ThiêN-ĐẠo chơn-truyền củA ĐỨc ngọc-hoàng đẠI-ĐẾ kim viết cao-đÀi chúa-tể kiền-khôN


Ngày 3 tháng 8 Annam 1940 (1 giờ khuya)tải về 2.16 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích2.16 Mb.
#2805
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Ngày 3 tháng 8 Annam 1940 (1 giờ khuya) [TĐ.II/304]

BÀI ĐỊNH-TÂM
1.- Đêm chầy Mẹ ngó chừng con

Là trông cho Hiệp, vuông tròn Chị Em

Vầy vui là phận thúc kềm

Vưng lời Mẹ dạy, khỏi chìm đắm mê

2.- Nhiều con chưa quyết trọn bề

Tới đây thì thiệt, ra về thì sai

Mẹ thương nên Mẹ nhắc hoài

Định Tâm là quí, một hai rán làm

3.- Con đồng dầu Nữ, dầu Nam

Chỗ nơi Mẹ định, khác phàm rán ghi

Vui mừng theo tục ích chi

Vùi chôn bề chịu, tiếng khi ngạo cười

4.- Có thân, có thể, có Người

Phải đem về Một, tánh Trời mới cao

Cúng rồi, trước Định Tâm sau

Đó là định nhớ, lời trao dặn dò

5.- Định thường, nhớ vậy, vậy lo

Thì đâu đến đỗi, bụi tro tới mình

Bảo thân nhờ Định mới bình

Trong bình yên đặng, thất tình khó chen

6.- Sáng trưng nhờ một ngọn đèn

Đèn kêu là Huệ, vì quen Định Thần

Chẳng xa, mà cũng không gần

Hễ tâm quyết Định, Định lần tới mau

7.- Con nào sợ khó, lòng nao

Xa thì chịu lấy, ngày sau khỏi phiền

Mẹ Nhơn, Thầy Đức, con Hiền

Ba phần cho trọn, một nguyền thỉ chung

8.- Lớn thì năm đứa, năm Cung

Lớn làm gương trước, nhỏ tùng mạng sau

Chị, em ngày tháng ra vào

Đừng chia, đừng rẻ trong màu sắt son

Đêm chầy Mẹ ngó chừng con

Là trông cho hiệp, vuông tròn Chị, em. ◙

Thăng

—————————d&c—————————


VÔ VI HIỆP THIÊN ĐÀI,

Ngày 21 tháng 6 Annam 1938 (12 giờ khuya) [TĐ.II/305]

1.- Ngàn năm Đạo quí lưu truyền,

Mỗi con cần nhớ phận hiền cho kham.

Tới đây việc phải phải làm,

Ra về thì phải dẹp tham mới hòa.

2.- Đó là tâm trọn người ta,

Dó là tu thiệt trẻ già một linh.

Xét xem mình biết phận mình,

Lời Chơn-Lý dạy Tâm bình mới thông.

3.- Con nào còn tánh cuồng ngông,

Thì thôi đừng có đợi trông phước Trời.

Trung-Nguơn ngày Lễ trọn lời,

Mỗi con cần đọc, đọc rồi thấm hay.

4.- Thấm hay rồi cúi lạy Thầy,

Lạy rồi đừng tưởng lạy vầy là xong.

Phải nhìn bổn phận ngoài trong,

Lễ nghi Đạo-Đức cho ròng thiệt ngay.

Bài nầy dặn cả gái trai,

Quyết Tu thì chớ lạc sai mối giềng. ◙

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ VI HIỆP THIÊN ĐÀI,

Ngày 3 tháng 2 Annam 1940 (3 giờ khuya) .[TĐ.II/306]

1.- Trời Nam vận mở Tâm Điền

Là nơi Thầy lập Đức Hiền duy tân

Mở mang cơ thể tạo Thần

Vận lâm Khí hạo, mười phân vẹn mười

2.- Nam hòa sắc đẹp tốt tươi

Là tâm điễn thoại, Ta Người vẻ vang

Đời Xuân gió thuận u nhàn

Cảnh Trời Bạch Ngọc, rõ ràng nguy nga

3.- Tam Kỳ Đạo chuyển lần ra

Trên ban lời dạy, dưới ca tụng mầu

Biết cho vậy đó hết sầu

Ngàn năm gặp Hội, là hầu Thượng Ngươn

4.- Hung thần, gian đảng sạch trơn

Nhờ do khữ bạo, tùy nhơn thão hiền

Cho hay Đạo Chánh phĩ nguyền

Nguyền chung võ trụ. Chơn truyền rộng khai

5.- Đẹp mày, nỡ mặt từ nay

Dân lành, tôi thuận; người sai khiến người

Người sai, người khiến có Trời

Trời ra Mạng Lịnh, sửa đời làm nên

6.- Dân Lành, tôi Thuận thão duyên

Là duyên phước huệ, mình khuyên lấy mình

Khuyên mình nhờ vững Đức Tin

Mình khuyên mình được, là mình biết Tu

7.- Đó là cơ thể thần nhu

Nhu hòa thắng bạo, là tu gặp thời

Mở mang đời vững Đạo người

Đạo người là đạo, ở Trời ban ra

8.- Nhờ đây mới có vẻ hòa

Hễ hòa nhau đặng, đó là Đạo cao

Nên kêu Ấp Tổn phong trào

Người trao, người lãnh; một màu sắt son

9.- Dựng gầy cảnh tượng nước non

Hưởng đồng chung một, bầy con biết Trời

Ráng nghe cho thấu cạn lời

Lời châu, tiếng ngọc, của Trời nói ra

10.- Xác phàm ai cũng Người Ta

Còn trong cho hiểu đó là khó khăn

Nên rằng sẵn kiếp, sẵn căn

Sẵn rồi nghe nói, dễ phăn, dễ tìm

11.- Bền lòng chữ dạ hốt chiêm

Là an thủ phận, bề nghiêm trọn bề

Ví dầu đời tục gọi quê

Lòng con chịu vậy, chẳng hề cãi canh

12.- Chịu quê mình đặng thân lành

Hễ chê nhiều bữa, tội hành nhiều năm

Cơ Trời mầu nhiệm thậm thâm

Người không căn kiếp, khó tầm, khó phăn

13.- Căn là ngày trước có căn

Là căn đạo lý, Trời ban giáng phàm

Kiếp là một kiếp mấy năm

Mấy năm rồi đủ, mới tầm tới đây

14.- Cho nên gọi đó gặp Thầy

Thầy xưa có hạn, có ngày, có năm

Hạn nầy, ngày nọ tại Tâm

Năm chừng đạo chuyển, đến năm thì tường

15.- Tại sao nhiều kẻ tự cường

Là vô căn kiếp, lỡ đường vào chơi

Mượn Thầy làm thể một thời

Làm gương tội lỗi, cho đời rõ hư

16.- Hư là Lành tránh, Dữ ưa

Làm hư hình thể, gọi vừa, gọi hay

Đọa đày thì cũng trối thây

Đó là người tạm, cậy thây có chừng

17.- Trời ban phước huệ chẳng mừng

Trở chê rồi lại, lãnh phần khốn nguy

Mỗi con đứng vững Tam Kỳ

Rõ Trời gầy dựng, thì qui theo Trời

18.- Sau rồi lành, dữ có nơi

Đó là quá dữ, nghịch Trời phải xa

Lần lần ngày lụn, tháng qua

Cơ Trời vận chuyển, mình xa lấy mình

19.- Thuận tùng Chơn Lý dễ tin

Tin vì Trời lập thái bình Vô Vi

Hễ tin đừng có phân bì

Mình tu mình hưởng, điều chi có Trời

20.- Tỏ ra cho cạn các lời

Mỗi con Chơn Lý, đừng rời Tánh Tâm

Đã đành vận mở tại Nam

Tại Nam thì buộc, tự Tâm Tánh bình

21.- Lo tu lánh sự hữu hình

Hình răn kẻ nghịch, buộc mình phải kiêng

Nên rằng đạo đức ở riêng

Là riêng có chỗ, lánh quyền, lánh mê

22.- Lánh xa mình đặng an bề

Bề an theo vận, quyền, mê mặc dầu

Dò lần Máy Tạo tới đâu

Tới đâu thì cũng, nhớ câu Tâm Điền

23.- Rán ngừa Thiên Lý Vị Nhiên

Thì xa mưu sự, gọi Hiền tốt tươi

Đó là xuôi thuận theo Trời

Có đâu vướng họa, rảnh rời lòng vui

24.- Thánh Tòa ngày tháng tới lui

Chuyên cần kinh kệ, rõ mùi ngạt thâm

Dặn dò cả Nữ cùng Nam

Trời Nam vận mở ráng làm đừng quên

Ráng làm cho đạo mới thêm

Đạo trong người có, đành quên hại người. ◙
ĐƯỢC, bài nầy con giao lại cho CA đặng nó in ra phát cho Đạo học. Còn Năm Thiên Sư thì gởi cho các Thánh thất. -Thăng -

—————————d&c—————————


- H ẾTtải về 2.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương