Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2014tải về 244.5 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích244.5 Kb.
#100524
1   2   3   4

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Đặc trưng vành thông qua các môđun liên quan đến nil - nội xạ

Mục tiêu: Tìm các đặc trưng của vành QF, PF thông qua các môđun liên quan đến Nil-nội xạ.

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu Nil-nội xạ và các tính chất.

  • Nghiên cứu các đặc trưng của vành QF, PF thông qua các môđun liên quan đến Nil-nội xạ.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng nước ngoài: 1

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu tác động phối hợp của một số chất kích kháng thực vật lên khả năng tích lũy asiaticoside trong nuôi cấy huyền phù tế bào rau má (Centella asiatica (L) Urban)

Mục tiêu:

Cải thiện được khả năng tích lũy asiaticoside trong nuôi cấy tế bào huyền phù của cây rau má.Nội dung chính:

  • Xác định nồng độ phối hợp của các chất kích kháng thực vật như salicylic acid, dịch chiết nấm men hoặc methyl jasmonate tốt nhất cho khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má.

  • Xác định thời điểm bổ sung chất kích kháng thực vật vào môi trường nuôi cấy để tăng khả năng tích lũy asiaticoside.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Quy trình nuôi cấy huyền phù tế bào rau má tăng khả năng tích lũy asiaticoside.

Kinh phí thực hiện: 60 triệu đồng.

II. Lĩnh vực Khoa học Xã hội nhân văn, Kinh tế

 1. Pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất – Thực tiễn tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu:

  • Nghiên cứu đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam;

  • Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam;

  • Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung chính:

  • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về bảo đảm tiền vay, bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất trong quan hệ cho vay của Ngân hàng thương mại thông qua việc tìm kiếm các tài liệu để nhận diện những kết quả nghiên cứu đã đạt được; những nội dung nghiên cứu được kết thừa và những nội dung nghiên cứu chưa được làm rõ nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho đề tài nghiên cứu (câu hỏi nghiên cứu)

  • Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng việc thu thập thông tin về bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý các địa phương để mô tả bức tranh toàn cảnh về thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất giữa Ngân hàng thương mại và khách hàng.

  • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 2

  • Bản kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung chính sách,

  • Bản kiến nghị về biện pháp quản lý đối với các Ngân hàng thương mại.

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Các khuynh hướng trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Philipines và Indonesia từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Mục tiêu: Làm rõ các khuynh hướng trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Philippines và Indonesia để giúp chúng ta phân biệt được ở mỗi nước tùy theo tình hình, đặc điểm và hoàn cảnh lịch sử khác nhau sẽ có những khuynh hướng đấu tranh khác nhau để cuối cùng đều đạt được mục đích là giành được độc lập dân tộc. Thông qua đó giúp chúng ta phân biệt được các cấp độ đạt được trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở mỗi nước thích ứng với tình hình, đặc điểm của nước đó và đặc biệt là hiểu rõ được hai con đường phát triển mà các nước ĐNA chọn lựa sau năm 1945.

Nội dung chính:

  • Phân tích bối cảnh quốc tế và khu vực trong những năm cuối thế kỷ XIX.

  • Trình bày các khuynh hướng đấu tranh trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Philipines và Indonesia.

  • Rút ra những nhận xét, đánh giá về phong trào đấu tranh giành độc lập ở hai nước trên.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Biến đổi văn hóa xã hội và đời sống đô thị trong quá trình đô thị hóa ở Huế (1975-2012)

Mục tiêu:

  • Nghiên cứu những biến đổi về văn hóa xã hội và đời sống một cách cụ thể ở Huế trong quá trình đô thị hóa từ 1975 đến 2012 nhằm mô tả và đúc kết những vấn đề chung nhất về sự tác động của quá trình đô thị hóa đối với các lĩnh vực này.

  • Rút ra những kết luận chuẩn xác về tác động tích cực cũng như tiêu cực của quá trình đô thị hóa trong thực tiễn, tìm kiếm những giải pháp thiết thực cho việc bảo tồn giá trị văn hóa xã hội truyền thống tốt đẹp và hạn chế, loại bỏ dần yếu tố tiêu cực trong đời sống văn hóa ở đô thị.

  • Đề ra các phương hướng giải quyết tối ưu nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa truyền thống và hiện đại, để hướng đến sự phát triển bền vững về văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế hiện tại và tương lai.

Nội dung chính:

  • Sơ lược quá trình hình thành đô thị, tình hình văn hóa xã hội và đời sống đô thị Huế trước 1975.

  • Tổ chức hành chính và diện mạo đô thị Huế từ 1975 đến 2012.

  • Quá trình biến đổi văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế từ 1975 đến 2012.

  • Tác động của sự biến đổi văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế và những vấn đề đặt ra.

  • .Giải pháp và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị tích cực trong văn hóa xã hội và đời sống ở đô thị Huế.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số sách xuất bản: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.


 1. Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thừa Thiên Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập

Mục tiêu:

  • Làm rõ giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thừa Thiên Huế trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  • Chỉ ra những nguy cơ, thách thức của công cuộc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Thừa thiên Huế trong bối cảnh mới.

  • Đề xuất các giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.

Nội dung chính:

  • Khái niệm bảo tồn di sản văn hóa; quan niệm bảo tồn di sản văn hóa của Unessco, của Đảng và Nhà nước ta;

  • Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Huế.

  • Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển: ưu điểm nhược điểm của việc bảo tồn văn hóa phi vật thể; những nguyên tắc chung, các nhóm giải pháp kiến nghị.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu địa danh tự nhiên và địa danh làng xã ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phục vụ quảng bá và phát triển du lịch

Mục tiêu:

  • Biên soạn tài liệu phục vụ chương trình quảng bá và phát triển du lịch của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Bình.

  • Hình thành tài liệu có tính chất công cụ tra cứu tổng hợp về địa lí, tự nhiên, dân cư, lịch sử và danh thắng... của hệ thống địa danh ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ.

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu hệ thống địa danh tự nhiên và địa danh làng xã ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, đặc biệt chú trọng đến các địa danh có giá trị du lịch hiện thực và tiềm năng.

  • Nghiên cứu và miêu tả đầy đủ các thông số của địa danh, cả các thông số đồng đại lẫn thông số lịch đại.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Đặc điểm của tiếng địa phương Quảng Bình và Quảng Trị

Mục tiêu:

  • Khái quát được những đặc điểm về ngôn ngữ , văn hóa và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa được thể hiện qua các phương diện ngữ âm, từ vựng - ngữ nghĩa trong tiếng địa phương Quảng Bình, Quảng Trị.

  • Đề xuất hướng nghiên cứu, bảo tồn, giữ gìn bản sắc ngôn ngữ - văn hóa địa phương thông qua việc truy nguyên, khôi phục, sử dụng ngôn ngữ trong mối quan hệ với văn hóa.

Nội dung chính:

  • Thu thập cứ liệu để biên soạn sách tham khảo"Giảng nghĩa từ ngữ địa phương Quảng Bình và Quảng Trị"

  • Tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến địa bàn hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

  • Điền dã, thu thập, thống kê, phân loại cứ liệu tiếng địa phương trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

  • Phân tích cứ liệu thực tế về tiếng địa phương đã thu thập được.

  • Khái quát những đặc điểm về ngôn ngữ, văn hóa và của mối quan hệ giữa ngôn ngữ với văn hóa trong tiếng địa phương Quảng Bình, Quảng Trị.

  • Tập hợp cứ liệu để chuẩn bị cho việc viết tài liệu tham khảo "Đặc điểm của tiếng Quảng Bình và Quảng Trị" dùng cho việc nghiên cứu, dạy học môn Phương ngữ học trong đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ học, bậc đại học, cao học và cho việc viết sách tham khảo "Giảng nghĩa từ ngữ địa phương Quảng Bình, Quảng Trị"

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số sách xuất bản: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Giả Bình Ao

Mục tiêu:

  • Thông qua các thủ pháp nghệ thuật trong sáng tác của Giả Bình Ao để làm sáng tỏ hơn những vấn đề của xã hội Trung Quốc đương đại .

  • Cung cấp một cái nhìn khách quan về tiểu thuyết của Giả Bình Ao trên bình diện thi pháp, đặc biệt là quan niệm về con người với những triết lý nhân sinh trong cuộc sống.

Nội dung chính:

  • Quan niệm nghệ thuật về con người.

  • Không thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết của Giả Bình Ao.

  • Ngôn ngữ, giọng điệu trong tiểu thuyết Giả Bình Ao.

  • Khái quát hóa giá trị nghệ thuật trong sáng tác tiểu thuyết của Giả Bình Ao.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 2

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Đánh giá thực trạng quy hoạch xây dựng khu đô thị mới An Vân Dương (Khu A) và Bắc Hương Sơ tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:

  • Đánh giá được thực trạng quy hoạch xây dựng ở địa bàn nghiên cứu theo quy chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành của Việt Nam và một số nước tiên tiến trên thế giới

  • Đề xuất các giải pháp khắc phục cho địa bàn nghiên cứu

Nội dung chính:

  • Tiếp cận, phân tích trên bản đồ quy hoạch tại địa bàn nghiên cứu

  • Khảo sát, phân tích trên hiện trang quy hoạch đang triển khai ở địa bàn nghiên cứu

  • Điều tra lấy ý kiến cơ quan quản lý, nghiên cứu và người dân tại địa bàn nghiên cứu

  • Áp dụng phương pháp chuyên ngành để đánh giá được thực trạng quy hoạch xây dựng ở địa bàn nghiên cứu theo các vấn đề trong quy hoạch xây dựng đô thị

  • Áp dụng quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành của Việt Nam và một số nước tiên tiến trên thế giới cũng như điều kiện địa phương trong việc đề xuất các giải pháp khắc phục tại địa bàn nghiên cứu

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Bản đồ thực trạng quy hoạch xây dựng đô thị tại địa bàn nghiên cứu

  • Bản đồ đề xuất khắc phục các vấn đề trong quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị tại địa bàn nghiên cứu

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:

  • Đánh giá thực trạng về hiểu biết và nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt.

  • Phân tích các nhóm nhân tố tác động đến nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thịt

  • Đề xuất một số giải pháp cụ thể dựa trên kết quả phân tích để các bên liên quan nâng cao hiểu biết và nhận thức cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thịt.

Nội dung chính:

  • Hệ thống những cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thịt

  • Nghiên cứu thực trạng tiêu thụ thịt cũng như nhận thức và hiểu biết của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt

  • Nghiên cứu các nhóm nhân tố tác động đến nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm đối với việc tiêu dùng thịt

  • Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao nhận thức và hiểu biết về an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thịt cho người tiêu dùng ở địa bàn nghiên cứu

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 70 triệu đồng.

 1. Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:

  • -Hệ thống hóa lý thuyết về sự ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  • Đề xuất một số định hướng để các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có thể xác định lại cơ cấu vốn để tăng hiệu quả hoạt động trên cơ sở nghiên cứu tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty này trong vòng 5 năm trở lại đây.

Nội dung chính:

  • Hệ thống hóa lý thuyết về tác động cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  • Nghiên cứu tác động của các yếu tố của cơ cấu vốn : tỷ số nợ ngắn hạn trên tổng tài sản, tỷ số nợ dài hạn trên tổng tài sản, tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản, tỷ số tổng nợ trên vốn chủ sở hữu đến hiệu quả hoạt động (tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của các công ty cổ phần ở Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Một báo cáo phân tích về tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Nâng cao động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế

 1. Mục tiêu:

  • Góp phần làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực làm việc của nhân viên.

  • Đánh giá động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế

  • Đề xuất các giải pháp hữu ích tăng cường tác động làm việc của giảng viên

 1. Nội dung chính:

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về động lực làm việc của nhân viên nói chung và giảng viên đại học nói riêng

  • Đánh giá động lực làm việc của giảng viên trong Đại học Huế.

  • Đánh giá tác động của của các nhân tố đến động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế.

  • Giải pháp tăng cường động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng nước ngoài: 1

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 90 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu sự dịch chuyển của chuỗi cung rau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:

  • Xác định hướng dịch chuyển chuỗi cung rau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình dịch chuyển chuỗi cung rau

  • Đề xuất một số giải pháp với các bên liên quan nhằm thúc đẩy quá trình dịch chuyển chuỗi cung theo hướng nâng cao hiệu quả chuỗi cung.

Nội dung chính:

  • Xác định chuỗi cung rau điển hình và sự dịch chuyển chuỗi cung rau từ lúc mới hình thành cho đến nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Phân tích, đánh giá các nhân tố tác động tới sự dịch chuyển của chuỗi cung, chỉ ra các bất cập cần khặc phục.

  • Đề xuất một số giải pháp đối với các bên liên quan để làm cho sự dịch chuyển hiệu quả hơn

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng nước ngoài: 1

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Báo cáo phân tích

Kinh phí thực hiện: 80 triệu đồng.

 1. Đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga- tiếng Việt trong các hội thọai của khách du lịch thường gặp

Mục tiêu: Tìm ra những nét tương đồng và dị biệt trong cách sử dụng hô từ tiếng Nga và tiếng Việt. Đưa ra những chuẩn mực sử dụng hô từ tiếng Nga trong giao tiếp (nói) với người quen biết, không quen biết dựa vào những chủ điểm du lịch thường gặp.

Nội dung chính:

  • Khảo sát, phân tích cách xưng hô tiếng Nga và tiếng Việt.

  • So sánh đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga và tiếng Việt.

  • Sử dụng cách xưng hô tiếng Nga trong giao tiếp (nói) ở những chủ điểm du lịch thường gặp.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Xây dựng kỹ thuật dịch Hán Việt từ góc độ ngữ pháp

Mục tiêu:

  • Nhằm tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa 2 thứ tiếng về cấu trúc từ loại, về hoạt động từ pháp, cú pháp trong hoạt động dịch thuật, thông qua chức năng ngữ pháp của tiếng Hán và tiếng Việt

  • Làm cơ sở lý luận để viết giáo trình dịch đối chiếu cho sinh viên năm thứ 3 và 4 chuyên ngành Biên-Phiên dịch

Nội dung chính:

  • Khái quát lý luận cơ bản về lý thuyết dịch bao gồm: định nghĩa, phân loại các hình thức dịch thuật và tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình dịch thuật.

  • Xử lí các từ ngữ, các loại câu khó dịch, dễ nhầm lẫn hoặc hay sai về ngữ pháp trong quá trình dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt giúp cho người học dịch tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn nhìn từ góc độ dịch đối chiếu thông qua các chức năng ngữ pháp.

  • So sánh các điểm ngữ pháp giống và khác nhau giữa tiếng Hán và tiếng Việt về đặc điểm cấu trúc từ loại và hoạt độngcủa từ pháp, cú pháp, các dạng câu đặc biệt…

  • Đề xuất một số kỹ thuật dịch Hán -Việt từ góc độ ngữ pháp, được xem xét trong hư từ, thực từ và các dạng thức câu

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Đặc điểm ngôn ngữ-xã hội của các từ ngữ vay mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh được sử dụng trong một số báo chí bằng tiếng Việt tại Việt Nam hiện nay

Mục tiêu: Hiểu được đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa của các từ vay mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh, phân tích tác động về văn hóa, chính trị, xã hội của việc sử dụng các từ vay mượn này trên báo chí dành cho thanh niên Việt Nam và nêu ra một số kiến nghị nhằm sử dụng các từ vay mượn phù hợp hơn trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hội nhập với thế giới nhưng vẫn phải giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nội dung chính:

  • Cơ sở lý luận về vai trò, tác động chính trị-xã hội-văn hóa của từ vay mượn ngoại lai.

  • Những đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng của những từ vay mượn có nguồn gốc tiếng Anh trong báo chí bằng tiếng Việt

  • Tác động văn hóa, xã hội, chính trị từ việc vay mượn những từ có nguồn gốc tiếng Anh trên báo chí trong quá trình Việt Nam hội nhập thế giới.

  • Những kiến nghị nhằm giúp sử dụng những từ vay mượn có nguồn gốc tiếng Anh phù hợp hơn.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Bộ sưu tập Từ vay mượn tiếng Anh dành cho giảng viên và sinh viên tại các khoa và trường có đào tạo tiếng Anh và tiếng Việt cho người nước ngoài tham khảo

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX

Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là khôi phục một cách hệ thống về bức tranh toàn diện của Con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX. Trên cơ sở đó, đề tài làm rõ đặc trưng của con đường này thông qua việc phân tích mục tiêu, phương thức thực hiện và kết quả của con đường này trong khung thời gian đặt ra.

Nội dung chính:

  • Những yếu tố hình thành con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX

  • Con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX

  • Đặc trưng và hệ quả của con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1


tải về 244.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương