Thông tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúng công ty cổ phần văn phòng phẩm hồng hàtải về 201.99 Kb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích201.99 Kb.
#1246
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

 1. Cơ cấu tổ chức của Công ty


Sơ đồ tổ chức của Công ty được mô tả chi tiết như sau:

Phó TGĐ

Kế hoạch sản xuất

Phòng KH – Vật tư

Phân xưởng Giấy vở 1

Phân xưởng Giấy vở 2

Phân xưởng Nhựa - LR

Phân xưởng Kim loại
Tổng giám đốc

Phòng Tài chính kế toán
Phòng Kỹ thuật đầu tư

Phòng Tổ chức HC

Phòng KT công nghệ

Phòng LĐ tiền lương

Phòng Marketing
Phó TGĐ

Kinh doanh

Phòng Dịch vụ Bán lẻ

Phòng Kinh doanh

Ban Quản lý tòa nhà
Chi nhánh TP. Đà Nẵng

Chi nhánh TP. HCM

Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty


 • Đại Hội Đồng Cổ Đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các Cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo Tài chính hàng năm của Công ty đã được kiểm toán và ngân sách Tài chính cho năm tiếp theo.

 • Ban kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Báo cáo Tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Bộ máy quản lý. Danh sách Ban kiểm soát gồm có:

 • Ông Trần Đăng Khánh Trưởng ban

 • Bà Nguyễn Ngọc Lan Thành viên

 • Ông Bùi Tuấn Hải Thành viên

 • Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Hiện nay, Hội đồng Quản trị của Công ty có 05 thành viên:

 • Ông Trương Quang Luyến Chủ tịch

 • Ông Bùi Kỳ Phát Phó Chủ tịch

 • Bà Đào Thị Mai Hạnh Thành viên

 • Ông Nguyễn Hưng Thành viên

 • Ông Võ Sỹ Dởng Thành viên

Ban điều hành Công ty gồm 04 thành viên:

 • Ông Trương Quang Luyến Tổng giám đốc

 • Bà Đào Thị Mai Hạnh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất

 • Ông Hoàng Mạnh Ánh Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

 • Ông Nguyễn Quang Vũ Kế toán trưởng

 • Các đơn vị chức năng

Do Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Tổng giám đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp với các Phân xưởng thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

 • Phòng Tài chính-Kế toán: Tổ chức, quản lý hoạt động tài chính, đảm bảo sử dụng nguồn vốn của Công ty có hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật; thực hiện các nghiệp vụ tài chính và tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong phạm vi chức năng được phân công.

 • Phòng Tổ chức-Hành chính: Nghiên cứu, sắp xếp và sắp xếp lại tổ chức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn. Thực hiện công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, hành chính, bảo vệ,... Xây dựng hệ thống văn bản và thực hiện quy chế hoá các hoạt động trong Công ty. Thực hiện các công tác hành chính, bảo vệ của Công ty. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong phạm vi chức năng được phân công.

 • Phòng Lao động tiền lương: Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quản lý định mức lao động, tiền lương và chính sách đãi ngộ cho người lao động, phù hợp với quy định của Pháp luật và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham mưu, chủ trì thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến chế độ Bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm con người. Xây dựng hệ thống quy chế/quy định trả lương trong toàn Công ty. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong phạm vi chức năng được phân công.

 • Phòng Kế hoạch-Vật tư: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ. Lập kế hoạch và điều phối hoạt động sản xuất tại Phân xưởng và các đơn vị gia công. Mua sắm, cung ứng vật tư phục vụ sản xuất và quản lý hệ thống kho, xe nâng của Công ty. Thực hiện công tác tính giá thành kế hoạch sản phẩm và tính toán giá bán sản phẩm sản xuất. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty theochức năng được phân công.

 • Phòng Kỹ thuật-Công nghệ: Chịu trách nhiệm nghiên cứu, tổ chức quản lý kỹ thuật công nghệ, định mức và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Chủ trì tổ chức nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật công nghệ, định mức vật tư, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện. Chủ trì việc áp dụng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong sản xuất. Đầu mối xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty theo phạm vi được phân công. Tham gia thực hiện Quản lý Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

 • Phòng Kỹ thuật-Đầu tư: Chịu trách nhiệm nghiên cứu, tổ chức, quản lý máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Chủ trì thiết lập và quản trị hệ thống phần mềm, mạng nội bộ và Website của Công ty, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý – sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty theo phạm vi được phân công.

 • Phòng Kinh doanh: Nghiên cứu xây dựng, tổ chức và thực hiện chiến lược phát triển thị trường. Xây dựng và tiến hành các hoạt động kinh doanh, khuyếch trương quảng bá thương hiệu và sản phẩm theo kế hoạch; nghiên cứu mở rộng thị trường trong và ngoài nước, thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực kinh doanh.

 • Phòng Marketing: Chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, lập và tổ chức thực hiện các chiến lược/kế hoạch Marketing, phát triển sản phẩm mới và quản trị thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của Công ty, gia tăng thị phần và doanh số bán hàng. Thiết kế sản phẩm, bao bì, nhãn mác,quảng cáo,... Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty theo chức năng được phân công.

 • Phòng Dịch vụ Bán lẻ: Nghiên cứu xây dựng và phát triển Hệ thống cửa hàng Bán lẻ và giới thiệu sản phẩm của Công ty trong toàn quốc. Tổ chức và quản lý các cửa hàng bán lẻ trong Hệ thống; khuyếch trương, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và thực hiện kế hoạch tiêu thụ theo kế hoạch của Công ty. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty theo chức năng được phân công.

 • Các Phân Xưởng: Trực tiếp sản xuất các chủng loại sản phẩm theo kế hoạch của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, tiến độ, chất lượng và có hiệu quả.


tải về 201.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương