Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nước


Các cơ quan có thẩm quyền (Điều 6)tải về 0.5 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích0.5 Mb.
#4014
1   2   3   4   5   6   7

Các cơ quan có thẩm quyền (Điều 6)


Các cơ quan có thẩm quyền được chỉ định theo các Điều 2 và 18 của Công ước hoặc người được ủy quyền bởi các cơ quan này có thẩm quyền điền vào giấy xác nhận kết quả tống đạt vì mục đích của Điều 6.

Các cơ quan có thẩm quyền (Điều 8)


Bộ Ngoại giao và thương mại của Úc là cơ quan có thẩm quyền tống đạt giấy tờ theo Điều 8..

Các cơ quan có thẩm quyền (Điều 9)


Các cơ quan có thẩm quyền được chỉ định theo các Điều 2 và 18 Công ước có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu tống đạt được chuyển giao bởi viên chức lãnh sự nước ngoài tại Úc theo Điều 9.

Các cơ quan có thẩm quyền khác(Điều 18)


(a) Tòa án tối cao của bang New South Wales

Supreme Court of New South Wales


GPO Box 3
Sydney NSW 2001
Australia
Phone: +61 2 9230 8111
Fax: +61 2 9230 8628
Email: supreme_court@courts.nsw.gov.au
Website: click here
Cán bộ đầu mối: Prothonotary and Manager of Court Services
(ngôn ngữ liên lạc tiếng Anh)

(b) Tòa án tối cao của bang Victoria

Supreme Court of Victoria
210 William Street
Melbourne VIC 3000
Australia
Phone: +61 3 9603 6111
Email:  foreign.service@supremecourt.vic.gov.au
Website: http://www.supremecourt.vic.gov.au/
Cán bộ đầu mối:  Rodney Ratcliffe, Prothonotary
( ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh)

(c) Tòa án tối cao của bang Queensland

Supreme Court of Queensland
P.O. Box 15167
City East QLD 4002
Australia
Phone: +61 7 3247 4301
Fax: +61 7 3247 5316
Email: courtinfo@justice.qld.gov.au
Website: www.courts.qld.gov.au
Cán bộ đầu mối: Executive Director, Supreme, District & Land Courts Service
( ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh)

(d) Tòa án tối cao của bang Western Australia

Supreme Court of Western Australia
Stirling Gardens Barrack Street
Perth WA 6000 Australia
Phone: +61 8 9421 5333 Fax: +61 8 9221 4436
Email: manager.customer.services@justice.wa.gov.au
Website: http://www.supremecourt.wa.gov.au
Cán bộ đầu mối: Principal Registrar
( ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh)

(e) Tòa án tối cao của bang South Australia

Supreme Court of South Australia
Registrar's Office
1 Gouger Street
Adelaide SA 5000
Australia
Phone: +61 8 8204 0476
Fax: +61 8 8212 7154
Email: supreme.registry@courts.sa.gov.au
Website: http://www.courts.sa.gov.au/courts/supreme/content.html
Cán bộ đầu mối: Supreme Court Registrar
( ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh)

(f) Sheriff của Tòa án tối cao bang Tasmania

Sheriff of the Supreme Court of Tasmania
GPO Box 167
Hobart TAS 7001
Australia
Phone: +61 3 6233 6385
Fax: +61 3 6223 7816
Email: SupremeCourtHobart@justice.tas.gov.au
Website: http://www.supremecourt.tas.gov.au/
Cán bộ đầu mối: Sheriff
( ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh)

(g) Tòa án tối cao của Australian Capital Territory

Supreme Court of the Australian Capital Territory
GPO Box 1548
Canberra ACT 2601
Australia
Phone: +61 2 6207 1786
Fax: +61 2 6205 4860
Email: annie.glover@act.gov.au
Website: http://www.courts.act.gov.au/supreme
Cán bộ đầu mối: Annie Glover, Registrar
( ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh)

(h) Tòa án tối cao của Northern Territory

Supreme Court of the Northern Territory
Registry Office
Darwin Supreme Court
GPO Box 3946
Darwin NT 0801
Phone: +61 8 8999 6574
Fax: +61 8 8999 5446
Email: julian.johnson@nt.gov.au
Website: http://www.supremecourt.nt.gov.au/
Cán bộ đầu mối: Julian Johnson, Registrar
( ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh)

(i) Theo Điều 18 Công ước, Úc chỉ định cơ quan có thẩm quyền sau đây là cơ quan bổ sung, chỉ chịu trách nhiệm nhận và thực hiện yêu cầu tống đạt giấy tờ theo Công ước trong các vấn đề về hàng hải ( maritime and admiralty)

Tòa án liên bang Úc

The Federal Court of Australia


Principal Registry
Locked Bag A6000
Sydney South NSW 1235
Số điện thoại +61 2 9230 8473
Facsimile: +61 2 9280 1381
Email: query@fedcourt.gov.au
Website: www.fedcourt.gov.au
Ngôn ngữ: tiếng Anh

6. Pháp

Pháp - Cơ quan Trung ương & Thông tin thực tiễn


Cơ quan Trung ương:

Bộ tư pháp, Vụ các vấn đề về dân sự vào Bảo ấn
Phòng pháp luật Liên minh, tư pháp quốc tế và hỗ trợ dân sự(BDIP)

Chi tiết liên hệ:
Địa chỉ

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
France


Số điện thoại

+33 (0)1 44 77 61 05 

Fax:

+ 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail:

entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Trang web chính thức

www.justice.gouv.fr/
www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr/

Cán bộ đầu mối:

Mme Nelly Chrétiennot
nelly.chretiennot@justice.gouv.fr

Ngôn ngữ sử dụng

Pháp, Anh

Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

Phòng thư ký của tòa án hoặc cơ quan thừa phát lại (Điều 684 Bộ luật tố tụng dân sự).

Để biết thêm thông tin, theo dõi http://www.legifrance.gouv.fr/ theo "các luật đang có hiệu lực", "luật tố tụng dân sự" và “quyển I –Chương XVII – Mục III – Phần V: Quy định cụ thể về thông báo quốc tế- Tiểu mục I: Thông báo về các quy định của pháp luật nước ngoài (Các điều 683 to 688).Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

Điều 688-1 để 688-8 của Bộ luật tố tụng dân sự quy định về hai cách thông báo có thể áp dụng cho các hoạt động theo đề nghị của một quốc gia nước ngoài trong đó có thông báo do cơ quan của nước này yêu cầu: gửi thông thường hoặc yêu cầu tống đạt

Tống đạt chính thức(Điều 5(1)(a))
Thông báo chính thức (chế độ phổ thông, liên kết với một yêu cầu cụ thể của người nộp đơn) theo yêu cầu của một bên, hoặc văn phòng, có thể tống đạt tài liệu bằng cách trao tay, thực hiện bởi một cơ quan thừa phát lại. Trong trường hợp này, Bộ Tư pháp chuyển tài liệu đã được gửi đến phòng quốc gia của cơ quan thừa phát lại, cơ quan này có nhiệm vụ gửi tới cơ quan thừa phát lại tại địa phương mà có thẩm quyển để tống đạt. Trên thực tế, phương thức tống đạt bởi thừa phát lại sẽ không được dùng đến nếu không có yêu cầu của người nộp đơn

Thật vậy, kể từ khi có sự can thiệp của cơ quan thừa phát lại, người nộp đơn sẽ phải chịu chi phí của dịch vụ phát sinh nàyTống đạt không chính thức(Điều 5(2))
Trong trường hợp thông báo chuyển giao đơn giản (Chế độ chính thức), tài liệu được chuyển đến cơ quan công ở gần tòa án có thẩm quyền (Tòa thẩm quyền rộng). Sau đó tài liệu này sẽ được giao tới người nhận bởi một sĩ quan cảnh sát hay một người lính thuộc đội hiến binh quốc gia và nếu cần thiết bởi viện kiểm sát, tất cả thủ tục đều được miễn phí.

Để biết thêm thông tin về Phương thức tống đạt, http://www.legifrance.gouv.fr/, theo "luật đang có hiệu lưc", "luật tố tụng dân sự" and “quyển I –Chương XVII – Mục III – Phần V: Quy định cụ thể về thông báo quốc tế- Tiểu mục I: Thông báo về các yêu cầu của cơ quan nước ngoài (Các điều 688-1 to 688-8); or European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents - France.Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

Điều 688-6 luật tố tụng dân sự: “Các tài liệu được thông báo bằng ngôn ngữ của nước xuất xứ. Tuy nhiên, nếu người nhận không biết ngôn ngữ này, các tài liệu này có thể sẽ bị từ chối và yêu cầu rằng tài liệu cần phải dịch hoặc kèm theo bản dịch bằng tiếng Pháp, theo chỉ thị và chi phí của người nộp đơn.

http://www.legifrance.gouv.fr/ theo "các luật đang có hiệu lưc", "luật tố tụng dân sự" and “quyển I –Chương XVII – Mục III – Phần V: Quy định cụ thể về thông báo quốc tế- Tiểu mục I: Thông báo về các yêu cầu của nước ngoài (Các điều 688-1 to 688-8).

Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):

Không có chi phí nào với dịch vụ của nhà nước, không có một sự đánh thuế nào đối với thông báo quốc tế đến từ một nước có ký kết.

Tống đạt chính thức(Điều 5(1)(a))
Theo điều 12 của công ước, khi các thông báo được thực hiện bởi một cơ quan thừa phát lại( bằng phương thức tống đạt), người nộp đơn phải chịu chi phí gây ra bởi cơ quan này.

Chi phí mà người nộp đơn phải trả cho phương thức tống đạt của một cơ quan thừa phát lại là cố định: €50. Chi phí này được trả bằng tờ séc tới văn phòng quốc gia của cơ quan thừa phát lại, (chi phí có thể trả trước theo Điều 688-5 luật tố tụng dân sự và trong trường hợp không có mâu thuẫn với hiệp ước).

Điều khoản đặc biệt sẽ được áp dụng khi tài liệu được gửi đến những người cư trú tại vùng lãnh thổ ngoài địa phận Pháp (COM). Trong trường hợp này cần phải liên lạc trước với cơ quan trung ương Pháp.

Tống đạt không chính thức(Điều 5(2))
Trong trường lợp chuyển tài liệu theo cách gửi thông thường, công việc này nếu được đảm bảo thực hiện bởi cơ quan cảnh sát quốc gia hoặc đội hiến binh thì hoàn toàn miễn phí.

Điều 10(b)
Tại Pháp, có thể sử dụng phương thức chuyển giao theo điều 10b của hiệp ước. Trong trường hợp này, người nộp đơn phải trực tiếp yêu cầu cơ quan thừa phát lại, chi phí phát sinh lên tới €50

Để biết thêm thông tin nghiên cứu luật số 96-1080 du 12 décembre 1996 at: www.legifrance.gouv.fr (vào mục “loại văn bản” lựa chọn“sắc lệnh” và và vào mục “số văn bản” gõ số cần tìm, chẳng hạn như. 96-1080).Thời gian thực hiện

Tại Pháp thời hạn từ khi yêu cầu gửi thông báo tới lúc thực hiện ít nhất là 3 tháng.

Cán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền khác
(Điều 10(b)):

Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Services des Actes Internationaux
44 rue de Douai
75009 Paris
Tel: +33 149 70 12 90
Fax: + 33 140 16 99 35
cnhj@huissier-justice.fr
www.huissier-justice.fr/

Văn phòng quốc gia cơ quan thừa phát lại


Bộ phận sự vụ quốc tế
44 rue de Douai
75009 Paris
Tel: +33 149 70 12 90
Fax: + 33 140 16 99 35
cnhj@huissier-justice.fr
www.huissier-justice.fr/

Phản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):

Bấm vào đây để xem toàn bộ tuyên bố và bảo lưu của Pháp trong Công ước này here.

Điều 8(2):

Phản đối

Điều 10(a):

Không phản đối

Điều 10(b):

Không phản đối 

Điều 10(c):

Không phản đối

Điều 15(2):

Tuyên bố áp dụng

Điều 16(3):

Tuyên bố áp dụng

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 and 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

Để tìm hiểu các điều ước song phương và đa phương mà Pháp là thành viên, xem: http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte/index.html

Quy định của Hội đồng châu Âu về tống đạt giữa các quốc gia thành viên các giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại Council Regulation (EC) No 1393/2007 (Strasbourg, 13/11/2007).Đường dẫn hữu ích

Circulaire du Ministère de la Justice relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires – février 2006

Modalités de transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires à destination de l’étranger – Ministère de la Justice

Légifrance (hệ thống thông tin pháp luật) 
tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương