Thủ TƯỚng chính phủtải về 68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích68 Kb.
#100

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 59 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2471/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 tập thể và 35 cá nhân thuộc tỉnh Hậu Giang (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Hậu Giang;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai,10KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59 /QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________ 1. TẬP THỂ:

 1. Phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 3. Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 4. Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

 5. Trường Trung học phổ thông chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

 6. Trường Trung học cơ sở Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

 7. Trường Mầm non Anh Đào, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 8. Trường Tiểu học Trường Long A1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 9. Trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2008-2009 đến năm học 2010-2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

 1. Ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 2. Ông Lê Văn Qui, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

 3. Ông Trần Thanh Phong, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hòa 2, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

 4. Ông Cao Ngọc Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

 5. Ông Huỳnh Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

 6. Ông Huỳnh Văn Thưởng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

 7. Bà Tạ Thị Kiều Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Phú 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

 8. Bà Trà Thị Út Cưng, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

 9. Ông Lê Hồng Kim, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

 10. Bà Nguyễn Thị Ánh Loan, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Hữu Hạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

 11. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

 12. Bà Lư Thị Mỹ Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

 13. Ông Huỳnh Ngọc Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

 14. Ông Vũ Công Trực, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

 15. Bà Nguyễn Thị Phượng Diễm, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phong Lan, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

 16. Ông Lê Văn Dâu, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 17. Ông Kiều Ngọc Nam, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 18. Bà Đặng Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 19. Bà Nguyễn Thị Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 20. Ông Lương Hoàng Long, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 21. Ông Lê Tam Thái, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 22. Ông Trần Thanh Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

 23. Ông Trần Văn Thiện, Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

 24. Bà Nguyễn Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Vị Thắng 1, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang;

 25. Bà Cao Thị Ngọc Điệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang;

2


 1. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Minh Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 3. Ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng phòng Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang;

 4. Ông Lương Phong Nhã, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vị Thủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 5. Ông Lê Phát Chức, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

 6. Bà Trần Thị Thu Cúc, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Chiêm Thành Tấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 7. Ông Nguyễn Nhựt Trường, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông chuyên Vị Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

 8. Ông Mai Văn Hân, Giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang;

 9. Ông Đặng Văn Đổng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang;

 10. Ông Đinh Thái Sơn, Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2006-2007 đến năm học 2010-2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

3

tải về 68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương