Thủ TƯỚng chính phủtải về 77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích77 Kb.
#1052


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 577/QĐ-TTg
_____________________________________________


Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 563/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 35 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bắc Ninh;

Ban TĐKT tỉnh Bắc Ninh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nam, 11b. (Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 577 /QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

1. Đài Phát thanh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

2. Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Bắc Ninh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh;

3. Liên đoàn Lao động huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

4. Thanh tra huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

5. Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;

6. Trung tâm Kiểm nghiệm, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;

7. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động – Môi trường & Giám định Y khoa, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;

8. Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

9. Ông Nguyễn Trọng Tân, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh;

10. Ông Nguyễn Văn Thi, Bí thư Huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

11. Ông Lê Đình Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

12. Ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

13. Ông Vũ Bá Tốn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh;

14. Ông Nguyễn Bá Cự, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh;

15. Ông Thân Văn Vọng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh;

16. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh;

17. Ông Nguyễn Chí Phong, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Ninh;

18. Ông Lê Đắc Thuật, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh;

19. Ông Nguyễn Phương Bắc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

20. Ông Tạ Đăng Đoan, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh;

21. Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh;

22. Ông Nguyễn Anh Phương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh;

23. Ông Nguyễn Trọng Phổng, Phó Trưởng ban, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh;

24. Ông Lê Viết Nga, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh;

25. Bà Trần Thị Ngọc Hà, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh;

26. Ông Ngô Văn Thoảng, Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh;

27. Bà Mai Thị Hiền, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh;

28. Ông Lưu Đình Thực, Chánh Văn phòng Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

29. Ông Ngô Văn Trực, Trưởng phòng Phòng Huyện – cơ quan cấp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh;

30. Ông Nguyễn Đăng Lâm, Trưởng phòng Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh;

31. Ông Ngô Văn Lưu, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

32. Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

33. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

34. Ông Nguyễn Quang Bang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

35. Ông Nguyễn Hữu Hoa, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh;

36. Bà Ngô Thị Huyền Nga, Trưởng phòng, Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính, tỉnh Bắc Ninh;

37. Ông Nguyễn Văn Bảng, Trưởng phòng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

38. Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

39. Ông Nguyễn Huy Ngà, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

40. Ông Đỗ Chu Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

41. Ông Nguyễn Ngọc Bách, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

42. Ông Vũ Văn Hào, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh;

43. Ông Nguyễn Trọng Oánh, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./._________________________
tải về 77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương