm dụng thẻ BHYT
WebService URI: hPortal/service/kt_lamdungthe

Dữ liệu đầu vào


Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do hPortal cung cấp, trường bắt buộc

Thông tin bệnh nhân nhập viện

xmlData

Chuỗi ký tự

Thông điệp yêu cầu M0010

Dữ liệu đầu ra


Dữ liệu đầu ra

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Kết quả trả về

xmlResponse

Chuỗi ký tự

Thông điệp trả lời R0010  1. Liên thông dữ liệu sử dụng Cổng thông tin


Ngoài 2 kiểu liên thông dữ liệu sử dụng FTP và Web Service, người sử dụng còn có thể trực tiếp nhập thông tin vào viện và xuất viện của bệnh nhân lên trực tiếp Cổng thông tin Bộ Y tế thông ra các form nhập do Cổng thông tin đưa ra.


6.1.Nhập thông tin nhập viện vào Cổng thông tin


Người sử dụng có thể nhập trực tiếp thông tin nhập viện của bệnh nhân vào form nhập thông tin. Form nhập thông tin nhập viện sẽ đưa ra các trường giống với mô tả trong file CheckIn.xml.

6.2.Duyệt danh sách gửi BHYT.


Người sử dụng có thể duyệt danh sách thông tin bệnh nhân khám BHYT để gửi sang bên giám định BHYT.

6.3.Tìm kiếm thông tin bệnh nhân.


Người sử dụng có thể tìm kiếm thông tin các bệnh nhân khám BHYT được lưu trên Cổng thông tin.

6.4.Giao diện ứng dụng trên Cổng thông tin.

7.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  1. Cài đặt liên thông sử dụng FTP


STT

Mã bước

Tên bước

Mô tả

1

B.01

Bước 1

Người cài đặt phải tải agent về rồi cài lên trên máy tiếp nhận của hệ thống HIS cơ sở. Link tải agent sẽ được cập nhật sau.

2

B.02

Bước 2

Người cài đặt sẽ tạo 4 thư mục checkin, checkout, backup, log trên ổ cứng máy tiếp nhận của hệ thống HIS cơ sở.

3

B.03

Bước 3

Sau khi tạo xong 3 thư mục ở bước trên thì người cài đặt sẽ vào file ftp.config để cấu hình đường dẫn trỏ đến 3 thư mục trên:

 • path.checkin=d:\\xmldata\\checkin

 • path.checkout=d:\\xmldata\\checkout

 • path.backup=d:\\xmldata\\backup

 • path.log=d:\\xmldata\\log

Ở ví dụ trên đang cấu hình trỏ đến 4 thư mục nằm trên ổ D và trong thư mục xmldata.

4

B.04

Bước 4

Chạy dịch vụ.

5
  1. Liên thông sử dụng Web Service


STT

Mã bước

Tên bước

Mô tả

1

B.01

Bước 1

Cổng tích hợp BYT sẽ cung cấp cho bên HIS cơ sở các địa chỉ service, username và mật khẩu truy cập với tài liệu hướng dẫn các tham số truyền vào và các tham số trả về.

2

B.02

Bước 2

Bên HIS cơ sở sẽ xây dựng module gọi đến đến Web Service của Cổng tích hợp BYT để lấy dữ liệu về hiển thị lên HIS CSYT.

3


  1. Liên thông sử dụng Cổng thông tin


STT

Mã bước

Tên bước

Mô tả

1

B.01

Bước 1

Cổng tích hợp BYT sẽ cung cấp cho bên HIS cơ sở các tài khoản và mật khẩu để bên HIS cơ sở có thể truy cập vào Cổng thông tin Bộ Y tế.

2

B.02

Bước 2

Bên HIS cơ sở sẽ truy cập vào Cổng thông tin và cập nhật thông tin bệnh nhân trực tiếp trên Cổng tích hợp BYT.

3


PHỤ LỤC I: CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP XML


 • Mô tả:

Tên thẻ XML

Diễn giải

Ràng buộc

Chú thích

Phiên bản message

Bắt buộc

1.0Mã ứng dụng gửi.

Bắt buộc

 Tên ứng dụng gửi

Tùy chọn

 Mã loại message

Không nhập

Do từng ứng dụng tác nghiệp quy định, trong trường hợp này mặc định = 2Tên tác nghiệp

Không nhập

Mặc định trong trường hợp này là “Web Service”Thời gian thực hiện

Không nhập

Ngày tạo ra UID. Định dạng: YYYY-MM-DDId của message gửi

Không nhập

UID ứng dụng tạo ra để quản lý transactionId yêu cầu

Không nhập

ID người sử dụng tạo ra để quản lý yêu cầuKiểu yêu cầu

Mặc định là 0

0: Thêm , 1:sửa, 2: Xóa

Dữ liệu XML được định nghĩa bởi các ứng dụng tham gia kết nối

{Dữ liệu XML Thẻ CHECKIN}{Dữ liệu XML thẻ PHIEUCHUYENTUYEN}

{Dữ liệu XML thẻ tonghop}

{Dữ liệu XML thẻ THONGTINCHITIET}{Dữ liệu XML thẻ PT_THEBHYT}

{Dữ liệu XML thẻ TTKT_THE}

{Dữ liệu XML thẻ TC_TT_THE}

{Dữ liệu XML thẻ PT_THEBHYT }

{Dữ liệu XML thẻ TTCV}{Dữ liệu XML thẻ PHIEUCHUYENTUYEN}

{Dữ liệu XML thẻ tonghop}

{Dữ liệu XML thẻ THONGTINCHITIET}{Dữ liệu XML thẻ TC_LSKCB}

{Dữ liệu XML thẻ TT_LSKCB}

{Dữ liệu XML thẻ PHIEU_DT_THUOC} (Phiếu 1)

……………..

{Dữ liệu XML thẻ PHIEU_DT_THUOC} (Phiếu n){Dữ liệu XML thẻ MA_PHIEU_DTTHUOC}

{Dữ liệu XML thẻ DUYET_TTDT_THUOC}

{Dữ liệu XML thẻ PHIEU_DT_THUOC} (phiếu 1)

{Dữ liệu XML thẻ PHIEU_DT_THUOC} (phiếu 2)

{Dữ liệu XML thẻ PHIEU_DT_THUOC} (phiếu 3)

{Dữ liệu XML thẻ PHIEU_DT_THUOC} (phiếu 4)

……..


{Dữ liệu XML thẻ PHIEU_DT_THUOC} (phiếu n)

{Dữ liệu XML thẻ TT_DDT_THUOC}{Dữ liệu XML thẻ KT_LDT}

{Dữ liệu XML thẻ KQ_KT_LDT}


tải về 2.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương