Thông tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúng công ty cổ phần văn phòng phẩm hồng hàtải về 201.99 Kb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích201.99 Kb.
#1246
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

IX. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC


Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị Công ty đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

  • Công ty chỉ được chi trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.

  • Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  • Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 và 2013 của Công ty là 16% trên mệnh giá. Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và căn cứ vào tình hình SXKD thực tế, dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty sẽ ở mức 20% trên mệnh giá.

X. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản


a. Trích khấu hao tài sản cố định

  • Tài sản cố định hữu hình

Công ty áp dụng Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thằng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

TÀI SẢN

NĂM

Nhà xưởng, vật kiến trúc

25 - 50

Máy móc, thiết bị

07 - 15

Thiết bị dụng cụ quản lý

03 - 10

Phương tiện vận tải

06 - 10

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

  • Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm: Quyền sử dụng đất và phần mềm kế toán.

  • Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của Công ty không thực hiện trích khấu hao.

  • Phần mềm máy tính

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình là phần mềm máy vi tính trong thời gian 03 năm.

b. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn.c. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn nộp đầy đủ và nghiêm túc các khoản thuế theo quy định của Nhà nước. Số dư thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty như sau:Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

31/12/2013

31/12/2014

Thuế GTGT

37.432.217.624

-

Thuế xuất, nhập khẩu

4.564.812

-

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

1.089.873.587

-

Thuế thu nhập cá nhân

2.040.682

-

Các khoản phải trả, phải nộp khác

8.670.813

3.134.340

Tổng cộng

38.537.367.518

3.134.340

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

d. Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty. Theo đó, HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của công ty để trình ĐHĐCĐ quyết định.Số dư các quỹ tại Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

31/12/2013

31/12/2014

Quỹ đầu tư phát triển

12.657.465.867

-

Quỹ dự phòng tài chính

5.104.122.710

-

Quỹ khen thưởng phúc lợi

910.029.370

742.210.309

Tổng cộng

18.671.617.947

742.210.309

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

e. Tổng dư nợ vay

Công ty luôn thanh toán đúng hạn các khoản vay. Số dư các khoản vay của Công ty như sau:Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

31/12/2013

31/12/2014

Vay ngắn hạn

105.140.893.865

83.587.180.348

Vay dài hạn

-

-

Tổng cộng

105.140.893.865

83.587.180.348

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

f. Tình hình công nợ hiện nay

  • Các khoản phải thu ngắn hạn

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

31/12/2013

31/12/2014

Phải thu của khách hàng

51.414.203.143

24.794.921.385

Trả trước cho người bán

3.018.029.063

6.109.881.780

Các khoản phải thu khác

90.263.375.161

90.406.745.529

Dự phòng phải thu khó đòi

(907.131.446)

(86.037.356.959)

Tổng cộng

143.788.475.921

35.274.191.735

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

  • Các khoản phải thu dài hạn

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

31/12/2013

31/12/2014

Phải thu dài hạn khác

137.769.869.420

14.970.290.436

Tổng cộng

137.769.869.420

14.970.290.436

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

  • Các khoản phải trả ngắn hạn

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

31/12/2013

31/12/2014

Phải trả cho người bán

27.405.367.212

48.757.784.881

Người mua trả tiền trước

261.799.796

37.323.586

Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

38.537.367.518

3.134.340

Phải trả cho người lao động

4.490.016.092

6.481.992.568

Chi phí phải trả

52.596.438

78.130.026.256

Các khoản phải trả, phải nộp khác

4.338.642.713

5.231.506.125

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

910.029.370

742.210.309

Tổng cộng

75.995.819.139

139.383.978.065

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu


Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2013

Năm 2014

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán


- Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

3,28

2,38

- Hệ số thanh toán nhanh

Lần

1,81

0,60

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn


- Hệ số nợ/Tổng tài sản

Lần

0,87

0,78

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Lần

6,68

3,56

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động


- Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

2,30

3,19

- Vòng quay khoản phải thu

Vòng

15,05

18,21

- Vòng quay khoản phải trả

Vòng

14,82

12,69

- Vòng quay tổng tài sản

Lần

0,65

1,07

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời


- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

2,56

12,09

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)

%

11,08

80,42

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)

%

1,44

12,95

- Hệ số lợi nhuận thuần từ HĐSXKD/DTT

%

6,00

15,30

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty


tải về 201.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương