Thí nghiệm định luật boyle – mariotte I. DỤng cụ thí nghiệM èng xilanh cã pitt«ng b»ng thuû tinh trong pitt«ng chøa mét l­îng dÇu nhên, møc dÇu ph¶i cao h¬n 5mm so víi lç hë n»tải về 85.45 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích85.45 Kb.
#183005
  1   2   3   4
thi nghiem k42

3.6. ĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE. ĐỊNH LUẬT CHARLES
Thí nghiệm định luật BOYLE – MARIOTTE
I. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
1.èng xilanh cã pitt«ng b»ng thuû tinh
(trong pitt«ng chøa mét l­îng dÇu nhên,
møc dÇu ph¶i cao h¬n 5mm so víi lç hë
n»m ë chÝnh gi÷a th©n cña pitt«ng).
2. ¸p kÕ khÝ 0,5 x105  2,0x105 Pa
3. GÝa ®ì xilanh cã th­íc ®o thÓ tÝch khÝ
4. Nóm cao su dïng bÞt kÝn ®Çu d­íi cña xilanh
5. Thanh tr­ît cã vÝt h·m ë phÝa sau gi¸ ®ì.
6. Ch©n ®Õ cã trô thÐp Inox D10mm.
Tiến hành thí nghiệm
1.Níi vÝt h·m sau gi¸ ®ì , kÐo tõ tõ pitt«ng lªn tíi vÞ trÝ sao cho khèi khÝ chøa trong xilanh cã thÓ tÝch V = 2 ®¬n vÞ trªn th­íc ®o cña gi¸ ®ì xilanh . 2.VÆn nhÑ vÝt h·m ®Ó gi÷ pitt«ng ë ®óng vÞ trÝ nµy . ¸p suÊt khÝ trong xilanh b©y giê b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn p = 1.105 Pa  1 at vµ ®­îc ®äc trùc tiÕp trªn thang ®o cña ¸p kÕ 3.Chê kho¶ng 3-5 phót, dïng nót cao su nót kÝn ®Çu d­íi cña xilanh l¹i . Ghi thÓ tÝch V vµ ¸p suÊt p cña khèi khÝ vµo b¶ng 1.
4.Níi vÝt h·m ë phÝa sau gi¸ ®ì . KÐo (hoÆc nÐn) pitt«ng ®Ó lÇn l­ượt thay ®æi thÓ tÝch khèi khÝ trong xilanh sao cho V = 4, 3, 1 ®¬n vÞ ghi trªn th­íc ®o cña b¶ng chia ®é . VÆn nhÑ vÝt h·m ®Ó gi÷ pitt«ng ë mçi vÞ trÝ nµy . §äc vµ ghi sè ®o ¸p suÊt p t­¬ng øng cña khèi khÝ trªn thang ®o cña ¸p kÕ vµo b¶ng 1.
5.TÝnh vµ so s¸nh tÝch sè pV cña khèi khÝ øng víi mçi lÇn ®o ®Ó kiÓm chøng ®Þnh luËt B«i-Mari«t.
II. Kết quả thí nghiệm

Lần TN

Thể tích V

Áp suất P

P.V

1

2

1

2

2

4

0.5

2

3

3

0.65

1.95

TB

1

2

2
tải về 85.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương