Thomas L. Reeves Trường Tiểu Học trưỜng-phụ huynh compacttải về 64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích64 Kb.
#3295

Thomas L. Reeves Trường Tiểu Học

TRƯỜNG-PHỤ HUYNH COMPACT

Thomas L. Reeves trường tiểu học và cha mẹ của các sinh viên tham gia hoạt động, dịch vụ, và các chương trình tài trợ Title I, Phần A của Tiểu học và Đạo luật (ESEA), đồng ý rằng nhỏ gọn này vạch ra như thế nào phụ huynh, các trường học toàn bộ nhân viên, và các sinh viên sẽ chia sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích học tập của học sinh và các phương tiện mà các trường học và phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển quan hệ đối tác này sẽ giúp trẻ đạt được các tiêu chuẩn cao của Nhà nước.
Điều này phụ huynh học nhỏ gọn có hiệu lực trong năm học 2011-2012.
Trường Trách nhiệm

Thomas L. Reeves Trường tiểu học sẽ:

1. Cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao và giảng dạy trong một môi trường học tập hỗ trợ và hiệu quả cho phép các em tham gia để đáp ứng tiêu chuẩn thành tích của học sinh học Mississippi như sau:
A. Xin hãy dạy cho một, hướng dữ liệu dựa trên nghiên cứu chương trình giảng dạy
B. Hoàn thành phổ cập screeners (AimsWeb, STAR Đọc đánh giá)
C. Thực hiện bổ sung chương trình học (Fast ForWord, tôi đọc Huấn luyện viên, Ascend Toán, Headsprouts, giao hưởng, Giáo dục thành phố, Đọc A đến Z)
D. định hình đánh giá
E. đáp ứng cho kế hoạch can thiệp
F. Pearson thành công Net (hình dung trang web Toán và Khoa học)
G. Cung cấp những kinh nghiệm thích hợp học tập trong một môi trường học tập tích cực

2. Địa chỉ tầm quan trọng của giao tiếp giữa giáo viên và phụ huynh trên cơ sở liên tục thông qua, ở mức tối thiểu:
A. Tổ chức hội thảo phụ huynh-giáo viên (ít nhất hàng năm tại các trường tiểu học), trong đó nhỏ gọn này sẽ được thảo luận vì nó liên quan đến thành tích cá nhân của đứa trẻ.
i. Hai lần một năm (một lần cho mỗi học kỳ)

B. Cung cấp các bậc cha mẹ với các báo cáo thường xuyên về sự tiến bộ của con em họ.


i. Hàng tuần thư mục thông tin liên lạc
ii. Hàng tháng "Tell It All Thứ ba", bản tin
iii. Tiến độ báo cáo (quý)
iv. Giấy báo cáo (quý)
v. phụ huynh-giáo viên các hội nghị
vi. Hành vi báo cáo khi cần thiết
vii. Đáp ứng cho các cuộc họp can thiệp khi cần thiết
viii. Cung cấp các bậc cha mẹ với một bản sao của con em mình AIMSweb / DCTA / báo cáo đánh giá STAR.
ix. Accelerated Reader và các báo cáo gửi qua email
x. Mỗi thứ Ba một thư mục với kết quả loại sẽ đi ra ngoài.
xi. Bởi thứ năm mỗi tuần, các lớp trong PowerSchool sẽ được đăng để giữ cho cha mẹ cập nhật.

C. Cung cấp các phụ huynh tiếp cận hợp lý cho nhân viên. Cụ thể, nhân viên sẽ có sẵn để tham khảo ý kiến ​​với cha mẹ như sau:


i. Giáo viên e-mail và website
ii. Thông tin thư mục (hàng tuần)
iii. Phụ Huynh-Giáo viên các hội nghị
iv. PTO cuộc họp
v. Các cuộc họp thường niên của Phụ Huynh

D. Cung cấp cho phụ huynh cơ hội tình nguyện và tham gia các lớp học của con em mình, và để quan sát hoạt động lớp học, như sau:


i. PTO
ii. Phòng Phụ Huynh
iii. Khuyến khích lớp học tình nguyện
iv. Tìm hiểu với học sinh
v. Phục vụ như một người tài nguyên lớp
vi. Hội nghị thường niên của Phụ Huynh
vii. Toán học, biết chữ, và Khoa học Night (hàng quý)
viii. Mời tham dự các hoạt động phụ huynh học sinh đặc biệt (Reeves Roundup, sản phẩm trường học)
ix. Lớp học cụ thể các hoạt động và sản xuất

Chữ ký của Hiệu trưởng:


Chữ ký của giáo viên: ___________________________________

Trách nhiệm phụ huynh

Chúng tôi, là cha mẹ, sẽ hỗ trợ việc học tập của con em chúng ta theo những cách sau:
• Gởi con đi học về đúng giờ, được nghỉ ngơi, chuẩn bị, và có cơ hội để ăn một bữa ăn sáng tốt
• Bảo đảm là con em của tôi là có sức khỏe tốt và đã tiếp cận chăm sóc y tế
• Hỗ trợ trẻ em của tôi trong việc hoàn thành bài tập về nhà hết khả năng của mình bằng cách xem lại các bài tập và cung cấp một nơi yên tĩnh để học tập bằng cách giám sát sử dụng các thiết bị điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn các trò chơi video, xem truyền hình, sử dụng Internet, và cách sử dụng điện thoại di động
• Kiểm tra kiếm cơ của con tôi thường xuyên, đặc biệt là cho các thư mục thứ ba hàng tuần. Kiểm tra tiến độ lớp của con tôi trong PowerSchool. Trả lời ghi chú của giáo viên, các hình thức trường học, hay thông tin liên lạc khác
• Hãy tham gia vào các hoạt động học và các sự kiện để xây dựng cộng đồng và hỗ trợ thành tích học tập và phát triển nhân vật
• Khuyến khích con tôi phải tôn trọng nhân viên nhà trường, bạn học cùng lớp, nhà trường, và bản thân
• Tìm hiểu, lắng nghe, và có một quan tâm đến đọc hàng ngày của con tôi, ít nhất là ba mươi phút mỗi ngày ngoài giờ học
• Tham dự hội thảo phụ huynh-giáo viên và các sự kiện khác của trường, bao gồm nhưng không giới hạn PTO cuộc họp, các cuộc họp hội đồng nhà trường, phụ huynh họp hàng năm, giữa kỳ Kế hoạch và hiệu quả cuộc họp
• Bảo đảm trường có thông tin liên hệ hiện tại để tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường

Chữ ký phụ huynh:

Trách nhiệm của học sinh

Là một sinh viên tại Reeves trường tiểu học, tôi đồng ý để thực hiện các trách nhiệm sau đây:• Hãy đến trường đúng giờ, chuẩn bị sẵn sàng, và sẵn sàng học
• Tôn trọng bản thân mình, những người khác, và nhà trường
• Hãy là một học viên hợp tác xã, quan tâm, và bài tập hoàn thành tốt nhất khả năng của mình
• Chịu trách nhiệm cho công việc và hành vi của tôi
• Hoàn thành tất cả các bài tập ở nhà của tôi một cách chính xác và đọc ba mươi phút mỗi ngày ở bên ngoài trường học
• Hãy suy nghĩ, tham gia, và đặt câu hỏi
• Đặt nỗ lực của tôi tốt nhất vào mọi việc tôi làm
• Dùng nhà thứ ba của tôi thư mục và hoàn lại đã ký hôm thứ tư

Sinh viên Chữ ký:


Thomas L. Reeves Elementary School
SCHOOL-PARENT COMPACT
Thomas L. Reeves Elementary School and the parents of the students participating in activities, services, and programs funded by Title I, Part A of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA), agree that this compact outlines how the parents, the entire school staff, and the students will share the responsibility for improved student academic achievement and the means by which the school and parents will build and develop a partnership that will help children achieve the State’s high standards.

This school-parent compact is in effect during school year 2011-2012 .

School Responsibilities
Thomas L. Reeves Elementary School will:


 1. Provide high-quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning environment that enables the participating children to meet Mississippi’s student academic achievement standards as follows:

  1. Teach a data-driven, research-based curriculum

  2. Complete universal screeners (AimsWeb, STAR Reading Assessment)

  3. Implement supplemental academic programs (Fast ForWord, My Reading Coach, Ascend Math, Headsprouts, Symphony, Education City, Reading A to Z)

  4. Formative assessments

  5. Response to Intervention plan

  6. Pearson Success Net (enVision Math and Science website)

  7. Provide appropriate learning experiences in a positive learning environment
 1. Address the importance of communication between teachers and parents on an ongoing basis through, at a minimum:

  1. Hold parent-teacher conferences (at least annually in elementary schools) during which this compact will be discussed as it relates to the individual child’s achievement.

   1. Twice a year (once per semester)
  1. Provide parents with frequent reports on their children’s progress.

   1. Weekly communication folder

   2. Monthly “Tell It All Tuesday” newsletter

   3. Progress reports (quarterly)

   4. Report cards (quarterly)

   5. Parent-Teacher conferences

   6. Behavior reports as needed

   7. Response to Intervention meetings as needed

   8. Provide parents with a copy of their child’s AIMSweb/DCTA/STAR assessment reports.

   9. Accelerated Reader and emailed reports

   10. Each Tuesday a folder with grade results will go out.

   11. By Thursday of each week, grades in PowerSchool will be posted to keep parents updated.
  1. Provide parents reasonable access to staff. Specifically, staff will be available for consultation with parents as follows:

   1. Teacher e-mail and website

   2. Communication folders (weekly)

   3. Parent-Teachers conferences

   4. PTO meetings

   5. Annual Parent Meetings
  1. Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child’s class, and to observe classroom activities, as follows:

   1. PTO

   2. Room Parent

   3. Encourage classroom volunteer

   4. Read with students

   5. Serve as a class resource person

   6. Annual Parent Meeting

   7. Math, Literacy, and Science Night (quarterly)

   8. Invite parents to attend special student activities (Reeves Roundup, school productions)

   9. Classroom specific activities and productions


Principal’s Signature:

Teacher’s Signature: ___________________________________


Parent Responsibilities
We, as parents, will support our children’s learning in the following ways:

 • Send my child to school on time, well-rested, prepared, and with the opportunity to eat a good breakfast

 • See that my child is in good health and has access to medical care

 • Assist my child in completing homework to the best of his/her ability by reviewing assignments and providing a quiet place to study by monitoring use of electronic devices, including but not limited to video games, television viewing, Internet use, and cell phone usage

 • Check my child’s bookbag regularly, especially for the weekly Tuesday folder. Check my child’s grades progress in PowerSchool. Respond to teachers’ notes, school forms, or other communication

 • Be involved in school activities and events to build community and support academic achievement and character development

 • Encourage my child to respect school personnel, classmates, school property, and themselves

 • Read with, listen to, and take an interest in my child’s daily reading, at least thirty minutes daily outside of the school day

 • Attend Parent-Teacher conferences and other school events, including but not limited to PTO meetings, school board meetings, Annual Parent Meeting, Mid-Year Planning and Effectiveness Meeting

 • Ensure school has current contact information to facilitate communication between the parent and school

Parent Signature:


Student Responsibilities
As a student at Reeves Elementary School, I agree to carry out the following responsibilities:


 • Come to school on time, prepared, and ready to learn

 • Respect myself, others, and the school

 • Be a cooperative learner, pay attention, and complete assignments to the best of my ability

 • Be responsible for my own work and behavior

 • Complete all of my homework correctly and read thirty minutes daily outside of school

 • Think, participate, and ask questions

 • Put my best effort into everything I do

 • Take home my Tuesday folder and return it signed on Wednesday


Student Signature:

tải về 64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương