Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nước


Nhật Bản - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)tải về 0.5 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích0.5 Mb.
#4014
1   2   3   4   5   6   7

Nhật Bản - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)


Tòa án cấp quân có thẩm quyền hỗ trợ tư pháp về tống đạt được chỉ định là cơ quan có thẩm quyền điền giấy xác nhận kết quả tống đạt theo mẫu kèm theo Công ước, theo đoạn thứ nhất của Điều 6.

Nhật Bản- Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9)


Bộ Ngoại giao
2-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku
Tokyo
100-8919 Japan
tel.: +81-3-3580.3311

8. Na Uy

Cơ quan Trung ương:

Bộ Tư pháp và Công an Hoàng gia

Vụ Các vấn đề dân sự

 


Chi tiết liên hệ:
Địa chỉ

The Royal Ministry of Justice and Public Security
Department of Civil Affairs
Địa chỉ thư P.O. Box 8005 Dep
0030 OSLO
Địa chỉ văn phòng Gullhaug Torg 4 a
0484 OSLO
Norway

Số điện thoại

+47 2224 5451

Fax:

+47 2224 2722

E-mail:

postmottak@jd.dep.no

General website:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd

Cán bộ đầu mối:

 

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Tiếng Anh

Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

Tòa án (bao gồm cả ban hòa giải) và một số cơ quan hành chính có thẩm quyền như chính quyền hạt và cơ quan quản lyslao động và phúc lợi


Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

The Cơ quan Trung ương chuyển giấy tờ cho Tòa án quận hoặc thành phố có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện tống đạt. Tòa án đôi khi tự mình thực hiện tống đạt nhưng thường nhiệm vụ này được thực hiện bởi người tống đạt ( process server)

Nhìn chung, người tống đạt thường được sử dụng. Nếu giấy tờ được viết bằng tiếng Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch hoặc kèm theo bản dịch sang một trong những ngôn ngữ trên và nếu không bao gồm ngày xét xử trong thời gian gấp thì giấy tờ có thể được tống đạt qua bưu điện.

Theo quy định do Sắc lệnh Hoàng gia ngày 12/9/1969, yêu cầu tống đạt chỉ được thực hiện khi giấy tờ được tống đạt viết bằng tiếng Na Uy, Đan Mạch hoặc Thụy Điển, hoặc nếu giấy tờ kèm theo một bản dịch sang một trong những ngôn ngữ này, trừ khi giấy tờ chỉ nhằm chuyển giao cho người nhận chấp nhận tự nguyên. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng có thể cho phép tống đạt giấy tờ nếu được thuyết phục rằng người nhận huieeur được ngôn ngữ sử dụng trong giấy tờ.


Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

Na Uy không ký kết thỏa thuận nào theo Điều 20 (b).

Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):

Không có chi phí

Thời gian thực hiện

Thời gian trung bình từ khi Cơ quan trung ương nhận được yêu cầu tống đạt giấy tờ khác nhau từ 3 đến 5 tháng


Phản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):

Bấm vào đây để đọc toàn bộ các tuyên bố của Na Uy theo Công ước here

Điều 8(2):

Phản đối

Điều 10(a):

Phản đối

Điều 10(b):

Phản đối

Điều 10(c):

Phản đối

Điều 15(2):

Tuyên bố áp dụng

Điều 16(3):

Tuyên bố áp dụng

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 and 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

Thỏa thuận bổ sung cho Công ước La Hay năm 1905 và năm 1954 được ký với Áo ; Đức, Lúc xăm bua

Điều ước đa phương về hợp tác tư pháp được ký giữa Đan Mạc, Phần Lan, Ai xơ len, Na Uy và Thụy Điển ngày 26/4/1974. Lugano Convention of 16 September 1988.

Điều ước song phương về hợp tác tư pháp: Áo (21/5/ 1984); Đức(17 /6/ 1977); Vương quốc Anh (London, 31/1/ 1931).


Đường dẫn hữu ích

Ministry of Justice and the PoliceRettsanmodninger i sivile saker – lister over sentralmyndigheter (chỉ bằng tiếng Na Uy)

Na Uy - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)


Theo Điều 6, Tòa án cấp Hạt hoặc thành phố tại quận nơi giấy tờ được tống đạt được chỉ định điền giấy xác nhận kết quả tống đạt theo mẫu của Công ước.

Internet: www.domstol.no


Na Uy - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9)


Theo Điều 9, đoạn thứ nhất, Tòa án cấp Hạt hoặc thành phố tại quận nơi người được tống đạt cư trú hoặc sinh sống, được chỉ định là người nhận giấy tờ được chuyển qua kênh lãnh sự.

Website: www.domstol.no


9. Anh

Cơ quan Trung ương:

Từ 22/8/ 2008:Tòa án tư pháp hoàng gia

The Senior Master, Royal Courts of Justice

Chi tiết liên hệ:
Địa chỉ

The Senior Master
For the attention of the Foreign Process Section
Room E16
Royal Courts of Justice
Strand
LONDON WC2A 2LL

Số điện thoại

+44 207 947 6691 / 7786 / 6488 / 6327 / 1741

Fax:

+44 870 324 0025

E-mail:

foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

General website:

www.justice.gov.uk

Cán bộ đầu mối:

-

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng AnhThông tin thực thi
Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

England and Wales:
The Senior Master of the Royal Courts of Justice
Strand
London WC2A 2 LL
Switchboard: +44 207 947 6000
Tel: +44 20 7947 6691
Fax: +44 20 7947 6237
Website: http://www.hmcourts-service.gov.uk/

Scotland:
Scottish Government Justice Directorate
Cen tral Authority & International Law Team
St. Andrew's House (GW15)
EDINBURGH EH1 3DG
Scotland, UK
E-mail: robert.packwood@scotland.gsi.gov.uk
tel.: +44 (131) 244 4829
fax: +44 (131) 244 4848

Northern Ireland:
The Master (Queen’s Bench and Appeals)
Royal Courts of Justice
Chichester Street
Belfast BT1 3JF
Tel: + 44 28 90 72 47 06
Fax: + 44 28 90 23 51 86
adminoffice@courtsni.gov.uk
Website: www.courtsni.gov.uk/en-GB/

Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

Personal service on individuals & postal service on registered offices of companies. If this fails by first class post. 

England and Wales:
European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents.

Scotland:
European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents.

Northern Ireland:
European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents.

Gibraltar:
European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents.

Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

Theo Điều 5 (3) của Công ước, Vương quốc Anh sẽ yêu cầu giấy tờ được lập bằng hoặc dịch sang tiếng Anh

Bấm vào đây để đọc toàn bộ các tuyên bố và bảo lưu của vương quốc Anh trong Công ước này here.Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):

Từ ngày 1/1/1979 trong trường hợp thông thường thì việc tống đạt không thu phí. Tuy nhiên, nếu yêu cầu tống đạt theo một phương thức đặc biệt làm phát sinh thêm chi phí hoặc trong các trường hợp ngoại lệ đặc biệt, chi phí tống đạt sẽ được yêu cầu hoàn lại.

Lưu ý: Quy định này áp dụng chỉ với Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ai len và không áp dụng với các cùng lãnh thổ hải ngoại mà vương quốc Anh chịu trách nhiệm


Thời gian thực hiện

 Liên quan đến Điều 10 (b) và (c) Công ước, giấy tờ tống đạt qua các kênh chính thức sẽ chỉ được Cơ quan trung ương và các cơ quan có thẩm quyền bổ sung chấp nhận tại Vương quốc Anh từ cán bộ tư pháp hoặc lãnh sự hay ngoại giao của quốc gia ký kết khác (tuy nhiên đề nghị xem thư của Anh dưới đây)*

Liên lạc trực tiếp giữa

- Cán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền khác


(Điều 10 b)), và

- Bất kỳ người nào có liên quan trong thủ tục tư pháp và Cán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền khác


(Điều 10 c))

* Trích từ thư ngày 11/9/1980 gửi từ Bộ Ngoại giao vương quốc Anh cho Ban Thư ký:

"(...) Cám ơn thư này 31/7 của Ban Thư ký trong đó đề nghị hỗ trợ giải thích tuyên bố của Vương quốc Anh ngày 17/11/1967 liên quan đến Điều 10 c của Công ước.

Tôi vui mừng khẳng định rằng tuyên bố của chúng tôi không loại trừ bất kỳ người nào tại các quốc gia ký kết khác có liên quan trong một thủ tục tư pháp ( bao gồm cả luật sư của người này) khỏi việc thực hiện tống đạt tại Vương quốc Anh “ trực tiếp” thông qua người có thẩm quyền mà không phải là cán bộ tư pháp hoặc cán bộ nhà nước, ví dụ, luật sư tư vấn (...)"

Kết luận và khuyến nghị số 58 của Ủy ban đặc biệt năm 2003
“ Ủy ban đặc biệt năm 2003 ghi nhận răng Vương quốc Anh khẳng định tình hình của mình đã được thể hiện tại phiên họp Ủy ban đặc biệt năm 1989, chỉ ra việc ưu tiên sử dụng phương thức tống đạt trực tiếp thông qua luật sư tư vấn tại Anh quốc cho những người cư trú tại Anh và xứ Wales”(Xem Conclusions and Recommendations of the 2003 SC)

Bấm vào đây để xem toàn bộ các tuyên bố và bảo lưu của Vương quốc Anh theo Công ước này herePhản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):
Điều 8(2):

Không phản đối

Điều 10(a):

Không phản đối

Điều 10(b):

Thông tin thêm xem ở trên và phần Tuyên bố

Điều 10(c):

Thông tin thêm xem ở trên và phần Tuyên bố

Điều 15(2):

Tuyên bố áp dụng

Điều 16(3):

Chỉ có Scotland có tuyên bố

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 and 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

Bấm vào đây để tham khảo các điều ước song phương và đa phương mà Vương quốc Anh là một bên here.

Council Regulation (EC) No 1393/2007 quy định của Hội đồng châu Âu về tống đạt trong các nước thành viên các giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Strasbourg, 13/11/ 2007) (European Judicial Atlas – Service of Documents).

Đường dẫn hữu ích

Civil Procedures Rules – Department of Constitutional Affairs.


tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương