Tháng Chín Năm 2018, Ấn Phẩm Số 5485. 05 Vietnamesetải về 83.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích83.4 Kb.


California’s protection & advocacy system

Quyền Yêu Cầu Buổi Điều Trần Tại Nhà


Tháng Chín Năm 2018, Ấn Phẩm Số 5485.05 - Vietnamese


Nếu quý vị yêu cầu Buổi Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang California và quý vị không thể đến dự buổi điều trần tại địa điểm chỉ định trong hạt do hạn chế về sức khỏe, thể chất, đi lại hoặc lý do khác, quý vị có thể yêu cầu buổi điều trần tại nhà. MPP 22-045.11 “Nếu nguyên đơn không thể tham dự buổi điều trần tại địa điểm diễn ra buổi điều trần do sức khỏe kém, buổi điều trần sẽ được tổ chức tại nhà của nguyên đơn hoặc tại địa điểm khác được cả hạt và nguyên đơn thống nhất.”

Cách Yêu Cầu Buổi Điều Trần Tại Nhà:

-Khi quý vị nhận thông báo về hành động mà quý vị không đồng ý, quý vị có thể kháng cáo và yêu cầu buổi điều trần công bằng cấp tiểu bang. Quý vị có thể đưa ra yêu cầu về buổi điều trần tại nhà khi quý vị yêu cầu buổi điều trần công bằng cấp tiểu bang. Giải thích lý do quý vị cần buổi điều trần tại nhà và bất kỳ xác minh nào giải thích lý do quý vị cần buổi điều trần tại nhà. Nếu quý vị không gửi xác minh, tiểu bang có thể yêu cầu quý vị đưa ra lý do quý vị không thể đến tham dự buổi điều trần tại địa điểm buổi điều trần được chỉ định.


-Nếu quý vị không yêu cầu buổi điều trần tại nhà khi quý vị yêu cầu buổi điều trần công bằng cấp tiểu bang, quý vị có thể liên lạc với Ban Điều Tra và Hồi Đáp Công Chúng California (Ban Điều Tra Công Chúng) theo số (800) 952-5253 để yêu cầu buổi điều trần tại nhà. Nếu Ban Điều Tra Công Chúng từ chối hoặc không phản hồi, quý vị có thể liên lạc với văn phòng điều trần tại địa phương và đề nghị được nói chuyện với thẩm phán chủ tọa của văn phòng điều trần khu vực trong khu vực của quý vị để yêu cầu buổi điều trần tại nhà:
Văn Phòng Northern Valley (NVO)

Karlen Harmison, Thẩm Phán Chủ Tọa

744 P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512

Điện thoại: (916) 651-0927

Số điện thoại miễn phí: (866) 538-2431

FAX: (916) 651-2737


Văn Phòng Khu Vực Los Angeles (LARO)

Dora Luna, Thẩm Phán Chủ Tọa

744 P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512

Điện thoại: (213) 833-2200

Số điện thoại miễn phí: (866) 708-0792

FAX: (213) 833-2230


Văn Phòng Khu Vực San Diego (SDRO)

Anthony Gurrola, Thẩm Phán Chủ Tọa

744 P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512

Điện thoại: (760) 510-4999

Số điện thoại miễn phí: (866) 388-4427

FAX: (760) 510-4998

Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của quý vị! Vui lòng hoàn thành bản khảo sát sau đây về các ấn phẩm của chúng tôi và cho biết mức độ làm việc hiệu quả của chúng tôi! [Trả Lời Khảo Sát]

Để được hỗ trợ pháp lý, hãy gọi 800-776-5746 hoặc hoàn thành biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ. Nếu quý vị có yêu cầu hỗ trợ khác, vui lòng gọi 916-504-5800 (Bắc CA); 213-213-8000 (Nam CA).Disability Rights California được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau, để biết danh sách đầy đủ các nhà tài trợ, hãy truy cập http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương