Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2014tải về 432.48 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích432.48 Kb.
1   2   3   4

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Vấn đề bạo lực trong Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917

Mục tiêu: Trình bày, phân tích quá trình chuẩn bị và triển khai các hình thức đấu tranh của Đảng BSV trong tiến trình phát triển của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ Cách mạng tháng Mười đã được thực tiễn cách mạng thế giới tiếp sau nó xác nhận.

Nội dung chính:

  • Thu thập tư liệu tại các thư viện và trung tâm lưu trữ quốc gia.

  • Dịch và xử lý tư liệu.

  • Công bố một số bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành.

  • Tổ chức xêmina về một số nội dung cơ bản của đề tài.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Mục tiêu: Phân tích và làm rõ vai trò, sự cần thiết khách quan đầu tư trực tiếp của DNNN Việt Nam vào CHDCND Lào.

Nội dung chính:

  • Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp của DNNN Việt Nam vào CHDCND Lào trong thời gian qua;

  • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư trực tiếp của DNVN Việt Nam vào CHDCND Lào trong thời gian tới.

  • Nghiên cứu Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài.

  • Nghiên cứu thực trạng đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

  • Đề xuất Một số phương hướng và giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số sách xuất bản: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 4

  • Sản phẩm khác: Bổ sung vào nội dung chương trình môn: Kinh tế đối ngoại của Việt Nam, Kinh tế Chính trị Mác - Lê nin 2 (Chương 13: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam), Lịch sử kinh tế quốc dân (Phần Lịch sử kinh tế Việt Nam từ 1986 đến nay).

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Sinh mệnh cá nhân trong tiểu thuyết của Dư Hoa - nhìn từ lí thuyết hậu hiện đại

Mục tiêu:

  • Xác định và kiến giải đặc điểm của sinh mệnh cá nhân trong các tiểu thuyết

  • Từ sinh mệnh cá nhân, nhận diện sinh mệnh dân tộc

  • Từ sinh mệnh cá nhân, xác định phong cách tác gia

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu Sinh mệnh cá nhân – những cái tôi chấn thương bao gồm các khía cạnh như: Con người - sự chung thân với bạo lực và cái chết; Con người – chủ thể của những chấn thương tinh thần; Con người – bạn đồng hành của nỗi cô đơn.

  • Nghiên cứu Sinh mệnh cá nhân và sự đổ vỡ các đại tự sự (nhân luân, thể chế chính trị, niềm tin).

  • Nghiên cứu Sinh mệnh cá nhân và bút pháp tự sự hậu hiện đại (sự lạnh lùng, sự trùng lặp, ngẫu nhiên, phản truyền thống, kết cấu mảh vỡ).

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Một phần trong Học phần “Văn học Trung Quốc” dành cho hệ đào tạo cử nhân (chính quy và phi chính quy) ở Đại học Huế.

  • Bài giảng chuyên đề “Tiểu thuyết đương đại Trung Quốc” dành cho hệ đào tạo thạc sĩ ở Đại học Huế

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Phong trào chấn hưng thực nghiệp ở Việt Nam ở Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX

Mục tiêu: Khôi phục bức tranh lịch sử để tạo ra nhận thức đầy đủ và hệ thống về phong trào chấn hưng thực nghiệp ở Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX.

Nội dung chính:

  • Sự hình thành và phát triển của phong trào chấn hưng thực nghiệp ở Việt Nam

  • Nội dung và hình thức biểu hiện của phong trào chấn hưng thực nghiệp...

  • Tính chất, đặc điểm, kết quả ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào chấn hưng thực nghiệp.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số sách xuất bản: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 2

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Thế giới biểu tượng trong thơ Việt giai đoạn từ 1986 đến 2000

Mục tiêu:

  • Nghiên cứu, giải mã các biểu tượng như một chất liệu kiến tạo thế giới nghệ thuật trong thơ ca giai đoạn 1986 - 2000

  • Tìm hiểu các phương thức nghệ thuật xây dựng biểu tượng trong thơ Việt giai đoạn từ 1986 – 2000.

  • Khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa văn hóa với văn học

Nội dung chính:

  • Khái lược về biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong thơ Việt giai đoạn 1986 – 2000

  • Thế giới biểu tượng trong thơ Việt giai đoạn 1986 – 2000 – nhìn từ bình diện nội dung

  • Nghệ thuật xây dựng biểu tượng trong thơ Việt giai đoạn 1986 – 2000.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng nước ngoài: 1

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 3

  • Số thạc sỹ đào tạo: 2

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Sáng tác văn học của các nhà thơ, nhà văn nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Mục tiêu:

  • Tái hiện diện mạo của văn học Việt Nam nhìn từ sáng tác của các nhà văn, nhà thơ nữ Việt Nam.

  • Nêu những thành tựu chủ yếu trong sáng tác của các nhà thơ, nhà văn ở một số thể loại tiêu biểu như tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn.

  • Khẳng định giá trị trong sáng tác của các nhà thơ, nhà văn nữ từ đầu thế kỷ XX đến 1945 về ý thức sáng tạo, ý thức về nữ quyền, vấn đề hiện đại hóa văn học…

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu diện mạo văn học nữ ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX bao gồm: bối cảnh văn hóa, lịch sử; sự hình thành đội ngũ nhà văn nữ nửa đầu thế kỷ XX; ý thức sáng tạo và cái nhìn mang đặc điểm giới

  • Nghiên cứu văn xuôi của các nhà văn nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX thể hiện ở thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn.

  • Nghiên cứu thơ của các nhà thơ nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ tổn thương về sinh kế do biến đổi khí hậu gây ra ở vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:

  • Có được bộ chỉ số đánh giá mức độ tổn thương về sinh kế do biến đổi khí hậu gây ra ở vùng Ngũ Điền.

  • Đánh giá được mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra đối với sinh kế ở khu vực nghiên cứu bằng bộ chỉ số và đề xuất các giải pháp để thích ứng.

Nội dung chính:

  • Phân tích những biểu hiện chính của BĐKH trên địa bàn nghiên cứu;

  • Xác định các nguồn sinh kế dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn nghiên cứu;

  • Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra đối với sinh kế của người dân khu vực nghiên cứu và

  • Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra đối với sinh kế bằng bộ chỉ số

  • Đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân địa phương.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Bộ chỉ số đánh giá mức độ tổn thương về sinh kế (LVI) do tác động của BĐKH gây ra trên địa bàn nghiên cứu (có thể áp dụng để đánh giá ở các địa bàn nghiên cứu khác).

  • Các giải pháp, mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH cho vùng nghiên cứu.

Kinh phí thực hiện: 60 triệu đồng.

III. Lĩnh vực Khoa học Giáo dục, Nghệ thuật


 1. Nghiên cứu phần mềm 3D Zbrush và đề xuất một số phương pháp ứng dụng chuyên sâu trong giảng dạy chuyên ngành Điêu khắc tại trường ĐHNT-ĐHH

Mục tiêu:

  • -Phân tích phương pháp sử dụng phần mềm 3D ZBrush nhằm ứng dụng vào quá trình sáng tác các tác phẩm nghệ thuật đạt được những kết quả thẩm mỹ và chất lượng nghệ thuật ở mức độ tối ưu nhất.

  • -Đề ra một số phương pháp tốt nhất trong giảng dạy chuyên môn Điêu khắc các cấp độ với sự hỗ trợ của CNTT thông qua hỗ trợ tối đa của phần mềm nói trên trong quá trình sáng tác thể hiện tác phẩm nghệ thuật.

Nội dung chính:

  • Giới thiệu phần mềm Zbrush:

  • Giới thiệu cách sử dụng cơ bản và chuyên sâu các công cụ cần thiết nhất hỗ trợ cho quá trình sáng tác ý tưởng, phác thảo, hoàn chỉnh một tác phẩm Điêu khắc cho học sinh khoa Điêu khắc.

  • Phương pháp sử dụng và hỗ trợ của Z brush cho chuyên ngành Điêu khắc:

Sản phẩm dự kiến:

  • Số sách xuất bản: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 3

Kinh phí thực hiện: 45 triệu đồng.

 1. Đánh giá việc thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường trực tuyến triển khai cho 5 ngành đào tạo tại Đại học Huế

Mục tiêu:

  • Đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện chương trình, nêu được những thành công và hạn chế của chương trình.

  • Đề xuất chương trình trực tuyến nhằm nhân rộng phương thức học trực tuyến cho các trường đại học khác.

Nội dung chính:

  • Điều tra thực tế triển khai thực hiện chương trình trực tuyến 5 ngành ĐHH, tập trung vào những thành công và hạn chế của chương trình thí điểm trực tuyến.

  • Chỉnh lý và hoàn thiện chương trình thí điểm trực tuyến thành chương trình trực tuyến chính thức để có thể áp dụng cho sinh viên không chuyên ngữ ĐHH và các đại học khác.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Chương trình hoàn chỉnh bổ sung chương trình trực tuyến

  • Bản kiến nghị mô tả phương thức tổ chức thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường trực tuyến giúp các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng khác có thể nhân rộng và áp dụng chương trình đã được thực hiện.

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu về thực trạng kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ trẻ em của giáo viên tiếng Anh của 6 trường tiểu học thành phố Huế

Mục tiêu:

  • Chỉ ra thực trạng về nhận thức về kiểm tra đánh giá khả năng ngôn ngữ trẻ em của các giáo viên dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế;

  • Đề xuất các phương pháp tác động cụ thể nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng kiểm tra, đánh giá của giáo viên tiểu học thành phố Huế; hỗ trợ thiết lập các phương pháp phát triển nghiệp vụ về kiểm tra đánh giá ngôn ngữ trẻ em.

Nội dung chính:

  • Khảo sát nhận thức và thực hiện về kiểm tra đánh giá của giáo viên dạy tiếng Anh ở 6 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế.

  • Tìm hiểu các khó khăn mà các giáo viên tiểu học đang gặp phải trong việc kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ em.

  • Khảo sát thực trạng ứng dụng kiểm tra đánh giá ngôn ngữ của giáo viên bậc tiểu học.

  • Đưa ra các giải pháp nâng cao nhận thức của giáo viên tiểu học về kiểm tra đánh giá nhằm khắc phục, phát triển và nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh ở 6 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu nhu cầu phát triển nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành (TACN) tại Thừa Thiên Huế - Đề xuất phương án hỗ trợ thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Mục tiêu: Tìm hiểu nhu cầu phát triển nghiệp vụ của giáo viên TACN tại Thừa thiên Huế, qua đó đề xuất chương trình đào tạo cho đối tượng giáo viên này trong địa bàn Thừa thiên Huế, hỗ trợ thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.

Nội dung chính:

  • Điều tra nhận thức của giáo viên TACN trên địa bàn Thừa Thiên-Huế về các yếu tố ngôn ngữ đặc thù trong TACN, về các đường hướng và phương pháp giảng dạy trong TACN, về các dạng thiết kế chương trình giảng dạy trong TACN

  • Khảo sát thực trạng và nhận thức của giáo viên TACN trên địa bàn Thừa Thiên-Huế về việc sử dụng tài liệu, thiết bị mới phục vụ giảng dạy và nghiên cứu TACN

  • Đề xuất phương án phát triển nghiệp vụ cho giáo viên TACN theo mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ 2020.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Báo cáo phân tích về hiện trạng và nhu cầu phát triển nghiệp vụ của giáo viên TACN tại Thừa Thiên Huế.

  • Bản kiến nghị về kế hoạch phát triển nghiệp vụ cho giáo viên TACN tại Thừa thiên Huế, ví dụ: năng lực giao tiếp tiếng Anh tương ứng chuẩn Châu Âu, phương pháp giảng dạy, cách chọn và sử dụng tài liệu giảng dạy thích hợp với trình độ qui định cho sinh viên cao , cách soạn bài kiểm tra đánh gía người học theo chuẩn miêu tả các kỹ năng v.v.

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các bài seminar sinh học

Mục tiêu: Nghiên cứu các giả pháp rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các bài seminar sinh học nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ

Nội dung chính:

  • Xác định các kỹ năng tổ chức các bài seminả sinh học

  • Đề xuất các biện pháp rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các bài seminar sinh học

  • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ đạt được của kỹ năng

  • Thực nghiệm sư phạm để xác định biện pháp hữu hiệu nhất trong việc rèn cho sinh viên kỹ năng tổ chức các bài seminar sinh học.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 2

  • Hệ thống kỹ năng và các biện pháp rèn luyện cho sinh viên khoa Sinh kỹ năng tổ chức các bài seminar Sinh học

  • Tài liệu hướng dẫn rèn luyện kỹ năng tổ chức các bài seminar Sinh học kèm một số bài seminar mẫu

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Xây dựng hệ thống bài tập rèn kĩ năng sử dụng từ cho học sinh lớp 5 theo định hướng giao tiếp

Mục tiêu: Xác lập điểm nhìn về từ từ góc độ mục tiêu hành dụng, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ rèn kĩ năng sử dụng từ cho học sinh lớp 5 theo định hướng giao tiếp; góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn Luyện từ và câu.

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng từ cho học sinh lớp 5 theo định hướng giao tiếp.

  • Thực nghiệm sư phạm.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 3

  • Số cử nhân đào tạo: 3

  • Hệ thống bài tập rèn kĩ năng sử dụng từ

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên hiện nay

Mục tiêu: Tìm hiểu những vấn đề lý luận về kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên và điều tra thực trạng kỹ năng này của vị thành niên trên địa bàn Thành phố Huế hiện nay nhằm vận dụng một số vấn đề lý luận đã nghiên cứu.

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận khoa học về kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên, qua đó tổng quan các hướng nghiên cứu cơ bản về kỹ năng tự nhận thức hiện nay, đưa ra một số khái niệm cơ sở của đề tài: kỹ năng, nhận thức, tự nhận thức, kỹ năng tự nhận thức, trẻ vị thành niên

  • Đánh giá thực trạng kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên tại một số trường trên địa bàn thành phố Huế

  • Phân tích một số yếu tố ( độ tuổi, giới tính, học lực) ảnh hưởng đến kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niê hiện nay.

  • Đề xuất một số biện pháp góp phần cải thiện hiệu quả việc thực hiện giáo dục kỹ năng này trong trường phổ thông hiện nay

  • Tiến hành thử nghiệm và đánh giá tính hiệu quả của một biện pháp cụ thể trong số các biện pháp được đề xuất nhằm cải thiện việc giáo dục kỹ năng tự nhận thức cho trẻ vị thành niên.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Hệ thống các biện pháp góp phần cải thiện hiệu quả việc thực hiện giáo dục kỹ năng này trong trường phổ thông hiện nay

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Xây dựng từ điển chiết tự từ Hán-Việt thông dụng hỗ trợ dạy học tiếng trong nhà trường

Mục tiêu: Khảo cứu, biên soạn Từ điển chiết tự từ Hán Việt thông dụng - giải nghĩa các đơn vị từ Hán Việt đa âm tiết bằng phương pháp chiết tự và từ nguyên nhằm cung cấp cho người học một công cụ tra cứu ngữ nghĩa từ Hán Việt đầy đủ và giản tiện, cải thiện tình trạng mơ hồ trong nhận hiểu ngữ nghĩa các yếu tố Hán Việt, từ đó nâng cao chất lượng sử dụng ngôn ngữ cho người dùng, giữ gìn sự chuẩn mực, hàm súc, tinh tế của tiếng Việt.

Nội dung chính:

  • Phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn của nhiệm vụ xây dựng từ điển chiết tự từ Hán Việt: các đặc trưng ngữ nghĩa, cấu tạo của lớp từ Hán Việt; thực trạng lĩnh hội và sử dụng từ Hán Việt trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt hiện nay.

  • Thống kê, lập danh mục hệ thống từ Hán Việt đa âm tiết sử dụng phổ biến trong các môi trường giao tiếp tiếng Việt.

  • Khảo cứu, biên soạn từ điển chiết tự từ Hán Việt thông dụng phục vụ cho việc tra cứu ngữ nghĩa của lớp từ này.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số sách xuất bản: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 2

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống kỹ năng soạn bài học để rèn luyện cho sinh viên khoa sinh ở các trường sư phạm

Mục tiêu: Nghiên cứu lý luận để xác định và phân tích thành phần cấu trúc của từng kỹ năng hợp thành trong hệ thống kỹ năng soạn bài học sinh học để rèn luyện cho sinh viên một cách có hiệu quả.

Nội dung chính:

  • Xác định hệ thống kỹ năng soạn bài học sinh học.

  • Phân tích thành phần cấu trúc của từng kỹ năng hợp thành trong hệ thống kỹ năng soạn bài học sinh học.

  • Đề xuất biện pháp và quy trình rèn luyện kỹ năng soạn bài học sinh học cho sinh viên.

  • Thực nghiệm sư phạm để xác định hiệu quả của việc phân tích thành phần cấu trúc hệ thống kỹ năng soạn bài học sinh học đối với việc hình thành và phát triển các kỹ năng cho sinh viên.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số sách xuất bản: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 4

  • Số thạc sỹ đào tạo: 3

  • Hệ thống kỹ năng, thành phần cấu trúc của từng kỹ năng hợp thành trong hệ thống kỹ năng soạn bài học.

  • Quy trình và biện pháp rèn luyện kỹ năng soạn bài học sinh học.

  • Giáo trình hướng dẫn sinh viên soạn bài học sinh học.

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12

Mục tiêu: Xác định cách thức kiến tạo và sử dụng tình huống có vấn đề với tư cách là khâu cơ bản, trọng tâm nhất trong dạy học nêu vấn đề nhằm khẳng định vai trò của tình huống có vấn đề trong dạy học, góp phần đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy học các bài Pháp luật nói riêng, môn GDCD nói chung ở trường THPT hiện nay.

Nội dung chính:

  • Khái quát những vấn đề lí luận chung về dạy học nêu vấn đề và tình huống có vấn đề trong dạy học.

  • Điều tra thực trạng của việc sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT hiện nay.

  • Xây dựng quy trình kiến tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12.

  • Thiết kế hệ thống tình huống có vấn đề dùng trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12.

  • Đề xuất phương pháp, cách thức sử dụng và mô hình các tiết dạy có sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12.

  • Tổ chức dạy học thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của đề tài.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số sách xuất bản: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 3

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Mục tiêu: Đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học phù hợp với chiến lược phát triển và bối cảnh hiện tại của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Mục tiêu cụ thể:  • Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng giáo dục ở Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

  • Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng giáo dục cho Đại học kinh tế - Đại học Huế.

Nội dung chính:

  • Xác định sản phẩm của giáo dục đại học và làm rõ nội dung các chiều kích của chất lượng giáo dục đại học

  • Đánh giá ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng các mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học áp dụng trên thế giới.

  • Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng giáo dục ở Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

  • Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác chất lượng giáo dục cho đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 3

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Báo cáo phân tích về kết quả nghiên cứu để Tư vấn quản lýПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương