Thông tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúng công ty cổ phần văn phòng phẩm hồng hàtải về 201.99 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích201.99 Kb.
#1246
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ


THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

(Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100100216 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/07/2014)

description: cum logo hong ha jpg

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Trụ sở chính : 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 3652 3332 Fax: (84.4) 3652 4351

Website : www.vpphongha.com.vnPHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên : Trương Quang Luyến

Điện thoại : (84.4) 3652 3332 Fax: (84.4) 3652 4351MỤC LỤC


Phần 1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 2

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2

1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch 2

2. Quá trình hình thành và phát triển 4

3. Quá trình tăng vốn 7

4. Thông tin về chứng khoán đăng ký giao dịch 9

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 10

1.Cơ cấu tổ chức của Công ty 10

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 11

III. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 14

1. Cơ cấu cổ đông tại ngày 27/03/2015 14

2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 27/03/2015 14

3. Danh sách cổ đông sáng lập 15

Theo quy định tại khoản 4 điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014: “Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2005, do vậy các quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập không còn hiệu lực. 15

IV. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY; NHỮNG CÔNG TY MÀ CÔNG TY ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI; NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI CÔNG TY 15

V. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 15

1. Sản phẩm, dịch vụ chính 15

2. Cơ cấu doanh thu thuần và lợi nhuận gộp 16

3. Nguyên vật liệu 17

4. Chi phí sản xuất 18

VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 19

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013, 2014 19

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm báo cáo 21

VII. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC CÙNG NGÀNH 22

1. Vị thế của Công ty trong ngành 22

2. Triển vọng phát triển của ngành 23

VIII. CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 23

1. Số lượng người lao động trong Công ty và cơ cấu lao động 23

2. Chính sách đối với người lao động 24

IX. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 26

X. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 26

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 26

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 30

XI. TÀI SẢN 31

XII. NHỮNG DỰ ÁN CÔNG TY ĐANG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 32

XIII. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM TIẾP THEO 33

XIV. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY 34

Không có 34

XV. CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH 34

XVI. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY 35

Phần 2. QUẢN TRỊ CÔNG TY 36

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 36

STT 36

Họ và tên 36Chức vụ 36

Ghi chú 36

1 36

Trương Quang Luyến 36Chủ tịch Hội đồng Quản trị 36

Điều hành 36

2 36

Bùi Kỳ Phát 36Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 36

Không điều hành 36

3 36

Đào Thị Mai Hạnh 36Thành viên Hội đồng Quản trị 36

Điều hành 36

4 36

Võ Sỹ Dởng 36Thành viên Hội đồng Quản trị 36

Không điều hành 36

5 36

Nguyễn Hưng 36Thành viên Hội đồng Quản trị 36

Không điều hành 36

1. Ông Trương Quang Luyến – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 36

2.Ông Bùi Kỳ Phát - Phó Chủ tịch HĐQT 38

3.Bà Đào Thị Mai Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 40

4.Ông Võ Sỹ Dởng – Thành viên HĐQT 41

5. Ông Nguyễn Hưng - Thành viên HĐQT 44

II. BAN KIỂM SOÁT 46

1. Ông Trần Đăng Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát 46

2. Ông Bùi Tuấn Hải - Thành viên Ban Kiểm soát 48

3. Bà Nguyễn Ngọc Lan - Thành viên Ban Kiểm soát 50

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 51

1. Ông Trương Quang Luyến - Tổng Giám đốc được nêu tại phần Ông Trương Quang Luyến – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 52

2. Bà Đào Thị Mai Hạnh – Phó Tổng Giám đốc được nêu tại phần Bà Đào Thị Mai Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 52

3. Ông Hoàng Mạnh Ánh – Phó Tổng Giám đốc 52

4. Ông Nguyễn Quang Vũ - Kế toán trưởng 53

IV. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 55


Phần 1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch


Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Tên tiếng Anh : HONG HA STATIONERY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : HONG HA JSC

Trụ sở chính : 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Địa điểm 2 : 672 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3652 3332

Fax : (84-4) 3652 4351

Email : congty@vpphongha.com.vn

Website : www.vpphongha.com.vn

Giấy đăng ký kinh doanh : Giấy CNĐKKD số 0100100216 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày02/07/2014

Người đại diện pháp luật : Trương Quang Luyến – chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Vốn điều lệ : 58.961.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu đồng)

Logo : description: cum logo hong ha jpg


 • Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100216 thay đổi lần thứ 14 ngày 02/07/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thì Hồng Hà có những ngành nghề kinh doanh chính như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm4761 (Chính)

2

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

6820

3

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4669

4

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

5

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

4641

6

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1410

7

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

8

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

9

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5610

10

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

9329

11

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

7920

12

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

13

Vận tải hành khách đường bộ khác

4932

14

Bán buôn đồ uống

4633

15

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

4634

16

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

17

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2599

18

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

3320

19

In ấn

1811

20

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

3290

21

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của Công ty;

- Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh.


8299

22

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết:

- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

- Bán buôn va li, cặp, túi, ví hàng da và giả da khác;(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

4649

2. Quá trình hình thành và phát triển


 • Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trước đây là Nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà, nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập theo Quyết định số 2406/BCN/TC ngày 21/10/1959 của Bộ Công nghiệp.

 • Theo Quyết định số 1014QĐ/TCLĐ ngày 28/07/1995 của Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công thương), Nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức đổi thành Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà.

 • Ngày 02/08/1995, Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức gia nhập Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Từ đây, Công ty có điều kiện hội nhập với ngành Giấy, mở ra hướng phát triển mới cho Công ty.

 • Với tư duy năng động của lãnh đạo, lại được Tổng Công ty Giấy Việt Nam giúp đỡ và tạo điều kiện về cơ chế và vốn; từ năm 1999, Công ty đã mạnh dạn tập trung nghiên cứu sản xuất các mặt hàng giấy vở; từng bước hoàn thiện công nghệ, thiết bị cả về chiều rộng và chiều sâu nên sản phẩm chủng loại trở nên đa dạng. Chỉ trong một thời gian ngắn, các dây chuyền sản xuất vở, sổ các loại, đồ dùng văn phòng và các loại bút mới: bút bi, bút chì, bút dạ kim,… được đưa vào hoạt động. Sản phẩm của Công ty liên tục được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; thương hiệu Hồng Hà đạt giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” và là một trong 100 thương hiệu mạnh toàn quốc. Năm 2004 Công ty đã gia nhập đội ngũ các doanh nghiệp 100 tỷ.

 • Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà được phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà theo Quyết định số 2721/QĐ-BCN ngày 25/08/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010462 ngày 28/12/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

 • Năm 2006, ngay năm đầu hoạt động theo mô hình cổ phần, Công ty đã xuất khẩu 680.000 sổ lò xo, trị giá 562.000USD sang Mỹ. Hồng Hà là doanh nghiệp văn phòng phẩm đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu được sản phẩm vào thị trường Mỹ, một thị trường luôn có những yêu cầu rất khắt khe về chất lượng. Và trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức khi nước ta chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Công ty lại tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ với kim ngạch lần lượt đạt 1 triệu và 1,5 triệu USD trong năm 2007, 2008. Doanh thu của Công ty đã vượt ngưỡng 200 tỷ đồng vào năm 2007.

 • Với chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ có trình độ và tâm huyết, Công ty đã mạnh dạn bổ nhiệm và tuyển dụng nhiều cán bộ trẻ vào các vị trí quản lý, đồng thời tuyển dụng, đào tạo thêm lao động có trình độ ở mọi lĩnh vực trong Công ty. Đến nay, họ ngày càng trưởng thành và đang tạo nên hình ảnh mới về Công ty với đội ngũ cán bộ công nhân viên được trẻ hóa cùng hàm lượng chất xám không ngừng tăng lên.

 • Thành tích đạt được

Trải qua 55 năm thành lập và phát triển, Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 1962;

 • Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004;

 • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009;

 • Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1996;

 • Thương hiệu mạnh năm 2004, 2005, 2006;

 • Giải thưởng thương mại dịch vụ năm 2007;

 • Thành tích trong xây dựng, phát triển thương hiệu và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế năm 2009;

 • Top 100 Doanh nghiệp thương mại & dịch vụ tiêu biểu 2010;

 • Doanh nghiệp tiêu biểu 1000 năm Thăng Long năm 2010;

 • Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành hàng văn phòng phẩm do người tiêu dùng bình chọn năm 2010;

 • Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục & đào tạo của đất nước năm 2014;

 • Vietnam Best Company 2014;

 • Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích năm 2014;

 • Thương hiệu Quốc gia năm 2012, 2014;

 • Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt tiêu biểu xuất sắc năm 2014;

 • Nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Chính Phủ, Cờ thi đua của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương);

 • Thương hiệu Hồng Hà luôn đứng thứ hạng cao trong các cuộc bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và đạt giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” từ năm 2003 đến nay;

 • Đảng bộ Công ty liên tục nhiều năm đạt danh hiệu “Đảng Bộ trong sạch vững mạnh“;

 • Các đoàn thể quần chúng được tặng thưởng nhiều cờ, bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn các cấp và Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh;

 • Liên tục được công nhận là Đơn vị có phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ xuất sắc, Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng, Đơn vị có phong trào TDTT xuất sắc Thành phố.

3. Quá trình tăng vốn


Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 28/12/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010462 đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2005. Vốn điều lệ đăng ký lần đầu là 28.600.000.000 đồng.

Ngày 04/10/2007, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà đã đăng ký công ty đại chúng thành công với UBCKNN (công văn số 758/UBCK-QLPH ngày 04/10/2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc đăng ký công ty đại chúng).Từ khi thành lập tới thời điểm hiện nay, Công ty đã có 4 lần phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

 • Cơ sở pháp lý: Nghị quyết ĐHCĐ ngày 25/04/2007; Giấy chứng nhận ĐKKD đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 15/06/2007

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

 • Số lượng cổ phần phát hành: 286.000 cổ phần

 • Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.860.000.000 đồng

 • Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%

 • Vốn điều lệ trước khi phát hành: 28.600.000.000 đồng

 • Vốn điều lệ sau khi phát hành: 31.460.000.000 đồng

 • Thời điểm phát hành: tháng 06 năm 2007

 • Thời điểm hoàn tất đợt phát hành: tháng 06 năm 2007

Đợt 2: Phát hành cổ phiếu ra công chúng:

  • Cơ sở pháp lý: Nghị quyết ĐHCĐ ngày 25/04/2007; Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 204/UBCK-GCN ngày 24/10/2007; Giấy chứng nhận ĐKKD đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 31/12/2007

  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng HàLoại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu:10.000 đồng

  • Số lượng cổ phần phát hành: 1.573.000 cổ phần

  • Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.730.000.000 đồngHình thức phát hành: chào bán 1.573.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu

  • Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần

  • Tổng giá trị chào bán: 31.460.000.000 đồng

  • Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)

  • Vốn điều lệ trước khi phát hành: 31.460.000.000 đồng

  • Vốn điều lệ sau khi phát hành: 47.190.000.000 đồng

  • Thời điểm phát hành: 09/11/2007

  • Thời gian hoàn tất đợt phát hành: 30/11/2007

Đợt 3: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

 • Cơ sở pháp lý: Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2011/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2011; Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/UBCK-GCN; Giấy chứng nhận ĐKKD đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 25/05/2012

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

 • Số lượng cổ phần phát hành: 943.800 cổ phần

 • Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.438.000.000 đồng

 • Hình thức phát hành: chào bán 943.800 cổ phần cho cổ đông hiện hữu

 • Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần

 • Tổng giá trị chào bán: 11.325.600.000 đồng

 • Tỷ lệ phát hành: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)

 • Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu

 • Vốn điều lệ trước khi phát hành: 47.190.000.000 đồng

 • Vốn điều lệ sau khi phát hành: 56.628.000.000 đồng

 • Thời điểm phát hành: tháng 05 năm 2012

 • Thời gian hoàn tất đợt phát hành: tháng 05 năm 2012

Đợt 4: Chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

 • Cơ sở pháp lý: Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2012/NQ-ĐHCĐ ngày 28/04/2012; Ý kiến chấp thuận của UBCKNN công bố trên website của UBCKNN ngày 24/05/2012; Giấy chứng nhận ĐKKD đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/08/2012

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

 • Số lượng cổ phần phát hành: 233.300 cổ phần

 • Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.333.000.000 đồng

 • Hình thức phát hành: chào bán cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.

 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

 • Tổng giá trị chào bán: 2.333.000.000 đồng

 • Vốn điều lệ trước khi phát hành: 56.628.000.000 đồng

 • Vốn điều lệ sau khi phát hành: 58.961.000.000 đồng

 • Thời điểm phát hành: 01/06/2012

 • Thời gian hoàn tất đợt phát hành: 06/07/2012

4. Thông tin về chứng khoán đăng ký giao dịch


Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mã cổ phiếu : HHA

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng đăng ký giao dịch : 5.896.100 cổ phần

Tổng giá trị ĐKGD (theo mệnh giá) : 58.961.000.000 đồng
tải về 201.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương