Thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 46.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích46.64 Kb.
#2196

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2004/CT-UB TP.Cần Thơ, ngày 27 tháng4 năm 2004CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

V/v thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng

địa phương năm 2004
Năm 2003, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cùng với những kết quả quan trọng đạt được trên nhiều mặt như: lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; xây dựng sức mạnh chiến đấu có chất lượng tổng hợp; hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi…; phối hợp chặt chẽ các ngành tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Năm 2004, tình hình thế giới, khu vực và trong nước theo dự kiến sẽ diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng có thể tiến hành phá hoại ta bằng những hình thức quy mô thâm độc và nguy hiểm hơn trên các địa bàn trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thành phố Cần Thơ mới vừa chia tách có những thuận lợi cơ bản, song cũng còn những khó khăn nhất định ảnh hưởng một phần đến công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu trên giao và đặc điểm điều kiện cụ thể của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2004 như sau:1/- Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng ở địa phương:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn về công tác giáo dục quốc phòng theo tinh thần Chỉ thị 62/CT-TW ngày 12/02/2001 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới, Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng, Kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương năm 2004 -2005. Trước hết, cần kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố, các quận, huyện đi vào hoạt động theo quy chế, kế hoạch của Hội đồng giáo dục quốc phòng từng cấp. Tập trung giáo dục sâu rộng kiến thức quốc phòng cho toàn dân, chú trọng đối tượng cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, trong sinh viên, học sinh, đội ngũ trí thức nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Năm 2004, Trường Quân sự thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt theo phân cấp. Kết hợp với Trung tâm Giáo dục chính trị quận, huyện mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt ấp, khu vực.

- Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng trong các trường Phổ thông trung học, trường Cao đẳng Sư phạm, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc thành phố quản lý.

- Liên kết với Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng cho thành phố.

2/- Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống:

- Kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm xây dựng kinh tế - xã hội. Phải kết hợp với xây dựng quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn, nhất là gắn kết việc quy hoạch xây dựng phát triển đô thị thành phố Cần Thơ với đảm bảo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

- Thành phố Cần Thơ, các quận, huyện tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng hoàn chỉnh các quyết tâm và kế hoạch bảo đảm cho từng nhiệm vụ yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch Nhà nước đúng quy định hướng dẫn của cấp trên.

- Quy hoạch hợp lý các vị trí đất quốc phòng theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự của thành phố, chú ý các khu vực kinh tế trọng điểm.3/- Chỉ đạo Sở, ban, ngành, lực lượng quân sự, công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội:

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay, các ngành, các cấp cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình địch và các đối tượng có liên quan, các địa bàn trọng điểm, các điểm nóng, tăng cường hoạt động trị an, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng của Nhà nước và nhân dân.

- Các địa phương bổ sung kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch chiến đấu tại chỗ, kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ…, thường xuyên luyện tập theo phương án. Nâng cao hiệu quả hoạt động, có kế hoạch tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

- Hàng tháng xã, phường, thị trấn tổ chức họp báo, thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho các đơn vị và cơ quan cấp trên đóng trên địa bàn quản lý.

- Thường xuyên duy trì đảm bảo chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không theo kế hoạch. Chú ý những ngày cao điểm như lễ, tết, mít-tinh… không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

4/- Xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng quy định, chú trọng chất lượng chính trị:

- Tập trung chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện. Nhanh chóng ổn định đội ngũ cán bộ, nhất là biến động sau khi chia tách tỉnh. Phát huy tốt vai trò làm tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Tập trung xây dựng toàn diện các đơn vị thực binh của thành phố, lấy Tiểu đoàn Tây Đô làm điểm, kiện toàn các đại đội độc lập trực thuộc để sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Phối hợp với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tăng cường giáo dục pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa và điều lệnh, điều lệ quân đội đối với quân nhân, không để vi phạm kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước. Lưu ý giáo dục quân nhân gương mẫu trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

- Xây dựng lực lượng thường trực đảm bảo từ 70% quân số so biên chế, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu với quân số đạt từ 90-95%, trang bị đúng, đủ theo quy định, sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có lệnh.

- Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ:

+ Tiếp tục quán triệt tốt Chỉ thị 16/CT-TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trong tình hình mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa phương.

+ Đối với lực lượng dự bị động viên: thường xuyên kiểm tra, phúc tra, đảm bảo đúng phương châm “nắm chắc, xếp đủ, đúng chuyên nghiệp quân sự”. Tổ chức động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu phải đạt từ 90% đến 95% quân số. Mỗi quận, huyện xây dựng 01 Tiểu đoàn, trước mắt tập trung hoàn chỉnh tổ chức biên chế 01 đại đội động viên khẩn cấp.Trung đoàn 932 tích cực phúc tra, sắp xếp ổn định khung Trung đoàn theo biên chế, trước mắt phúc tra nắm chắc lại Tiểu đoàn dự bị động viên khẩn cấp.

+ Đối với lực lượng dân quân tự vệ: tập trung xây dựng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dân quân tự vệ theo phương châm “xây dựng đến đâu chắc đến đó” đạt tỷ lệ 1,5% đến 2% so dân số theo hướng gắn với địa bàn dân cư, mỗi tổ tự quản có từ 1đến 3 dân quân, củng cố kiện toàn trung đội dân quân cơ động nâng cao chất lượng hoạt động. Biên chế đủ 05 binh chủng trong lực lượng dân quân (chú trọng binh chủng phòng không). Tổ chức xây dựng tự vệ cơ quan đơn vị hành hành sự nghiệp đạt 15% đến 20% trên tổng số cán bộ, công nhân viên. Đối với lực lượng tự vệ cơ quan ở các công ty xí nghiệp, nhà máy, xây dựng đến cấp trung đội tự vệ, trong đó, chất lượng Đảng viên từ 8% đến 10%, Đoàn viên từ 30% trở lên.

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-BQP ngày 09/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mở lớp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn theo chương trình chuẩn quốc gia. Đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng đào tạo đúng nội dung, kế hoạch do Ban chỉ đạo đề ra.

- Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong năm hoàn thành chỉ tiêu đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Sau khi giao quân, các địa phương kết hợp các đơn vị theo dõi quân số không để quân nhân đào ngũ, nếu phát hiện phải có biện pháp xử lý ngay. Các địa phương tổ chức đón tiếp tốt quân nhân xuất ngũ về địa phương, nhanh chóng tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, tiếp tục tổ chức đăng ký, nắm chắc nguồn quân số, chuẩn bị cho tuyển quân năm 2005.

- Chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh quân sự, tuyên truyền hướng dẫn đăng ký xét tuyển, đảm bảo đúng quy định, quy chế tuyển sinh. Phấn đấu mỗi quận, huyện có từ 3 đến 5 thí sinh trúng tuyển vào các trường trong quân đội.5/- Huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao:

- Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đạt yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”. Đảm bảo huấn luyện cho từng quân nhân đúng nội dung, chương trình và thời gian quy định. Kết thúc huấn luyện tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả, chỉ tiêu đề ra trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả là 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi trở lên.

- Thường xuyên nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập theo các phương án chuẩn bị trước để không bị động, bất ngờ khi tình huống xấu xảy ra.

- Huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100% quân số.

- Huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo kế hoạch và chỉ tiêu Chính phủ giao.

- Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đạt từ 85% trở lên trên tổng số lực lượng được xây dựng.

- Năm 2004, chỉ đạo diễn tập mỗi quận, huyện diễn tập thực binh 01 xã, phường, thị trấn.

- Các quận, huyện tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan 2 lần trong năm.

- Tiểu đoàn Tây Đô, các đại đội trực thuộc tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, vũ khí.

- Thông qua huấn luyện, hội thao, hội thi theo kế hoạch chọn vận động viên tham gia hội thao, hội thi cấp trên (nếu có).6/- Thực hiện chính sách quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội:

- Các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình chính sách, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên gặp khó khăn về vật chất và tinh thần để các đồng chí an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh - Xã hội có các dự án bằng các nguồn vốn thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, cho vay vốn, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội. Tổ chức dạy nghề giải quyết việc làm trong lực lượng thường trực, dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ.

- Quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan quân sự quận, huyện, chú ý các đơn vị mới, nhanh chóng ổn định chỗ nơi làm việc. Bố trí nơi làm việc cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn cho phù hợp, đảm bảo nơi sinh hoạt, trực sẳn sàng chiến đấu, nơi bảo quản vũ khí được trang bị chu đáo an toàn.

- Phát huy tinh thần tự lực tự cường, tận dụng mọi điều kiện để sản xuất, làm kinh tế có hiệu quả đúng pháp luật, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang.

7/- Kinh phí:

- Ủy ban nhân dân các cấp hàng năm phải lập dự toán ngân sách về công tác dự bị động viên, dân quân tự vệ theo hướng dẫn của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định 46/CP của Chính phủ, Thông tư 1138/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

- Thu, chi quỹ an ninh quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh tại xã, phường, thị trấn, sử dụng đúng mục đích và theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở Tài chính.

8/- Tổ chức thực hiện:

- Giao Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Công an, các Sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể địa phương tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, thường xuyên theo dõi chỉ đạo, kiểm tra tình hình, tổng hợp báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

- Căn cứ Chỉ thị này Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có kế hoạch chỉ đạo theo hệ thống, thuộc quyền quản lý tổ chức thực hiện, bảo đảm chế độ báo cáo tháng, qúy, 6 tháng, năm về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố để tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu IX, Bộ Quốc phòng và Chính phủ./.

Nơi nhận: TM. UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ


- VPCP (Hµ Néi, TP HCM) CHỦ TỊCH

- Côc KiÓm tra v¨n b¶n-Bé T­ ph¸p

- TT TU, TT H§ND TP

- C¸c Së, ban ngµnh TP

- UBMTTQ vµ c¸c §oµn thÓ §· ký

- UBND quËn, huyÖn

- C¸c c¬ quan TW ®ãng t¹i TP

- B¸o, §µi

- VP.UBND TP (2B)

- L­u TTLT Vâ Thanh TßngКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2006
2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> Ủ/y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> A. TÌNh hình thực hiện xã HỘi hoá trong các hoạT ĐỘng giáo dụC, y tế, VĂn hóa và thể DỤC thể thao, thực hiện nghị quyếT 90/1997/nq-cp của chính phủ Ở an giang
2006 -> Ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Thành phố Hà Nội Số: 48/2001/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1108/2005/QĐ-ub
2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 46.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương