Thủ TƯỚng chính phủtải về 62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích62 Kb.
#2554

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1721/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 8573/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1942/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 11 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 08 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- UBND thành phố Đà Nẵng;

- Ban TĐKT TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà (9b)KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1721/QĐ-TTgngày 14 tháng 11 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

A. TẬP THỂ:

1. Trường Mầm non Bạch Dương thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

2. Trường Mầm non 20/10 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

3. Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

4. Trường Tiểu học Hải Vân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;

5. Trường Trung học cơ sở Tây Sơn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

6. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng;

7. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009 – 2010 đến năm học 2011 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.B. CÁ NHÂN:

1. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

2. Ông Đàm Văn Hòe, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

3. Ông Nguyễn Hữu Chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

4. Bà Ngô Thị Dao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;

5. Ông Nguyễn Tấn Giao, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp và Dạy nghề quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

6. Ông Trần Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Thành Tài, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

7. Bà Phan Thị Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Hồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007 – 2008 đến năm học 2011 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

8. Ông Ngô Ngọc Thủy, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng; đã có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý thành phố Đà Nẵng đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2011 - 2012./.
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> Ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
2013 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/tt-bgdđT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
2013 -> Thủ TƯỚng chính phủ
2013 -> Số: 1712/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Thủ TƯỚng chính phủ
2013 -> Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2013 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
2013 -> Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

tải về 62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương